بررسی حسابداري و كنترل هاي مالي دولتي و حساب مستقل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي و حساب مس

بررسی حسابداري و كنترل هاي مالي دولتي و حساب مستقل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي و حساب مس

     بررسی حسابداري و كنترل هاي مالي دولتي و حساب مستقل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي و حساب مستقل اعتبارات هزينه

 

 

فرمت فایل:    word

تعداد صفحات:    96  

 

 

 

فهرست مطالب

 

حساب مستقل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي ……

 

حساب مستقل اعتبارات هزينه …

حساب مستقل تملك دارايي هاي سرمايه اي 

شرح عمليات حسابداري :

1   هنگام ابلاغ اعتبار مصوب به تفكيك پروژه و رديف متفرقه

اعتبار مصوب ××

دستگاه اجرائي××

2   پس از ابلاغ تخصيص در هر نوبت :

تخصيص اعتبار ××

اعتبار مصوب ××

3   هنگام صدور درخواست وجه براي دريافت تنخواه گردان حسابداري از خزانه :

درخواست وجه ××

تنخواه گران حسابداري ××

4   پس از دريافت اعلاميه واريز وجه به حساب بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي :

بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي ××

درخواست وجه ××

5   با اخذ ضمانتنامه يا ساير وثيقه هاي مورد قبول مربوط به شركت نمودن در مناقصه تاديه پيش پرداخت :

حساب تضمينات ××

طرف حساب تضمينات ××

6   هنگام تامين اعتبار جهت كنترل اعتبارات در قبال هر گونه ايجاد تعهد:

تامين اعتبار ××

ذخيره تامين اعتبار ××

7   پس از انعقاد قرار داد ساخت يا ايجاد دارائي سرمايه اي يا خريد اموال منقول سرمايه اي :

كنترل قرار دادها ××

طرف حساب كنترل قراردادها ××

8   هنگام پرداختهاي غير قطعي به افراد طرف قرارداد و عاملين ذيحساب :

 تنخواه گردان پرداخت ××

پيش پرداخت سالجاري ××

 علي الحساب سالجاري ××

  بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي ××

9   تامين اعتبار هنگام خريد موجودي جنسي :

تامين اعتبار ××

ذخيره تامين اعتبار ××

10   هنگام خريد موجودي جنسي براي هر يك از طرحها :

حساب موجودي جنسي كالا ××

بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي ××

11   هنگام تحويل موجودي جنسي ‏، مصالح ، به پيمانكار بطور مستقيم يا از محل موجودي جنسي :

پيش پرداخت موجودي جنسي ××

       موجودي جنسي كالا ××

12   پس از خريد وسايل و كالا كه مستقيماً قابل بهره برداري در دستگاه دولتي مي باشد به شرط اينكه عمر آن بيش از يكسال باشد از حساب موجودي جنسي و كالا به حساب دارائي ثابت و حساب معين مربوطه منظور شود .

دارائي ثابت ××

موجودي جنسي و كالا ××

13   در صورتيكه دارائي ثابت در سالجاري ايجاد شده باشد و دستگاه اجرايي ديگري بهره برداري نمايد پس از تحويل دارائي ثابت به دستگاه بهره بردار ثبت حذفي آن در دفاتر و حسابهاي دستگاه واگذار كننده دارائي ثابت عبارتست از :

دستگاه اجرائي ××

          دارائي ثابت ××

14   در صورتيكه دارائي ثابت در سنوات قبل ايجاد  شده باشد و در سالهاي آتي ادامه داشته باشد و دستگاه اجرايي ديگري بهره برداري نمايد پس از تحويل دارائي ثابت به دستگاه بهره برداري ثبت حذفي آن در دفاتر و حسابهاي دستگاه واگذار كننده دارائي  ثابت عبارتست از :

الف) ثبت افتتاحيه :

دارائي ثابت ××

دريافتي از خزانه در سنوات قبل ××

ب) ثبت حذفي :

دريافتي از خزانه در سنوات قبل ××

     دارائي ثابت ××

نكته : تا پايان سال مالي ثبتي زده نمي شود مي بايست در ابتداي سال بعد ابتدا ثبت افتتاحيه  زده شود سپس ثبت حذفي اعمال گردد .

15   هنگام دريافت دارائي ثابت احداث شده از دستگاه واگذار كننده دارائي ثابت مذبور ( دستگاه مجري ) ثبت در دستگاه بهره بردار ( گيرنده دارائي ثابت )

دارائي ثابت ××

حساب اموال دولت ( دستگاه اجراي واگذاركننده) ××

16   هنگام انعكاس دارائيهاي در جريان ساخت يا ايجاد سنوات قبل ادامه دار از سالهاي قبل براساس اقدام مندرج در آخرين صورت وضعيت واصله به ذيحسابي با توجه به 5% سهم بيمه كارفرما :

دارائي در جريان ساخت يا ايجاد سنواتي ××

      دريافتي از خزانه در سنوات قبل ××

17   هنگام به اتمام رسيدن طرح تملك دارائي سرمايه اي و تحويل قطعي پس از تسويه و واريز پرداختهاي غير قطعي اعم از جاري سنواتي ‏، حسب مورد تا زمان تحويل به دستگاه اجرايي بهره بردار :

 

دارائي ثابت ××

     دارائي در جريان ساخت يا ايجاد سالجاري ××

       دارائي در جريان ساخت يا ايجاد سنواتي ××

    دارائي در جريان ساخت يا ايجاد ساير منابع ××

18   هنگام دريافت و احتساب صورت وضعيت اقلم استفاده شده موجودي جنسي و كالا .

حساب دارائي در جريان ساخت يا ايجاد حسابي است قابل انتقال به سال بعد كه به جاي هزينه طرحهاي عمراني ، هزينه رديف عمومي و هزينه رديف متفرقه قرار گرفته است .

نكته :

چنانچه اعتبار از محل رديفهاي متفرقه تملك دارائيهاي سرمايه اي به اعتبار طرح مربوط اضافه شده باشد و دارائي شماره طرح مرتبط و فصول سرمايه گذاري باشد در دفاتر و حسابها تحت عنوان طرح مريوط منعكس مي شود و چنانچه فاقد شماره طرح و منحصراً رديف متفرقه فصول سرمايه گذاري باشد ارقاق در حساب اعتبارات مصوب و ساير  سر فصل حسابها و همچنين حساب معين بر حسب رديف متفرقه و فصول سرمايه گذاري نگهداري مي گردد .

ضمناً : عنوان اعتبارات هزينه هاي متفرقه و ساير رديفهاي مربوطه ، به اعتبارات متفرقه تملك دارائيهاي سرمايه اي اصلاح گرديده است .

الف)

دارائي هاي در جريان ساخت يا ايجاد ××

        پيش پرداخت موجودي جنسي و كالا ××

           پيش پرداخت سالجاري ××

           علي الحساب سالجاري ××

     تعهدات پرداختي ××

ب)

ذخيره تامين اعتبار ××

  تامين اعتبار ××

ج)

طرف حساب كنترل قرار دادها ××

        حساب كنترل قراردادها ××

 

 

دانلود فایل

معاد شناسي در آمووزه هاي پيامبران

معاد شناسي در آمووزه هاي پيامبران

  معاد شناسي در آمووزه هاي پيامبران
 متشکل از 18 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::

بهروز دانشور

تاريخ آموزه هاي بسياري دارد. به تعبير حضرت امام خميني تاريخ معلم انسانهاست از اين رو خداوند در قرآن مجيد به دفعات از شرح احوال گذشتگان به منظور عبرت آموزي و هدايت انسانها سخن به ميان آورده است. از جمله در سوره آل عمران آيه 137 آمده است: «قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين» پيش از شما سنت هايي وجود داشت كه هر قوم طبق اعمال خود سرنوشت هايي داشتند كه شما نيز همانند آن را داريد پس در روي زمين گردش كنيد و مشاهده كنيد عاقبت تكذيب كنندگان آيات خداوند چگونه بود.
بر مسلمانان است كه از تاريخ گذشته خود پند بگيرند و از آن عبرت بياموزند تا دوباره به سرنوشت گذشتگان دچار نشوند. از اين جهت تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي اندلس بسيار خواندني ومفيد است. در نوشتار حاضر ضمن بررسي ابعاد گوناگون فرهنگ وتمدن اسلامي اندلس آسيب شناسي و علل افول خورشيد تابناك آن تمدن نيز مطرح خواهدشد.
موقعيت جغرافيايي اسپانيا
اسپانيا يكي از مراكز مهم انتقال تمدن اسلامي به اروپا و همچنين پل ارتباطي ميان شرق و غرب در زمينه هاي مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي در طول مدت 800 سال بوده است. اين كشور در جنوب غرب اروپا با كشور ديگر يعني پرتغال شبه جزيره ايبري را تشكيل مي دهند.

دانلود فایل

نحوه كار برنامه هاي كاربردي وب

نحوه كار برنامه هاي كاربردي وب

بخشی از مقدمه:
برنامه هاي كاربردي وب دسترسي پوياي وب پيج هاي مبتني بر HTML از طريق يك مرورگر وب را ايجاد مي كند. از آنجا كه برنامه هاي كاربردي Web Dbject شيء گرا بوده و به زبان جاوا نوشته مي شود، برنامه كاربردي شما Web page هايي را با ايجاد نمونه هاي شي ها به نام مؤلفه هاي وب به وجود مي آورد.
مؤلفه وب تركيبي از زيرمجموعه هاي Wocomponent و قالب HTML جاوا است. مؤلفه هاي وب همه مؤلفه ها و عناصر استاندارد HTML شامل انيميشن Flash، فيلم هاي Quichtime، برنامه هاي Java script و اپلت هاي جاوا را در برمي گيرد. مؤلفه هاي وب همچنين از كاسكاد ورقه هاي تعاريف (CSS) پشتيباني مي كند. …

فهرست مطالب:
مقدمه
معماري برنامه كاربردي
حلقه درخواست- پاسخ
URL هاي عمل مؤلفه
پيام هاي حلقه درخواست- پاسخ
بك تراك كش
ايجاد پروژه ها
انتخاب يك قالب
ايجاد يك پروژه برنامه وب
فايل ها و گروه هاي پروژه
مؤلفه هاي وب
منابع سرور وب
چارچوب ها
محصول (products)
مقصد ها
ساخت برنامه شما
نصب برنامه كاربردي شما
خلق مؤلفه هاي وب
مؤلفه Main
فايل هاي Java
فايل هاي WOD و HTML
ليست يك- نمونه فايل HTML
ليست فايل WOD
چگونگي عملكرد عناصر پويا
حفظ و نگهداري وضعيت
افزودن متدها به مؤلفه
افزودن منطق بر متدها
چگونگي عملكرد حفظ وضعيت
استفاده از برنامه و شيء هاي Session
برنامه كاربردي
Session
مثال

 

                   

دانلود فایل

حاضر بررسي رابطه بين استفاده از رسانه هاي جمعي با ميزان اعتماد اجتماعي شهروندان تهراني

حاضر بررسي رابطه بين استفاده از رسانه هاي جمعي با ميزان اعتماد اجتماعي شهروندان تهراني

     حاضر بررسي رابطه بين استفاده از رسانه هاي جمعي با ميزان اعتماد اجتماعي شهروندان تهراني

 

 

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:    346  

 

 

 

1      1طرح مساله:

موضوع تحقيق حاضر بررسي رابطه بين استفاده از رسانه هاي جمعي با ميزان اعتماد اجتماعي شهروندان تهراني است. اعتماد اجتماعي عبارت است از« حسن ظن فرد به ساير افرادونهادهاي جامعه با اين انتظار که آنها به گونه اي عمل خواهندکردکه نتايج منفي به حداقل کاهش يافته و دستيابي به اهداف ميسر گردد.»

رويکردهاي مختلفي به اعتماد وجود دارد که نيوتن و دالهي  آنها را بطور کلي در دو گروه فردي و اجتماعي جمع کرده اند.رويکرد فردي شامل تمام نظريه هايي است که اعتماد را از بعد روانشناسي و روانشناسي اجتماعي مورد توجه قرار مي دهند.در اين رويکرد اعتماد محصول عوامل فردي و روانشناختي چون تجارب دوران کودکي ويژگي هاي روحي و تجارب زندگي روزمره محسوب مي شود.مطرح ترين نظريه پردازان اين رويکرداوسلنر واريک اريکسون  هستند.اما در رويکرد اجتماعي اعتماد محصول عواملي چون؛ مشارکت مدني،محيط اجتماعي،روابط اجتماعي و ميزان گستردگي جامعه انساني به حساب مي آيد.در اين رويکرد مي توان از افرادي چون توکوويل،پارسونزو پوتنام نام برد.با اين حال امروزه اغلب نظريه پردازان اين حوزه سعي دارند تا تلفيقي از اين دو رويکرد را دربررسي اعتماد به کارگيرند.

تحقيق حاضر با رويکرد اجتماعي،اعتماد را در سه نوع ميان فردي،عام و نهادي مورد توجه قرار داده است.اعتماد ميان فردي در سطح يک رابطه چهره به چهره قرار مي گيرد.در اين نوع از روابط،اعتمادمتوجه دوستان،آشنايان و اعضاي خانواده است.اعتماد عام در سطحي فراتر از  روابط چهره به چهره و دوستانه قرار مي گيرد. هدف اعتماد شخص معيني نيست،بلکه بصورت کلي مطرح مي شودبراي مثال اعتماد به زنان در مقابل مردان.يا اعتماد به نژاد و مليت متفاوت. اعتماد نهادي متوجه نهادها و سازمانهاي رسمي يا غير رسمي وبطور کلي ساختار هاي غير شخصي است.

با توجه به اهميت اعتماد در کنش اجتماعي به عنوان عاملي براي کنترل و پيش بيني رفتار کنشگران در سطوح مختلف،اعتماد نقش موثري در تعين نظم اجتماعي دارد.از اين رو همواره مورد توجه متفکران حوزه جامعه شناسي نظم بوده است. به زعم نظريه پردازان اين حوزه بي اعتمادي و يا پايين بودن ميزان اعتماد اجتماعي کنش اجتماعي را دشوار و در نتيجه نظم اجتماعي را مختل خواهد کرد.به اين معني که افراد در موقعيت هاي توام با بي اعتمادي عملا نمي توانند با آسودگي خاطر دست به کنش با همنوعان خود بزنند. اين امر هزينه هاي مختلفي را براي آنان جهت انجام کنش اجتماعي تحميل خواهد کرد.

شواهد موجود نشان مي دهد که اعتماد درجامعه ما وضعيت چندان مطلوبي ندارد.تحقيقي كه با عنوان »ارزشها و نگرشهاي ايرانيان« درسال 1381 از سوي دفتر طرح هاي ملي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام گرفته است،نشان مي دهدكه فضايي توام با شك،ناامني و بطور كلي بي اعتمادي در بين افراد حاكم است.به عنوان نمونه در استان تهران پاسخ افراد به اين سوال كه امانت داري در بين مردم به چه ميزان رواج دارد ؟به اين شرح است :6/ 33 درصدپاسخ ها ميزان رواج اين ارزش اخلاقي در بين مردم را متوسط عنوان كرده اند 5/ 24در صد كم،4 /15درصد خيلي كم و6/7درصدپاسخها به گزينه اصلا تعلق دارد .همين درصدها در رابطه با ارزش صداقت و راستگويي كه به عنوان يكي از عناصر اصلي اعتماد از آن ياد مي شود(امير كافي به نقل از جانسون،1380: 19).به اين ترتيب است گزينه كم با بالاترين در صد 9/29گزينه متوسط 3/29درصد گزينه خيلي كم 9/19در صد گزينه اصلا 7/9درصد زيا د 2/8درصد خيلي زياد 3/2درصد وگزينه كاملا 7/0درصد پاسخ ها را به خود اختصاص داده اند.(ارزشها و نگرشهاي ايرانيان1381:63)در مورد ميزان رواج ارزش اخلاقي پايبند بودن به قول قرارها در بين مردم وضعيت پاسخ ها به اين شرح است :گزينه متوسط 8/38درصد،كم 4/24درصد،خيلي كم7/14درصد زياد8/9درصد،خيلي زياد 6/2درصد،كاملا8/0درصد.همچنين دررابطه با رواج دورويي در بين مردم بيشترين پاسخ ها زياد و خيلي زياد به ترتيب با 3/37و4/29درصد بوده است.(همان،1380: 64) همانطوركه اشاره شد،صفات اخلاقي فوق به عنوان شاخص هاي اعتماد فردي از سوي»جانسون» مطرح شده است.به اين ترتيب مي توان گفت كه اعتماد اجتماعي وضعيت مطلوبي در جامعه ندارد.اين امردر پژوهش ديگري كه به طور مستقيم به بررسي اعتماد ميان فردي و عام پرداخته نيز مشاهده شده است.«بررسي تجربي نظام شخصيت»عنوان پژوهشي است كه توسط مسعود چلبي انجام گرفته است.در اين پژوهش بي اعتمادي شخصي و بي اعتمادي غير شخصي عام مورد سنجش قرار گرفته كه نتيجه يافته ها به نقل از چلبي بيانگر وضعيت نامطلوب اعتماد در جامعه است.«يافته هاي موجود نشان مي دهدكه ميزان اعتماد تعميم يافته و اعتماد شخصي در هيچ يك از شهر هاي مورد مطالعه در سطح مقبولي نيست و اين امر بالقوه مخل نظم رواني و اجتماعي است.«(شهر هاي مورد مطالعه در اين پژوهش عبارتند از :تهران،تبريز،مشهد،كرمان و استهبان ميانگين بي اعتمادي شخصي و بي اعتمادي تعميم يافته در اين پژوهش به ترتيب برابر با 45و 39 گزارش شده است)(چلبي،1380: 172      170)

در ادبيات مربوط به اعتماد اجتماعي عوامل اجتماعي و فردي مختلفي به عنوان عوامل تاثيرگذار بر اعتماد اجتماعي مشخص شده اند.عواملي كه از طريق مكانيسم هاي مختلف موجب تقويت و يا تضعيف اعتماد اجتماعي مي شوند.ميزان عام گرايي،احساس امنيت اجتماعي،تعهداجتماعي،ميزان آگاهي از محيط،ميزان توسعه سازمان هاي داوطلبانه،شبكه هاي روابط اجتماعي ونحوه آموزش هنجارها و ارزشهاي مربوط به اعتماد كردن در فرايند جامعه پذيري از جمله عوامل اجتماعي موثر بر اعتماد اجتماعي هستند.

در اين بين براي رسانه هاي جمعي با توجه به گستردگي و نفوذ آنها در جامعه نقش ويژه اي تعريف شده است.جيمز كلمن، پيوتر زتومپکا,رابرت پوتنام و آنتوني گيدنز از جمله نظريه پردازان اعتماد اجتماعي هستند كه در بحث هاي خود به نقش رسانه هاي جمعي در تضعيف و يا تقويت اعتماد اجتماعي تاكيد كرده اند به اين ترتيب كه رسانه هاي به عنوان منبع مهم اطلاعات و همچنين يكي از عوامل اصلي فرايند جامعه پذيري نقش موثري در فرايند اعتماد كردن بازي مي كنند.

نظريه پردازان اعتماد نقش رسانه هاي جمعي در تقويت و تضعيف اعتماد اجتماعي  را به شكل زير ترسيم كرده اند.

رسانه ها به تصورات افراد از محيط شكل مي دهند؛آنها مي توانند با ارائه تصويري زشت ويا زيبا از جامعه ميزان اعتماد در بين مخاطبان خود را افزايش و يا كاهش دهند.رسانه ها به شكل گيري الگوهاي كنش در بين مخاطبان كمك مي كنند       اين الگوهاي كنش به افراد كمك مي كنند تا در موقعيت هاي مختلف دست به كنش بزنند.رسانه هاي جمعي از طريق تحرك رواني امكان تعاملات اجتماعي را در بين مخاطبان خود افزايش مي دهند.رسانه هاي جمعي مي توانندزمينه دسترسي به نهاد هاي انتزاعي و تخصصي را براي مخاطبان خود فراهم كرده و در نتيجه موجب اعتماد ويا بي اعتمادي به اين نهاد ها در بين مخاطبان خود شوند و نهايتا اينكه رسانه هاي ارتباط جمعي به عنوان يكي از عوامل جامعه پذيري نقش موثري درنهادينه كردن ارزشها و هنجارهاي اعتماد در بين مخاطبان خود دارند (Sztopka,1999.Putnam,1995,.كلمن،1378،گيدنز،1378).

با توجه به نقش رسانه هاي جمعي در تسهيل،تقويت و تضعيف اعتماد اجتماعي، رابطه ميزان استفاده از آنها با ميزان اعتماد اجتماعي مخاطبان در سه نوع فردي،عام و نهادي بررسي مي شود.در تحقيق حاضر رسانه هاي ارتباط جمعي در سه بعد مورد توجه قرارگرفته اند در يک بعد ميزان استفاده از نوع رسانه موردتوجه است که منظور ميزان تماشاي تلويزيون و ميزان روزنامه خواندن است.در بعد ديگر نوع تلويزيون مورد توجه قرار گرفته که در اين بعد رابطه  تماشاي دو نوع تلويزيون داخلي و ماهواره اي با اعتماد اجتماعي بررسي خواهد شد.

سوالات اساسي تحقيق :

 آيا ميزان استفاده از رسانه هاي جمعي بر ميزان اعتماد اجتماعي مخاطبان موثر است؟

            آيا تاثير ميزان  استفاده از رسانه هاي جمعي در انواع مختلف آنها(تلويزيون،روزنامه)بر اعتماد اجتماعي متفاوت است؟

            آيا تاثير ميزان تماشاي تلويزيون در دو نوع داخلي و خارجي بر اعتماد اجتماعي متفاوت است؟

            آيا بين تماشاي انواع مختلف پيام هاي تلويزيون داخلي،خارجي وخواندن انواع مختلف مطالب روزنامه ها رابطه متفاوتي با اعتماد اجتماعي وجود دارد يا خير؟

اهميت و ضرورت تحقيق:

اعتماد يکي از مفاهيم  مهم حوزه جامعه شناسي نظم به حساب مي آيد اين اهميت در وهله نخست ريشه در جايگاه اعتماد در کنش اجتماعي دارد. نيکلاس لومان  نظريه پرداز حوزه اعتماد از زاويه كنترل و پيش بيني كنش اجتماعي نگاه کارکردي به اعتماد دارد به ويژه در شرايط جامعه مدرن که توام با پيچيدگي و ريسک يا خطر پذيري است،در اين شرايط اعتماد نقش مهمي در تعين و حفظ نظم اجتماعي بازي مي کند.

زتومپکا،کلمن و گيدنز نيز چنين کارکردي براي اعتماد اجتماعي قائل هستند.اعتماد اين اجازه را مي دهد که افراد  به راحتي با يکديگر ارتباط برقرار کنند.به واسطه اين تسهيل کنش است که از اعتماد به عنوان يکي از مهمترين ابعاد سرمايه اجتماعي ياد مي شود.(کلمن،1378: 456)

 منابع علمي محدود اعتماد به زبان فارسي وتعداد اندک پژوهش هاي انجام گرفته با موضوع اعتماد نشانگر اين نکته است که تا کنون توجه جدي به اعتماد اجتماعي در جامعه ما نشده است. اما اين امر به معناي کم اهميت بودن آن در جامعه نيست.جامعه ايي که به اشکال مختلف واجد برخي از ويژگي هاي مدرنيته است.اگر چه تا کنون در متني ديده نشده که از آن به عنوان جامعه مدرن ياد کنند ولي در اغلب متون به در حال توسعه بودن آن با عبارت مبهم در حال گذار اشاره شده است.بويژه با توجه به تحولات ساختاري و جمعيتي دهه اخير،تحولاتي چون افزايش جمعيت،گسترش شهر نشيني،توسعه رسانه هاي ارتباط جمعي درحوزه هاي داخلي وخارجي وبدنبال آن تحولات ارزشي و فرهنگي.(رفيع پور.1378ربيعي1378)مجموعه ايي از اين تحولات به همراه افراط و تفريط هاي موجود در حوزه هاي مختلفي چون سياست،اقتصاد و فرهنگ عملا فضاي پيچيده و آشفته ايي به جامعه ما داده است.

توسعه شهرها درنتيجه تحولات جمعيتي،بويژه افزايش جمعيت و مهاجرت و بدنبال آن نفوذ پذيري مرزهاي درون گروهي سبب شده تا دامنه روابط اجتماعي افراد از محدوده سنتي خود فراتر رود؛شهروندان همواره در محيط هايي قرار مي گيرند که با غريبه هايي از گروهها و  قوميت هاي مختلف مواجه هستند،بويژه با توجه به تنوع قومي و گروهي موجود در جامعه،شرايط موجود اجتماعي و اقتصادي،ارتباط و تعامل با ديگران ناشناس را براي ماگريز ناپذيرکرده است،با اين حال فقدان اعتماد در چنين وضعيتي شرايط را براي افراد دشوارتر خواهد کرد.شهروندان مجبور خواهند بود هزينه هاي زيادي را براي جبران بي اعتمادي متحمل شوند؛ لزوم قرار دادهاي رسمي و غير رسمي و ضرورت وجود تضمين درمراودات اجتماعي وپايين آمدن سطح ارتباطات اجتماعي در بين افراد ازجمله پيامدهاي وجود بي اعتمادي است در صورتيکه وجود اعتماد اجتماعي به تسهيل کنش کمک کرده وبه زعم پوتنام به مانند روغني چرخ هاي ارتباط اجتماعي را روان خواهد کرد.با توجه به ويژگي هاي فوق،اهميت اعتماد در جريان کنش هاي اجتماعي روشنترمي شود.از طرف ديگر همانگونه كه اشاره شده اعتماداجتماعي در جامعه مورد مطالعه ما وضعيت مطلوبي ندارد.

 شواهد مبتني بر پژوهش هاي اجتماعي نشان مي دهد كه اعتماد اجتماعي در جامعه ما وضعيت چندان مطلوبي ندارد.نظريه پردازان اعتماد عوامل مختلفي را در تضعيف و يا تقويت اعتماد بين افرد موثر مي دانندو رسانه هاي جمعي يكي از همين عوامل موثر بر اعتماد در نزد آنان است.(,1999.پوتنام,1995,.كلمن،1378،گيدنز،1378).

رسانه هاي جمعي،امروزه نقش موثري در زندگي روزمره ما ايفا مي کنند و يکي از واقعيت هاي انكار ناپذيرزندگي بشر امروزي به شمار مي آيند.آنها بخش مهمي از زمان و مكان زندگي ما را به خود اختصاص داده اند.ما همواره در معرض پيامهاي مختلفي هستيم كه در قالب هاي متفاوت از سوي آنها ارسال مي شود پيامهايي كه درموقعيتهاي مختلف به نيازهاي متفاوتي پاسخ مي دهند.وسايل ارتباط جمعي واجد كاركردهاي متنوعي هستند هارولد لاسول كاركرد اين وسايل را به اين شرح خلاصه كرده است :نظارت بر محيط ،ايجاد همبستگي اجتماعي در واكنش به محيط وانتقال ميراث فرهنگي. (مك كوايل،1382 :108).بطور كلي ميتوان گفت رسانه ها نقش مهمي در زندگي اجتماعي افراد بازي مي كننداطلاع رساني وآگاه كردن افراد از واقعيت هاي محيط(حوادث ورويدادها)،آموزش هنجارها و ارزشهاي رايج و اجتماعي كردن افراد ،ايجاد همدلي وانسجام اجتماعي در بين افراد (همان،1382: 109).

 

 

دانلود فایل

پاورپوینت سازمان هاي پولي و مالي

پاورپوینت سازمان هاي پولي و مالي

دانلود   با موضوع سازمان هاي پولي و مالي،
در قالب ppt و 326 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

1- پس اندازها و تمركز منابع مالي جامعه
2- روش هاي تشكيل سرمايه، محاسبه هزينه سرمايه و انتخاب منبع تامين مالي
3- مشخصات بازارهاي پولي و مالي در كشورهاي در حال توسعه
4- پيش بيني روند فعاليت ها در بازار هاي مالي، بازار سهام، بازار اوراق بهادار و بازار سرمايه
5- عوامل اقتصادي موثر بر جريان پول و سرمايه، تحولات بازار هاي مالي، تورم، تغيرات نرخ بهره، مبادلات ارزي
6- نقش سيستم بانكي جديد در بازارهاي پولي و مالي ايران
7- منابع مالي خارجي، وام ها، اعتبارات و ذخاير پولي بين المللي
8- نقش درآمد حاصل از صادرات نفت در بازارهاي مالي كشورهاي صادر كننده
9- تهيه گزارش تحقيقي به وسيله دانشجو در مورد يكي از مسايل بازارهاي پولي و مالي
10- بازار اسعار اروپا 
11- مسايل جاري در امور پولي و مالي بين المللي

دانلود فایل

بررسی و طراحي پايدار كننده هاي مقاوم براي سيستم هاي قدرت

بررسی و طراحي پايدار كننده هاي مقاوم براي سيستم هاي قدرت

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:   146

چكيده :

توسعه شبكه هاي قدرت نوسانات خود به خودي با فركانس كم را، در سيستم به همراه داشته است. بروز اغتشاش هايي نسبتاً كوچك و ناگهاني در شبكه باعث بوجود آمدن چنين نوساناتي در سيستم مي شود. در حالت عادي اين نوسانات بسرعت ميرا شده و دامنه نوسانات از مقدار معيني فراتر نمي رود. اما بسته به شرايط نقطه كار و مقادير پارامترهاي سيستم ممكن است اين نوسانات براي مدت طولاني ادامه يافته و در بدترين حالت دامنه آنها نيز افزايش يابد. امروزه جهت بهبود ميرايي نوسانات با فركانس كم سيستم، در اغلب شبكه هاي قدرت پايدار كننده هاي سيستم قدرت (PSS) به كار گرفته مي شود.

اين پايدار كننده ها بر اساس مدل تك ماشين – شين بينهايتِ سيستم در يك نقطه كار مشخص طراحي مي شوند. بنابراين ممكن است با تغيير پارامترها و يا تغير نقطه كار شبكه، پايداري سيستم در نقطه كار جديد تهديد شود.

موضوع اين تحقیق طراحي پايدار كننده هاي مقاوم براي سيستم هاي قدرت است، به قسمي كه پايداري سيستم در محدوده وسيعي از تغيير پارامترها و تغيير شرايط نقطه كار تضمين شود. در اين راستا ابتدا به مطالعه اثر تغيير پارامترهاي بر پايداري

سيستم هاي قدرت تك ماشينه و چند ماشينه پرداخته مي شود. سپس دو روش طراحي كنترل كننده هاي مقاوم تشريح شده، و در مسئله مورد مطالعه به كار گرفته مي شوند. سرانجام ضمن نقد و بررسي اين روش ها، يك روش جديد براي طراحي PSS ارائه مي شود. در اين روش مسئله طراحي پايدار كننده مقاوم به مسئله پايدار كردن

مجموعه اي از مدلهاي سيستم در نقاط كار مختلف تبديل مي شود. اين مسئله نيز به يك مسئله استاندارد بهينه سازي تبديل شده و با استفاده از روش هاي برنامه ريزي غير خطي حل مي گردد. سرانجام كارايي روش فوق در طراحي پايدار كننده هاي مقاوم براي يك سيستم قدرت چند ماشينه در دو مسئله مختلف (اثر تغيير پارامترها بر پايداري ديناميكي و تداخل PSS ها) تحقيق شده و برتري آن بر روش كلاسيك به اثبات مي رسد.

 

 

 

دانلود فایل

سيستم هاي كنترل بينایی ، بینایی سنجی

سيستم هاي كنترل بينایی ، بینایی سنجی

فهرست مطالب
فصل اول:
آشنايي با ماشين بينايي و تصوير برداري ديجيتالي
1 كليات
1ـ1 بينايي و اتوماسيون كارخانه
2ـ1 بينايي انسان در مقابل بينايي ماشين
3ـ1  پارامترهاي مقايسه اي
    1ـ3ـ1 تطبيق پذيري
    2ـ3ـ1 تصميم گيري
    3ـ3ـ1 كيفيت اندازه گيري
    4ـ3ـ1 سرعت واكنش
    5ـ3ـ1 طيف موج واكنش
    6ـ3ـ1 توانايي درك صحنههاي دو بعدي و سه بعدي
    7ـ3ـ1 خلاصة‌مقايسه
4ـ1 توجيه اقتصادي
فصل دوم
سيستم بينايي و كنترل
2 كليات سيستم
1ـ2 تصويرگيري
1ـ1ـ2 نورپردازي
2ـ1ـ2 تشكيل تصوير و متمركز نمودن آن
3ـ1ـ2 شناسايي تصوير
2ـ2 پردازش
3ـ2 خروجي يا نمايش داده هاي تصويري
فصل سوم
پردازاش تصوير
3 مقدمه
        1ـ3 پيكسل
        2ـ3 پنجره
        3ـ3 مكان پيكسل
4ـ3 مكان پيكسل
5ـ3 خطاي كوانتايز كردن
    1ـ5ـ3 خطاي اندازه گيري
6ـ3 هيستوگرام
    1ـ6ـ3 ايجاد هيستوگرام
    2ـ6ـ3 مشخصات
7ـ3 سيستمهاي رنگي  CMYB و RGB


مقدمه
تكنولوژي ماشين بينايي و تصوير برداري ديجيتالي شامل فرآيندهايي است كه نيازمند بكارگيري علوم مختلف مهندسي و نرم افزاري كامپيوتر مي باشد. اين فرآيند را مي توان به چند دسته اصلي تقسيم نمود:
1ـ ايجاد تصوير به شكل ديجيتالي
2ـ بكارگيري تكنيكهاي كامپيوتري جهت پردازش و يا اصلاح داده هاي تصويري
3ـ بررسي و استفاده از نتايج پردازيش براي اهدافي چون هدايت ربات يا كنترل نمودن تجهيزات خودكار، كنترل كيفيت يك فرآيند توليدي، يا فراهم آوردن اطلاعات جهت تجزيه و تحليل آماري در يك سيستم توليدي كامپيوتري (MAC).
قبل از آنكه بتوان هر يك از بخشهاي خاص اين تكنولوژي را بطور تخصصي بررسي نمود. مي بايستي آشنايي كلي با هر يك از اجزاء سيستم پيدا كرد و از اثرات هر بخش بر روي بخش ديگر مطلع بود. ماشين بينايي و تصويربرداري ديجيتالي از موضوعاتي است كه در آينده نزديك تلاش و تحقق بسياري از متخصصان را بخود اختصاص خواهد داد.
در طي سه دهة گذشته تكنولوژي بينايي كامپيوتري بطور پراكنده در صنايع فضايي، نظامي و بطور محدود در صنعت بكار برده شده است. جديد بودن تكنولوژي نبودن سيستم مقرون به صرفه در بازار و نبودن متخصصين اين رشته باعث شده است تا اين تكنولوژي بطور گسترده استفاده نشود. تا مدتي قبل از دوربين ها و سنسورها استفاده شده معمولاً بصورت سفارشي و مخصوص ساخته مي شدند  تا بتوانند براي منظور خاصي مورد استفاده قرار گيرند. همچنين فرآيند ساخت مدارهاي مجتمع بسيار بزرگ (VLSI ) آنقدر پيشرفت نكرده بود تا سنسورهاي حالت جامد با رزولوشن بالا ساخته شود.

. . .

 

             

دانلود فایل

مبانی نظری اقتصاد دانشی ، دارايي هاي نامشهود، سرمايه ي فکري

مبانی نظری اقتصاد دانشی ، دارايي هاي نامشهود، سرمايه ي فکري

  اقتصاد دانشی ، دارايي هاي نامشهود، سرمايه ي فکري
دارای 66 صفحه با فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

اقتصاد دانشی ، دارايي هاي نامشهود، سرمايه ي فکري
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2- مقدمه    11
2-2 اقتصاد دانشي    11
3-2 تعريف دانش    12
4-2 پديدار شناسي کسب و کار در اقتصاد دانش پايه    13
5-2 اشکال جديد منابع سازماني    15
6-2 دارايي هاي نامشهود    16
7-2 تاريخچه ي سرمايه ي فکري    20
8-2 اجزاء مدل سرمايه فکري    25

9-2 تعاريف مختلف سرمايه ي فکري    29
1-9-2-شاخص هاي اندازه گيري سرمايه فکري    32
10-2 مدل هاي اندازه گيري سرمايه فکري    38
11-2 مدل هاي توصيفي سرمايه ي فکري    39
12-2 مدل هاي اندازه گيري سرمايه ي فکري و ارائه دهنده آن ها    40
1-12-2 مدل هاي مبتني بر سرمايه ي بازار    40
2-12-2 مدل هاي مستقيم سرمايه ي فکري    41
3-12-2 مدل هاي بازده دارايي ها    41
4-12-2 مدل هاي کارت امتيازي    41
1-4-12-2 مدل مقايسه ي ارزش بازاري و ارزش دفتري (ام – بي – وي)    42
2-4-12-2 مدل کيوي توبين    43
3-4-12-2 مدل عملکردي شرکت دانش پايه (نوکورپ)    44
4-4-12-2 مدل کارگزار فناوري ( تي – بي)    46
5-4-12-2  مدل سنجش ا رزش گذاري جامع (آي – وي – ام)    47
6-4-12-2 مدل ا رزش افزوده اقتصادي ( اي – وي – اِي )    48
7-4-12-2 شاخص سرمايه ي فکري    49
8-4-12-2 کارت امتيازي زنجيره ارزش     50
9-4-12-2 کارت امتيازي متوازن    50
10-4-12-2 رهياب سرمايه ي فکري اسکانديا    52
11-4-12-2 مدل ارزش نامشهود محاسبه شده (سي – آي – وي)    53
12-4-12-2 مدل شاخص ايجاد ارزش (وي – سي – آي)    54
13-4-12-2 مدل طبقه بندي سرمايه ي فکري    56

13-2 طبقه بندي روش هاي اندازه گيري سرمايه فکري    57
14-2 نقاط قوت و ضعف روش هاي اندازه گيري سرمايه فکري    59
15-2 استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 6 گزارش عملكرد مالي‌    60
16-2 مفهوم سود از ديدگاه حسابداري    68
17-2 مفهوم اقتصادي سود    68
18-2 تحقیقات  داخلی و خارجی صورت گرفته    69
1-18-2 تحقيقات خارجي    69
2-18-2 تحقيقات داخلي    71

1-2- مقدمه
بسياري از نظريه پردازان و پژوهش گران در توصيف ويژگي هاي فضاي اقتصادي جديد بر اين باورند که شکل اقتصاد ، صورتي جهاني و همه گير به خود گرفته و از دارايي ها ودرآمدهاي نامحسوس ، پيچيده ونامشهودي شکل يافته ، که به نحوي خاص به يکديگر و درهم تنيده شده اند. در چنين فضايي بهره وري و مزيت رقابتي بنگاه ها در گرو ظرفيت توليد ، پردازش و کاربرد موثر دانشي قراردارد که در گستره اي جهاني پايدار شده است . در اين گستره ، فعاليت هاي اصلي بنگاه ، خواه به طور مستقيم و خواه از طريق شبکه ها ، از خلال ارتباط ميان عامل هاي اقتصادي و در مقياسي جهاني انجام مي پذيرد. در واقع توليد يا خدمت رساني سازمان هاي اقتصادي جديد ، در گرو فرايندهاي اکتساب و پردازش منابع دانش و اطلاعات و ابزارهاي مرتبط با اين پردازش است . فرايندها و ابزاري که زمينه افزايش بهره وري و پيشرفت اقتصادي را فراهم مي آورند . براساس اين تعريف ، به وضح روشن است که مديريت ، برنامه ريزي و نظارت بر شناسايي ، تخصيص و سنجش دارايي هاي نامشهود وسرمايه فکري بنگاه ها ، شاخصي مهم در تعيين توان رقابتي بنگاه ها براي بقا و رشد در اقتصاد جديد است.
در اين فصل پس از مروري چند در سابقه و پيشينۀ تحقيق، شكل گيري مفهوم اقتصاد دانشي، تعريف دانش، پديدار شناسي کسب وکار، اشکال جديد منابع انساني، دارايي هاي نامشهود، تاريخچه ي سرمايه ي فکري، اجزاء مدل و تعاريف مختلف و مدل هاي اندازه گيري سرمايه ي فکري مورد بررسي، تبيين و تشريح قرار گرفته است و در انتهاي فصل به تحقيق هاي گذشته داخلي و خارجي و نتايج آن نيز اشاره گرديده است.

2-2 اقتصاد دانشي
ما در حال وارد شدن به يک جامعه دانشي هستيم که در آن منابع اقتصادي اصلي ديگر سرمايه بيشتر ، منابع طبيعي و نيروي کار بيشتر و .. نيست . بلکه منابع اقتصادي اصلي دانش خواهد بود . قرن 21 قرن اقتصاد دانشي است .
 قبل از اقتصاد دانشي ، اقتصاد صنعتي حاکم بوده است . در اقتصاد صنعتي عوامل توليد ثروت ، يکسري داراييهاي فيزيکي و مشهود مانند زمين ، نيروي کار و پول و ماشين آلات و… مي باشد و از ترکيب اين عوامل اقتصادي ثروت توليد مي شود . در اين اقتصاد ، استفاده از دانش ، به عنوان يک عامل توليد نقش کمي دارد اما در اقتصاد دانشي ، دانش يا سرمايه فکري به عنوان يک عامل توليد ثروت در مقايسه با ساير دارايي هاي مشهود فيزيکي ، ارجحيت بيشتري پيدا مي کند . در اين اقتصاد ، داراييهاي فکري و بخصوص سرمايه هاي انساني جزو مهمترين دارائيهاي سازماني محسوب مي شود وموفقيت بالقوه سازمان ها ريشه در قابليتهاي فکري آنها دارد تا داراييهاي مشهود آنها .

3-2 تعريف دانش
دانش تا کنون در جايگاه هاي گوناگون ، واز ابعاد متمايزي مورد توجه قرار گرفته است . دانش پيش از آن که در قالب مفهومي سازماني مورد توجه قرار گيرد ، بيشتر از دريچه اي فلسفي به عنوان پديده اي انساني ، براي مدت ها مورد توجه فلاسفه ي حوزه هاي مختلف قرار داشته است .
برتراندراسل  سرآغاز پيدايش نظري دانش را “شک”  مي داند . راسل با طرح اين موضوع که اگر کسي مقابل اين پرسش قرار گيرد که آيا به واقع در مورد پديده اي خاص چيزي مي داند ، به طور طبيعي به شناخت صورتي از ” دانستن ” پرداخته است ، با اين اميد که بتواند عقايد معتبر و غير معتبر را در حوزه ي دانستن تفکيک نمايد . براساس همين باور مشترک است که پيش ترها ايمانويل کانت  ، که شايد بتوان پايه گذاري نظريه دانش را به او نسبت داد ، نسبت به مفهوم ” شکاکيت ” در آراي ديويد هيوم  واکنش نشان مي دهد . البته بايستي گفت که هر چند اين موضوع بخشي اساسي از فلسفه ي کلاسيک به شمار مي رود ، اما فيلسوفان کمي چون کانت ، بر اهميت اين موضوع تاکيد داشته اند تا اين که در قرون گذشته ي ميلادي ، موضوع دانش بطور وسيعي مورد توجه فلاسفه ي تحليلي قرار گرفته است .
تعريف دانش از ديدگاه هاي مختلفي توسعه يافته است . ديدگاه نخست ، دانش را به عنوان يک حالت ذهني براي توانا ساختن افراد در توسعه ي دانش شخصي خود و به کار گيري آن بنابر نيازهاي سازماني در نظر مي گيرد . در ديدگاه دوم ، دانش به عنوان يک شي با قابليت ذخيره و تغيير در نظر گرفته مي شود .
ديدگاه سوم ، دانش را در قالب يک فرآيند و عمل همزمان در نظر گرفته ، بر به کار گيري تخصص توجه دارد. چهارمين ديدگاه پيرامون دانش ، بر شرايط دست يابي به اطلاعات تمرکز دارد، و براين اساس دانش سازماني مي بايستي به منظور تسهيل دستيابي و بازيابي محتوا ، سازمان دهي شود . در نهايت دانش را مي توان به عنوان قابليت يا توان ايجاد تاثير در اعمال آينده ي سازمان تعريف کرد .
در تعريف دانش دو ديدگاه غالب فناوري اطلاعات و ديدگاه مديريت استراتژيک نيز وجود دارد . ديدگاه فناوري اطلاعات بين داده ، اطلاعات و دانش تمايز گذاشته و ابهام موجود بين اين سه مفهوم را مورد توجه قرار مي دهد . در ديدگاه مديريت استراتژيک دانش به عنوان يک حالت ذهني  ، يک قابليت و يا يک فرآيند در نظر گرفته مي شود . در نظر گرفتن دانش به عنوان يک حالت ذهني بدين معناست که افراد دانش خود را از طريق ورودي هاي دريافتي از محيط خود توسعه مي دهند . دانش به عنوان يک قابليت ، توانايي تاثير گذاري بر تفسير و استفاده از اطلاعات و تصميمات را داراست
.

. . .

 

               

دانلود فایل

پاورپوینت كنفرانس بين المللي گفتگوي اديان و فرهنگ هاي آسيايي

پاورپوینت كنفرانس بين المللي گفتگوي اديان و فرهنگ هاي آسيايي

دانلود   با موضوع كنفرانس بين المللي گفتگوي اديان و فرهنگ هاي آسيايي
دارای 16 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید :
16 اسلاید
فرمت فایل:
پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای : 
ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

معرفي كنفرانس
ماده 16 قطعنامه مجمع مجالس آسيايي
معرفي مركز گفتگوي اديان
برنامه كنفرانس بين‌المللي گفتگوي اديان و فرهنگ‌هاي آسيايي
محورهاي اصلي كنفرانس
نكته پاياني

معرفي كنفرانس بين‌المللي گفتگوي اديان  و فرهنگ‌هاي آسيايي
قاره آسيا خاستگاه اديان‌، فرهنگ‌ها و مكاتب فلسفي متعددي مي‌باشد كه همگي آنها نقش عمده‌اي در ايجاد پيوند ميان جوامع و ملت‌ها ايفا مي‌نمايند. بسياري از دانشمندان و متفكران بر اين باورند كه فرهنگ‌هاي گوناگون اين منطقه مي‌توانند زمينه‌ساز همكاري و هم‌گرايي بيشتري ميان ملت‌هاي آسيايي باشند .
ارزش‌هاي مشترك قومي، مذهبي و فرهنگي ملت‌هاي آسيا نظير احترام متقابل‌، عدم خشونت و علاقه‌مندي به صلح و عدالت بر دانشمندان و متفكران لازم مي‌سازد كه تلاش بيشتري در راستاي اعتلاي همگرايي و همسويي ميان فرهنگ‌‌ها و تمدن‌هاي آسيايي داشته باشند.
احترام به گوناگوني فرهنگي شرطي لازم براي حفظ صلح ، عدالت و روشي متمدن براي زندگي بر روي كره زمين به شمار مي‌رود. ميراث مشترك فرهنگ‌هاي گوناگون آسيا، گفتگو ميان فرهنگ‌ها و اديان مختلف در آسيا كه به نوبه خود موجب تقويت و استحكام ارزش‌هاي مشترك مردم آسيا و افزايش همكاري‌، صلح  دوستي و كاهش تبعيضات‌، خشونت و جنگ‌هاي احتمالي مي باشد را الزام‌آور مي‌نمايد.
به منظور دستيابي به اين مهم‌، مركز گفتگوي اديان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي پيشنهادي را مبني بر برگزاري كنفرانس بين‌المللي گفتگوي اديان و فرهنگ‌هاي آسيايي با همكاري مجلس شوراي اسلامي و با شركت نمايندگاني از مجالس آسيايي و دانشمندان و متفكران ديني از كشورهاي مختلف آسيايي مطرح نمود تا اين كنفرانس زمينه‌ساز تبادل افكار و آراء مختلف در راستاي درك متقابل و همگرايي بيشتر باشد. اين پيشنهاد در اجلاس مجمع مجالس آسيايي كه نوامبر سال 2010 در دمشق برگزار شد، مورد موافقت و تصويب قرار گرفت و بنابر پيشنهاد مركز گفتگوي اديان – با مشورت دبيرخانه مجالس آسيايي- مقرر شد، كنفرانس مذكور روزهاي 20 و 21 شهريور ماه سال 1390 در تهران برگزار شود.

. . .

 

             

دانلود فایل

بررسي رابطه بين استفاده از رسانه هاي جمعي با ميزان اعتماد اجتماعي شهروندان تهراني

بررسي رابطه بين استفاده از رسانه هاي جمعي با ميزان اعتماد اجتماعي شهروندان تهراني

      بررسي رابطه بين استفاده از رسانه هاي جمعي با ميزان اعتماد اجتماعي شهروندان تهراني

 

 

 

فرمت فایل:    word

تعداد صفحات:    346

 

 

 

1  1طرح مساله:

موضوع تحقيق حاضر بررسي رابطه بين استفاده از رسانه هاي جمعي با ميزان اعتماد اجتماعي شهروندان تهراني است. اعتماد اجتماعي عبارت است از« حسن ظن فرد به ساير افرادونهادهاي جامعه با اين انتظار که آنها به گونه اي عمل خواهندکردکه نتايج منفي به حداقل کاهش يافته و دستيابي به اهداف ميسر گردد.»

رويکردهاي مختلفي به اعتماد وجود دارد که نيوتن و دالهي  آنها را بطور کلي در دو گروه فردي و اجتماعي جمع کرده اند.رويکرد فردي شامل تمام نظريه هايي است که اعتماد را از بعد روانشناسي و روانشناسي اجتماعي مورد توجه قرار مي دهند.در اين رويکرد اعتماد محصول عوامل فردي و روانشناختي چون تجارب دوران کودکي ويژگي هاي روحي و تجارب زندگي روزمره محسوب مي شود.مطرح ترين نظريه پردازان اين رويکرداوسلنر واريک اريکسون  هستند.اما در رويکرد اجتماعي اعتماد محصول عواملي چون؛ مشارکت مدني،محيط اجتماعي،روابط اجتماعي و ميزان گستردگي جامعه انساني به حساب مي آيد.در اين رويکرد مي توان از افرادي چون توکوويل،پارسونزو پوتنام نام برد.با اين حال امروزه اغلب نظريه پردازان اين حوزه سعي دارند تا تلفيقي از اين دو رويکرد را دربررسي اعتماد به کارگيرند.

تحقيق حاضر با رويکرد اجتماعي،اعتماد را در سه نوع ميان فردي،عام و نهادي مورد توجه قرار داده است.اعتماد ميان فردي در سطح يک رابطه چهره به چهره قرار مي گيرد.در اين نوع از روابط،اعتمادمتوجه دوستان،آشنايان و اعضاي خانواده است.اعتماد عام در سطحي فراتر از  روابط چهره به چهره و دوستانه قرار مي گيرد. هدف اعتماد شخص معيني نيست،بلکه بصورت کلي مطرح مي شودبراي مثال اعتماد به زنان در مقابل مردان.يا اعتماد به نژاد و مليت متفاوت. اعتماد نهادي متوجه نهادها و سازمانهاي رسمي يا غير رسمي وبطور کلي ساختار هاي غير شخصي است.

با توجه به اهميت اعتماد در کنش اجتماعي به عنوان عاملي براي کنترل و پيش بيني رفتار کنشگران در سطوح مختلف،اعتماد نقش موثري در تعين نظم اجتماعي دارد.از اين رو همواره مورد توجه متفکران حوزه جامعه شناسي نظم بوده است. به زعم نظريه پردازان اين حوزه بي اعتمادي و يا پايين بودن ميزان اعتماد اجتماعي کنش اجتماعي را دشوار و در نتيجه نظم اجتماعي را مختل خواهد کرد.به اين معني که افراد در موقعيت هاي توام با بي اعتمادي عملا نمي توانند با آسودگي خاطر دست به کنش با همنوعان خود بزنند. اين امر هزينه هاي مختلفي را براي آنان جهت انجام کنش اجتماعي تحميل خواهد کرد.

شواهد موجود نشان مي دهد که اعتماد درجامعه ما وضعيت چندان مطلوبي ندارد.تحقيقي كه با عنوان »ارزشها و نگرشهاي ايرانيان« درسال 1381 از سوي دفتر طرح هاي ملي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام گرفته است،نشان مي دهدكه فضايي توام با شك،ناامني و بطور كلي بي اعتمادي در بين افراد حاكم است.به عنوان نمونه در استان تهران پاسخ افراد به اين سوال كه امانت داري در بين مردم به چه ميزان رواج دارد ؟به اين شرح است :6/ 33 درصدپاسخ ها ميزان رواج اين ارزش اخلاقي در بين مردم را متوسط عنوان كرده اند 5/ 24در صد كم،4 /15درصد خيلي كم و6/7درصدپاسخها به گزينه اصلا تعلق دارد .همين درصدها در رابطه با ارزش صداقت و راستگويي كه به عنوان يكي از عناصر اصلي اعتماد از آن ياد مي شود(امير كافي به نقل از جانسون،1380: 19).به اين ترتيب است گزينه كم با بالاترين در صد 9/29گزينه متوسط 3/29درصد گزينه خيلي كم 9/19در صد گزينه اصلا 7/9درصد زيا د 2/8درصد خيلي زياد 3/2درصد وگزينه كاملا 7/0درصد پاسخ ها را به خود اختصاص داده اند.(ارزشها و نگرشهاي ايرانيان1381:63)در مورد ميزان رواج ارزش اخلاقي پايبند بودن به قول قرارها در بين مردم وضعيت پاسخ ها به اين شرح است :گزينه متوسط 8/38درصد،كم 4/24درصد،خيلي كم7/14درصد زياد8/9درصد،خيلي زياد 6/2درصد،كاملا8/0درصد.همچنين دررابطه با رواج دورويي در بين مردم بيشترين پاسخ ها زياد و خيلي زياد به ترتيب با 3/37و4/29درصد بوده است.(همان،1380: 64) همانطوركه اشاره شد،صفات اخلاقي فوق به عنوان شاخص هاي اعتماد فردي از سوي»جانسون» مطرح شده است.به اين ترتيب مي توان گفت كه اعتماد اجتماعي وضعيت مطلوبي در جامعه ندارد.اين امردر پژوهش ديگري كه به طور مستقيم به بررسي اعتماد ميان فردي و عام پرداخته نيز مشاهده شده است.«بررسي تجربي نظام شخصيت»عنوان پژوهشي است كه توسط مسعود چلبي انجام گرفته است.در اين پژوهش بي اعتمادي شخصي و بي اعتمادي غير شخصي عام مورد سنجش قرار گرفته كه نتيجه يافته ها به نقل از چلبي بيانگر وضعيت نامطلوب اعتماد در جامعه است.«يافته هاي موجود نشان مي دهدكه ميزان اعتماد تعميم يافته و اعتماد شخصي در هيچ يك از شهر هاي مورد مطالعه در سطح مقبولي نيست و اين امر بالقوه مخل نظم رواني و اجتماعي است.«(شهر هاي مورد مطالعه در اين پژوهش عبارتند از :تهران،تبريز،مشهد،كرمان و استهبان ميانگين بي اعتمادي شخصي و بي اعتمادي تعميم يافته در اين پژوهش به ترتيب برابر با 45و 39 گزارش شده است)(چلبي،1380: 172  170)

در ادبيات مربوط به اعتماد اجتماعي عوامل اجتماعي و فردي مختلفي به عنوان عوامل تاثيرگذار بر اعتماد اجتماعي مشخص شده اند.عواملي كه از طريق مكانيسم هاي مختلف موجب تقويت و يا تضعيف اعتماد اجتماعي مي شوند.ميزان عام گرايي،احساس امنيت اجتماعي،تعهداجتماعي،ميزان آگاهي از محيط،ميزان توسعه سازمان هاي داوطلبانه،شبكه هاي روابط اجتماعي ونحوه آموزش هنجارها و ارزشهاي مربوط به اعتماد كردن در فرايند جامعه پذيري از جمله عوامل اجتماعي موثر بر اعتماد اجتماعي هستند.

در اين بين براي رسانه هاي جمعي با توجه به گستردگي و نفوذ آنها در جامعه نقش ويژه اي تعريف شده است.جيمز كلمن، پيوتر زتومپکا,رابرت پوتنام و آنتوني گيدنز از جمله نظريه پردازان اعتماد اجتماعي هستند كه در بحث هاي خود به نقش رسانه هاي جمعي در تضعيف و يا تقويت اعتماد اجتماعي تاكيد كرده اند به اين ترتيب كه رسانه هاي به عنوان منبع مهم اطلاعات و همچنين يكي از عوامل اصلي فرايند جامعه پذيري نقش موثري در فرايند اعتماد كردن بازي مي كنند.

نظريه پردازان اعتماد نقش رسانه هاي جمعي در تقويت و تضعيف اعتماد اجتماعي  را به شكل زير ترسيم كرده اند.

رسانه ها به تصورات افراد از محيط شكل مي دهند؛آنها مي توانند با ارائه تصويري زشت ويا زيبا از جامعه ميزان اعتماد در بين مخاطبان خود را افزايش و يا كاهش دهند.رسانه ها به شكل گيري الگوهاي كنش در بين مخاطبان كمك مي كنند   اين الگوهاي كنش به افراد كمك مي كنند تا در موقعيت هاي مختلف دست به كنش بزنند.رسانه هاي جمعي از طريق تحرك رواني امكان تعاملات اجتماعي را در بين مخاطبان خود افزايش مي دهند.رسانه هاي جمعي مي توانندزمينه دسترسي به نهاد هاي انتزاعي و تخصصي را براي مخاطبان خود فراهم كرده و در نتيجه موجب اعتماد ويا بي اعتمادي به اين نهاد ها در بين مخاطبان خود شوند و نهايتا اينكه رسانه هاي ارتباط جمعي به عنوان يكي از عوامل جامعه پذيري نقش موثري درنهادينه كردن ارزشها و هنجارهاي اعتماد در بين مخاطبان خود دارند (Sztopka,1999.Putnam,1995,.كلمن،1378،گيدنز،1378).

با توجه به نقش رسانه هاي جمعي در تسهيل،تقويت و تضعيف اعتماد اجتماعي، رابطه ميزان استفاده از آنها با ميزان اعتماد اجتماعي مخاطبان در سه نوع فردي،عام و نهادي بررسي مي شود.در تحقيق حاضر رسانه هاي ارتباط جمعي در سه بعد مورد توجه قرارگرفته اند در يک بعد ميزان استفاده از نوع رسانه موردتوجه است که منظور ميزان تماشاي تلويزيون و ميزان روزنامه خواندن است.در بعد ديگر نوع تلويزيون مورد توجه قرار گرفته که در اين بعد رابطه  تماشاي دو نوع تلويزيون داخلي و ماهواره اي با اعتماد اجتماعي بررسي خواهد شد.

سوالات اساسي تحقيق :

 آيا ميزان استفاده از رسانه هاي جمعي بر ميزان اعتماد اجتماعي مخاطبان موثر است؟

            آيا تاثير ميزان  استفاده از رسانه هاي جمعي در انواع مختلف آنها(تلويزيون،روزنامه)بر اعتماد اجتماعي متفاوت است؟

            آيا تاثير ميزان تماشاي تلويزيون در دو نوع داخلي و خارجي بر اعتماد اجتماعي متفاوت است؟

            آيا بين تماشاي انواع مختلف پيام هاي تلويزيون داخلي،خارجي وخواندن انواع مختلف مطالب روزنامه ها رابطه متفاوتي با اعتماد اجتماعي وجود دارد يا خير؟

اهميت و ضرورت تحقيق:

اعتماد يکي از مفاهيم  مهم حوزه جامعه شناسي نظم به حساب مي آيد اين اهميت در وهله نخست ريشه در جايگاه اعتماد در کنش اجتماعي دارد. نيکلاس لومان  نظريه پرداز حوزه اعتماد از زاويه كنترل و پيش بيني كنش اجتماعي نگاه کارکردي به اعتماد دارد به ويژه در شرايط جامعه مدرن که توام با پيچيدگي و ريسک يا خطر پذيري است،در اين شرايط اعتماد نقش مهمي در تعين و حفظ نظم اجتماعي بازي مي کند.

زتومپکا،کلمن و گيدنز نيز چنين کارکردي براي اعتماد اجتماعي قائل هستند.اعتماد اين اجازه را مي دهد که افراد  به راحتي با يکديگر ارتباط برقرار کنند.به واسطه اين تسهيل کنش است که از اعتماد به عنوان يکي از مهمترين ابعاد سرمايه اجتماعي ياد مي شود.(کلمن،1378: 456)

 منابع علمي محدود اعتماد به زبان فارسي وتعداد اندک پژوهش هاي انجام گرفته با موضوع اعتماد نشانگر اين نکته است که تا کنون توجه جدي به اعتماد اجتماعي در جامعه ما نشده است. اما اين امر به معناي کم اهميت بودن آن در جامعه نيست.جامعه ايي که به اشکال مختلف واجد برخي از ويژگي هاي مدرنيته است.اگر چه تا کنون در متني ديده نشده که از آن به عنوان جامعه مدرن ياد کنند ولي در اغلب متون به در حال توسعه بودن آن با عبارت مبهم در حال گذار اشاره شده است.بويژه با توجه به تحولات ساختاري و جمعيتي دهه اخير،تحولاتي چون افزايش جمعيت،گسترش شهر نشيني،توسعه رسانه هاي ارتباط جمعي درحوزه هاي داخلي وخارجي وبدنبال آن تحولات ارزشي و فرهنگي.(رفيع پور.1378ربيعي1378)مجموعه ايي از اين تحولات به همراه افراط و تفريط هاي موجود در حوزه هاي مختلفي چون سياست،اقتصاد و فرهنگ عملا فضاي پيچيده و آشفته ايي به جامعه ما داده است.

توسعه شهرها درنتيجه تحولات جمعيتي،بويژه افزايش جمعيت و مهاجرت و بدنبال آن نفوذ پذيري مرزهاي درون گروهي سبب شده تا دامنه روابط اجتماعي افراد از محدوده سنتي خود فراتر رود؛شهروندان همواره در محيط هايي قرار مي گيرند که با غريبه هايي از گروهها و  قوميت هاي مختلف مواجه هستند،بويژه با توجه به تنوع قومي و گروهي موجود در جامعه،شرايط موجود اجتماعي و اقتصادي،ارتباط و تعامل با ديگران ناشناس را براي ماگريز ناپذيرکرده است،با اين حال فقدان اعتماد در چنين وضعيتي شرايط را براي افراد دشوارتر خواهد کرد.شهروندان مجبور خواهند بود هزينه هاي زيادي را براي جبران بي اعتمادي متحمل شوند؛ لزوم قرار دادهاي رسمي و غير رسمي و ضرورت وجود تضمين درمراودات اجتماعي وپايين آمدن سطح ارتباطات اجتماعي در بين افراد ازجمله پيامدهاي وجود بي اعتمادي است در صورتيکه وجود اعتماد اجتماعي به تسهيل کنش کمک کرده وبه زعم پوتنام به مانند روغني چرخ هاي ارتباط اجتماعي را روان خواهد کرد.با توجه به ويژگي هاي فوق،اهميت اعتماد در جريان کنش هاي اجتماعي روشنترمي شود.از طرف ديگر همانگونه كه اشاره شده اعتماداجتماعي در جامعه مورد مطالعه ما وضعيت مطلوبي ندارد.

 شواهد مبتني بر پژوهش هاي اجتماعي نشان مي دهد كه اعتماد اجتماعي در جامعه ما وضعيت چندان مطلوبي ندارد.نظريه پردازان اعتماد عوامل مختلفي را در تضعيف و يا تقويت اعتماد بين افرد موثر مي دانندو رسانه هاي جمعي يكي از همين عوامل موثر بر اعتماد در نزد آنان است.(,1999.پوتنام,1995,.كلمن،1378،گيدنز،1378).

رسانه هاي جمعي،امروزه نقش موثري در زندگي روزمره ما ايفا مي کنند و يکي از واقعيت هاي انكار ناپذيرزندگي بشر امروزي به شمار مي آيند.آنها بخش مهمي از زمان و مكان زندگي ما را به خود اختصاص داده اند.ما همواره در معرض پيامهاي مختلفي هستيم كه در قالب هاي متفاوت از سوي آنها ارسال مي شود پيامهايي كه درموقعيتهاي مختلف به نيازهاي متفاوتي پاسخ مي دهند.وسايل ارتباط جمعي واجد كاركردهاي متنوعي هستند هارولد لاسول كاركرد اين وسايل را به اين شرح خلاصه كرده است :نظارت بر محيط ،ايجاد همبستگي اجتماعي در واكنش به محيط وانتقال ميراث فرهنگي. (مك كوايل،1382 :108).بطور كلي ميتوان گفت رسانه ها نقش مهمي در زندگي اجتماعي افراد بازي مي كننداطلاع رساني وآگاه كردن افراد از واقعيت هاي محيط(حوادث ورويدادها)،آموزش هنجارها و ارزشهاي رايج و اجتماعي كردن افراد ،ايجاد همدلي وانسجام اجتماعي در بين افراد (همان،1382: 109).

 

 

دانلود فایل

پروپوزال ارزيابي رابطه بين نسبت هاي مرتبط با قيمت معاملاتي با بازده سهام در شركتهاي پذيرفته شده در ب

پروپوزال ارزيابي رابطه بين نسبت هاي مرتبط با قيمت معاملاتي با بازده سهام در شركتهاي پذيرفته شده در ب

 ارزيابي رابطه بين نسبت هاي مرتبط با قيمت معاملاتي با بازده سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
دارای 29 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

عنوان پروپوزال: ارزيابي رابطه بين نسبت هاي مرتبط با قيمت معاملاتي با بازده سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

تعداد صفحه: 29صفحه
فونت: B ZAR
فاصله سطرها: 1.15
منابع فارسی و لاتین: دارد
پرسشنامه و ضمائم: دارد
بندهای پروپوزال: عنوان، مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف پژوهش (هدف اصلی، اهداف جزئی)، فرضیه های پژوهش، تعریف مفاهیم پژوهش (تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی)، روش تحقیق، طرح پژوهش، ابزار اندازه گیری، روش تجزيه و تحليل داده ها و…

پروپوزال مدیریت دولتی

عنوان
ارزيابي رابطه بين نسبت هاي مرتبط با قيمت معاملاتي با بازده سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

مقدمه
جهان در قرن بیست و یکم در دنیایی آکنده از رقابت، توسعه بازارها، ظهور و رواج فن آوری های برتر و گسترش تجارت است. بنابراین شرط توفیق در این عرصه، بهره گیری از فرصتها و رویارویی با چالش های پیش روست و اینها همه ایجاب می کند که فرآیند توسعه اقتصادی با رویکردی راهبردی نسبت به تشخیص شرایط جدید بین المللی و با نگرش به مهمترین مسائل و تنگناهای اقتصاد ملی، مسیر انجام تحولات ساختاری و پاسخگوئی به الزامات رشد پایدار و با ثبات اقتصاد کشور را هموار سازد (سهمانی اصل ، 1385).
یکی از محورهای مورد توجه در چشم انداز بلند مدت اقتصاد ایران رشد سرمایه گذاری، تولید، اشتغال و در بلند مدت برپایی اعتمادی توانمند، پویا و بالنده می باشد. در همین راستا، یکی از مهم ترین و حساس ترین مراکز اقتصادی مورد توجه، بازار اوراق بهادار است. هر چند که بازار سرمایه ایران هنوز به بلوغ کامل نرسیده و در حال گذراندن مسیر تکاملی تدریجی می باشد ولی به مرور توجه مقامات و مسئولین ارشد سیاسی به سمت آن جلب شده و عامه مردم گرایش  بیشتری نسبت به خرید دارایی های مالی پیدا کرده و اهمیت آن بیشتر می گردد. در بازار اوراق بهادار گروه های مختلفی مشارکت دارند. از جمله فعالان این بازار، می توان به سهامداران، معامله گران، کارگزاران، بازارگردانان، کارشناسان و تحلیل گران مالی و …..اشاره نمود. آنها پیوسته در حال ارزیابی ارزش سهام،و مقایسه سهام شرکتهای مختلف، شناسایی سهام ارزان قیمت به منظور خرید و سهام بالاتر از قیمت واقعی جهت فروش، خرید و فروش سهام و اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری می باشند (دوانی، 1387).
سرمایه گذاران و سایر مشارکت کنندگان در بازار اوراق بهادار به منظور تصمیم سازی نیازها، ابزارها، معیارها و اطلاعات متنوع و متعددی می باشند.. ارزش گذاری بر اساس ضرایب قیمت جزء روشهای نسبی و رایج ترین و معروف ترین روشهای ارزشگذاری سهام در بازار سرمایه هستند.
اساس روش ضرایب قیمت بیانگر این است که ارزش سهم به مقدار سود، دارایی و یا ارزش دیگری که از مالکیت سهام ناشی می شود بستگی دارد. (بخشیانی وراعی،1387) آشنایی و شناخت کافی نسبت به ضرایب قیمت و دامنه کاربرد آن، می تواند برای سرمایه گذاران در تصمیم گیری های  اقتصادی مفید و سودمند باشد. اختلاف و تفاوت ضرایب قیمت در کشورها، صنایع، بخش ها و شرکتهای مختلف و در طی زمان های متفاوت بیانگر این واقعیت است که ضرایب قیمت تحت تاثیر عوامل و متغیرهای مختافی می باشد. در تحقیقات انجام شده در این خصوص، پژوهش گران عمدتاً دو گروه متغیرهای اقتصادی و حسابداری را به عنوان عوامل اثر گذارو تعیین کننده ضریب P/E مورد آزمون و بررسی قرار داده اند.  نتایج این تحقیقات نشان داده است که تفاوت و انحراف در ضرایب P/E توان تبیین متغیرهای اقتصادی نظیر نرخ تورم، نرخ بهره ونرخ مالیات بردرآمد و متغیرهای حسابداری مانند: سود هر سهم سال آتی، درصد اندوخته نمودن سود، نرخ ریسک شرکت و نرخ رشد سود مورد انتظار را دارد.
. . .

 

     

دانلود فایل

مروری بر نحوه تولید و اجزای برق و آشنايي با انواع تحريک مولد سنکرون و نوع اثر آنها در شبکه هاي

مروری بر نحوه تولید و اجزای برق و آشنايي با انواع تحريک مولد سنکرون و نوع اثر آنها در شبکه هاي

فرمت فایل:   Word

تعداد صفحات:    14  

 

 

 

سايرروشهاي تنظيم  ولتاژ شبکه  برق سراسري

سطح ولتاژ شاخص اصلي تعادل بين توان راکتيو توليد شده و توان راکتيو موردنياز در سطح شبکه ميباشد. تغييرات ولتاژ از حد نامي علاوه بر اينکه ميتواند منجر به صـدمـاتي بر روي دستگاهها تجهيزات شبکه و مصرف کنندهها ميگردد ، در حالات بحراني و غيرقابل تحمل ميتواند عامل بروز نوسانات ولتاژي ، و ناپايداري و اختلالات قابل توجه در سطح شبکه گردد ، با توجه به ساختار کنوني شبکه از نقطه نظر امکانات کنترل ولتاژ (منابع مگاواري مانند راکتورها ، خازنها ، قابليت تنظيم تپ ترانسفورماتورهاي قدرت و توانايي مولدها در توليد و يا جذب توان راکتيو(

 

براي درک بهتر از عنوان فوق ،ما در پيش زمينه اي به آشنايي با ژنراتور ، نحوه توليد برق و همچنين خاصيت سلفي و خازني بارها مي پردازيم و اينکه توان راکتيو را چگونه مي توان کاهش داد و اينکه افزايش ضريب قدرت  چگونه موجب کاهش يکسري تلفات است و يا تغييرات فرکانس چگونه نمايانگر تغيير فرايند توليد و مصرف است. همچنين آشنايي جزيي با بانکهاي خازني و در ادامه بحث آشنايي با انواع تحريک مولد سنکرون و نوع اثر آنها در  شبکه هاي قدرت  .

براي توليد يک مجموعه سه فازه که فازها به انداز120 درجه الکتريکي در زمان با يکديگر فاصله دارند بايد از سه کلاف که 120 درجه الکتريکي فاصله دارند استفاده نمود. بعلت مزاياي سيستم سه فاز در توليد، انتقال و مصرف از مولد هاي سنکرون سه فازه استفاده مي شود. به طور کلي ولتاژ ژنراتور همزمان با تغييرات بارژنراتور تغيير مي کند و تنها راه براي ثابت نگه داشتن ولتاژ ترمينال، تنظيم جريان تحريک ژنراتور است. عواملي که باعث تغيير ولتاژ ژنراتورمي شوند عبارتند از : ضريب توان، شدت جريان بار، سرعت چرخش و درجه حرارت وعلت افت ولتاژ ژنراتور ها، اثر بارگيري، فرکانس و تحريک مي باشند.براي جلوگيري از افت ولتاژ افزايش يا کاهش جريان تحريک، تغييرات اختلاف فاز جريان نسبت به ولتاژ ژنراتور و افزايش يا کاهش فرکانس پيشنهاد مي گردد. تنها عاملي که به طور موثر به ولتاژ ترمينال اثر مي گذارد جريان تحريک است که براي جلوگيري از آن تنظيم جريان تحريک الزامي است، ولتاژ تحريک ژنراتور بايد بين صفر و ولتاژ تحريک لازم در موقع اضافه بار در حالت سلفي قابل تنظيم باشد تا بتوان ولتاژ ترمينال را ثابت نگه داشت.

 

 

دانلود فایل

پاورپوینت عايق هاي حرارتي

پاورپوینت عايق هاي حرارتي

دانلود   با موضوع عايق هاي حرارتي دارای 47 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : 47 اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

عايق هاي حرارتي

در ابتداي چند سؤال مطرح مي شود كه عايق چيست؟ از چه موادي تشكيل شد؟ انواع عايق ها كدامند؟ مقايسه انواع مختلف عايق حرارتي؟ اين عايق ها در چه قسمت هايي بكارمي روند؟ اين عايقها در ساختمان ها چگونه عمل مي كنند؟
عايق عبارت است از مجموعه اي از عناصر شيميايي كه طي واكنشي با يكديگر تركيب شده و براساس ميزان درصد مواد، انواع گوناگوني از جمله صوتي،
حرارتي و … دارند . مواد تشكيل دهنده ي عايق ها نبايد در طي فرآيند مورد استفاده با مواد گوناگون تركيب شده و تجزيه شوند، چون در اينصورت
ديگر عايق نيستند . يكي از ويژگي هاي مهم عايق ها، اين است كه نقش ويژه اي در ايزوله كردن (با توجه به نقش آنها ) دارند.

راه های زیر برای کاهش اتلاف انرژی پیشنهاد می شود:
استفاده از قابهای پی – وی – سی یا آلومینیومی دو
قرار دادن یک عایق حرارتی سخت در کف ساختمان: این نوع عایق باید فشردگی زیادی داشته باشد تا به مرور زمان باعث نشست در کف ساختمان نشود.
برای جلوگیری در اتلاف در سقفها و پنجره ها نیز می توانیم:
از عایق های حرارتی در زیر و روی سقف استفاده کنیم.
از سقفهای دو پوش با لایه هوا در وسط آن استفاده کنیم.
در طول زمستان دریچه های کولر را بسته و پنجره ها را بادرزگیر هوابندی کنید.
درها و پنجره ها را با بتونه، درزگیر یا لایه های پلاستیکی درزگیری کنید. با کمی سرمایه گذاری جهت درزگیری و هوابندی می توانید هزینه های گرمایش منزل خود را دو تا سه برابر کاهش دهید
با تعمیر بموقع بام از نفوذ آب به داخل جلوگیری کنید، زیرا عایق حرارتی خیس شده بی ارزش بوده و کارائی ندارد.

. . .

 

         

دانلود فایل

بررسی آسیب ها و ترک ها و خرابي هاي روسازي جاده ها و عوامل بوجود آورنده و راه هاي پيشگيري و يا

بررسی آسیب ها و ترک ها و خرابي هاي روسازي جاده ها و عوامل بوجود آورنده و راه هاي پيشگيري و يا

 (برخی از صفحات بصورت image می باشد)

 

 

انواع معايب و آسيب ديدگي هاي راه آسفالته :

در يک تقسيم خرابي ها را به دو نوع بنيادي (سازه اي ) و خرابي سطحي ( کارکردي ) تقسيم بندي مي کنند . نوع بنيادي زماني رخ مي دهد که روسازي به علت نداشتن قدرت باربري کافي در اثر بارهاي وارده و صدمه ديدن ، ديگر قادر به تحمل بارگذاري بيشتر بدون افزايش خرابي نباشد .در حالي که در خرابي هاي سطحي سيستم روسازي قدرت باربري دارد ولي به علت ناهموار شدن سطح روسازي امکان بهره برداري از آن به سختي امکان پذير است .

در تقسيم بندي ديگر خرابي ها به سه دسته عمده تقسيم بندي مي شوند :

1              ترک ها

2              تغيير شکل ها

3              اضمحلال

1      ترک ها

در سطوح آسفالته به صور مختلف ترک عارض مي شود . پيدايش اين ترک ها در واقع علل و ريشه هاي مختلفي دارد که قبل از هرگونه اقدامي بايستي علت و يا عللي که سبب پيدايش ترک در سطح راه شده است شناخت و سپس اقدام به مرمت آن نمود به همين علت در زير ترک هاي سطوح آسفالته را به تفکيک بررسي مي کنيم .

انواع ترک هاي شناخته شده در سطوح آسفالته :

1              ترک هاي موزاييکي ( پوست ماري ، سوسماري )

2              ترک هاي تيغه اي ( برشي – کناري )

3              ترک هاي لبه اي

4              ترک هاي دوبندي

5              ترک هاي انعکاسي

6              ترک هاي چروکي ( انقباضي )

7              ترک هاي لغزشي ( هلالي)

8              ترک هاي تعريضي

1      ترک موزاييکي :

1     1 شناسايي ترک : اين ترک به صورت بلوک هاي کوچک بوده که همگي به هم مربوط مي باشند و به علت داشتن شباهت به پوست پشت بدن سوسمار ترک سوسماري يا پوست ماري نيز ناميده مي شود .

علت پيدايش ترک  موزاييکي در سطح راه هاي آسفالته  ناپايداري و ضعيف بودن زيرسازي راه مي باشد که با ترک خوردن تمام يا قسمتي از سطح رويه آسفالتي به شکل تکه هاي نسبتا کوچک چند ضلعي ظاهر شده و معمولا با تکرار بارگذاري بر وسعت آن افزوده مي شود .

از مشخصات بارز اين ترک ها وسيع نبودن ترک مي باشد و غالبا در سطح کوچکي عارض مي شود مگر اينکه زير سازي راه کلا ضعيف باشد که در اين صورت ترک در سطوح وسيع تري عارض خواهد شد.

 

ترک پوست سوسماري

 

 

ترک پوست سوسماري جاده بهشت زهرا

 

 

 

ترک پوست سوسماري عکس از اينترنت

 

 

2     1 مرمت: نظر به اينکه ترک هاي موزاييکي به واسطه ي تغيير شکل بيشتر از حد لايه هاي روسازي در اثر بارگذاري وخستگي بيشتر از حد لايه رويه در اثر بارهاي دارد به آن و همچنين اشباع شدن قشر خاک زير و نيز روسازي راه عارض شده است در نتيجه تنها راه علاج و مرمت آن عبارت است از حذف خاک ها و مصالح اشباع شده و زهکشي کردن اطراف محل لکه ها و نتيجتا مرمت راه مشتمل است بر کندن آسفالت و برداشتن قشرهاي روسازي و زيرسازي و انجام زهکشي در محل برداشته شده مي باشد.

پس از حذف مصالح نامرغوب بايستي محل کنده شده را با مصالح مخلوط رودخانه اي از نوع مصالح زير اساس ريخته و سپس به جاي قشر اساس ، قير ريخته و روي آن قشرهاي بيندر و توپکا را پخش نمود .

 

 

 

 

 

نحوه ي برش و حمل نخاله ( هميشه بايستي شکل لکه به صورت هندسي بوده و يکي از اضلاع بر جهت ترافيک عمود باشد )

 

انجام تک کت بر روي ديواره قائم

 

 

پر نمودن محل لکه با بتن آسفالتي

 

پخش آسفالت با وسايل مناسب

 

 

کوبيدن محل لکه با غلطک

 

تراز نمودن با شمشه يا وسايل ديگر

 

 

2      ترک تيغه اي :

1     2 شناسايي ترک : ترک هاي تيغه اي از نوع طولي مي باشند که به فاصله ي 30 سانتي متري از لبه آسفالت عارض مي شوند .

ترک هاي تيغه اي ممکن است علاوه بر ترک هاي طولي داراي ترک هاي عرضي نيز باشند که ترک هاي عرضي معمولا يک يا چند ترک طولي را قطع کرده و به لبه روسازي منتهي مي شوند .

علت پيدايش ترک هاي تيغه اي بيشتر به واسطه ي فقدان استحکام کافي و عدم استقامت برشي خاک شانه هاي راه مي باشد .

يکي ديگر از علل پيدايش ترک تيغه اي همان اشباع شدن قشر خاکريز و نفوذ آب به روسازي راه مي باشد که اين مسئله غالبا به واسطه ي فقدان زهکشي مناسب در بدنه راه مي باشد .

 

 

ترک تيغه اي

 

 

2     2 مرمت ترک : براي مرمت خرابي ناشي از ترک تيغه اي بايد قبل از اقدام به تعمير رويه ترک خورده، بايد عمليات تحکيم و رفع مصالح ناپايدارکناره روسازي شود . سپس به مرمت داخل ترک ها با پرکردن قير مخلوط  همراه با ماسه مبادرت ورزيد و چنانچه در محل ترک تيغه اي نشت هم ملاحظه شود سطح نشت نموده را با آسفالت گرم پر مي کنيم تا راه پروفيله شود .

 

 

دانلود فایل

بررسي ساختار نيروگاه هاي اتمي جهان و انواع راکتور و چگونگي غني سازي اورانيوم

بررسي ساختار نيروگاه هاي اتمي جهان و انواع راکتور و چگونگي غني سازي اورانيوم

برحسب نظريه اتمي عنصر عبارت است از يك جسم خالص ساده كه با روش هاي شيميايي نمي توان آن را تفكيك كرد. از تركيب عناصر با يكديگر اجسام مركب به وجود مي آيند. تعداد عناصر شناخته شده در طبيعت حدود ۹۲ عنصر است.

 

هيدروژن اولين و ساده ترين عنصر و پس از آن هليم، كربن، ازت، اكسيژن و… فلزات روي، مس، آهن، نيكل و… و بالاخره آخرين عنصر طبيعي به شماره ۹۲، عنصر اورانيوم است. بشر توانسته است به طور مصنوعي و به كمك واكنش هاي هسته اي در راكتورهاي اتمي و يا به كمك شتاب دهنده هاي قوي بيش از ۲۰ عنصر ديگر بسازد كه تمام آن ها ناپايدارند و عمر كوتاه دارند و به سرعت با انتشار پرتوهايي تخريب مي شوند. اتم هاي يك عنصر از اجتماع ذرات بنيادي به نام پرتون، نوترون و الكترون تشكيل يافته اند. پروتون بار مثبت و الكترون بار منفي و نوترون فاقد بار است.

تعداد پروتون ها نام و محل قرار گرفتن عنصر را در جدول تناوبي (جدول مندليف مشخص مي كند. اتم هيدروژن يك پروتون دارد و در خانه شماره ۱ جدول و اتم هليم در خانه شماره ۲ ، اتم سديم در خانه شماره ۱۱ و… و اتم اورانيوم در خانه شماره ۹۲ قرار دارد. يعني داراي ۹۲ پروتون است .

ايزوتوپ هاي اورانيوم

تعداد نوترون ها در اتم هاي مختلف يك عنصر همواره يكسان نيست كه براي مشخص كردن آنها از كلمه ايزوتوپ استفاده مي شود. بنابراين اتم هاي مختلف يك عنصر را ايزوتوپ مي گويند . مثلاً عنصر هيدروژن سه ايزوتوپ دارد: هيدروژن معمولي كه فقط يك پروتون دارد و فاقد نوترون است. هيدروژن سنگين يك پروتون و يك نوترون دارد كه به آن دوتريم گويند و نهايتاً تريتيم كه از دو نوترون و يك پروتون تشكيل شده و ناپايدار است و طي زمان تجزيه مي شود .

ايزوتوپ سنگين هيدروژن يعني دوتريم در نيروگاه هاي اتمي كاربرد دارد و از الكتروليز آب به دست مي آيد. در جنگ دوم جهاني آلماني ها براي ساختن نيروگاه اتمي و تهيه بمب اتمي در سوئد و نروژ مقادير بسيار زيادي آب سنگين تهيه كرده بودند كه انگليسي ها متوجه منظور آلماني ها شده و مخازن و دستگاه هاي الكتروليز آنها را نابود كردند .

غالب عناصر ايزوتوپ دارند از آن جمله عنصر اورانيوم، چهار ايزوتوپ دارد كه فقط دو ايزوتوپ آن به علت داشتن نيمه عمر نسبتاً بالا در طبيعت و در سنگ معدن يافت مي شوند. اين دو ايزوتوپ عبارتند از اورانيوم ۲۳۵ و اورانيوم ۲۳۸ كه در هر دو ۹۲ پروتون وجود دارد ولي اولي ۱۴۳ و دومي ۱۴۶ نوترون دارد. اختلاف اين دو فقط وجود ۳ نوترون اضافي در ايزوتوپ سنگين است ولي از نظر خواص شيميايي اين دو ايزوتوپ كاملاً يكسان هستند و براي جداسازي آنها از يكديگر حتماً بايد از خواص فيزيكي آنها يعني اختلاف جرم ايزوتوپ ها استفاده كرد. ايزوتوپ اورانيوم ۲۳۵ شكست پذير است و در نيروگاه هاي اتمي از اين خاصيت استفاده مي شود و حرارت ايجاد شده در اثر اين شكست را تبديل به انرژي الكتريكي مي نمايند. در واقع ورود يك نوترون به درون هسته اين اتم سبب شكست آن شده و به ازاي هر اتم شكسته شده ۲۰۰ ميليون الكترون ولت انرژي و دو تكه شكست و تعدادي نوترون حاصل مي شود كه مي توانند اتم هاي ديگر را بشكنند. بنابراين در برخي از نيروگاه ها ترجيح مي دهند تا حدي اين ايزوتوپ را در مخلوط طبيعي دو ايزوتوپ غني كنند و بدين ترتيب مسئله غني سازي اورانيوم مطرح مي شود .

ساختار نيروگاه اتمي

به طور خلاصه چگونگي كاركرد نيروگاه هاي اتمي را بيان كرده و ساختمان دروني آنها را مورد بررسي قرار مي دهيم .

طي سال هاي گذشته اغلب كشورها به استفاده از اين نوع انرژي هسته اي تمايل داشتند و حتي دولت ايران ۱۵ نيروگاه اتمي به كشورهاي آمريكا، فرانسه و آلمان سفارش داده بود. ولي خوشبختانه بعد از وقوع دو حادثه مهم تري ميل آيلند (Three Mile Island) در ۲۸ مارس ۱۹۷۹ و فاجعه چرنوبيل (Tchernobyl) در روسيه در ۲۶ آوريل ۱۹۸۶ ، نظر افكار عمومي نسبت به كاربرد اتم براي توليد انرژي تغيير كرد و ترس و وحشت از جنگ اتمي و به خصوص امكان تهيه بمب اتمي در جهان سوم، كشورهاي غربي را موقتاً مجبور به تجديدنظر در برنامه هاي اتمي خود كرد .

نيروگاه اتمي در واقع يك بمب اتمي است كه به كمك ميله هاي مهاركننده و خروج دماي دروني به وسيله مواد خنك كننده مثل آب و گاز، تحت كنترل درآمده است. اگر روزي اين ميله ها و يا پمپ هاي انتقال دهنده مواد خنك كننده وظيفه خود را درست انجام ندهند، سوانح متعددي به وجود مي آيد و حتي ممكن است نيروگاه نيز منفجر شود، مانند فاجعه نيروگاه چرنوبيل شوروي. يك نيروگاه اتمي متشكل از مواد مختلفي است كه همه آنها نقش اساسي و مهم در تعادل و ادامه حيات آن را دارند. اين مواد عبارت اند از :

1  ماده سوخت متشكل از اورانيوم طبيعي، اورانيوم غني شده، اورانيوم و پلوتونيم است .

عمل سوختن اورانيوم در داخل نيروگاه اتمي متفاوت از سوختن زغال يا هر نوع سوخت فسيلي ديگر است. در اين پديده با ورود يك نوترون كم انرژي به داخل هسته ايزوتوپ اورانيوم ۲۳۵ عمل شكست انجام مي گيرد و انرژي فراواني توليد مي كند. بعد از ورود نوترون به درون هسته اتم، ناپايداري در هسته به وجود آمده و بعد از لحظه بسيار كوتاهي هسته اتم شكسته شده و تبديل به دوتكه شكست و تعدادي نوترون مي شود. تعداد متوسط نوترون ها به ازاي هر ۱۰۰ اتم شكسته شده ۲۴۷ عدد است و اين نوترون ها اتم هاي ديگر را مي شكنند و اگر كنترلي در مهار كردن تعداد آنها نباشد واكنش شكست در داخل توده اورانيوم به صورت زنجيره اي انجام مي شود كه در زماني بسيار كوتاه منجر به انفجار شديدي خواهد شد .

در واقع ورود نوترون به درون هسته اتم اورانيوم و شكسته شدن آن توام با انتشار انرژي معادل با ۲۰۰ ميليون الكترون ولت است اين مقدار انرژي در سطح اتمي بسيار ناچيز ولي در مورد يك گرم از اورانيوم در حدود صدها هزار مگاوات است. كه اگر به صورت زنجيره اي انجام شود، در كمتر از هزارم ثانيه مشابه بمب اتمي عمل خواهد كرد .

 

دانلود فایل

پاورپوینت با موضوع آسيب هاي زلزله در شريانهاي حياتي

پاورپوینت با موضوع آسيب هاي زلزله در شريانهاي حياتي

دانلود   با موضوع آسيب هاي زلزله در شريانهاي حياتي
دارای 23 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : 23 اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

آسيب هاي زلزله در شريانهاي حياتي
  مقدمه- شبکه‌های آبرسانی و توزیع آب شهری بواسطه گستردگی وسیع و قرارگیری در شرایط مختلف زمین در زلزله آسیب قابل توجه می‌بیند. – شبکه‌های توزیع آب در تمام شهرهای کشور حتی روستاها طرح و اجرا شده و در حال بهره‌برداری است.-  اکنون نظر به وضعیت لرزه‌خیزی کشور ما  بررسی آسیب‌پذیری و مقاوم سازی شبکه‌های آبرسانی و سایر سامانه‌های آبی در برابر زلزله ضروری است.- معیار طرح مقاوم سازی یکسری اقدامات سخت افزاری شامل تعویض، تغییر مسیر و با تغییر جنس بعضی از لوله‌ها، تغییر اتصالات، مهار لوله‌ها و یا موارد دیگر است .

آسیب زلزله در شبکه‌های آبرسانی
1- زلزله 1923  کانتو (ژاپن)
2- زلزله 1964 نی‌گاتا ( ژاپن)
3- زلزله 1971 سان فرنادو (امريكا)
 4- زلزله 1989 لوموپريتا (امريكا)
 5- زلزله 1994  لس آنجلس (امریکا)
6- زلزله 1995 کوبه(ژاپن)
7- زلزله 1999 ازميت(ترکيه)
8- زلزله 1999 جی‌جی(تايوان)
9- زلزله 1990 منجيل (ايران)
10- زلزله 2003 بم (ايران)
. . .

 

         

دانلود فایل

پاورپوینت مجموعه استاندارد هاي گروه نقشه كشي ساختمان و بتن ريزي

پاورپوینت مجموعه استاندارد هاي گروه نقشه كشي ساختمان و بتن ريزي

دانلود   با موضوع مجموعه استاندارد هاي گروه نقشه كشي ساختمان و بتن ريزي
دارای 16 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید :
16 اسلاید
فرمت فایل:
پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای : 
ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :
مفاهيم اصطلاحات بكار برده شده در استاندارد
1- كلمه آشنائي : به مفهوم داشتن اطلاعات مقدماتي
2- كلمه شناسائي : به مفهوم داشتن اطلاعات كامل
3- كلمه اصول : به مفهوم مباني مطالب تئوري
4- كلمه توانائي : به مفهوم قدرت انجام كار

ويژگيهاي فراگيران
1- حداقل تحصيلات : پايان دوره راهنمائي تحصيلي
2- وضعيت جسماني : سالم
3- ساير شرايط :  گذراندن دوره آموزشي بتون درجه 2 بر اساس استاندارد و كارورزي به مدت 2 سال در كارگاههاي مختلف

. . .

 

                 

دانلود فایل

بررسی سيستم های مقاوم و سيستم هاي مهاربندي عمودی در برابر نيروهاي جانبي و زلزله

بررسی سيستم های مقاوم و سيستم هاي مهاربندي عمودی در برابر نيروهاي جانبي و زلزله

زمين لرزه پديده اي طبيعي است كه با شدت هاي گوناگون ودر نقاط مختلف كره زمين اتفاق مي افتد و به دليل عدم شناخت لايه هاي زيرين نمي توان زمان وشدت آن را پيش بيني نمود.

گستره زلزله هاي واقع شده در نقاط مختلف كره زمين، ارتباطي را بين اين نقاط نمايان مي نمايد. امروزه مشخص شده است كه اكثر زلزله هاي دنيا بر روي نوارهايي به نام كمربند زلزله خيزي واقع شده اند.با توجه به تكتونيك اي موجود، ايران در حال فشرده شدن بين اروپا،آسيا وصفحه عربستان است. بهترين نشانه اين عمل نيز رشته كوه هاي زاگرس والبرز مي باشدكه در فصل مشترك اين صفحات واقع شده اند. اكثر زلزله هاي مهم ايران نيز در حوالي اين فصل مشترك ها رخ داده است.

نقشه پهنه بندي لرزه خيزي ايران نشان دهنده اين است كه هيچ نقطه اي از كشورمان را نمي توان در مقابل اثر زلزله مصون پنداشت.در شكل( 1     1)نقشه پهنه بندي لرزه خيزي ايران طبق آيين نامه 2800 را مشاهده مي نماييد.]8[

بنابراين طراحي وساخت سازه هايي كه بطور مناسب بتوانند در مقابل زلزله ها پايدار باشد الزامي است،اين موضوع درك وشناخت رفتار سيستم هاي سازه‌اي را آشكار مي سازد.

براي طراحي يك سازه مقاوم در برابر زلزله ركورد شتاب و مشخصات زمين لرزه نيز نياز مي‌باشد، تا اثرات زمين لرزه بر سازه شناسايي گردد اثرات زمين لرزه بر سازه هاي طراحي شده از موضوعات جالب توجه مي‌باشد، زيرا نتيجه آزمايش واقعي روي سازه هاي طراحي شده براساس آخرين آيين نامه هاي تدوين شده هستند.

معمولا هر چاپ جديد از آيين نامه ساختماني بازتابي از نتايج حاصل از آخرين زمين لرزه هاي ثبت شده و تجزيه وتحليل آنها مي‌باشد.

به طور كلي دو روش براي ساخت سازه اي مقاوم در برابر زلزله موجود است:]18[

1     سازه صلب

2     سازه نرم

سازه صلب: در اينگونه سازه ها، پارامتر طراحي تغيير شكلهاي جانبي سازه تحت اثرات زلزله است بطوريكه سازه به قدري صلب ساخته مي شود كه كليه انرژي را جذب مي نمايد و بايستي با انتخاب اجزا بسيار مقاوم، توانايي جذب انرژي را به سازه داد.

سازه نرم: در اينگونه سازها، پارامتر انعطاف پذيري سازه در برابر حركات رفت وبرگشتي كه ناشي از خاصيت خميري آن است مورد استفاده قرار مي گيرد. بدين صورت كه سازه، انرژي را با حركات نوساني و درصد ميرايي آزاد مي‌كند.

 با توجه به مطالب گفته شده تعيين سيستم مقاوم(اين سيستم مقاوم شامل تركيبي از عناصر سازه اي افقي وعناصر مهاربندي عمودي مي‌باشد) در برابر نيروهاي جانبي يك موضوع اساسي در طراحي سازه ها مي باشد، كه در اينجا روي سيستم هاي مهاربندي عمودي بحث خواهد شد.

 

 

شكل (1     1)      نقشه پهنه بندي خطر نسبي زمين لرزه در ايران

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

 رفتار سازه ها تحت بار زلزله

 

2     1     فلسفه طراحي سازه هاي مقاوم تحت بار زلزله ]13[و]9[

براي دست يافتن به سازه اي ايمن واقتصادي ،سازه هاي طراحي شده در نواحي زلزله خيز با خطر نسبي بالا بايد دو معيار عمده طراحي را تامين كنند:

الف)بايد در برابر زلزله هاي خفيف كه در طول عمر سازه اتفاق مي افتد سختي كافي به منظور كنترل تغيير مكان نسبي بين طبقات و جلوگيري از هر گونه خسا رت سازه اي و غيرسازه اي را داشته و در ضمن بايد سختي كافي براي انتقال نيروهاي زلزله به فونداسيون را دارا باشند

ب) در برابر زلزله هاي شديد بايد شكل پذيري و مقاومت كافي براي جلوگيري از خرابي كامل و فروريزي سازه را داشته باشند.

بنابراين طراحي در برابر زلزله به هيچ وجه به اين معني نمي باشد كه در برابر هر زلزله اي سازه اصلا خسارت نديده ووارد مرحله پلاستيك نشود،بلكه به منظور اقتصادي كردن طرح بايد در برابر زلزله هاي شديد به سازه اجازه داده شود كه وارد مرحله غيرخطي شده وبا تغيير شكل هاي پلاستيك به جذب واستهلاك انرژي پردازد و به همين منظور هم در آيين نامه هاي تحليل نيروي زلزله، نيروي بدست آمده از تحليل طيف الاستيك را به يك ضريب كاهش تقسيم كرده و سازه را براي برش پايه كمتري طرح مي كنند.

اين فلسفه ايجاب مي‌كند كه در طراحي سازه هاي مقاوم در مقابل زلزله به دو مطلب اساسي زير توجه شود:

الف) ايجاد سختي و مقاومت كافي در سازه جهت كنترل تغيير مكان جانبي، تا از تخريب اعضا سازه اي تحت زلزله هاي خفيف، جلوگيري به عمل آيد.

ب)ايجاد قابليت شكل پذيري واتلاف انرژي مناسب در سازه تا در يك زلزله شديد از فرو ريزش سازه جلوگيري گردد.

تامين سختي مناسب و بخصوص سختي جانبي سازه از عوامل اساسي طراحي ساختمانها مي‌باشد. در حد نهايي مقاومت، تغيير شكل هاي جانبي بايد طريقي محدود گردند كه اثرات ثانويه ناشي از بارگذاري قائم   باعث شكست وانهدام سازه نگردند.

در حد بهره برداري ،اولا تغيير شكل ها بايد به مقاديري محدود شوند كه اعضاي غيرسازه اي نظير درها و آسانسورها، بخوبي عمل نمايند.ثانيا بايد براي جلوگيري از ترك خوردگي وافت سختي، از ازدياد و تشديد تنش در سازه جلوگيري نمود و از توزيع بار بر روي اعضاي غيرسازه اي نظير          ميانقابها ونماها خودداري كرد. ثالثا سختي سازه بايد در اندازه اي باشدكه حركتهاي ديناميكي آن محدود شده و باعث اختلال ايمني وآرامش استفاده كنندگان وايجاد مشكل در تاسيسات حساس ساختمان نگردد.

كنترل تغيير مكانهاي جانبي ازاهميت بسياري برخوردار است. لازم به تاكيد است كه گرچه براي شاخص جابجايي مقاديري نظير   پيشنهاد شده واستفاده از آن هم متداول است، ولي اين مقدار الزاما شرايط ايمني وآسايش ديناميكي را تامين نمي كند چنانچه جابجايي سازه بيش از حد باشد ميتوان با اعمال تغييراتي در شكل هندسي سازه، افزايش سختي خمشي اعضاء افقي يا سخت تركردن گره ها و يا حتي با شيب دادن ستونهاي خارجي، جابجايي را كاهش داد.

گاهي در شرايط بحراني از ميراگرهاي مختلف نيز استفاده ميشود. در هر صورت بايد جابجايي كاملا كنترل گردد، در غير اينصورت ساختماني كه از نظر سازه اي بدون نقض است غيرقابل بهره برداري ميگردد.

زمانيكه سازه تحت بارگذاري شتابنگاشت هاي زمين، به صورت ارتجاعي تحليل مي شود نيروهاي وارد بر سازه خيلي بيشتر از آن است كه آيين نامه ها مقرر مي دارند.بنابراين سازه هايي كه با آيين نامه هاي متداول زلزله محاسبه شده اند، تحت يك زلزله شديد و ياحتي متوسط تغيير شكل هاي زيادي خواهند داد. اين تغيير شكل هاي زياد با تسليم شدن بسياري از اعضا سازه همراه خواهد بود. به عبارت ديگر، براي اكثر ساختمانها از نظر اقتصادي قابل قبول نيست كه اندازه اعضا آنها به حدي بزرگ باشند كه در يك زلزله شديد بطور ارتجاعي عمل نمايند لذا شكل پذير بودن يك خاصيت اساسي براي سازه هاي مقاوم در برابر زلزله مي‌باشد. شكل پذيري مناسب در ناحيه غيرارتجاعي نيروهاي وارده از زلزله را مي راند واعضا ميتوانند قبل از فروريختن تغيير شكل هاي غيرارتجاعي يا خميري قابل ملاحظه اي را تحمل نمايند.

همچنين سازه در بارگذاري هاي تكراري (رفت وبرگشتي) نبايد رفتار نامناسب از خود نشان دهد و مقاومت آن در برابر بارهاي تكراري زوال نيابد و در مرحله غيرخطي نيز عملكرد خوبي داشته باشد. به عنوان مثال، قابهاي مهاربندي هم مركز داراي سختي مناسبي هستند ولي به دليل كمانش بادبندها تحت اثر نيروي فشاري داراي رفتار غيرخطي بسيار نامناسبي هستند و ظرفيت استهلاك انرژي بسيار پاييني دارد و انرژي جذب شده در مرحله حلقه هاي مختلف بر روي هم انباشته شده وباعث گسيختگي بادبند مي شود.

علاوه بر شكل پذيري سازه، بايد از مصالح شكل پذير نيز استفاده گردد. به عنوان نمونه شكل         (2     1)نمودار نيرو      تغيير شكل مصالح شكننده مانند بتن وآجر ومصالح شكل پذير مانند فولاد وآلومينيوم را نشان مي‌دهد.]15[

2     2     رفتار مناسب سازه تحت بارگذاري متناوب

سطح زيرمنحني تنش –كرنش، متناسب با انرژي جذب شده توسط جسم مي‌باشد. هر قدر سطح زيرمنحني بزرگتر باشد قابليت جذب انرژي جسم بيشتر مي‌باشد، بنابراين مقاومت جسم در مقابل گسيختگي بيشتر خواهد شد.

از تمام انرژي كه به جسم وارد مي شود فقط بخشي مربوط به ناحيه ارتجاعي باز پس گرفته مي‌شود و باقي انرژي به صورت فرم هاي خميري در جسم تلف شده وعملا غيرقابل برگشت مي‌باشد

اگر جسم ارتجاعي نباشد ويا بارگذاري از حد ارتجاعي گذشته باشد، تغيير فرم بصورت داخلي در جسم باقي مي ماند. در چنين حالتي پس از باربرداري كاملا به نقطه شروع برنگشته وبه نقطه ديگري مانند نقطه O1 در شكل (2     2) مي رسد و اگر نيروي فشار به كششي تبديل شود به نقطه B مي رسد و پس از باربرداري نيز به نقطه O2 مي رسد.

سطح داخلي منحني حلقه اي شكل (هيسترزيس) عبارت از مقدار انرژي تلف شده مي‌باشد وهر قدر هسيترزيس چاق تر باشد اين انرژي تلف شده بيشتر خواهد بود.]15[

رفتارمنحني هيسترزيس به دو دسته تقسيم بندي مي شود كه عبارت است از:

الف) هيسترزيس ثابت(خوب)

ب)هيسترزيس كاهنده(بد)

شكل (2     3) رفتار خوب يا ثابت را در برابر زلزله نشان ميدهد،كه نشان دهنده شكل پذيري زياد، ظرفيت اتلاف انرژي زياد وچرخه هاي پسماند پايدار مي‌باشد. همچنين عدم كاهش مقاومت وعدم كاهش سختي در اثر تناوب بارگذاري وجابجايي هاي زياد از خصوصيت هاي اين رفتار مي‌باشد.

شكل (2     4) رفتار كاهنده يا بد را در برابر زلزله نشان ميدهد. ظرفيت اتلاف انرژي كوچك بوده ومقاومت قاب براثر تكرار بارگذاري كاهش پيدا مي‌كند. در اين حالت بعد از اينكه جابجايي از مقدار متناظر با مقاومت حداكثر افزايش مي يابد، مقاومت رو به زوال رفته وشكل پذيري سازه نيز كم مي شود.

2     3     ضريب رفتار سازه ها

طراحي در برابر زلزله به هيچ عنوان به اين معني نيست كه سازه در برابر زلزله هيچ خسارتي نديده ويا وارد مرحله پلاستيكي نشود، بلكه به منظور اقتصادي بودن طرح بايد در برابر زلزله هاي شديد به سازه اجازه وارد شدن به مرحله غيرخطي داده شود و با تغيير شكل هاي پلاستيك به جذب واستهلاك انرژي پردازد و به همين منظور هم در آيين نامه هاي تحليل نيروي زلزله، نيروي بدست آمده از تحليل طيف الاستيك را به يك ضريب كاهش تقسيم نموده و سازه را براي برش پايه كمتري طرح مي كنند. ]25[و]18[

اين ضريب عبارت است از:

(2     1)   

كه:

 :مقاومت الاستيك مورد نياز زلزله

  :مقاومت طراحي شده سازه

مي‌باشد.

با توجه به روشهاي طراحي بارنهايي وبار مجاز به ترتيب   برابر   خواهد

بود وداريم:

(2     2)      =روي بار نهايي

(2     3)      =روش بار مجاز

حال با توجه به شكل (2     5) تعاريف زير را خواهيم داشت:

الف)ضريب شكل پذيري كل سازه  عبارت است از نسبت تغيير شكل حداكثر   به تغيير شكل جانبي نسبي  

(2     4)   

ب)ضريب كاهش در اثر شكل پذيري   عبارت است از نسبت نيروي نهايي وارده به سازه در صورتيكه سازه كاملا الاستيك بماند   به نيروي متناظر با حد تسليم كلي سازه در هنگام تشكيل مكانيزم خرابي  

(2     5)   

ج)ضريب كاهش در اثر اضافه مقاومت   عبارت است از نسبت نيروي متناظر با حد تسليم كلي سازه در هنگام تشكيل مكانيزم خرابي ) ( به نيروي متناظر با تشكيل اولين مفصل خميري در سازه  

 

دانلود فایل

پاورپوینت ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي

پاورپوینت ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي

دانلود   با موضوع ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي
دارای 68 اسلاید و با فرمت pptx و
قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید :
68 اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای : 
ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :
مقـــــدمــــــه

‌ ‌آموزش‌ و بهسازي‌ منابع‌ انساني‌ در عصر كنوني‌ به‌ لحاظ‌ شرايط‌ خاص‌ زماني، يكي‌ از وظايف‌ اجتناب‌ناپذير سازمانها و موسسات‌ محسوب‌ مي‌شود و ضرورت آموزش به صورت يك امر طبيعي در آمده است چراكه پيشرفت و توسعه سازمانها و موسسات درگرو ارتقاي سطح دانش، مهارت، رفتار و بينش منابع انساني است.
لذا آگاهي از ميزان اثربخشي دوره هاي آموزشي و بازدهي حاصل از آنها براي مديران بسيار بااهميت است.
دارايي ارزشمندي كه براي ما مزيت رقابتي ايجاد مي كند، كاركنان ما هستند”مديرعامل كرايسلر، رابرت ايتون، ضمن بيان اين مطلب به مديران قرن بيست ويكم گوشزد مي كند، “فرهنگ سازماني شما و اينكه به كاركنانتان انگيزش دهيد و آنان را توانمند سازيد و آموزش دهيد، چيزي است كه شما را از ديگران متمايز مي سازد و سبب پيشتازي شما در صحنه رقابت ميشود”
بعلاوه آموزش يك بعد ضروري فرايند مديريت كيفيت جامع نيزبه شمار مي رود

 با توجه به اينكه كيفيت آمــوزش نقش تعيين كننده اي در توسعه منابع انساني و توسعه سازماني ايفا مي كند.، اكثر سازمانها دوره هاي آموزش موجود در داخل يا خارج از كشور براي كاركنان خود برگزار مي‌كنند و اجراي هر دوره متضمن سرمايه گذاري هنگفت است لذا آگاهي از ميزان اثربخشي دوره هاي آموزشي و بازدهي حاصل از آنها براي مديران بسيار بااهميت است .

مبحث‌ حاضر به اين مطالب مي پردازد:

 معني – اهميت -فوايد و انواع آموزش كاركنان بطورخلاصه
  چرخه فعاليت آموزشي در هر سازماني چگونه است؟
برنامه ريزي آموزشي و مراحل آن چگونه است ؟ 
چرخه فعاليتهاي آموزشي در موسسه و متصديان آن كدامند؟
ارزيابي اثربخشي چيست ؟
ضرورت‌ سنجش‌ اثربخشي‌ برنامه‌هاي‌ آموزشي‌ چيست؟براي‌ تحقق‌ اين‌ مهم‌ رويكردها يا روشهاي‌ علمي‌ كدامند؟
درهر يك‌ از اين‌ روشها چه‌ شاخصهايي‌ را مي‌توان‌ به‌كاربرد؟
در موسسه چه الگويي بكار ميرود؟
ايزو 10015 كه استاندار آموزشي است چه مي گويد ؟
 پيشنهادات و نكات مورتوجه در رابطه با بهبود سيستم ارزيابي اثربخشي

آموزش كاركنان در سازمان
آموزش كاركنان  راهكاري براي از بين بردن فاصله بين صلاحيت – شايستگي – مهارت -توانايي ودانش موجود كاركنان با صلاحيت – شايستگي – مهارت -توانايي ودانش  مورد نياز براي انجام اثربخش مشاغل و وظايف آنان است.
آموزش كاركنان عبارتست از كليه مساعي و كوششهائي كه در جهت رفع ارتقاء سطح دانش و آگاهي , مهارتهاي فني, حرفه‌اي و شغلي و همچنين ايجاد رفتار مطلوب در كاركنان يك سازمان به عمل مي ايد و آنان را آماده انجام وظايف و مسئوليتهاي شغلي خود مي نمايد.

اهميت و فوايد آموزش كاركنان
آموزش كاركنان نقش بسيار مهمي در افزايش اثر بخشي و كارآيي نيروي انساني دارد از طرف ديگر عامل موثري در افزايش رضايت شغلي كارمندان به حساب مي آيد چرا كه هر كارمندي نيز كه خود علاقمند به رشد و ترقي و آشنايي با آخرين دستاوردي علمي در زمينه تخصص مورد نظر خود مي باشد تا بتواند كيفيت كاري خود را بالا برده و مثمرثمر واقع گردد

. . .

 

                   

دانلود فایل

پاورپوینت تحول در نظام هاي مديريتي

پاورپوینت تحول در نظام هاي مديريتي

دانلود   با موضوع تحول در نظام هاي مديريتي
دارای 34 اسلاید و با فرمت pptx و
قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : 34 اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

وظایف مدیر:
تا امروز:
برنامه ریزی
سازماندهی
کنترل
تصمیم گیری

چند شركت در جهان در يك دوره ده ساله ضريب بازدهي سهامشان حداقل بيست درصد يا بيشتر بوده است؟

در سراسر جهان تنها 24 شركت به چنين شاخص مالي سخت و بلند مرتبه اي دست يافته اند.

مصاحبه با مدیران این 24 شرکت:
دریافت 2 نتیجه:
1.   نوع صنعت و كار فرقي نمي كند و موضوع محصول مطرح نيست، آن چه كه بيش از همه مهم است نوع رهبري مديريتي است. زيرا اساسا اين 24 مدير و رهبر شركت هاي ياد شده بودند كه با بقيه مديران تفاوت داشتند.
2.  اين 24 مدير در حالي كه در مقايسه با ديگران متفاوت هستند در بين خود آنها نيز تفاوت وجود دارد.

در نتیجه:
هيچ روش واحدي به عنوان روش رهبري مديريتي وجود ندارد. هيچ كس قابل مشابه سازي نیست.
 و من مي بايست روش خود را بیابم.

يك مدير موفق بايد بدون مستهلك كردن خود كارهاي بزرگ انجام دهد و سازماني را بنيان گذارد كه:
 مدير و تمام كاركنان آن به خاطر كار زندگي نمي كنند بلكه به خاطر زندگي كار مي كنند.

سه حقیقت تلخ راهگشا!
. موفقيت دائم حق انسان است ، اگر چه موفقيت مرا به جائي كه هم اينك هستم رسانده است اما مرا به آن جائي كه مي خواهم باشم ، نمي رساند !!!

2.آیا ديگران خطاكار هستند. اين مقررات دولتي ، لعنتي هستند كه اصلا مناسب و كامل نيستند؟؟؟
مشکل اساسی سازمان خود من هستم!!!

. . .

 

           

دانلود فایل