ارزشيابي مهارت شغلي مدير آموزشگاه و آشنایی با مدیریت آموزشی، اصول ارتباطات، امور مالی و بهداش

ارزشيابي مهارت شغلي مدير آموزشگاه و آشنایی با مدیریت آموزشی، اصول ارتباطات، امور مالی و بهداش

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   184

 

 

 

عنوان                                                                                        

فصل اول: تشخيص مفاهيم   

       مديريت، مديريت آموزشي،‌اصول و كاربردهاي آن

       انواع سبكهاي مديريتي

       آموزش و انواع آن

       سيستم، انواع كاربردهاي آن (نگرش سيستمي در مديريت)

       سازمان و انواع كاربردهاي آن(نظريه سازمان مديريت)

فصل دوم: برنامه¬ريزي آموزشي و نظارت بر اجراي آن برنامه¬ها    

       برنامه آموزشي و نظارت بر اجراي آن برنامه¬ها

       فرايند برنامه¬ريزي آموزشي

       اصول تحليل محتوي دوره آموزشي

       ويژگي اساسي آموزش پودماني

فصل سوم: ارزشيابي از دوره¬هاي آموزشي        

       مفهوم ارزشيابي آموزشي و روشهاي آن

اصول ارزشيابي جامع و فراگير

       اصول ارزشيابي از اثربخشي آموزشي

فصل چهارم: نحوه تهيه گزارش¬هاي مورد نياز يك آموزشگاه         

       پايه هاي اساسي و مقررات مكاتبات اداري

       اصول تهيه گزارش¬هاي مورد نياز آموزشگاه

فصل پنجم: برقراري روابط انساني و اصول ارتباطات         

       اصول برقراري روابط انساني

       مفهوم ارتباط و عوامل تشكيل¬دهنده آن

       عوامل موثر ارتباطي

       اصول روانشناسي عمومي

       اصول جامعه شناسي عمومي

فصل ششم: نظارت بر امور مالي آموزشگاه         

       هدف اصلي حسابداري و مفهوم معادله اصلي آن

       ثبت معاملات در حساب¬ها (شناخت دفاتر مالي و قانوني و دفاتر كمكي حسابداري)

       اصول عمومي حسابداري

       انواع گزارش هاي حسابداري (تراز آزمايشي، ترازنامه، صورت سود و زيان و صورت حساب)

       روشهاي درج اطلاعات حسابداري

فصل هفتم: تهيه محتواي مربوط به خلاقيت و نوآوريهاي مدير         

       خلاقيت، نوآوري فنون آنها

       ارتباط خلاقيت و برنامه¬ريزي

       شيوه¬هاي تفكر اخلاق

       موانع خلاقيت و نوآوري در سازمان

فصل هشتم: نحوه پيشگيري از حوادث و رعايت نكات ايمني و بهداشت محيط كار:        

       حوادث شغلي و علل بروز آنها و بهداشت محيط كار

       وسايل ايمني و بهداشت كار و كاربرد انها

       اصول پيشگيري از حوادث و رعايت نكات ايمني و حفاظتي و بهداشت كار

       عوارض جانبي و اصول انجام كمك¬هاي اوليه آتش سوزي و اصول انجام آتش نشاني

 

 

مقدمه

مدير سازمان كه از منش رهبري برخوردار است بايد مقاصد و جهت گيري يكنواختي را در سازمان ايجاد نمايد و محيط داخلي سازمان را به گونه اي ايجاد و نگهداري نمايند كه كاركنان بتوانند در دستيابي به اهداف سازماني كاملا مشاركت نمايند.

مديريت سازمان با منش رهبري باعث مي گردد كاركنان مقاصد و اهداف سازماني را درك نموده و براي دستيابي به آنها از انگيزه كافي برخوردار شوند. علاوه بر اين با بكاربستن منش رهبري فعاليت هاي سازمان ارزيابي شده و در مسيري يكسان، منظم گرديده و استقرار مي يابد و در نتيجه فقدان ارتباط بين سطوح مختلف سازمان به حداقل خود خواهد رسيد.

بكارگيري اصل رهبري در سازمان عموما باعث مي گردد كه:

نيازهاي تمامي ذينفعان سازمان شامل مشتريان، مالكين،‌كاركنان،‌ تامين كنندگان، سرمايه گذاران، انجمن هاو مجامع محلي در نظر گرفته شود. اهداف چالش برانگيز با زمانبندي مشخص تنظيم گردد. ارزش هاي مشترك، مدل هاي اخلاقي و جوانمردي در تمامي سطوح سازمان ايجاد شده و تقويت گردد. اعتماد ايجاد گرديده و ترس از ميان برود.

كاركنان با منابع مورد نياز،‌ برخوردار از آموزش و آزادي عمل با داشتن مسووليت و پاسخگويي فعاليت نمايند. كاركنان براي نقش و سهم خود اميدوار و دلگرم گرديده و آنرا تشخيص دهند.

شناسايي،‌ درك و مديريت فرايند هاي مرتبط به هم بعنوان يك سيستم، كارآيي و اثربخشي سازمان را در دستيابي به اهداف خود بهبود مي بخشد.

مديريت سيستمي با يكپارچه و مرتب نمودن فرايندها بعنوان بهترين روش دستيابي به نتايج مورد نظر، سازمان را از قابليت تمركز تلاش بر روي فرايندهاي كليدي برخوردار مي سازد و در ذينفعان سازمان اعتماد سازي به سازگاري، كارآمدي و اثربخشي سازمان را ايجاد نموده و توسعه مي بخشد.

 

فصل اول: تشخيص مفاهيم

 مديريت، مديريت آموزشي،‌اصول و كاربردهاي آن

 در راستاي‌ اهداف‌ برنامه‌هاي‌ توسعه‌ فرهنگي‌، اجتماعي‌ و اقتصادي‌ جمهوري‌اسلامي‌ ايران‌ مبني‌ بر تدوين‌ و اجراي‌ برنامه‌هاي‌ خاص‌ تربيت‌ مديران‌ و برنامه¬ ريزان‌كارآمد، ارتقاي‌ سطح‌ علمي‌ و افزايش‌ كارآيي‌ مديران‌ ارشد و تلفيق‌ هر چه‌ بيشتر تجارب‌عملي‌ و آموزش‌هاي‌ علمي‌، مركز مطالعات‌ مديريت‌ و بهره‌ وري‌ ايران‌ با استفاده‌ از اساتيدمجرب‌ دانشگاهها در رشته‌هاي‌ مربوط، اقدام‌ به‌ برگزاري‌ دوره‌هاي‌ مختلف‌ آموزشي‌براساس‌ نياز ويژه‌ سازمانهاي‌ دولتي‌ و غير دولتي‌ مي‌كند.

 سطوح‌ آموزش‌

آموزشهاي‌ مراكز در سه رده‌ صورت‌ مي‌پذيرد :

دوره‌هاي‌ عالي‌ ويژه‌ مديران‌ ارشد سازمانها

سمينارهاي‌ تخصصي‌ موضوعي‌ ويژه‌ مديران‌ عالي‌ و مياني‌

دوره‌هاي‌ كوتاه‌ مدت‌ موضوعي‌

 هدف آموزش

ارتقاي سطح علمي و تخصصي مديران كشور در زمينه هاي مديريت و بهروري

پرورش و تربيت نيرو هاي متخصص و كارآمد سازمانهاي كشور

ارتقاي سطح تبادل يافته ها و تجربيات مديران كشور از طريق برگزاري كارگاهها ، سمينار ها و دوره هاي آموزشي مرتبط با مديريت و بهروري

http://www.impsc.ac.ir/far/etabout.php

تعريف مديريت

واژه عمومي براي هماهنگي و هدايت منابع، سرمايه و نيروي انساني با هدف دستيابي به اهداف سازمان.

مديران مؤثر يكي از منابع حياتي در كشورهاي توسعه يافته محسوب مي شوند. (Dubrin 1989,7) شايد يكي از مهمترين فعاليتها در زندگي اجتماعي بشر امروز را بتوان مديريت دانست. در عصر حاضر به مدد اين فعاليت است كه مأموريتها و اهداف سازمانها تحقق مي يابند، از منابع و امكانات موجود بهره برداري مي شود و توانايي و استعداد انسانها از قـوه به فــعل در مي آيد.

مديريت را به شيوه هاي متعددي تعريف كرده اند. ماري پاركر فالت مديريت را هنر انجام امور بوسيله ديگران توصيف كرده و بر نقش ديگران و قبول هدف از سوي آنان تأكيد ورزيده است. گروهي مديريت را علم و هنر هماهنگي كوششها و مساعي اعضاي سازمان و استفاده از منابع براي نيل به اهداف معين توصيف كرده اند. گروهي ديگر مديرت را در قالب انجام وظايفي چون برنامه ريزي، سازماندهي، هماهنگي و ….. بيان نموده اند. يكي از علماي مديريت و اقتصاد (هربرت سايمون) مديريت را تصميم گيري دانسته و اين وظيفه را بهترين و اصليترين نقش مدير قلمداد نموده است. (الواني 1378، 17).

در تعريف ديگري مديريت فرايند بكارگيري منابع سازماني براي رسيدن به اهداف سازماني از طريق وظايف برنامه ريزي و تصميم گيري، سازماندهي،‌ رهبري و كنترل دانسته شده است.

انواع سبكهاي مديريتي

روش‌ مديريتي: يكي‌ از جنبه‌هاي‌ مهم؛ ادغام‌ واحدهاي‌ تحقيق‌ و توسعه‌ و هم‌ چنين‌ ادغام‌ با ساير واحدها است.

يك‌ جريان‌ مداوم‌ فناوري‌ از آزمايش‌ به‌ بهره‌برداري‌ و سپس‌ به‌ توليد و مهندسي، مورد نياز است. يك‌ راه‌حل‌ معمول، حركت‌ جا به‌ جايي‌ افراد از آزمايشگاه‌هاي‌ آزمايشي‌ به‌ آزمايشگاه‌هاي‌ بهره‌برداري‌ است. هنگامي‌ كه‌ آزمايش‌ يك‌ برنامه‌ به‌ پايان‌ مي‌رسد، محققان‌ و دانشمنداني‌ كه‌ سهمي‌ در برنامه‌ داشته‌اند، اغلب‌ طرح‌ را در آزمايشگاه‌ بهره‌برداري‌ تعقيب‌ مي‌كنند و بر توسعة‌ موفقيت‌آميز (مهندسي‌ توليد) و هم‌ چنين‌ بر مرحله‌ تجارتي‌كردن‌ طرح، نظارت‌ مي‌كنند. اين‌ كار سبب‌ تسهيل‌ ايجاد سازماني‌ مي‌شود كه‌ گروه‌ها در آن‌ به‌ طور متقارن‌ روي‌ نسلهاي‌ مختلف‌ محصول‌ كار مي‌كنند. هر گروه، با نسل‌ خاصي‌ از محصولات‌ در ارتباط‌ است‌ و مرحلة‌ كار خود را از مرحله‌ آزمايش‌ آغاز مي‌كند و به‌ سمت‌ واحدهاي‌ بهره‌برداري‌ و پس‌ از آن‌ به‌ توليد و بازاريابي‌ حركت‌ مي‌كند.

 

     

دانلود فایل

آشنایی با پول شویی و مراحل عملیات و جلوگیری و مبارزه با آن و بررسی اثرات پول شویی بر اقتصاد

آشنایی با پول شویی و مراحل عملیات و جلوگیری و مبارزه با آن و بررسی اثرات پول شویی بر اقتصاد

       آشنایی با پول شویی و مراحل عملیات و جلوگیری و مبارزه با آن و بررسی اثرات پول شویی بر اقتصاد

 

 

 

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:    50  

 

 

 

مقدمه :

 پول شويي ، تطهير و قانوني جلوه دادن عوايد حاصل از رفتارهاي مجرمانه ميباشد. امروزه پول شويي به دليل رشد چشمگير جرايم و اعمال خلاف در سطح جهان رشد بسياري يافته است به طوريكه به يكي از معضلات حاد اقتصاد جهاني تبديل شده و رشد و توسعه اقتصاد جهاني را مورد تهديد قرار داده است . به همين دليل عزم جامعه  بين المللي بر مبارزه با آن متمركز شده است و تدابير مختلفي را براي نيل به اين امر بكار برده اند . درايران نيز مدتي است كه توجه ها به سمت آن جلب شده است . دراين مقاله  به شناسايي موضوع و راههاي مبارزه با آن پرداخته خواهد شد.

 موضوع پول شویی از لحاظ واژه شناسی ، اولین بار پس از رسوایی «واتر گیت» مطرح شد. لیكن این پدیده اصولا“ همزمان با پیدایش پول و رواج نظام پایه پولی ، مد نظر متفكران اقتصادی ـ سیاسی قرار گرفته است . موضوع پول شویی از لحاظ واژه شناسی ، اولین بار پس از رسوایی «واتر گیت» مطرح شد. لیكن این پدیده اصولا“ همزمان با پیدایش پول و رواج نظام پایه پولی ، مد نظر متفكران اقتصادی ـ سیاسی قرار گرفته است .

در حقیقت روند پول شویی و دلیل انجام آن بستگی به شرایط اقتصادی جامعه دارد . معمولا“ در جوامع دیكتاتوری ، سیاستمدارانی هستند كه پولهای كثیف را بدست می آورند . بامطالعه تاریخ متوجه می شویم كه بسیاری از سیاستمداران هم از این پدیده دراهداف سودجویانه خود زمینه های استفاده های نابجا از فعالیتهای غیر رسمی را داشته اند . این شرایط در كشورهایی كه اقتصاد متمركز دولتی در آن جریان دارد، درآمدهای نا مشروع و غیر قانونی نیز از این طریق بدست می آید كه برای سالم سازی و تطهیر آن اقدام به پول شویی می كنند.

برای مثال بعضی از دولت های پیشین كشورهای كمونیستی مثل رئیس جمهور لهستان ۵/۱ میلیارد دلار از طریق نقل و انتقال غیر قانونی پول بدست می آورد و در چین كارخانه موتور سیكلت سازی یك میلیارد دلار پول شویی داشته است .

بررسی نظام اقتصادی كشورها نشان می دهد كه هر چه از یك سیستم اقتصادی رقابتی متكی به مالكیت فردی دور شویم ، شرایط مناسب تری برای چنین اعمالی به وجود می آید و این یك اصل كلی است .

پول شویی چیست؟

 تبهکاران برای اینکه بتوانند پولی را که از اعمال مجرمانه خود بدست می آورند، "پاکسازی" کنند، تلاش دارند تا با قراردادن پولهای نامشروع خود در سیستمهای اقتصادی اقدام به پول شویی نمایند و بدین ترتیب از هرگونه اتهام و سوءظن نسبت به کسب دارایی های خود، جلوگیری نمایند. اگر آنها قادر باشند که پول نامشروع خود را وارد سیستم اقتصادی نمایند، خواهند توانست آن را با حسابهای بانکی یا   محصولات افتصادی در سراسر جهان جابجا کنند و  یا اینکه با آن اقدام به خرید کالاها و خدمات نمایند. هدف آنها آن است که منبع پول نامشروع خود را قانونی جلوه دهند. تبهکاران تمامی تلاش خود را بکار می برند تا سابقه کسب پول نامشروع خود را از دسترس مقامات قضایی دور نگاه دارند. شایان ذکر است که  پول "پاکسازی شده"  نیز اغلب برای دیگر اعمال تبهکارانه مثل اقدامات تروریستی، هزینه می شود.

●تعریف

پول شویی زمانی اتفاق می افتد كه درآمد های كسب شده توجیه قانونی ندارد و برای اینكه از حالت غیر قانونی خارج شوند و مشكل پولهای معمول را به خود بگیرند، به وسیله پول شویی تطهیر می شوند .

پول شویی به مجموعه عملیاتی گفته میشود كه شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی برای مشروعیت بخشیدن به درآمدهای نامشروع آن عملیات انجام می دهند . انواع پولهایی كه می تواند به صورت نا مشروع در جامعه مطرح باشد، به سه گروه پولهای كثیف و یا پولهای آغشته به خون ، پولهایی سیاه و پولهای خاكستری تقسیم می شود .

پولهای خاكستری ، درآمدهای حاصل از فروش كالا و یا انجام دادن كارهای تولیدی است، ولی از نظارت دولت پنهان می ماند و دولت از آنها بی اطلاع است كه معمولا“ برای فرار از مالیات این كارها را انجام می دهند .

پولهای سیاه پولهای حاصل از قاچاق كالا است ، به طوری كه درآمدهای حاصل از قاچاق كالا و شركت در معاملات پر سود دولتی كه خارج از عرف طبیعی در صورت می گیرد، باعث پیداش این پول می شود پولهای كثیف یا پولهای آغشته به خون ، مربوط به نقل و انتقال مواد مخدر است .

● مراحل عملیات پول شویی

۱) ایجاد پول غیر قانونی

معمولا“ پول غیر قانونی از سوی بنگاههای غیر مشهور و غیر رسمی و اشخاصی كه در رابطه با این بنگاهها به صورت غیر قانونی فعالیت دارند تولید می شود. این بنگاهها معمولا“ از طریق روشهای غیر مجاز و ارتباط با مسئولان پر نفوذ كالاهای ارزشمند و یا خدمات ویژه ای را خارج از رویه معمول و با سقفی بیش تر از میزانی كه تعیین شده است دریافت می كند و معمولا“ با استفاده از روشهای برنامه ریزی شده برای فرار از پرداخت مالیات ، پول غیر قانونی را بیشتر رواج می دهند.

در كشورهایی كه توزیع با روش یارانه ای صورت می گیرد و یا از مراكز غیر قابل حسابرسی حمایت می شود، فضای مطلوبی برای رواج پول غیر قانونی فراهم می شود ورانت خواران حداكثر بهره برداری را از تفاوت قیمت مصوب و قیمت آزاد به عمل می آورند .

۲) سند سازی مالی

معمولا“ پول غیر قانونی از طریق بنگاهها و واسطه های مالی غیر مجاز و غیر متعهد به مقررات نظام بانكی و با استفاده از اسناد جعلی وارد شبكه بانكی می شود .امكان جلوگیری از این جریان به خصوص با گسترش فن آوری الكترونیك ، مشكل است ، لیكن همین فن آوری قادر است كه درآینده ای نزدیك به نحو رضایتبخشی ، طرفهای اصلی و صاحبان واقعی منابع مالی را به طور دقیق شناسایی كنند.

بدیهی است استفاده از هر نوع فن آوری جدید ، در مراحل اولیه با مشكلاتی مواجه خواهد بود، لیكن به تدریج كه جوامع استفاده از فن آوری الكترونیك را قانونمند می كنند، ابهامات در رابطه با فرآیند پول شویی كاسته خواهد شد و برعكس تفكر برخی بانكداران ، می توان امیدوار بود كه بتدریج با قبول مقررات بین المللی در زمینه بانكداری الكترونیك ، این مشكل نیز نسبت به وضعیت متداول كاهش یابد .

 

 

دانلود فایل

مفاهيم برش و رفتار برشی و روشهای آزمایشی برش پارچه های تاری پودری و بررسی تغيير شكل برشي پ

مفاهيم برش و رفتار برشی و روشهای آزمایشی برش پارچه های تاری پودری و بررسی تغيير شكل برشي پ

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   115

 

 

فهرست مطالب

مقدمه     1

فصل اول : رفتار عمومي برشي پارچه هاي تاري پودي       4

1-1-     تغيير شکلهاي پيچيده پارچه و معرفي پديده برش           5

1-2-     تعريف برش پارچه (Shearing)        7

  1-2-1- طبيعت برش       7

  1-2-2- مسأله عملي برش             16

1-3-     منحني برش پارچه             20

  1-3-1- منحني رفت و برگشتي برش ( دو طرفه )         21

  1-3-2- منحني برش يکطرفه         25

1-4-     خصوصيات برش پارچه        28

 1-4-1- رفتار برش پارچه   28

 1-4-2 رابطه بين تغيير شکل برشي و خمشي پارچه       36

فصل دوم : روشهاي آزمايشي برش پارچه هاي تاري پودي   38

2-1- مقدمه         39

2-2- روش آزمايشي Cusick           44

2-3- روش آزمايشي KES (سيتم ارزيابي كاواباتا)           49

  2-3-1- مقدمه   49

  2-3-2- تاريخچه پيدايش دستگاه KES .      50

  2-3-3- معرفي و شناخت آزمايش برش توسط دستگاه KES       52

2-4- روش آناليز تصويري    59

فصل سوم : استفاده از روش آناليز المان محدود

در بررسي تغيير فرم برشي پارچه تاري پودي      66

3-1- مقدمه اي بر تجزيه و تحليل تغيير شكل هاي پيچيده پارچه    67

 3-1-1- ساختمان پارچه و فرض پيوستگي آن  68

 3-1-2- سيماي تغيير شكل پارچه     70

 3-1-3- اندازه گيري كرنش 72

 3-1-4- اندازه گيري تنش   74

 3-1-5- روابط تنش – كرنش           75

 3-1-6- حالتهاي خاص      76

 3-1-7- بررسي اعتبار روابط            78

3-2- روشهاي المان محدود در مكانيك نساجي  80

3-2-1- مقدمه     80

 3-2-2- اصول آناليز المان محدود ( با استفاده از نتايج آزمايش KES)         81

 3-2-3- محاسبات تئوريك آناليز برش            83

  3-2-3-1- تغيير شكل برش پارچه   83

  3-2-3-2- توزيع كرنش برشي        84

  3-2-3-3- توزيع تنش برشي          86

  3-2-3-4- عناصر ثابت در معادله     88

  3-2-3-5- مدول برشي     89

  3-2-3-6- روش محاسبة مدول برشي (C33) با استفاده از مدول كششي (C22 )     91

فصل چهارم : خصوصيات برشي پارچه هاي تاري پودي در جهات مختلف پارچه            92

4-1- مقدمه         93

4-2- مدلسازي براي خصوصيات برشي غيرهمگون (آنيزوتروپيك )   95

4-3- نمودارهاي قطبي مدل برشي      97

  4-3-1- صور عمومي‌        97

  4-3-2- اثردانسيتة بافت بر روي برش پارچه    100

4-4- ارتباط بين سختي برشي و هيسترسيس در جهات مختلف پارچه           102

 

منابع و مراجع       110

 

 

 

مقدمه

 پارچه هاي نساجي در هنگام استفاده هاي معمول و كاربرد هاي عملي ، مثل پوشش لباس ، مصارف خانگي و مصارف صنعتي ، تحت يك سري از تغيير شكل هاي پيچيده قرار مي گيرد . اين تغيير شكل ها شامل : افت پارچه ، چروك يا تا خوردگي ، كيفيت زير دست ، خمش پذيري و ديگر اثراتي است كه مرتبط با اصول زيبايي پارچه

مي باشند .

پديده برش، يكي از همين تغيير شكل هاي پيچيده است كه در سطح پارچه اتفاق

مي افتد . به نظر مي رسد كه به اين خصوصيت فيزيكي – مكانيكي پارچه به دليل آنكه در ظاهر ديده نمي شود ، در قياس با ديگر فرم هاي تغيير شكل پارچه ، كمتر توجه شده است . در حالي كه بايد اذعان نمود كه قابليت منحصر به فرد پارچه براي پوشش سطوح سه بعدي ، در گرو همين پديده مي باشد .

توانايي پارچه براي پذيرش تغيير شكل برشي ، يكي از ملزوماتي است كه پارچه

مي تواند به عنوان پوشاك ، بر بدن انسان انطباق داشته باشد ، بدون آنكه ايجاد احساس ناراحتي كند پارچه به عنوان جسمي جدايي ناپذير از نياز هاي بشري مورد استفاده هاي گوناگون قرار مي گيرد ، بدون آنكه اغلب مصرف كنندگان – و يا حتي برخي كارشناسان علم نساجي – اطلاع داشته باشند كه كاربرد هاي ويژه پارچه در قياس با ديگر مواد جهان پيرامون ، به پديده برش مربوط است . رفتار برشي پارچه

 – با توجه به منابع موجود – نسبت به ديگر خصوصيات و رفتار هاي پارچه كمتر مورد ارزيابي قرار گرفته است و البته تا كنون هيچ استاندارد اجرائي براي آن تعيين نگرديده است .

منظور از انتخاب اين موضوع آشنایی با مفاهيم اساسي برش ، اين پديده مهم فيزيكي مكانيكي پارچه و دخيل در كاربرد هاي معمول و روزمره پارچه مي باشد .

براي نيل به اين هدف ، در فصل اول مفهوم برش پارچه تاري پودي ، رفتار و منحني مربوطه از نگاهي ساده در چند بخش مختلف به تفصيل تشريح مي شود و در ادامه ارتباط برش با تغيير شكل خمشي پارچه ، روشن مي گردد .

در فصل دوم ، به روش هاي آزمايشي مهمي كه تا كنون براي ارزيابي خصوصيات برشي پارچه هاي تاري پودي در منابع ذكر شده اند ، پرداخته مي شود ؛ كه از اين دست مي توان به دستگاه آزمايش گر برشي Kawabata اشاره نمود كه هم اكنون به عنوان روش پيشرو براي تعيين مقادير مختلف برش ، استفاده مي گردد . همچنين در اين فصل شيوه آناليز تصويري برش پارچه كه در سال 2005 ، به شيوه عكس برداري از پروسه برش مقادير آن را ارزيابي مي نمايد ، نشان داده مي شود .

 

 

دانلود فایل

بررسی انواع روش ها و فرآیند های ذوب سوپر آلياژهاي با كيفيت بالا

بررسی انواع روش ها و فرآیند های ذوب سوپر آلياژهاي با كيفيت بالا

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:   21

 

 

هر فرآيند ذوب ايده آل براي توليد سوپر آلياژهاي با كيفيت بالا بايد شرايط زير را داشته باشد:

1     قابليت استفاده از هر نوع قراضه و مواد خام را داشته باشد.

2     كنترل دقيق تركيب شيميايي و بازيابي همه عناصر آلياژي امكان پذير باشد.

4     بدون توجه به كلاس و طبقه بندي آلياژ، انعطاف پذيري و تطابق كامل براي ذوب همه نوع سوپر آلياژ را داشته باشد.

4     از نقطه نظر اثر واكنشهاي اصلاح، پالايش و توالي انجماد كاملاً قابل كنترل باشد.

5     از هر نوع منبع آلودگي مانند گازها، ناخالصي ها و آخالهاي غير فلزي مبرا و مصون باشد.

6     بالاترين توليد با كمترين هزينه امكان پذير باشد.

به سادگي مي توان فهميد كه تركيبي از همه موارد بالا را نمي توان در تنها يك روش ذوب خلاصه كرد. به اين ترتيب، ذوب سوپر آلياژها را مي توان در سه شاخه طبقه بندي كرد:

1     فرآيند ذوب اوليه، كه در آن آلياژ با تركيب فلزات خالص، فرو آلياژها، برگشتي‌ها و قراضه ها تهيه مي شود.

2     فرآيند پالايش، كه مي تواند در يك مرحله مجزا و يا همراه با فرآيند ذوب اوليه براي حذف ناخالصي ها و كنترل ميزان گازها بصورت بگيرد.

3     فرآيند ذوب ثانويه، كه تاكيد آن بر كنترل انجماد و توليد شمشهاي با ساختار مناسب و بي عيب است. تهيه شمشهاي با خلوص بالا بدون حضور عيبهاي ناخواسته از مواد دير گداز و يا اتمسفر هوا از اهداف اين مرحله است.

فصل 1-تكنيك هاي ذوب

1-1-فرآيندهاي ذوب اوليه

ساده ترين روش براي ذوب اوليه سوپر آلياژها در مقياس زياد، ذوب در كوره قوس الكتريك (EAF) است. فرآيند ذوب در هوا صورت مي گيرد و حرارت مورد نياز نيز از قوس الكتريكي بيش الكترودهاي گرافيتي و مواد شارژ تامين مي شود. عموماً، از اكسيژن گازي نيز براي كاهش مقادير كربن، هيدروژن و نيتروژن استفاده مي شود. ذوب تهيه شده اغلب به صورت شمش براي محصولات نوردي و يا الكترود براي رسيدن به كيفيتهاي بالاتر در فرآيندهاي ذوب مجدد، ريخته مي شود عمده مزاياي (EAF) به ترتيب زير است:

1     انعطاف پذيري در نوع و شكل مواد شارژ

2     كنترل دمايي خوب

3     سرباره فعال سيال براي پالايش متالورژيكي

4     بيشترين توليد با كمترين قيمت

معايب اين روش نيز داراي ترتيب زير است:

1     حضور مواد نسوز

2     هواي محيط

3     سرباره

فقدان شرايط هم زدن خوب باعث افزايش زمان پالايش شده و ذوب از لحاظ همگن بودن فقير خواهد بود.

تعدادي از سوپر آلياژها، به ويژه سوپر آلياژهاي پايه Co و Fe    Ni را مي توان به وسيله روشهاي مختلف ذوب در هوا كه براي فولادهاي زنگ نزن به كار مي‌رود، ذوب و تهيه كرد. با اين وجود، براي اغلب سوپر آلياژهاي پايه Ni و يا پايه Fe    Ni، فرآيند ذوب اوليه بايد در كوره ذوب القايي در خلاء (VIM) صورت بگيرد. استفاده VIM مقدار گازهاي بين نشين (N2,O2) را به مقادير كمتر كاهش داده و شرايط بسيار خوبي را براي افزايش يو كنترل مقادير Ti,Al (و ديگر عناصر نسبتاً فعال) فراهم مي سازد. مقادير سرباره و آخال نيز در مقايسه با روش ذوب در هوا به شدت كاهش مي يابد.

شارژ اوليه براي كوره VIM ، آلياژهاي پايه است و عناصر آلياژي فرار به آن اضافه نمي شود. بعد از آنكه شارژ در اثر يكسري واكنشهاي خروج گاز و جوش ذوب شد، همگن سازي و پالايش انجام مي شود. قبل از ريخته گري الكترودها، تركيب مذاب كاملاً كنترل شده و اصلاح مي شود. الكترودها را مي توان هم در خلاء و هم تحت گاز خنثي ريخته گري كرد.

عمده معايب فرآيند VIM عبارت است از:

1     سايش نسوز و واكنشهاي ذوب     نسوز كه منجر به توليد آخالهاي اكسيدي مي‌شود.

2     عدم كنترل نرخ انجماد كه منجر به تشكيل لوله انقباضي اضافي و جدانشيني انجمادي مي شود.

3     درشت ساختار و ريز ساختار غير يكنواخت.

فصل 2-فرآيندهاي پالايش

سه فرآيند پالايش اوليه براي سوپر آلياژهاي توليد شده از فرآيند EAF مورد استفاده قرار مي گيرد. گاززدايي در خلاء (VD) اولين مرحله براي بالا بردن كيفيت محصول كوره الكتريكي است. در اين فرآيند، فلز مذاب در يك محفظه مجزا و در معرض فشارهاي بسيار پايين پالايش مي شود. تحت اين شرايط گازهاي حل شده مانند مونواكسيد كربن، هيدروژن و نيتروژن كاهش مي يابد. برخي تجهيزات مانند الكترودهاي گرافيتي يا كويلهاي القايي نيز براي حرارت دهي فلز مذاب در حين و يا در ادامه فرآيند گاززدايي استفاده مي شود.

توسعه فرآيندهاي گاززدايي منجر به فرآيند كربن زدايي با اكسيژن در خلاء (VOD) گرديد كه در آن، فولادهاي زنگ نزن و سوپر آلياژها را ميتوان تحت شرايط بسيار كنترل شده عمل آورد. در اين فرآيند پالايش، فلز مذاب تهيه شده از EAF كه داراي مقادير زيادي كربن و كروم است تحت خلاء و با تزريق اكسيژن كربن زدايي مي‌شود. اين عمل، اجازه مي دهد تا در توليد سوپر آلياژها، از مواد خام حاوي كربن زياد با قيمت پايين تر استفاده كرد. براي بالا بردن كيفيت گاززدايي مي توان مذاب را به وسيله آرگون و يا القاء و يا هر دو هم زد.

سومين روش پالايش، تكنيك كربن زدايي به وسيله آرگون و اكسيژن (AOD) است در اين روش، فلز مذاب معمولاً با تزريق اكسيژن و آرگون كربن زدايي مي شود. مخلوط اكسيژن و آرگون از نازلها يا افشانكهاي مجزا تزريق و نسبت آرگون به اكسيژن با پالايش يا كربن زدايي به تدريج افزايش مي يابد. پس از رسيدن كربن بهحد مورد نياز، واكنش هاي مذاب سرباره، مانند احياء كروم و گوگرد زدايي را مي توان با هم زدن مذاب به وسيله تزريق آرگون خالص تشديد كرد. تزريق آرگون همچنين، گازهاي حل شده ديگر را خارج مي كند.

فرآيند AOD به دلايل زير به سرعت مقبوليت و  توسعه يافت:

1     سادگي و انعطاف پذيري

2     كنترل آسان و قابليت توليد مجدد

3     كيفيت مذاب عالي

اين روش را مي توان انقلابي در توليد فولاد و سوپر آلياژهايي دانست كه نياز به كربن و مقادير عناصر فعال پايين دارند. اين فرآيند شرايط استفاده از فرو كروم هاي پر كربن ديگر مواد خام ارزانتر از براي توليد بسياري از آلياژها فراهم آورده است.ساختمان ساده محفظه AOD نيز مشكلات فرآيندي و تعمير و نگهداري را بسيار كاهش داده است. همچنين، مصرف بالاي آرگون را مي توان به طور جزئي با جايگزيني نيتروژن كاهش داد. از AOD بيشتر در توليد فولادهاي زنگ نزن استفاده مي‌شود ولي برخي شركتها از اين فرآيند براي توليد آلياژهاي پايه نيكل دما بالا و مقاوم در برابر خوردگي استفاده مي كنند.

فصل 3-فرآيندهاي ذوب ثانويه

معمولترين روشهاي ذوب ثانويه براي سوپر آلياژها عبارت است از VAR و ESR. فرآيند VIM عموماً به عنوان فرآيند ذوب اوليه سوپر آلياژها به كار مي رود و ممكن است براي ريخته گري دقيق قطعات سوپر آلياژ كافي باشد با اين وجود، براي مواديكه قرار است در معرض فرآيندهاي شكل دادن باشند، به ويژه براي سوپر آلياژهاي با استحكام بالاتر كه براي توليد توربين هاي گازي بزرگ در معرض كار قرار مي گيرند، فرآيند ذوب ثانويه كاملاً ضروري است شمشهاي VIM عموماً داراي اندازه دانه‌هاي بزرگ و غير يكنواخت است و همچنين انقباض و جدا نشيني عناصر آلياژي نيز رخ مي دهد.

با اين حال در موارديكه محصولات تحت فرآيندهاي شكل دادن قرار خواهند گرفت و نياز به استحكام بالايي است. فرآيند ذوب ثانويه كاملاً ضروري است.

اين موارد مشكلي براي مواد خامي كه قرار است ذوب مجدد شوند ايجاد نمي‌كند، در حاليكه براي سوپر آلياژهايي مانند Incoloy 901 و Waspaloy و In cone 1718 و Astroloy كه فورج پذيراند و تحت كار گرم قرار مي گيرند بسيار محدود كننده و مشكل زاست. اين مشكلات را مي توان با توالي ذوب VIM با VAR يا ESR كاملاص حل كرد. VAR و ESR علاوه بر اصلاح تركيب آلياژ، ساختار انجمادي شمش را نيز اصلاح مي كنند. ]1،3،6[

در برخي سوپر آلياژهاي پايه نيكل پيشرفته، حتي روشهاي VIM    VAR و
VIM    ESR نيز نمي تواندساختار شمش قابل قبولي براي كارگرم به وجود آورد، يك چنين سوپر آلياژهايي با روشهاي متالوژي پودر به عمل مي آيند.

پيشرفتهاي اخير در تكنولوژي ريخته گري و ذوب شمش مانند VADER شرايط مناسبي را براي اصلاح و بهبود ساختار سوپر آلياژهاي با استحكام بالا براي روشهاي فورج و اكستروژن به شكل شمش فراهم مي آورد. ]9    7[

 

 

دانلود فایل

بستنی

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 2   سرد و خوشمزه (تاريخچه بستني ) در يك بعد از ظهر گرم تابستان ، آيا چيزي دلپزيرتر از خوردن يك بستني خوشمزه و خنك سراغ داريد ؟ بستني به احتمال زياد نوع تحول يافته نوشيدني هاي يخ زده است . در قرن چهارم قبل از ميلاد ، اسكندر كبير به نوشيدني هاي يخ زده يا به اصطلاح امروز تگرگي ، علاقه فراواني داشته و در مدارك باستاني نيز ديده شده كه در سال 62 قبل از ميلاد .امپراتور روم گروه هاي را به كوهستانهاي آپنين مي‌فرستاد تا برايش يخ و برف بياورند ، سپس آن را با شربت ، پوره ميوه يا عسل مخلوط مي‌كرده و مي‌خورد . هزاران سال است كه آب يخ زده در آسيا به مصرف خوراكي مي‌رسد . مصرف مواد لبني يخ زده ، اولين بار در ادبيات چين باستان ديده شده است كه قدمت اين منابع به قرن دوازدهم بر‌ميگردد . بازرگانان و ماجراجوياني چون ماركوپلو، دستور تهيه يخ را از خاور دور به اروپا بردند .در ميانه سالهاي 1600 ، مخلوط يخ و نمك ( براي پايين آوردن نقطه انجماد ) براي توليد سريع يخ و انواع مختلف مايعات يخ زده مو …

بسته بندي و نقش آن در بازاريابي و فروش

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 4   بسته بندي و نقش آن در بازاريابي و فروش در موضوع توليد و فروش امروزه دو ديدگاه متفاوت وجود دارد .ديدگاه اول كه آنرا ديدگاه مبتني بر فروش مي نامند بر توليد و سپس فروش مي انديشد .در اين ديدگاه توليد كننده قبل از آنكه بازار محصول و مشتريان خود را بشناسد اقدام به توليد كالا نموده و آنگاه با توسل به روشهاي تبليغي مختلف تلاش مي نمايد كالاهاي توليدي خود را در بازارهاي مختلف به فروش برساند. در اين روش قطه شروع توليد، بنگاه توليدي است . اين ديدگاه يك ديدگاه سنتي در توليد مي باشد و با عنايت به تنوع سلائق و تغييرات سريع سليقه مصرف كنندگان و از طرفي محدوديت سرمايه و زمان نمي تواند در دنياي امروز منجر به كسب درآمدهاي مورد انتظار شود . ديدگاه دومي كه از آن به ديدگاه مبتي بر بازار و بازاريابي ياد مي شود، معتقد است امروزه قبل از اقدام به توليد يك كالا بايد بازار هاي آن كالا را شناخت و سپس متناسب با توان توليدي خود ، بازار مورد نظر را انتخاب و مشتريان(متقاضيان) آن كالا را در بازار انتخابي از جنبه هاي مخت …

تأثير شير و لبنيات در پيشگيري و درمان فشار خون بالا

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 2   تأثير شير و لبنيات در پيشگيري و درمان فشار خون بالا بيماري فشار خون بالا به حالتي گفته مي شود که فشار سيستوليک بيشتر از 140 ميلي متر جيوه و فشار دياستوليک بيشتر از 90 ميلي متر جيوه باشد. لازم به ذکر است که فشار خون نرمال را حدود 80/120 ميلي متر جيوه در نظر مي گيرند. پرفشاري خون بيماري مزمني است که در صورت عدم درمان مي توان مشکلاتي از قبيل نارسايي کليوي ، نارسايي قلبي ، بيماري هاي مزمن قلبي و همچنين سکته قلبي را ايجاد کند. احتمال ابتلا به اين بيماري با افزايش سن، بيشتر خواهد شد. در سنين جواني ، مردان بيشتر از زنان به اين بيماري مبتلا مي شوند؛ ولي با افزايش سن، ميزان درصد ابتلا به اين بيماري در زنان بيشتر از مردان مي شود.فشار خون بالا در زنان مي تواند يکي از عوارض بارداري نيز باشد. افرادي که به اين بيماري مبتلا هستند ، سه تا چهار برابر افراد سالم به بيماري قلبي – عروقي و حدود هفت برابر افراد سالم به حملات قلبي دچار مي شوند. کنترل فشار خون مي تواند از ميزان مرگ و مير ناشي از سکته هاي …

پروژه کارآفرینی پرورش گل و گیاهان زینتی قاصدک

پروژه کارآفرینی پرورش گل و گیاهان زینتی قاصدک

پروژه کارآفرینی پرورش گل و گیاهان زینتی قاصدک در 45 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

خلاصه وتاریخچه طرح

موضوع طرح :پرورش گل و گیاهان زینتی قاصدک

ظرفیت : 900 هزار شاخه گل بریده و 20 هزار گلدان گیاه آپارتمانی

محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر كشور

سرمایه گذاری كـل: 53/635 میلیون ریال

سهم آوردة متقاضی: 53/65 میلیون ریال

سهم تسهیلات: 570 میلیون ریال

دورة بازگشـت سرمایه: 25 ماه

تاریخچه طرح : 5/5/ 1384

بیان مسئله

پرورش گل و گیاهان زینتی

فرضیات موجود

1- میزان تولید گل و گیاهان زینتی ایران در برنامه دوم چه تغییراتی داشته است؟

سطح زیر كشت گل‌ها و گیاهان زینتی ایران از 7/30 میلیون متر مربع در سال 1374 به 1/31 میلیون متر مربع در سال 1378 افزایش یافت. در جریان اجرای برنامه دوم در سال 1377 سطح زیر كشت گل‌ها و گیاهان به حداكثر 6/34 میلیون متر مربع نیز رسید.تولید گل شاخه بریده در برنامه دوم از حدود 3/754 میلیون شاخه به 8/851 میلیون شاخه در سال 1378 افزایش یافت. طی همین دوره، تولید گل شاخه بریده در سال 1377 حداكثر به 7/870 میلیون شاخه نیز رسید.در زمینه گل‌های گلدانی نیز میزان تولید در برنامه دوم از 9/47 میلیون گلدان در آغاز برنامه به 3/43 میلیون گلدان در پایان برنامه كاهش داشت، این در حالی بود كه سطح تولید آن در سال 1375 حداكثر 3/49 میلیون گلدان بود. در همین حال تولید انواع درخت و درختچه از 6/40 میلیون اصله در سال 1374 به حداكثر 4/86 میلیون اصله در سال 1378 بالغ شد.

2- تولید گل‌ها و گیاهان زینتی ایران در برنامه سوم مطابق با پیش‌بینی دفتر امور گل و گیاهان زینتی، دارویی و قارچ‌های خوراكی چقدر افزایش می‌یابد؟

تولید گل‌ها و گیاهان زینتی در برنامه سوم به طور متوسط حدود 15 درصد افزایش می‌یابد و به 550 میلیون شاخه گل بریده، 34 میلیون گلدان (گل گلدانی) و 57 میلیون اصله درخت و درختچه خواهد رسید كه از طریق افزایش سطح كشت و بهبود عملكرد تحصیل خواهد شد. مذاكره با بخش‌های دولتی و خصوصی هلند در خصوص همكاری در زمینه پرورش گل‌ها و گیاهان زینتی صورت گرفته است، اما هنوز آنها به طور مستقیم و محسوس سرمایه‌گذاری مشترك با ایران در خصوص متحول‌سازی فناوری گلخانه‌ای انجام نداده‌اند

           

دانلود فایل

جزوه دوره آموزشی رزومه نویسی و مصاحبه استخدام

جزوه دوره آموزشی رزومه نویسی و مصاحبه استخدام

دانلود   دوره آموزشی رزومه نویسی و مصاحبه استخدام،
در قالب pdf و در 46 صفحه، شامل:

تشریح فرآیند استخدام در شرکت ها
کانال های کاریابی
نمونه آگهی استخدام
انواع رزومه در کشورهای مختلف و دلایل تهیه رزومه
سرفصل های رزومه و تکمیل فرم ها
نکات اصلی رزومه نویسی
نکات اصلی در مصاحبه
پرسش و پاسخ

 

دانلود فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت مندی مشتری(فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت مندی مشتری(فصل دوم)

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت مندی مشتری(فصل دوم) در 36 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

قسمتهایی از مبانی نظری و پیشینه پژوهش:

رضایت مندی مشتری
یکی از عوامل مهم محیطی، مشتریان یک سازمان است. صاحب نظران مدیریت، کسب رضایت مشتری را مهم ترین وظایف و اولویت های مدیریت شرکت ها بر شمرده و لزوم پایبندی همیشگی و پایدار مدیران عالی به جلب رضایت مشتریان را پیش شرط اصلی موفقیت به حساب آورده اند (عالی،1381، ص 68).
همچنین، فروش خدمات به مراتب مشکل تر از فروش کالاهای ساخته شده است. واضح ترین دلیل این امر، ملموس و قابل رویت بودن کالاهاست، در حالی که خرید خدمت بطور کلی دارای ماهیت دیگری است. خدمات مبتنی بر تعهداتی است که در آینده تحقق پیدا می کند و به همین دلیل اعتماد و وفاداری بطور چشمگیری در این فرایند دخالت دارد. بدین ترتیب توان سازمان ها را در شکل گیری وفاداری  *  مشتریان نباید کم تر از رقابت فنی و تکنیکی دانست. با این حال نمی توان رقابت را نادیده گرفت، مگر این که برای سازمان فرصتی بدست آورده باشید.
در این زمینه، یک چرخه مجازی به صورت نمودار 2-1 در زیر طراحی شده است که ارتباط بین سازمان، مشتری و نیز بهبود مستمر را نشان می دهند:

تعریف رضایت مشتری
با مرور ادبیات «رضایتمندی مشتریان» در می‏یابیم که پژوهشگران علوم اجتماعی و روان‏شناسی طی سی سال گذشته، حداقل بیست تعریف در مورد رضایتمندی داشته اند که اکثرا˝ از طریق مصاحبه با آزمودنی ها مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته است. نتایج این بررسی ها نشان داده است که بیشترین این تعاریف در مقایسه با هم، دارای همپوشانی هستند. در سال های اخیر، مجموعه این تعاریف و روش های اندازه گیری آنها موضوع ادبیات رضایت مشتریان را تشکیل می دهند.
با مرور نظریات محققان در مورد تعاریف«رضایتمندی» ملاحظه می‏شود که سه عامل اصلی در همه تعاریف وجود دارد که مجموعه این عوامل می‏تواند مبنای یک تعریف جامع از «رضایتمندی» را به دست آورد. این عوامل عبارت‏اند از:
1.    رضایت مشتریان عکس‏العملی احساسی  (عاطفی) و یا حالتی از درک متقابل و شناختی‏ است.
2.    رضایت مشتریان پاسخی در ارتباط با تمرکز ویژه‏ روی انتظارات از تولید و تجربه استفاده از خدمت و یا مصرف و غیره است.
3.    رضایت مشتریان عکس‏العملی است که در یک دوره‏ زمانی رخ می‏دهد،مثلا بعد از اولین انتخاب یا براساس‏ تجربه‏های مکرر و انباشته و غیره.
گروهی از محققان (وستبروک ،ریلی کادوت ،وودروف ،جنکینز )  «رضایت مندی مشتریان» را به مفهوم یک عکس العمل احساسی تعریف کرده اند. برای مثال وستبروک و ریلی (1983) از رضایت مندی به مفهوم «عکس العملی احساسی» یاد می کنند.
گروه دیگری از پژوهشگران (بولتون و دری هاوارد  و شستس و اسوان ) آن را به مفهوم یک عکس العمل درک متقابل یا شناختی دانسته اند. برای مثال شس و هاوارد (1969) بیان می کنند که منظور از رضایت مندی مشتریان همان «شناخت و درک رفتار مشتریان» است.
در سال های اخیر نیز بیشتر محققان (هالستد ، اولیویر ، مکنزی و اولشاوسکی ) رضایت مندی را به عنوان مقوله احساسی (عاطفی) مورد بررسی و تحقیق قرار داده اند.
در تعاریف عملیاتی، بیشتر به این نکات توجه شده است‏ که برداشت مشتری از رضایت در چهارچوب انتظارهای او شکل‏ می‏گیرد، یعنی رضایتمندی مشتریان عبارت است از تفاوت‏ میان انتظارها و برداشت‏ها. از این رو، تأکید می‏شود که باید فراتر از انتظارهای مشتری در بخش بازار مربوطه نگریست.

قسمتی از پیشینه پژوهش:
وظیفه دوست و امیدزاده (1392) در تحقیقی توصیفی- پیمایشی به تاثیر کیفیت خدمات اتوماتیک بر تعهد مشتریان در صنعت بانکداری پرداختند. آنها 384 نفر از مشتریان بانک های شهر ازنا را به عنوان نمونه انتخاب نمودند. نتایج تحقیق با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که کیفیت خدمات اینترنتی بر اعتماد، لذت و تعهد مشتری تاثیر دارد.
پیری و ابراهیمی لامع (1392) در تحقیقی توصیفی به بررسی میزان رضایت کاربران از کیفیت خدمات الکترونیک وب سایت شرکت قطارهای مسافری رجا پرداختند. آنها 201 نفر از مشتریان را به عنوان نمونه انتخاب نمودند. نتایج آزمون دو جمله نشان داد قابلیت استفاده، کیفیت اطلاعات، و تعامل خدمات بر رضایت مشتریان موثر است.فهرست مطالب به صورت زیر میباشد:
رضایت مندی مشتری
نمودار 2-1) چرخه مجازی ارتباط بین سازمان و مشتری
نمودار 2-2) پیوند بین کارکنان، مشتریان و استراتژی در سازمان
نمودار 2-3) چرخه خدمت مطلوب به مشتری
2-2-1) تعریف رضایت مشتری :
2-2-2) روش های جذب مشتری:
2-2-3) مراحل ارائه خدمات مطلوب برای جذب مشتری :
الف) درک انتظارات مشتری :
 ب) تعریف اهداف خدمت :
ج) ارائه خدمات در کلیه سطوح سازمان :
د) ایجاد انتظارات مطلوب در مشتریان :
ه) ایجاد ساختاری بنیادی برای ارائه خدمات :
و) پرورش کارکنان :
2-2-4) اندازه گیری رضایت مشتری :
نمودار 2-4) دیاگرام سنجش رضایت مشتریان
2-2-5) شاخص های رضایت مشتری:
2-2-5-1 شاخص رضايت مشتري سوئدي ( SCSB):
2-2-5-2  شاخص رضایت مشتری آمریکایی(ACSI):
2-2-5-3.  شاخص رضایت مشتری اروپایی(ECSI)
2-2-5-4  سایر شاخص های ملی رضایت مشتری:
پیشینه تحقیق
الف) مطالعات خارجی:
ب) مطالعات داخلی:
منابع

                 

دانلود فایل

پایان نامه و رساله معماری طراحی بیمارستان عمومی

پایان نامه و رساله معماری طراحی بیمارستان عمومی

دانلود   با موضوع رساله معماری طراحی بیمارستان عمومی،
در قالب Word و 105 صفحه و قابل ویرایش.

========================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
========================================================تمامی فایلهای موجود در سایت صرفا برای راهنمایی و کمک به دانشجویان و محققین عزیز می باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.


قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
بیمارستان نهادی است بهداشتی و در مانی که جهت ارائه خدمات درمانی به جامعه طراحی میشود وجود. وجود بیمارستان یک امر بسیار ضروری است در هر جامعه و بنا به درخواست افراد ساکن در جامعه بیمارستان ها را میتوان با توجه به شرایط اماری جامعه تعدادی تخت های بستری با تعداد بالا طراحی کرد . توجه به ساختار اینگونه طراحی بیمارستان سبب میشود ما با ساختار بیمارستان اشنا شویم . در طراحی بیمارستان ها عوامل بسیاری در طراحی ان نقش بسزایی دارند از جمله عوامل اقلیمی همچون نور  که عامل مهمی در جهت قراردادن فضاها میباشد با توجه به این موارد میتوان ذکر کرد بیمارستان نهادی است بهداشتی.
بیمارستانها به جهت داشتن فضای در مانی باید در حوزه ای از شهر طراحی شوند که بیشترین تقاضا را دارا میباشد . طراحی بیمارستان در مرکز شهر به دلیل نزدیکی نزدیکی به سایر اماکن میتواند ای امکان را به افراد دهد تا از سایر حوزه ها یه این مرکز مراجعه نمایند .مراکز درمانی علی رغم نزدیکی به سایر مراکز دیگر باید نسبت به ارائه خدمات خود از جمله خدمات اورژانسی را دارا باشد . طراحی اورژانس در بیمارستان باید ضمن نزدیکی یه ورودی باید به محل پارک ماشین های اورژانس توجه شود . وجود یکی دیگر از موارد اورژانسی از جمله هلی پد که باند هلیکوپتر میباشد باید توجه کرد زیرا به دلیل وجود سانحه هایی که در بزرگراهها به وجود میاییند و به دلیل تاخیر  تعدادی از ماشین های اورژانس در خیابان ها در ترافیک منجر به اتلاف وقت میشود و به همین دلایل وجود اورژانس های هوایی جهت جا به جایی بیماران امری ضروری است .

فهرست مطالب به شرح زیر میباشد:
مقدمه
مطالعات شهری
تحلیل سایت
واژه شناسی
تعاریف و اهداف بیمارستان
تاریخچه بیمارستان
انواع بیمارستان
تاثیر عوامل فیزیلوژی بر بیمارستان
اهمیت معماری داخلی در طراحی بیمارستان
تاثیر فضاهای داخلی بر شکل معماری بیمارستان
دلیل انتخاب موضوعی
سیستم های طراحی بیمارستان
اصول طراحی بیمارستان
مبحث مدیریت در بیمارستان
شکل های ساختمان
سطوح بیمارستان و اندازه انها
تقسیم بندی بخشها
فضاهای اصلی عمل جراحی 
سایر
شرایط بهداشتی بخشها:
شرایط بهداشتی اتاق عمل
انتقال هوایی بیماران
نتیجه گیری
منابع


دانلود فایل

پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اشپيل برگرSTAI

پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اشپيل برگرSTAI

پرسشنامه اضطراب آشکار  و پنهان اشپيل برگرSTAI  در 10 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

توضیحات کوتاه از متن:


مفاهیم اضطراب آشکار و پنهان، در ابتدا به وسیله کتل و سپس به صورت کاملتری توسط اشپیل برگر( 1970)  مطرح شد ( 1*، ص 33).
پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اشپيل برگركه به پرسشنامه STAI معروف است، به طور عمیقی در پژوهش ها و فعالیت های بالینی مورد استفاده قرار گرفته است. این پرسشنامه شامل مقیاس های جداگانه خود سنجی، برای اندازه گیری اضطراب آشکار و پنهان می باشد. ( 1*، ص 112).
اضطراب آشکار (S )، می تواند به عنوان مقطعی از زندگیِ یک شخص محسوب شود یا به عبارتی،  بروز آن موقعيتى است و اختصاص به موقعيتهاىِ تنش زا (جر و بحث‏ها، از دست دادنِ موقعيتهاى اجتماعى، تهديد امنيت و سلامت انسان) دارد (2، ص 3). اما، اضطرابِ پنهان (T)، به تفاوتهایى فردی، در پاسخ به موقعیت هایِ پر استرس با میزان های مختلف اضطراب آشکار، دلالت دارد. اضطراب آشکار و پنهان، در برخی زمینه ها به مثابه انرژی جنبشی و پتانسیل، با هم قابل مقایسه هستند. اضطراب آشكار همانند انرژى جنبشى، به يك عكس‏العمل يا فرايند ملموس اشاره دارد كه در زمانى معين و در سطحى معين از شدت واقع مى‏ شود. اضطراب پنهان، همانند انرژی پتانسیل، به تفاوت های فردی در عکس العمل ها اشاره دارد. انرژی پتانسیل، به تفاوت هایی در میزانِ انرژی جنبشی اشاره دارد که با یک موضوع جسمانی ویژه، همراه شده است و در صورتی که یک نیروی مناسب پدید آید، می تواند ظاهر شود (1*، ص 35-33).


ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه)
تعداد گویه ها :
40
تعداد مولفه :
مولفه دارد (ذکر شده در معرفی پرسشنامه)
روایی و پایایی :                     
دارد
نحوه نمره گذاری :                 
دارد
منبع:
دارد
نوع فایل :
word و قابل ویرایش


چيزی که اين فایل را با بقیه فایل ها متمايز کرده است قابل ویرایش بودن و آماده پرينت بودن آن می باشد تا خريدار از خريد خود کاملا راضی باشد.

نکته: شما می توانید هرگونه سوال را با مسئول پژوهش نگین فایل در میان بگذارید.

دانلود فایل

مطالعات و رساله معماري طراحی موزه مد و لباس

مطالعات و رساله معماري طراحی موزه مد و لباس

دانلود مطالعات و رساله معماري طراحی موزه مد و لباس
در قالب Word و 225 صفحه و قابل ويرايش و آماده براي ارائه ،دفاع ،چاپ و کنفرانس ميباشد

========================================================
تمامي فايل هاي سيستم، توسط کاربران آن آپلود مي شود. اگر در فايلي تخلفي مشاهده کرديد و يا مالک پروژه اي بوديد که از وجود آن در سايت رضايت نداشتيد با ما تماس بگيريد، در اسرع وقت به گزارش شما رسيدگي مي شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
========================================================


تمامي فايلهاي موجود در سايت صرفا براي راهنمايي و کمک به دانشجويان و محققين عزيز مي باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.


قسمتهايي کوتاه از متن:

رهنمودهاي برنامه ريزي

موزه نهادي نيست كه بتوان تعدا بيشماري از آن را از روي يك نمونه واحد و خاص ساخت. موزه موارد و عوامل مختلف زير از خصوصيات متفاوتي برخوردار هستند:
الف – اهميت نسبي كه هر موزه براي اهداف و سياست هاي: مطالعه و مستند سازي، محافظت، آموزش، فرهنگ و غيره قايل مي شود.
ب – ماهيت نظم يا نظم هاي اصلي پوشش داده شده در زمينه هاي مختلف هنر، علوم انساني، طبيعت و جهان، تكنولوژي و متعاقباً فرم هاي متفاوتي كه ارايه مي شوند.
– ويژگي هاي معمارانه موزه برحسب اينكه در يك ساختمان جديد يا يك ساختمان قديمي باشد، در فضاي باز يا در داخل بافت فشرده شهري باشد و غيره.
از اينرو تفاوت هاي بسياري ما بين انواع موزه ها مانند: يك موزه هنري يا يك موزه تكنولوژي پيشرفته وجود دارد، با توجه به وجود اين تفاوت ها، معمولاً طرح مسئله اشيا و مجموعه هاي موزه ارجحيت دارد. زيرا موزه تنها يك ساختمان نيست بلكه مجموعه اي است كه بايد پاسخگوي تعداد زيادي عملكرد متنوع باشد، عملكردهايي كه موزه توسط آنها تعريف مي شود. اينگونه عملكرد ها همانطور كه به تفصيل به آنها اشاره شد، از گردآوري و ايجاد مجموعه هاي موزه شروع شده و از طريق سازماندهي و استقرار مناسب آنها به شكل نهايي موزه منجر مي شود. در اين شرايط برنامه ريزي و طراحي موزه ها عملاً فرآيندي است كه طيف وسيعي از مشكلات و مسائل ساده تا پيچيده را در بر مي گيرد.
در فرآيند برنامه ريزي و طراحي موزه ها، روش هايي كه بكار گرفته مي شوند، طبعاً بدليل خصوصيات متنوع بسيار متفاوت مي باشند.


فهرست مطالب به شرح زیر میباشد:
فصل اول: مبانی نظری طراحی معماری
شناخت موضوع
1-1      مـــــد از نزدیــک  
1-1-1   تعریف مد   
 2-1-1  پیامدهای بصری مد   
1-1-3   تعریف لباس     
1-1-4   جایگاه مد در فرهنگ    
1-1-5   رابطه لباس با فرهنگ   
1-1-6   لباس ایرانیان    
1-1-7   تاریخچه لباس    
1-1-8   پوشاک ایرانیان    
1-1-8-1 دوران قبل از اسلام    
1-1-8-2 دوران بعد از اسلام    
1-1-8-3 دوران معاصر     
1-1-9       مد و حضورش در ایران   
1-1-10   امکانات اجرایی شوی لباس در ایران و بررسی مشکلات   
1-2       هنـر مــد                                     
1-2-1      تمرینات موازی در مد ومعماری  
1-2-1-1    مرکزخریدمیکی موتوگینزا ۲ 
1-2-1-2    پایانۀ بین المللی بندر یوکوهاما   
1-2-1-3    طرح آزمایشی سقف با قالب فلزی، سالن کنسرت والت دیسنی   
1-2-1-4    دو گذر به بیرون ودرون ؛ کاری از یوشیکی هیشی نوما   
1-3   مــد و دنیـای روز
1-3-1    تاریخچه برندهای معروف دنیا   
1-3-1-1    شانل    
1-3-1-2    روبرتو کاوالی    
1-3-1-3    جورجیو آرمانی   
1-4   مـــد و فــــن آوری   
1-4-1 پارک فرهنگی و فناوری مد و لباس   
1-4-2  جامعه شناختی و روانشناختی مد و مدگرایی   
1-4-3  مد و روان شناسی    
1-4-4  مد و تبلیغات    
1-5      شناسه كلي موزه ها
1-5-1  اهداف عمومي    
1-5-1-1 نقش موزه ها در حفظ ميراث فرهنگي و ارتقاء فرهنگي جامعه   
1-5-1-2  آموزش در موزه ها    
1-5-1-3 تحقيق در موزه ها    
1-5-1-4  تجهيز موزه ها    
1-5-2  گونه شناسي    
1-5-2-1 طبقه بندي موضوعي موزه ها   
1-5-2-2 ويژ گي هاي مجموعه ها در موزه ها   
1-5-2-3 مقياس عملكردي موزه ها   
1-5-3 مكان يابي    
1-5-3-1  مخاطبين موزه ها    
1-5-3-2  مكانيابي موزه ها در داخل شهرها    
1-5-3-3  مكانيابي موزه ها در خارج شهرها   
1-5-3-4  مكانيابي موزه هاي در مناطق ويژه   

فصل دوم : بررسی نمونه های مشابه
2-1      نمونه خارجی    
1-1-2    موزه مد وای تینک در ژاپن   
 2-1-2  موزه مد Vertical Omotesando / Wai Think Tank   
 3-1-2مرکز مد و زیبایی و استودیو رقص ANZAS   
 4-1-2مجموعه پرادا در سئول   
2-2      نمونه داخلی    
2-2-1  مجموعه راه هنر پاراکس  
2-2-2  پارک فن آوری مد    
فصل سوم : ضوابط و استانداردهای طراحی و برنامه فیزیکی
3-1    تهیه استانداردها    
3-2   بخش های مختلف طرح   
3-3   رهنمودهای برنامه ریزی   
3-3-1  ضوابط و رهنمودهای برنامه ریزی فیزیکی   
3-3-1-1  فضاهای عملیاتی موزه   
3-3-1-2  فضاهای عمومی    
3-3-1-3  فضاهای اطلاع رسانی ، آموزشی   
3-3-1-4  فضای پشتیبانی و خدماتی   
3-4   ضوابط و رهنمودهای برنامه ریزی فضایی و طراحی موزه   
3-4-1  ارتباط موزه با بافت شهری   
3-4-2  دسترسی و ورود    
3-4-3  ساختار عمومی موزه    
3-5  رهنمودهای طراحی    
3-5-1  نحوه استقرار و نصب اشیا نمایشی   
3-5-2  نورپردازی    
3-5-3  حرکت و دسترسی    
3-5-4  توسعه موزه ها    
فصل چهارم : اقلیم
4-1      بررسي خصوصيات اقليمي استان و شهرتهران   
4-1-1   شناخت عوامل  اقليمي   
4-1-2   شناخت اقليم تهران    
4-2      توصيف آب و هواي تهران   
4-3      اصول اجرايي وعملي طراحي دراين اقليم   


پشتيباني: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فايل، نام خريدار و مشکل خود را پيامک و يا در تلگرام عنوان بفرماييد تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

دانلود فایل

مطالعات و رساله معماري طراحی شهر کتاب

مطالعات و رساله معماري طراحی شهر کتاب

دانلود مطالعات و رساله معماري طراحی شهر کتاب
در قالب Word و 188 صفحه و قابل ويرايش و آماده براي ارائه ،دفاع ،چاپ و کنفرانس ميباشد

========================================================
تمامي فايل هاي سيستم، توسط کاربران آن آپلود مي شود. اگر در فايلي تخلفي مشاهده کرديد و يا مالک پروژه اي بوديد که از وجود آن در سايت رضايت نداشتيد با ما تماس بگيريد، در اسرع وقت به گزارش شما رسيدگي مي شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
========================================================


تمامي فايلهاي موجود در سايت صرفا براي راهنمايي و کمک به دانشجويان و محققين عزيز مي باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.


قسمتهايي کوتاه از متن:

مقدمه
در دنياي علم و دانش امروز و در عرصه فن آوري پيشرفته فردا، بحث گردآوري و ارائه اطلاعات جديد و تازه ، مسئله اي است كه بي شك بايد به آن پرداخته شود.
دانش بشري هر روزه با انبوهي از اطلاعات نو و اختراعات تازه روبرو است و همه اين دستاوردها بگونه اي شايسته ، نياز به دسته بندي و ذخيره دارند.
با شروع عصر جديد و در اوايل قرن 20، همراه انقلاب اطلاعاتي علوم مختلف در شاخه هاي گوناگوني دسته بندي شدند و با شاخه شاخه شدن دانش بشري، نياز به ذخيره و بازيابي اطلاعات بيشتر احساس شد، بر اساس اين نياز، علومي چون ارتباط شناسي، ارتباطات و علوم مديريت و تجارت اطلاعات پا به عرصه فرهنگ بشري گذاشتند.
حاصل تلاش دانشمندان اين رشته ها بوجود آمدن شبكه هاي رايانه اي و دستيابي به تئوريها و نظريات نويني در رشته ارتباطات و اطلاع رساني شد.
اما با وجود تلاش اين انديشمندان و با توجه به رشد روز افزون رشته هاي مختلف در اين علوم ، به نظر مي رسد، هنوز سرعت خلق آثار و انديشه هاي تخصصي در رشته هاي مختلف، بسيار سريعتر است تا آنجائيكه متخصصان هر رشته، هيچگاه نمي توانند حتي به نيمي از محصولات دانش بشري در رشته خود دسترسي داشته باشند.
بدين ترتيب براي پيشرفت فرهنگ هر كلوني اجتماعي و براي ذخيره دستاوردهاي پشتيبان و كمك به آيندگان ، وجود مراكزي كه بتواننند علاوه بر ذخيره سريع اطلاعات ، امكان دسترسي بموقع را نيز فراهم آورند، بسيار ضروري است.


فهرست مطالب به صورت زیر میباشد:
مقدمه
بيان موضوع طراحي 
ضرورتهاي طراحي
اهداف طراحي
مطالعات پايه
فصل 1 : آشنايي با كتابخانه
1ـ1 تعريف كتابخانه
1ـ2 انواع كتابخانه ها و وظايف آنها
1ـ2ـ1 كتابخانه عمومي
1ـ2ـ2 كتابخانه آموزشگاهي
1ـ2ـ3 كتابخانه دانشگاهي
1ـ2ـ4 كتابخانه اختصاصي
نتايج
فصل 2 : ساختار كتابخانه
2ـ1 الگوهاي مختلف در طراحي كتابخانه
2ـ1ـ1 معماري كتابخانه و سير تحول آن
2ـ1ـ2 شناسايي الگوهاي طراحي كتابخانه
2ـ1ـ3ـ شيوه عرضه محصولات
2ـ1ـ3ـ1 فضاهاي مورد نياز در سيستم باز
2ـ1ـ3ـ1 فضاهاي مورد نياز در سيستم بسته
2ـ1ـ3ـ3 فضاهاي حداقل يك كتابخانه
2ـ2 قسمتهاي اساسي يك كتابخانه و احتياجات آن،
2ـ2ـ1 قسمتهاي عمومي كتابخانه
2ـ2ـ2 بخش هاي مربوط به كاركنان كتابخانه
2ـ2ـ3 قسمت ذخيره و حفظ كتاب
2ـ3 فضاهاي مورد نياز در يك كتابخانه دانشگاهي
2ـ3ـ1 حوزه خدمات فني
2ـ3ـ2 حوزه خدمات عمومي
2ـ3ـ3 حوزه خدمات اداري
2ـ3ـ4 حوزه خدمات پشتيباني
نتايج
فصل 3 قواعد و معيارها
3ـ1 اصول طراحي فضاهاي داخلي كتابخانه
3ـ2 استانداردهاي وسايل و تجهيزات فضاهاي مختلف
3ـ3 استانداردهاي كتابخانه هاي دانشگاهي ايران
3ـ3ـ1 اهداف و وظايف
3ـ3ـ2 سازمان و مديريت
3ـ3ـ3 نيروي انساني
3ـ3ـ4 مجموعه
3ـ3ـ4ـ1 رهنمودهاي كيفي
3ـ3ـ4ـ2 رهنمودهاي كمي
3ـ3ـ5 سازماندهي منابع
3ـ3ـ6 خدمات
3ـ3ـ7 ساختمان و تجهيزات
3ـ3ـ7ـ1 رهنمودهاي كيفي
3ـ3ـ7ـ2 رهنمودهاي كمي
3ـ3ـ8 بودجه
3ـ3ـ9 تعريف كتابخانه در نظام هاي متمركز و نيمه متمركز
3ـ4 ويژگي هاي كتابخانه اي امروزي
نتايج
فصل 4 : مطالعات تطبيقي
بررسي نمونه هاي داخلي و خارجي
4ـ1 نمونه هاي دانشگاهي
4ـ1ـ1 كتابخانه دانشكده آكستر (لويي كان) ـ
4ـ1ـ2 كتابخانه علوم دانشگاه لوس آنجلس (جيمز استرلينگ)
4ـ1ـ3 كتابخانه دانشگاه آويرو، پرتغال (آلوارسيزا)
4ـ1ـ4 كتابخانه دانشگاه لين . فلوريدا (هربرت نيومن)
4ـ2 نمونه هاي غير دانشگاهي :
4ـ2ـ1 كتابخانه ملي ايران (مهندسين مشاور پير راز)
4ـ2ـ3 كتابخانه ملي فرانسه (دومينيك پرو) ـ
4ـ2ـ4 كتابخانه مركزي سياتل (رم كولهاس)
4ـ2ـ5 كتابخانه عمومي يوسرا ـ مادريد (ادوارد آريو)
4ـ2ـ6 كتابخانه عمومي سالت ليك سيتي (موشه سفدي)
نتايج
فصل 5 : مطالعات تكميلي
5ـ1 ملاحظات نورگيري فضاها
5ـ2 ملاحظات توسعه پايدار و صرفه جويي در انرژي
5ـ3 ملاحظات تاسيساتي ويژه
5ـ4 ملاحظات هوشمندي بنا
5ـ5 سيستم ها
5ـ5ـ1 سازه طرح
5ـ5ـ2 تاسيسات و تجهيزات مكانيكي
5ـ5ـ2ـ1 سيستم هاي كنترل خودكار
5ـ5ـ2ـ2 سيستم جمع آوري آب باران
5ـ5ـ3 تاسيسات و تجهيزات الكتريكي و الكترونيكي
فصل 6: مطالعات زمينه
سايت آناليز و قابليت سنجي
6ـ1 موقعيت زمين
6ـ2 همجواري ها
6ـ3 دسترسي ها
6ـ4 ديد و منظر
6ـ5 ديدها به پروژه
6ـ6 بررسي آلودگي هاي صوتي
6ـ7 شرايط اقليمي
فصل 7 : مطالعات مربوط به پروژه
7ـ1 مباني نظري عام طرح
7ـ2 مباني طراحي معماري پروژه
7ـ3 مباني برنامه ريزي فيزيكي
7ـ3ـ1 تعيين جمعيت هدف و نوع مخاطب
7ـ3ـ2 مطالعات آماري
7ـ3ـ3 نرخ استفاده از كتابخانه در بين دانشجويان
7ـ3ـ4 محاسبه ظرفيت مجموعه
7ـ4 طرح جامع فيزيكي
فصل 8 : مدارك معماري
منابع و ماخذ


پشتيباني: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فايل، نام خريدار و مشکل خود را پيامک و يا در تلگرام عنوان بفرماييد تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاين قادر به دانلود فايل خواهيد بود و همچنين يک نسخه از “لينک دانلود” نيز براي شما ايميل مي شود.

دانلود فایل

آشنایی با حكمت متعالى اديان (گفت و گو با دكتر محمود بينا)

آشنایی با حكمت متعالى اديان (گفت و گو با دكتر محمود بينا)

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   40

 

 

 

استاد دكتر محمود بينا مطلق، به سال 1307 در تهران متولد شد. در سال 1348 دكترى فلسفه را از دانشگاه‏گوتينگن آلمان گرفت، سپس در دانشگاه لوزان سوئيس به تحصيل و تدريس رياضيات مشغول شد و از زمان‏تاسيس دانشگاه صنعتى اصفهان در مهر 1356 تا كنون در آن دانشگاه رياضيات و فلسفه علم تدريس مى‏كند. استادبينا به زبانهاى عربى، انگليسى، فرانسه، آلمانى، سانسكريت، يونانى و لاتين آشنايى دارد. از استاد كه وقت‏گرانبهاى خويش را در اختيار ما گذاشتند، صميمانه تشكر مى‏كنيم.

هفت آسمان: آيا پيام همه اديان، على الخصوص اديان شرقى و ابراهيمى واحد است‏يا نه؟ اگرواحد است اين پيام چيست؟ و اگر شى‏ء واحدى نيست چگونه مى‏توان از پلوراليزم دينى دفاع‏كرد؟

استاد بينا: به نظر مى‏رسد پلوراليزم معنايى عميقتر از آنچه مطرح مى‏كنند دارد; يعنى براى‏هر قومى وجهه‏اى از راه تقرب به خداوند نهاده شده است و هر كس بايد از همان راهى كه‏در پيش روى اوست، در نيكوكارى بر ديگرى سبقت‏بگيرد; واين دستور خدا هم هست;مى‏فرمايد: و لكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات (1) .اين آيه و آيه مكمل آن در سوره مائده كه‏مى‏فرمايد: ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة ولكن ليبلوكم فى‏ما اتيكم فاستبقوا الخيرات (2) بر اين‏حقيقت دلالت دارند كه اولا كثرت سفرا خواست الهى است چرا كه كان الناس امة واحدة وليكن دور زمان اقتضا داشته است كه كثرت محقق شود. ديگر اين كه در اين ميان سخن ازمسابقه است: فاستبقوا الخيرات. و در مسابقه هم، براى آن كه عادلانه باشد، همه بايد از شرايطيكسانى برخوردار باشند، چنان كه در مسابقه دو همه در يك خط مى‏ايستند و هيچ‏كس‏نبايد يك قدم جلوتر يا عقبتر از ديگرى باشد. پس، از آيه فاستبقوا الخيرات استنباط مى‏شودكه هر يك از اديان الهى راه رسيدن به خداست; زيرا خداوند فرموده: در آنچه به شما داديم‏بكوشيد و بر هم در نيكوكارى سبقت‏بگيريد، و اين است پلوراليزم (در معناى عميق آن). پلوراليزم بايد يك دليل معنوى و درون‏ذاتى داشته باشد. حقيقت اصلى، يعنى خداوند، يگانه‏است، ولى دريافت كنندگان اين حقيقت در شرايط مختلف زمانى، زبانى، وقومى قرار دارند.اصل دين همان حقيقت واحد است. ما كه مى گوييم اصول دين سه‏تاست: توحيد، نبوت،ومعاد، اينها نه اصول دين اسلام، بلكه اصول «الدين‏» است. يعنى همه اديان الهى داراى اين‏سه مؤلفه‏اند. همه اديان الهى توحيد، يعنى حقيقت الهى، را دارند; و بين انسان وخداوند هم‏رابط لازم است، چنان كه هر دينى بنيانگذارى دارد، و اين بنيانگذاران به اندازه كافى با هم‏شباهت دارند كه بتوان آنها را به عنوان يك مقوله گرفت. و (در هيچ دين الهى) نيز زندگى فى‏نفسه هدف نيست; بلكه در پى آن مرگ و معاد است. پس توحيد، نبوت و معاد اصول همه‏اديان است، نه فقط اصول دين ما. اين حقيقت در زبانها و زمانها و اقوام مختلف، صور بيان‏مختلف به خود مى‏گيرد كه متناسب با شرايط هر قوم و ملتى است و همه نيز از طرف‏خداوند است; همچون نقاطى كه در پيرامون مركز دايره و در فواصل مختلف قرار دارند ولى‏همگى با شعاعهايى به طرف مركز دايره برمى‏گردند. اين است كه مى‏بينيم درميان عرفاى‏بزرگ اديان مختلف، با وجود فواصل زمانى و مكانى متفاوت، وحدت كلام وجود دارد.

هفت آسمان: پس به اين ترتيب اين كه مى‏گويند بوديسم به خداوند اعتقاد ندارد، مورد قبول‏شما نيست.

استاد بينا: اين يك نگرش ظاهرى به بوديسم است كه مى‏گويد بوديسم فلسفه است و دين‏نيست. مبحث «نيروانا» در واقع اصل يگانه و تعالى الهى را مطرح مى‏كند. و چون بودا خود راتجلى خلا و برگرداننده به آن حالت معرفى مى‏كند، مى‏توان بر آن عنوان نبوت را منطبق‏دانست. توحيد آن، به اصطلاح، متافيزيك محض را داراست، و نبوت آن در يك اسم مستتراست(بودا خود را Shunyamurti يعنى تجلى خلا مى‏خواند). معاد نيز، كه زندگى پس از مرگ‏است، لازمه اصل رهايى از چرخه زايش و ميرش است، وگرنه انسان بعد از رهايى از چرخه‏زايش و ميرش به كجا مى‏رود! چيزى كه هست اسمى براى آن نگذاشته است، چرا كه مرحله مطلقه حقيقت الهى را با كلام نمى‏شود وصف كرد، بلكه فقط بايد هر صفتى را از آن نفى نمود، زيرا توصيف تعريف است و تعريف تحديد; همانگونه كه حضرت على(ع) مى‏فرمايند: «و كمال الاخلاص له نفى الصفات عنه‏». قرآن مى‏فرمايد: سبحان ربك رب العزة‏عما يصفون (3) .مفاد اين آيه چيزى به جز آن است كه در سبحان الله‏عما يشركون (4) فرمود. در اين آيه مى‏فرمايد مشركان چون نمى‏فهمند چيزهايى در توصيف خداوند مى‏گويند كه از آن منزه است، ولى آيه اول مى‏گويد حتى اگر انبيا و مرسلين هم توصيف كننده باشند، در مرحله ذات هر نوع توصيفى ساقط مى‏شود.

 

 

دانلود فایل

بررسی حجاب و پوشش در دانشگاههای سراسر جهان

بررسی حجاب و پوشش در دانشگاههای سراسر جهان

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:   17

 

 

انتظار می‌رود دانشجویان در مكان‌های پزشكی، در سفرهای میدانی و یا در محوطه دانشكده آلورنیا و در تمام اوقات با لباس مناسب تردد نمایند، نوع پوشش در مكان‌های پزشكی متغیر است و دانشجویان باید به بخشنامه‌های مكتوب توجه دقیقی داشته باشند. همچنین دستورالعمل‌های خاصی كه از طریق دانشكده به آنان ابلاغ می‌شود را رعایت كنند.

در اماكن پزشكی ظاهر یك دانشجوی پرستاری از اهمیت دوچندانی برخوردار است. راحتی،‌ امنیت و آرامش یك بیمار ممكن است تحت تاثیر ظاهر و رفتار دانشجوی پرستاری قرار گیرد. به علاوه هر دانشجو در مراكز عمومی نماینده دانشكده آلورینا است و لازم است كه جذابیتی مثبت داشته باشد.

غیر از موارد اشاره شده دانشجویان در محوطه‌های پزشكی برای كسب تجربه باید با پوشش یك دست كامل باشند. تمام نیروها باید لباس متحد الشكل (شلوار، پیراهن، كت آزمایشگاه) را از طریق شركت یونیفورم كه با دانشكده آلورنیا قرارداد دارد، خریداری كنند.

لباس متحد‌الشكل، شامل موارد زیر است:

الف     كارت شناسایی دانشجوی دانشكده آلورنیا

این كارت در تمام اوقات در ادارات و محوطه‌های پزشكی باید استفاده شود.

ب     یونیفورم سفید با علامت دانشكده در آستین چپ،2 اینچ پایین‌تر از سرشانه

یونیفورم‌ها تنها باید از شركت مورد قرارداد دانشكده خریداری شوند و همیشه تمیز و اتوكشیده باشند.

یونیفرم (لباس متحد الشكل) شامل این موارد است:

شلوار (آنچه كه توسط دانشكده معرفی شده باشد)

پوشش زیرین به رنگ بژ یا سفید به طول كامل باید زیر یونیفرم استفاده شود.

فقط جوراب‌ شلواری بلند سفید تا زانو یا جوراب‌های نخی سفید با شلوار یونیفرم قابل قبول می‌باشد. جوراب‌ها هیچ

طرح و نقشی نباشد داشته باشند.

تمام كفش‌ها یا كتانی‌های سفید پرستاری در صورتی كه براق نباشند می‌توانند پوشیده شوند. همچنین كفش‌های چوبی یا پشت باز نباید پوشیده شود.

ج     كت‌های آستین بلند

آستین‌ كت‌ها می‌توانند دكمه‌دار یا بدون دكمه باشند علامت دانشكده‌ها باید در قسمت چپ آستین، 2 اینچ پایین‌تر از سرشانه دوخته شود.

این كت انتخابی است، اما به دلیل تغییرات درجه حرارت در واحدهای پرستاری توصیه می‌شود.

پلیور نباید پوشیده شود.

رنگ ژاكت باید منطبق بوده و از طرف دانشكده ابلاغ شده باشد.

د     كت سفید آزمایشگاه

تمام دانشجویان لازم است یك كت سفید آزمایشگاه با قد متوسط كه علامت دانشكده‌ در آستین چپ آن (2 اینچ پایین‌تر از سرشانه دوخته شده) داشته باشند.

كت آزمایشگاه روی لباس‌های حرفه‌ای در زمانی كه در واحدهای پزشكی در حال تحقیق برای داده‌ها و دیگر موارد هستید پوشیده می‌شود.

كت آزمایشگاه باید در تمام اوقات تمیز و اتوكشیده باشد.

* پوشش مناسب شركت در كنفرانس‌ها

زنان باید از لباس یا دامن اداری غیررسمی كه از 2 اینچ بالای زانو كوتاهتر نباشد به همراه بلوز با ظاهری متوسط و یا لباسی كه (از 2 اینچ بالای زانو كوتاهتر نباشد) با آرایش ملایم همراه با جواهرات و كفش ساده استفاده نمایند.

مردان باید شلوار راحتی و پیراهن بپوشند. كراوات همیشه لازم نیست.

 

 

دانلود فایل

نقش کلیه در بدن و عملکرد و بیماریهای کلیوی 12 صفحه فایل ورد word

نقش کلیه در بدن و عملکرد و بیماریهای کلیوی      12 صفحه فایل ورد      word

فرمت فایل:          word

تعداد صفحات:    12

 

 

دلايل اهميت زياد کليه ها چيست

کليه ها به خاطر اينکه سه کار ضروري انجام مي دهند داراي اهميت خاصي هستند

١          کليه ها آب بدن را تنظيم مي کنند

 

براي اينکه بدن شما بدرستي و به نحو مطلوب فعاليت کند لازم است که داراي حجم مناسب

آب باشد. يکي از مهمترين وظايف کليه ها برداشت آب اضافي يا حفظ آب بدن در موارد ضرورت مي باشد

٢          کليه ها مواد زائد را برداشت مي کنند

بسياري از مواد در خون و مايعات بدن بايد در اندازه مناسب وجود داشته باشند تا بدن به درستي عملکرد داشته باشد. براي مثال سديم و پتاسيم مواد معدني هستند که از مواد غذايي بدست مي آيند. اين مواد معدني براي سلامتي لازم هستند اما بايد در حد معيني نگهداشته شوند. زمانيکه کليه ها بدرستي فعاليت کنند، مواد زائد از بدن داخل ادرار ترشح مي شوند همچنين کليه ها در تنظيم ساير مواد معدني در بدن مانند کلسيم و فسفر که براي تشکلي استخوان لازمند، کمک مي کنند مواد زائد مانند اوره و کراتي نين نيز بايد از بدن خارج شوند . اوره و ساير مواد زائد زماني که بدن پروتئين ها مانند گوشت را تجزيه مي کند، تشکليل مي شوند. کراتي نين يک محصول زائد عضلات است. اگر فعاليت کليه ها کاسته شود، اوره و کراتي نين در خون افزايش مي يابند بسياري از محصولات زائد اگر از مايعات بدن جدا نشوند براي بدن سمي هستند براي مثال، وقتي فردي دارويي مصرف مي کند، مواد زائد شيميايي که از مصرف اين دارو در بدن بوجود مي آيند، عمدتا توسط کليه ها از بدن خارج مي شوند

 

٣          کليه ها هورمون مي سازند

کليه هاي سالم پيک          پيغام بر          هاي شيميايي مهمي بنام هورمون ها را نيز مي سازند. اين هورمون ها در جريان خون گردش کرده و بعضي از عملکردهاي بدن مانند فشار خون، ساخت گويچه هاي قرمز و برداشت کلسيم از روده ها را تنظيم مي کنند

چه کسي در معرض خطر ابتلا به بيماريهاي کليوي است

بيماري کليوي معمولا بي سر و صدا پيشرفت مي کند وقبل از ايجاد هر گونه شکايت موجب تخريب قسمت عمده اي از فعاليت و عملکرد کليه مي گردد. بنابراين افراد در معرض خطر پيشرفت بيماري کليوي بايد بطور مرتب مورد ارزيابي قرار گيرند. اين افراد کساني هستند که مبتلا به بيماري قند           ديابت           پرفشاري خون، بيماري عروقي و وابستگان نزديک افراد مبتلا به بيماريهاي ارثي کليه مي باشند

علائم هشدار دهنده بيماريهاي کليوي کدامند

گاهي اوقات افراد با بيماري شديد کليوي نيز بدون علامت مي باشند. اين موضوع اهميت آزمايش خون يا ادرار را در بررسي مشکلات کليوي روشن مي کند. بهرحال شکايات و علائم زير مي توانند نشانگر بيماري کليوي باشند که در صورت وجود، انجام آزمايشات و بررسي هاي بيشتر توصيه مي شود

 

:بعضي از شکايات و علائمي که مي تواند نشانگر بيماري کليوي باشد

خستگي

پرفشاري خون

ورم چشم ها، دست يا پا

دفع ادرار خوني ، تيره يا رنگ چاي

شب ادراري           بيشتر از يک بار در موقع خواب

کاهش اشتها           کاهش وزن

خارش سراسري پايدار

اگر کليه ها نارسا شوند چه چيزي اتفاق مي افتد

زماني که کليه ها نارسا شوند مواد زائد و مايعات در بدن تجمع پيدا کرده و شما نياز به درمان دياليز           براي تصفيه خون يا به وسيله ماشين يا از راه شکم و بصورت دياليز صفاقي           يا پيوند کليه داريد چگونه مي توانيد در پيشگيري از بيماريهاي کليوي موثر باشيد

فشار خون خود را بطور منظم چک کنيد. فشار خون بالا و کنترل نشده سرعت طبيعي هر گونه بيماري کليوي را افزايش مي دهد. اگر شما مبتلا به بيماري قند           ديابت           مي باشيد، بايد بيماري شما تحت کنترل درآيد. تعداد زيادي از بيماران کليوي مبتلايان به بيماري قند مي باشند به خصوص و حتي الامکان از مصرف داروهايي که توسط پزشک تجويز نشده اند ماند مسکن ها خودداري کنيد. قبل از مصرف هر دارو حتما با پزشک خود مشورت نمائيد

ساير داروهاي خاص مانند سموم، آفت کش ها و مواد مخدر و …          نيز مي توانند موجب آسيب کليه شوند. پزشک شما مشکلات و عوارض ناشي از مصرف طولاني مدت و بدون مجوز اين داروها را بيان مي کند

نارسايي كليه وطب سنتي

كليه ها دو عضو لوبيايي شكل ، مجموعاً به وزن 300 گرم هستند كه در خلف صفاق و در مجاورت جدار خلفي شكم قرار گرفته اند و توسط مهره ها از هم فاصله دارند. ناف كليه محل عبور عروق ، اعصاب كليه و ميز راه است. ساختمان كليه از خارج به داخل شامل يك كپسول ليفي كه سطح خارجي كليه و كف سينوس را مي پوشاند و پارانشيم يا بافت اصلي كليه حاوي يك بخش محيطي كمرنگ به نام كورتكس يا قشر كليه و يك بخش مركزي تيره به نام مدولايا بخش مركزي كليه مي باشد. قشر كليه دانه دانه است و ضخامت آن 18 ميلي متر است در داخل بخش مركزي تعداد 8 الي 12 هرم ديده مي شود كه قاعده آنها متوجه خارج و رأس آنها متوجه سينوس است كه ايجاد پاپي كليوي مي كند، در رأس هر يك از آنها تعدادي سوراخهاي ريز ذره بيني ديده مي شود.

 

كليه در زير ميكروسكوپ از تعداد زيادي واحدهاي لوله اي به نام نفرون تشكيل شده است. جدار اين لوله ها فقط از يك طبقه سلول ساخته شده و در مجاورت مستقيم مويرگهاي خوني است. هر نفرون شامل :

گلومرول

كپسول گلومرولي ( بومن )

اولين لوله پيچيده يانزديك (پروكزيمال)

قوس هنله

دومين لوله پيچيده يادور(ديستال)

لوله هاي جمع آوري كننده ادرار

تعداد نفرونها از يك تا چهار ميليون مي باشد و گلومرول كه حدود 200 ميكرون قطر دارد از فرو رفتن كلافه اي از مويرگها به داخل انتهاي فنجاني شكل كپسول بومن تشكيل مي شود .مويرگها از طريق يك شريانچه آوران خون دريافت كرده و از طريق يك شريانچه و ابران با قطر كوچكتر خون را تخليه مي كند. جدار كپسول بومن آندوتليوم نوع غربالي با منافذ به قطر 100 نانومتر دارد. از نظر عملي غشاء گلومرولي عبور آزاد مواد خنثي تا قطر 4 نانومتر را ممكن مي سازد و تا حد زيادي از عبور مواد با قطر بيشتر از 8 نانومتر جلوگيري مي كند. لوله پيچيده نزديك (پروكسيمال) به قطعه نازك شاخه نزولي قوس هنله ختم مي گردد و قطعه نازك به قطعه ضخيم شاخه بالا رونده قوس هنله منتهي و حدود 12 ميليمتر طول دارد ، سلولهاي اين قسمت مكعبي بوده و داراي ميتوكندري فراوان است. قسمتهاي قاعده اي غشاء آنها داراي فرو رفتگي هاي بسيار و وسيع هستند. در مجاورت بخش بالا رونده ضخيم قوس هنله سلولهاي كنار گلومرولي ترشح كننده رنين قرار دارند كه با تغيير شكل اپي تليوم لوله اي كانون متراكم ياماكولادنسا تشكيل مي شود. سلولهاي كنار گلومرولي ، ماكولادنسا و تعدادي سلول گرانولربين آنها روي هم دستگاه كنار گلومرولي ناميده مي شود. كار كليه را مي توان در سه قسمت دفع ، تنظيم يا هموستاز و آندوكريني خلاصه كرد. مواد زائد دفعي حاصل از متابوليسم مثل تركيبات ازتي غير پروتئيني ، اوره ، كراتينين ، اسيد اوريك و غيره ‌مي‌باشد

 

دانلود فایل

بررسی کاربرد آمار و احتمالات در ریاضی

بررسی کاربرد آمار و احتمالات در ریاضی

فهرست:

آمار

علم آمار و ارتباط به ریاضی

عمل آماری در ریاضی

احتمالات ریاضی در آمار

کاربرد آمار در ریاضی

 

 

 

 

 

آمار

آمار را باید علم و عمل استخراج، بسط، و توسعهء دانشهای تجربی انسانی با استفاده از روش‌های گردآوری، تنظیم، پرورش، و تحلیل داده‌های تجربی (حاصل از اندازه گیری و آزمایش) دانست. زمینه‌های محاسباتی و رایانه‌ای جدیدتری همچون یادگیری ماشینی (Machine learning)، و کاوش‌های ماشینی در داده‌ها، (Data mining) در واقع، امتداد و گسترش دانش گسترده و کهن آمار است به عهد محاسبات نو و دوران اعمال شیوه‌های ماشینی در همه‌جا.

در صورتی که شاخه‌ای علمی مد نظر نباشد، معنای آن، داده‌هایی به‌شکل ارقام و اعداد واقعی یا تقریبی است که با استفاده از علم آمار می‌توان با آن‌ها رفتار کرد و عملیات ذکر شده در بالا را بر آن‌ها انجام داد. بیشتر مردم با کلمة آمار به مفهومی که برای ثبت و نمایش اطلاعات عددی به کار میرود اشنا هستند . ولی این مفهوم منطبق با موضوع اصلی مورد بحث آمار نیست. آمار عمدتاً با وضعیتهابیی سر و کار دارد که در آنها وقوع یک پیشامد به طور حتمی قابل پیش بینی نیست. اسنتاجهای آماری غالباً غیر حتمی اند،زیرا مبتنی بر اطلاعات ناکاملی هستند. در طول چندین دهه آمار فقط با بیان اطلاعات و مقادیر عددی در باره اقتصاد،جمعیت شناسی و اوضاع سیاسی حاکم در یک کشور سر و کار داشت .حتی امروز بسیاری از نشریات و گزارشهای دولتی که توده ای از آمارو ارقم را در بردارند معنی اولیه کلمه آمار را در ذهن زنده می کنند .اکثر افراد معمولی هنوز این تصویر غلط را در باره آمار دارند که آن را منحصر به ستونهای عددی سرگیجه آور و گاهی یک سری شکلهای مبهوت کننده می دانند .بنابر این یادآوری این نکته ضروری است که نظریه و روشهای جدید آماری از حد ساختن جدولهای اعداد و نمودارها بسیار فراتر رفته اند. آمار به عنوان یک موضوع علمی،امروزه شامل مفاهیم و روشهایی است که در تمام پژوهشهایی که مستلزم جمع آوری داده ها به وسیله یک فرایند آزمایش و مشاهده و انجام استنباط و نتیجه گیری به وسیله تجزیه و تحلیل این داده ها هستند اهمیت بسیار دارند.

علم آمار و ارتباط به ریاضی

علم آمار، خود مبتنی است بر نظریه آمار که شاخه‌ای از ریاضیات کاربردی به حساب می‌آید. در نظریهٔ آمار، اتفاقات تصادفی و عدم قطعیت توسط نظریهء احتمالات مدل‌سازی می‌شوند. در این علم، مطالعه و قضاوت معقول در بارهٔ موضوع‌های گوناگون، بر مبنای یک جمع انجام می‌شود و قضاوت در مورد یک فرد خاص، اصلاً مطرح نیست.

از جملهٔ مهم‌ترین اهداف آمار، می‌توان تولید «بهترین» اطّلاعات از داده‌های موجود و سپس استخراج دانش از آن اطّلاعات را ذکر کرد. به همین سبب است که برخی از منابع، آمار را شاخه‌ای از نظریه تصمیم‌ها (Decision theory) به شمار می‌آورند.

این علم به بخش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی تقسیم می‌شود.

عمل آماری در ریاضی

شامل برنامه‌ریزی و جمع‌بندی و تفسیر مشاهدات غیر قطعی است به‌شکلی که[1] :

•              اعداد نمایندهٔ واقعی مشاهدات بوده، غیر واقعی یا غلط نباشند.

•              به‌نحو مفیدی تهیه و تنظیم شوند.

•              به‌نحو صحیح تحلیل شوند.

•              قابل نتیجه‌گیری صحیح باشند.

 

دانلود فایل

تعریف و مفهوم تنش و بررسی تنش های اصلی و تانسور تنش

تعریف و مفهوم تنش و بررسی تنش های اصلی و تانسور تنش

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   35

 

 

 

تنش

 تعريف تنش

در حالت كلي همانطور كه در اشكال 1-1- ب و 1-1-ب، نشان داده شد، نيروهاي داخلي كه در روي سطوح بينهايت كوچك يك مقطع عمل مي كنند، از لحاظ مقدار و جهت با يكديگر متفاوت مي باشند. اين موضوع دوباره در شكل 3-1، نمايش داده مي‌شود.

نيروهاي داخلي از لحاظ طبيعت، كميتهايي برداري هستند و نيروهاي مؤثر خارجي را در تعادل نگه مي دارند. در مكانيك جامدات تعيين شدت اين نيروها در نقاط مختلف يك مقطع بسيار مهم مي باشد. در حالت كلي شدت اين نيروها از نقطه اي به نقطة ديگر فرق مي كند و نسبت به سطح مقطع مايل هستند. رسم بر اين است كه اين شدتها به مؤلفه هاي قائم و موازي مقطع تحت مطالعه، تجزيه شوند. به عنوان مثال،؟ مؤلفه هاي بردار نيروي كه روي سطح عمل مي كند در شكل 3-1-ب، نشان داده شده است. در اين مثال بخصوص، چون منطقي كه جسم را به دو قسمت تقسيم كرده، عمود بر محور x مي باشد، امتداد منطبق بر امتداد عمود بر مي باشد. نيروي وارد بر واحد سطح كه همان شدت نيروي گسترده بر روي سطح مي باشد، تنش ناميده مي شود. در شكل 3-1-ب، تنش متوسط نيروي برابر مي‌شود. حال اگر به جاي تنش متوسط، تنش در يك نقطه را خواسته باشيم بايد در رابطه تنش متوسط، را به سمت صفر ميل دهيم.»

بنابراين تعريف رياضي تنش به صورت زير در مي آيد:

                                     

 

شدت نيروي عمود بر مقطع، تنش قائم آن نقطه ناميده مي شود. اگر تنش قائم باعث ايجاد كنش در مقطع بشود، به آن تنش كششي مي گويند. در مقابل تنشهاي قائمي كه بر مقطع فشار وارد مي آورند، به تنشهاي فشاري موسومند. به جاي اينكه تنشهاي قائم را با حرف با دو زيرنويس نمايش مي دهيم. آنها را با حرف (زيگما) با يك زيرنويس نمايش مي دهيم. مؤلفه هاي ديگر شدت نيرو به موازات صفحة مقطع عمل مي كنند. اين مؤلفه ها تنشهاي برشي ناميده مي شوند. تنشهاي برشي هميشه با حرف نمايش داده مي شوند.

واحد رسمي تنش در سيستم بين المللي، نيوتن بر متر مربع است، كه پاسكال ناميده مي شود. اما اگر بخواهيم تنشهاي معمول را بر حسب اين واحد نمايش دهيم با اعداد بزرگي سروكار خواهيم داشت، به همين جهت، تنشها را بر حسب مگاپاسكال (Mpa) و يا بر حسب نيوتن بر ميلي متر مربع بيان مي كنيم. اين دو واحد با يكديگر مساوي مي باشند.

 

قرارداد علامت مثبت تنش ها :

I.صفحه اي مثبت است كه بردار نرمال آن مثبت است .

II.صفحه اي مثبت است كه بردار نرمال آن جلو باشد .

III.روي صفحة مثبت تنش ها وقتي مثبت هستند كه در راستاي مثبت محور موردنظر باشد .

 

 

دانلود فایل

بررسی حسابداري و كنترل هاي مالي دولتي و حساب مستقل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي و حساب مس

بررسی حسابداري و كنترل هاي مالي دولتي و حساب مستقل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي و حساب مس

     بررسی حسابداري و كنترل هاي مالي دولتي و حساب مستقل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي و حساب مستقل اعتبارات هزينه

 

 

فرمت فایل:    word

تعداد صفحات:    96  

 

 

 

فهرست مطالب

 

حساب مستقل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي ……

 

حساب مستقل اعتبارات هزينه …

حساب مستقل تملك دارايي هاي سرمايه اي 

شرح عمليات حسابداري :

1   هنگام ابلاغ اعتبار مصوب به تفكيك پروژه و رديف متفرقه

اعتبار مصوب ××

دستگاه اجرائي××

2   پس از ابلاغ تخصيص در هر نوبت :

تخصيص اعتبار ××

اعتبار مصوب ××

3   هنگام صدور درخواست وجه براي دريافت تنخواه گردان حسابداري از خزانه :

درخواست وجه ××

تنخواه گران حسابداري ××

4   پس از دريافت اعلاميه واريز وجه به حساب بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي :

بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي ××

درخواست وجه ××

5   با اخذ ضمانتنامه يا ساير وثيقه هاي مورد قبول مربوط به شركت نمودن در مناقصه تاديه پيش پرداخت :

حساب تضمينات ××

طرف حساب تضمينات ××

6   هنگام تامين اعتبار جهت كنترل اعتبارات در قبال هر گونه ايجاد تعهد:

تامين اعتبار ××

ذخيره تامين اعتبار ××

7   پس از انعقاد قرار داد ساخت يا ايجاد دارائي سرمايه اي يا خريد اموال منقول سرمايه اي :

كنترل قرار دادها ××

طرف حساب كنترل قراردادها ××

8   هنگام پرداختهاي غير قطعي به افراد طرف قرارداد و عاملين ذيحساب :

 تنخواه گردان پرداخت ××

پيش پرداخت سالجاري ××

 علي الحساب سالجاري ××

  بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي ××

9   تامين اعتبار هنگام خريد موجودي جنسي :

تامين اعتبار ××

ذخيره تامين اعتبار ××

10   هنگام خريد موجودي جنسي براي هر يك از طرحها :

حساب موجودي جنسي كالا ××

بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي ××

11   هنگام تحويل موجودي جنسي ‏، مصالح ، به پيمانكار بطور مستقيم يا از محل موجودي جنسي :

پيش پرداخت موجودي جنسي ××

       موجودي جنسي كالا ××

12   پس از خريد وسايل و كالا كه مستقيماً قابل بهره برداري در دستگاه دولتي مي باشد به شرط اينكه عمر آن بيش از يكسال باشد از حساب موجودي جنسي و كالا به حساب دارائي ثابت و حساب معين مربوطه منظور شود .

دارائي ثابت ××

موجودي جنسي و كالا ××

13   در صورتيكه دارائي ثابت در سالجاري ايجاد شده باشد و دستگاه اجرايي ديگري بهره برداري نمايد پس از تحويل دارائي ثابت به دستگاه بهره بردار ثبت حذفي آن در دفاتر و حسابهاي دستگاه واگذار كننده دارائي ثابت عبارتست از :

دستگاه اجرائي ××

          دارائي ثابت ××

14   در صورتيكه دارائي ثابت در سنوات قبل ايجاد  شده باشد و در سالهاي آتي ادامه داشته باشد و دستگاه اجرايي ديگري بهره برداري نمايد پس از تحويل دارائي ثابت به دستگاه بهره برداري ثبت حذفي آن در دفاتر و حسابهاي دستگاه واگذار كننده دارائي  ثابت عبارتست از :

الف) ثبت افتتاحيه :

دارائي ثابت ××

دريافتي از خزانه در سنوات قبل ××

ب) ثبت حذفي :

دريافتي از خزانه در سنوات قبل ××

     دارائي ثابت ××

نكته : تا پايان سال مالي ثبتي زده نمي شود مي بايست در ابتداي سال بعد ابتدا ثبت افتتاحيه  زده شود سپس ثبت حذفي اعمال گردد .

15   هنگام دريافت دارائي ثابت احداث شده از دستگاه واگذار كننده دارائي ثابت مذبور ( دستگاه مجري ) ثبت در دستگاه بهره بردار ( گيرنده دارائي ثابت )

دارائي ثابت ××

حساب اموال دولت ( دستگاه اجراي واگذاركننده) ××

16   هنگام انعكاس دارائيهاي در جريان ساخت يا ايجاد سنوات قبل ادامه دار از سالهاي قبل براساس اقدام مندرج در آخرين صورت وضعيت واصله به ذيحسابي با توجه به 5% سهم بيمه كارفرما :

دارائي در جريان ساخت يا ايجاد سنواتي ××

      دريافتي از خزانه در سنوات قبل ××

17   هنگام به اتمام رسيدن طرح تملك دارائي سرمايه اي و تحويل قطعي پس از تسويه و واريز پرداختهاي غير قطعي اعم از جاري سنواتي ‏، حسب مورد تا زمان تحويل به دستگاه اجرايي بهره بردار :

 

دارائي ثابت ××

     دارائي در جريان ساخت يا ايجاد سالجاري ××

       دارائي در جريان ساخت يا ايجاد سنواتي ××

    دارائي در جريان ساخت يا ايجاد ساير منابع ××

18   هنگام دريافت و احتساب صورت وضعيت اقلم استفاده شده موجودي جنسي و كالا .

حساب دارائي در جريان ساخت يا ايجاد حسابي است قابل انتقال به سال بعد كه به جاي هزينه طرحهاي عمراني ، هزينه رديف عمومي و هزينه رديف متفرقه قرار گرفته است .

نكته :

چنانچه اعتبار از محل رديفهاي متفرقه تملك دارائيهاي سرمايه اي به اعتبار طرح مربوط اضافه شده باشد و دارائي شماره طرح مرتبط و فصول سرمايه گذاري باشد در دفاتر و حسابها تحت عنوان طرح مريوط منعكس مي شود و چنانچه فاقد شماره طرح و منحصراً رديف متفرقه فصول سرمايه گذاري باشد ارقاق در حساب اعتبارات مصوب و ساير  سر فصل حسابها و همچنين حساب معين بر حسب رديف متفرقه و فصول سرمايه گذاري نگهداري مي گردد .

ضمناً : عنوان اعتبارات هزينه هاي متفرقه و ساير رديفهاي مربوطه ، به اعتبارات متفرقه تملك دارائيهاي سرمايه اي اصلاح گرديده است .

الف)

دارائي هاي در جريان ساخت يا ايجاد ××

        پيش پرداخت موجودي جنسي و كالا ××

           پيش پرداخت سالجاري ××

           علي الحساب سالجاري ××

     تعهدات پرداختي ××

ب)

ذخيره تامين اعتبار ××

  تامين اعتبار ××

ج)

طرف حساب كنترل قرار دادها ××

        حساب كنترل قراردادها ××

 

 

دانلود فایل