آشنایی با شهرسازی و تحولات و تاریخچه آن و مبدا شهر ها و طراحان شهری

آشنایی با شهرسازی و تحولات و تاریخچه آن و مبدا شهر ها و طراحان شهری

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   115

 

 

 

منشاء فرهنگي مجتمع هاي زيستي

بخش مهمي از تاريخ شهر و شهرسازي متوجه رفتار انساني است. با بررسي و شناخت رفتار انسان بر اساس بينشي فرهگي و مردم شناسانه مي توان به زير بناي تمدن شهري پي برد. اين تحليل فرهنگي به لحاظ روشن نمودن مفاهيمي كه عليرغم وضوح آنها در تاريخ، هنوز به درستي تفسير نشده اند، از اهميت برخوردار است. ب ررسي منشاء فرهنگي مجتمع هاي زيستي ، امكان كاوش عميق تر جنبه تاريخي مهمي را فراهم آورده و شناخت كاملتر نحوه شكل گيري مجتمع هاي زيستي بر اساس الگوهاي رفتاري انسان را ميسر مي سازد.

مبدا شهرها

امكان تجزيه و تحليل و اخذ تصميم صحيح بطور كلي به وجود نظريه اي معتبر بستگي دارد. حجم مطالعات انجام شده در جنبه هاي گوناگون شهرها و شهرنشيني به حدي است كه بدون داشتن نظريه اي خاص، درك و تحليل بخش ناچيزي از آن نيز ميسر نيست. بك نظريه اطلاعات وسيع و فراواني را كه درباره شهرها وجود دارد تنظيم كرده و اين اطلاعات را بصورت ساختهاي ذهني وسيعتري سامان مي دهد، و بدين ترتيب بر ارزش اين اطلاعات افزوده مي گردد. چنين تركيبي باعث تجميع اطلاعات نيز مي گردد. عليرغم آنكه اعتبار هر نظريه اي به وسعت نمونه ها بستگي دارد، اكثر نظريه هاي مربوط به شهرسازي، طراحي شهري و معماريث و حتي مطالعات مربوط به انسان و محيط زيست وي فقط بر سنت روشنفكرانه طاحي تكيه دارد. اين نظريه ها تنها بر كار معماران و شهرسازان تكيه داشته و محيطهاي زيستي كه بر اساس فرهنگ و رسوم مردم شكل گرفته اند را ناديده مي انگارد. و اين در حالي است كه بخش اعظم محيط مصنوع ما در دسته اخير جاي مي گيرد. علاوه بر اين، حتي عناصر طراحي شده شهرها چون آكروپليس ، آگورا ، پلازا ، خيابانها و تقاطعها و غيره … تنها در رابطه و زمينه محلي آن در ميان ساير فضاهاي موجود قابل شناخت است و بالاخره تفكبك اين دو شيوه از هم هنگام بررسي مبدا شهرها، هرچند غير ممكن نيست، اما بسي مشكل مي نمايد.

براي مثال سه فرم شهري را در نظر بگيريد- شهري متراكم با واحدهاي مسكوني حياط دار، شهري كم تراكم با واحدهاي مسكوني پراكنده و شهري پراكنده متشكل از محلاتي با جمعيتي همگن و ارتباط اجتماعي مستحكم. هر چند اين فرمها در ظاهر به نظر بسيار متفاوت مي آيند ولي همه آنها را مي توان به مكانيزمهائي جهت كنترل ارتباط متقابل نامطلوب، همچون كاستن از افزايش بيش از حد اطلاعات و فشار و رسيدن به حد مطلوب محرميت بررسي نمود.چنين شيوه برخوردي، در بررسي اختلافات و نظريات گوناگون، در رابطه با مسائل شهري از جمله خود مفهوم شهر بسيار مفيد مي باشد.

ديدگاههاي مختل درباره شهر

در كتب و مجلات فرانسوي گاه مضاميني در رابطه با فقدان فرم و ساختي خاص براي شهرهاي آمريكائي ديده مي شود. اين مضامين نادرست بوده چرا كه شهرهاي امريكائي هم فرم و هم ساختي خاص دارند. اما اختلاف در ماهيت اين نظن و سلسله مراتب (ميزان اهميت مكانها) و بافت اين شهرها با شهرهاي اروپائي مي باشد. اين حالت باز بودن و بي پاياني شهرهاي امريكائي براي اروپائيان نه تنها قابل درك نيست، بلكه اين حالت فرايندي و ناتمام بودن تاحدودي نيز ناراحت كننده مي باشد. به گفته سارترولوي استروس چنين به نظر مي آيد كه جهت حركت در خيابانهاي آمريكائي رو به سوي بي نهايت است. در شهرهاي امريكائي آن احساس بسنگي و محصور بودن شهرهاي اروپائي وجود ندارد. بعد زمان نيز تفاوت دارد. شهرهاي امريكائي قدمتي با شكوه نمي يابند بلكه فرسوده مي شوند. آنچه كه اوپائيان و مهاجرين به امريكا احساس مي كنند در واقع ههمان احساس بي مكاني است. اين نكته در سخن وعروف گرتروداستاين در توصيف شهر اكلند كاليفرنيا به خوبي مشهود است كه ((وقتي به آنجا مي رسي، آنجائي وجود ندارد)).

اين باز بودن و حالت فرايندي ناشي از ارزش والاي تحرك و جابجائي در امريكا است. عاملي كه سبب شده امريكائيها نيز از درك ساير شهرهاي جهان عاجز بوده و چنين تصور نمايند كه آن شهرها فرم و ساخت خاصي ندارند. از جمله گاه آمريكائيها در رابطه با شهرهاي اسلامي كه برخلاف شهرهاي آمريكائي داراي ساختي بس مشخص كننده هستند به چنين نتيجه ناصوابي رسيده اند. در نظام اسلامي به جاي تسهيل حركت و دسترسي، محدوديت آن مورد نظر است تا بتوان رفتار را كنترل نمود.چنين شهرهايي از محلات متمايز چندي كه براساس قوميت ، مذهب، تجارت و يا كاربري بوجود آمده اند، تشكيل شده و ساكنين محله، به محله خود علاقه و .وابستگي خاص دارند. علي رغم آن درك چنين نظم و ترتيبي براي آمريكائي غير ممكن است. مسلما اين عدم توانائي، دليل بر عدم وجود چنين نظمي نمي باشد.

نظريه ديگري كه نمي توان به تمام فرهنگها تعميم داد، نگرش به شهر به عنوان مركز تحول مي باشد. گرچه در غرب ، شهرها مركز تحول بوده اند به عكس در چين و ايران شهرها هميشه مراكز ثبات بوده اند. همچنين تعميم كلي اين نظريه كه با دور شدن از مراكز شهر، بر ارزش و اهميت مكاني چنانكه در امريكا مرسوم است افزوده مي شود، نادرست مي باشد. در بعضي موارد اصولا رابطه معكوس شده و با دور شدن از مراكز شهر از ارزش و اهميت مكان كاسته مي شود/ بنابراين بطور كلي محيط هاي به ظاهر بي نظم و گيج كننده بطور اتفاقي بوجود نيامده بلكه معمولا خود بيانگر ساختي مشخص براساس طرح و نظم اجتماعي خاص مي باشند.

علاوه براين در ميان فرهنگهاي مختلف ، براي آنكه به يك مجتمع زيستي واژه شهر اطلاق شود، وجود عناصر مختلفي ضروي است. براي مثال اين عناصر در دنياي يونان هلنيستي عبارتند از: تئاتر، ورزشگاه و تالار بارعام، در شهرهاي اسلامي، مسجد جامع، بازار دائمي و حمام عمومي، در بين النهرين، كامبوج و يا در ميان ماياها، وجود يك معبد، در اروپا، حصار ، بازار و حكومتي محلي كه قوانين خود را اجرا نمايد و استقلال داشته باشد، در اروپاي دوره كاروليان ها، دژ، كليسا و بازار، در هند، معبد ، قصر و بازار، در چين قديم، محرابي براي خداي خاك، حصارها و معبدي براي نياكان پادشاه. به بياني ديگر آنچه كه در ميان فرهنگهاي مختلف واژه شهر بدان اطلاق مي شود متفاوت است و در حقيقت هر چه نمونه هاي مورد مطالعه در فضا و زمان گسترش يابد، استفاده از تعاريفي كه براساس فرمهاي غربي بوجود آمده سخت تر مي شود.

با اين همه برخورد با اين پيچيدگي سبب شناخت بهتر پديده شهر و شهرنشيني شده م بالاخره به تعريفي كه در حوزه اي وسيعتر قابل استفاده باشدمي انجامد. بنابراين به يك مجتمع زيستي نه براساس ويژگيهاي خاص بافت آن و يا حتي مجموعه اي از اين عناصر بلكه براساس عملكردئي خاص كه همان بخشيدن نظم به يك منطقه و ايجاد فضاي مفيد مي باشد، مي توان واژه شهر اطلاق نمود. ظاهرا امروزه اين نظريه مورد قبول عموم صاحب نظران واقع شده است. بنابراين هر تعريفي از شهر كه از اعتباري فرهنگي برخوردار باشد مي بايستي از مجتمع زيستي ياد كند كه به طريقي سرزمين و يا منطقه وسيعتري را به نظم در آورد.

در اين صورت به مراكز تشريفاتي چون مراكز ماياو يا ديگر مراكز و مجتمع هاي زيستي يوروبا در افريقا و غيره مي توان واژه شهر را اطلاق نمود. در واقع سازماندهي محيطهاي زيست وسيعتر مي تواند حتي قبل از ايجاد مجتمع هاي زيستي خاصي كه در واژه معمول غربيها بدان شهر اطلاق مي شود، صورت گيرد.

بدين ترتيب مي توان اين نكته را پذيرفت كه شهرها بناگاه بوجود نيامده اند و انقلاب شهري به آن مفهوم وجود نداشته، بلكه شهرها بتدريج و با گسنرش حوزه نفوذ نظام و سازمان مجتمع هاي زيستي اوليه در سرزمينهاي اطراف خود بوجود آمدند . و بدين ترتيب سير تحولي از نظام مسكن- مجتمع زيستي به مجتمع زيستي- منطقه وجود داشته است. به عبارتي ديگر چون فعاليتهاي انساني معمولا در زمينه اي سازمان يافته شكل مي گيرد ، انسان به ايجاد نظامي دست مي زند كه فصل مشترك آن از واحد مسكوني تا منطقه تداوم داشته باشد.

شهرها اصولا به عنوان مراكز تشريفاتي با مفهومي سمبليك بوجود آمدند. بدين ترتيب شهر، خودبخود نمادي از جهان بوده و قدرت سازمان دادن و هماهنگ كردن مناطق وسيعتري را دارد.

اما شهر خود بعنوان نمادي از يك ايده كه فرم فيزيكي تبلور يافته و آن قدر عني است كه مناطق وسيعي را به نظم درآورد، نيز منبعث از اين مفهوم كلي تر است كه شهرها و يا هر محيط زيست وصنوع در بر گيرنده و يا تجلي يك مدل شناختي آگاهانه هستند. اين ايده نه تنها تعاريف گوناگون شهر را دربر ميگيرد بلكه نظريات گوناگون درباره شهرها و فقدان نظم در اين نظريات را نيز مطرح مي سازد.

سيستم هاي مقايسه اي نظم دهي

ذكر اين نكته ضروري است كه محيطهاي مصنوع بيان كالبدي سيستمهاي نظم دهي مي باشند. سيستم هاي نظم دهي حاصل يك خصيصه كلي ذهن بشر است و آن نياز به نظم بخشيدن به جهان و معني و مفهوم دادن به آن است. شكل انواع نظم ها بر اساس فرهنگها متفاوت مي باشد. تمامي محيط هاي مصنوع و بنابراين تمامي مجتمع هاي زيستي داراي چنين نظمي هستند، اما بعضي از مجتمع هاي زيستي به مناطق وسيعي نظم مي بخشند و به همين دليل به آنها ((شهر)) اطلاق مي شود، نظم محيط زيست چيزي بيش از نظم فضائي است، اما در بررسي مجتع هاي زيستي سنتي، بررسي نظم فضائي كه در اغلب موارد تنها نظم قابل مشاهده است، بيش از هر نظمي مفيد مي باشد.بالاخره در مجتمع هاي زيستي از آنجا كه مذهب ومراسم مذهبي از اهميت بسيار برخوردار است، براساس مقدمات نظم يافته و حتي به گفته اي شهرها به عنوان مراكز مخصو صشهر شكل گرفته و بوجود آمده اند. عاملي مقدس در تمامي مجتمع هاي زيستس سنتي وجود دارد. اگر به مجتمع هاي زيستي به عنوان محيط هاي زيست متناسب انسان نگريسته شود، اين مجتمع هاي زيستي براي اكثر مردم سنتي مي بايستي محيط زيستي مقدس يا تقديس شده باشد. چرا اينگونه بايد باشد؟ پاسخ هاي زيادي براي اين سئوال وجود دارد، اما دو پاسخ زير بهترين پاسخ ها مي باشند، نخست آنكه از آنجا كه محيط هاي زيست مي بايستي بيانگر جهان بيني و آرمانها باشند مي بايستي حالتي مقدس يابند، چرا كه مقدسات مهمترين مفاهيم را بيان مي كنند و ديگراينكخ مقدسات و مراسم مربوطه مؤثرترين وسيله براي وادار كردن انسانها به انجام كاري و توجيه آنها مي باشد. به عبارت ديگر هرگاه به شهرها به عنوان عنصري مقدس و بنابراين موجه نگريسته شود، شهر بهتر و كاراتر عمل مي كند، بنابراين چنين تفسيري از شهرها در يك زمينه مردم شناسانه وسيعتر نيز صدق مي كند.

 

مراسم افسانه اي شيوه اي عمده براي توجيه و در عين حال حفظ يك فرهنگ مي باشد. عناصر كالبدي نيز با تذكر اساطير به مردم و ايجاد زمينه مناسب براي اين اساطير و مدلهاي زيربنائي و نظام كائنات در فرمهاي پايدار و گاه بسيار جالب ، به اين امر كمك مي كنند. تعداد شهرهائي كه به نامهاي مركز جهان، قلب جهان و غيره … ناميده مي شوند، جالب توجه مي باشد.در ايران باستان سلطنت محور جهان بوده است.

هر فرهنگ سنتي مبين نوعي نظم مقدس مي باشد كه از واحد مسكوني تا مجتمع زيستي و از آن به تمامي منظر و منطقه كشيده شده است. بنابراين براي درك مجتمع هاي زيستي سنتي ، مي بايستي به عنوان بيان كالبدي غضاهاي مقدس نگريست.

شهر رومي بيانگر تصويري آسماني در زمين بوده و محور جهان را در بر گرفته و جهان در اين شهر به چهار بخش تقسيم مي شد. شهر مقدس بوده و به شيوه اي خاص و طي مراسمي مشخص و پيچيده پايه گذاري مي شده است. مهمترين مرحله كار، شخم زدن محدوده شهر بوده و به عبارتي ديگر تطهير و تقديس بخشي از زمين و تقسيم آن به چهار بخش و مرتبط ساختن اين بخشها به هم از طريق اساطير و مراسمي خاص. با تطهير و تقديس زمين، شهر بوجود مي آمد. اين عمليات براي تعيين حدود شهر انجام مي گرفت و مهمترين قسمت اين مراسم هنگامي بود كه موسس شهر نخستين شيار را در زمين ايجاد مي نمود. براي اين كار از يك خيش برنزي كه به يك گاو نر سفيد و يك گاو ماده بسته شده بود ، استفاده كرده و از گوشه جنوب غربي شروع و در خلاف جهت حركت عقربه هاي ساعت حركت مي كرد. حصارها مقدس بوده و دروازه ها جزء قلمرو شهر محسوب مي شدند. تقديس مكان همچنين در جزئيات نحوه شخم زدن مشخص است. در واقع پس لز پايان عمليات شخم زدن، مجتمع زيستي بوجود آمده و قابل سكونت مي شد. هنگامي كه شيار مقدس كه حدود شهر را تعيين مي نمود، شخم زده مي شد، شهر در آن محل استقرار يافته و تنها لازم بود كه ساخته شود. فضا همچون طرحي مقدس ايجاد شده و شكل دادن فيزيكي آن از اهميت كمتري برخوردار بود. چنين مسئله اي در مورد شهرهاي اتروسك نيز كه اساسا مجتمع هاي زيستي مذهبي بوده اند، صادق است. تاسيس شهر، تكرار عملي الهي بوده و آن همانا بنيانگذاري مركزي براي جهان بوده است.

 

 

دانلود فایل

پاورپوینت سیگنال ها و سیستم ها

پاورپوینت سیگنال ها و سیستم ها

دانلود   درباره سیگنال ها و سیستم ها
دارای 18 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : 18 اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

موضوعات این جلسه
تبدیل فوریه
مثال‌هایی از تبدیل فوریه
تبدیل فوریه سیگنال‌های پریودیک
خصوصیات تبدیل فوریه

. . .

 

         

دانلود فایل

مبانی نظری و وپیشینه پژوهش تکانه ها و شوکهای تغییر قیمت نفت (فصل دوم)

مبانی نظری و وپیشینه پژوهش تکانه ها و شوکهای تغییر قیمت نفت (فصل دوم)

دانلود مبانی نظری و وپیشینه پژوهش تکانه ها و شوکهای تغییر قیمت نفت (فصل دوم) در 35 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی


قسمتهایی از مبانی نظری:

مقدمه

مباني نظري، چارچوب و زير بناي فكري هر پژوهش را در زمينه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تشكيل مي دهَد و استنتاجات و سياست گذاري ها و تعيين راهبردها نشات گرفته از مباني نظري است و ريشه در مفاهيم آن دارد. در واقع مباني نظري مسير يك پژوهش و تحقيق را مشخص كرده و آن را كنترل مي كند. مبناي نظري با ايجاد فضاي ذهني مناسب، ديدگاههاي فكري پژوهشگر و كاربران پژوهش را به هم نزديك كرده و موجب برداشت هاي يكسان از مفاهيم و نظرات ارائه شده خواهد گرديد.( عزتی، 1376)مطالعاتي كه درباره يك موضوع انجام مي شود راهنما و راهگشاي پژوهش هاي بعدي در آن زمينه است. آگاهي از شيوه تحقيق و نتايج كار ديگران در مطالعه يك موضوع با در نظر گرفتن شرايط زماني و مكاني آن ما را در تجزيه و تحليل بهتر آن موضوع ياري مي كند.از اين جهت ما در اين فصل به تعريف واژه های کلیدی تحقیق ، به بررسي ادبيات موجود و پیشینه تحقیق در این خصوص خواهيم پرداخت. نا اطمینانی در ادبیات اقتصادی به تغییرات غیر قابل پیش بینی در متغیر های اقتصادی اشاره دارد که خود می توانند بر رشد اقتصادی تاثیر گذار باشند با توجه به نقش استراتژیک نفت به عنوان کالایی اثر گذار بر اقتصاد ها ،تکانه ها و تغییرات قیمت نفت به وسیله ی اغلب اقتصاد دانان به عنوان یک عامل مهم در نوسانات سیکل های تجاری مورد توجه قرار گرفته است از این رو اقدامات گستر ده ای جهت تجزیه و تحلیل نوع اثر گذاری تکانه های قیمت و اندازه گیری آنها بر متغیر های کلان اقتصادی صورت گرفته است در مقایسه با مفهوم ریسک  مفهوم نا اطمینانی به شرایط نا مشخص و غیر قابل اطمینان ارجاع دارد تفاوت دو مفهوم نا اطمینانی و ریسک در آن است که در پدیده ی ریسکی  به دلیل تعدد و تکثر وقوع حادثه یا پدیده در واحد زمان استخراج اعداد و ارقام ناظر بر احتمال وقوع با دامنه ی اطمینان با استفاده از روش های آماری و ریاضی قابل انجام است اما در پدیده های نا مطمئن اگر چه ممکن است که تعداد و تکثر وقوع پدیده هم وجود داشته باشد اما به دلایل متعدد از جمله عوامل نا شناخته ، جدید و غیر قابل پیش بینی یا نبود نمونه های متعدد در واحد زمان استنباطات و استنتاجات آماری و ریاضی قابل انجام نیست.        نا اطمینانی همواره در بازار نفت خام وجود داشته و در اکثر موارد به تغییر (کاهش یا افزایش ) قیمت نفت منجر می شود و می تواند به طور گسترده ای بر همه ی اقتصاد های یک یا چند کشور به نحوی اثر گذارد که اقتصاد داخلی آنها دچار مشکلات گسترده شود و سبب بحرانی برای اقتصاد آنها گردد. تغییرات قیمت نفت در طول تاریخ انگیزه ی مناسبی را برای تحلیل گران و اقتصاد دانان فراهم آورده است تا در زمینه های نظری و کاربردی مبادرت به تحقیق و تفحص نمایند. .اغلب مطالعات انجام شده در این زمینه برای کشور های صنعتی انجام گرفته که اکثرا” وارد کننده ی نفت می باشند . در این کشور ها نفت به عنوان یکی از عوامل تولید بوده که افزایش قیمت آن آثار تورمی و رکودی را در بر داشته است . البته قابل ذکر است که این رابطه ی یک به یک نیست و اگرچه افزایش قیمت نفت سبب بروز بحران در سال هایی شده اما کاهش قیمت به همان اندازه سبب رونق نگردیده است و در مطالعات انجام شده برای کشور های صادر کننده ی نفت ” بیماری هلندی ” به عنوان مهم ترین مبنای تئوریکی موجود محسوب می شود. در تحلیل آثار نا اطمینانی در آمد های نفتی بر متغیر های اقتصادی به ویژه رشد اقتصادی دوره زمانی مورد مطالعه از اهمیت خاصی برخوردار است . آثار نا اطمینانی درآمد های نفتی در کوتاه مدت و بلند مدت متفاوت می باشد . دوره زمانی می تواند در میزانی که اقتصاد با شرایط جدید و قیمت های نسبی جدید سازگار گردد ، موثر باشد .به عنوان مثال در کوتاه مدت افزایش قیمت نفت اثر فوری بر تراز تجاری دارد و به دلیل وجود اصطکاک در بازار تخصیص مجدد منابع و هم چنین توقف فعالیت ها تا زمان از بین رفتن نا اطمینانی ها ، آثار کوتاه مدت بزرگتر می شوند.

قسمتی از پیشینه تحقیق:
طیبی، خوش اخلاق، فراهانی (1390) در مقاله خود، تحلیل نااطمینانی سالانه در قیمت نفت ایران و سبد اوپک را بررسی نمودند و از الگوی تصادفی در قالب معادلات دیفرانسیل تصادفی، که قابلیت الگوسازی نااطمینانی را دارد، استفاده کردند. در این پژوهش از داده های روزانه ی دوره ی زمانی 1990-2010 استفاده می شود. برای محاسبه ابتدا به معرفی معادلات دیفرانسیل تصادفی مناسب برای ارزیابی قیمت نفت پرداخته و سپس الگوی حرکت براونی را با استفاده از برنامه نویسی در نرم افزار مطلب الگو سازی شده و مقدار نااطمینانی برآورد شده است. نتایج مقایسه ای الگوسازی در قیمت نفت سنگین ایران و سبد اوپک نشان می دهد که نااطمینانی سالانه ی قیمت نفت سنگین ایران در مقایسه با سبد نفتی اوپک در بیش تر سال ها کمتر بوده است.
 رمضانیان و همکارانش(1390)رویکرد های جدید در پیش بینی قیمت نفت با استفاده از شبکه های عصبی-فازی صورت گرفته و روش ها و الگوریتم های جدید مانند شبکه های عصبی و منطق فازی تشریح شده و کاربرد ترکیب این دو روش در پیش بینی را بررسی کردند. نتایج این روش ها با نتایج حاصل از روش شبکه-های عصبی فازی با استفاده از شش معیار اندازه گیری خطای پیش بینی مقایسه گردید و نتایج حاکی از آن است که در همه معیارها، روش شبکه های عصبی فازی نسبت به سایر روش ها برتری دارد و میزان تطابق داده ها ( ضریبR2 ) مربوط به شبکه های عصبی-فازی 90 درصد است

فهرست مطالب به شرح زیر میباشد:
2-1 مقدمه    
2-2 کشورهای منا    
2-3 دلایل اصلی افزایش قیمت های نفت    
2-3-1 تنگناهای پالایش جهانی    
2-3-2 مکانسیم تاثیر گذاری قیمت نفت بر اقتصاد کلان    
2-4 قیمت نفت و به کارگیری اشتغال عوامل    
2-4-1 اثر جانشینی  
2-4-2  اثر در آمدی    
2-4-3  اثر چرخشی    
2-5  قیمت نفت و رشد اقتصادی    
2-6 سیاست ایجادصندوق ذخیره ارزی به منظورکاهش آثار زیانبار نااطمینانی    
2-6-1 صندوق تثبیت    
2-6-2-صندوق بین نسلی    
2-7 نقش نفت واثرات آن درتولید ناخالص ملی    
2-8 مروری بر روند تاریخی تکانه های قیمت نفت    
2-9 مقایسه اثر شوک های مثبت و منفی قیمت نفت    
2-10 شوک های نفتی    
2-10-1اثر شوک های نفتی بر کسری بودجه    
2-10 -2 بررسی کسری بودجه در اقتصاد ایران    
2-11پیشینه تحقیق    
2-11 -1مطالعات خارجی   
2-11-2مطالعات داخلی   
2-12جمع بندی؛    
منابع

پشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.

دانلود فایل

تحقیق در مورد تعاونی ها 18 ص

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 18 صفحه  قسمتی از متن .doc :    مقدمه : اكنون عصر اطلاعات و دانش و دانايي است و براي بقاي درست در اين زمان نياز مبرم به دانش ها و اطلاعات ويژه‌اي است حال اين دانش نيز روزبه‌روز تغييرات و نو شدن دارد پس بايد براي حيات در اين زمان بايد همراه با رشد اطلاعات و دانش رشد داشته باشيم. بسياري از بنگاههاي اقتصادي در دنيا به روش‌هاي مختلف با اين رشد همراه مي‌شوند اما براي شركت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني كه در عين رقابت اقتصادي بايستي اصول و ارزش‌هاي انساني تعاون مانند عدالت، صداقت، انصاف، همبستگي و مشاركت اعضاء را رعايت نمايند وضعيتي بس دشوارتر فراهم مي‌شود. لذا در چنين زماني ضرورت كسب دانش و مهارت‌هاي چندگانه مديران و كاركنان تعاوني‌ها براي گسترش عدالت اجتماعي در بين قدرت‌هاي اقتصادي دولتي و خصوصي دشوارتر و لازم‌تر ديده مي‌شود. اهداف كلي : 1- آشنايي با مفهوم تعاون و اصول و ارزش‌ها آن، …

مقاله I2C Protocol ويژگي ها و کاربرهاي آن در صنعت

مقاله I2C Protocol ويژگي ها و کاربرهاي آن در صنعت

توضیحات:

مقاله I2C
Protocol

ويژگي ها
و کاربرهاي آن در صنعت در
36 صفحه در قالب word و قابل ویرایش همراه با توضیحات کامل

 

 

چکیده:

در دنياي
صنعتي امروز ، انتقال ديتا به عنوان يکي از مهمترين بخشهاي پروسه هاي کنترلي شناخته
شده است و طراحان در تلاش براي بوجود آمدن پروتکل هاي جديدي با ايمني ، صحت و سرعت
بالا در انتقال ديتا هستند. در اين مقاله ، در ابتدا به معرفي تبادل ديتا (
Data
Communication
) پرداخته و برخي از مباحث کليدي آن از جمله ارتباط سريال و موازي ،
فزستنده و گيرنده ، اتصالات و تبادل شفاف ، ساختار
Master-Slave ، سرعت انتقال ، مدوله سازي ،
Handshaking را مختصراً توضيح مي دهيم. سپس
به قسمت اصلي مقاله ، معرفي پروتکل
I2C مي پردازيم . اين پروتکل توسط شرکت فيليپس در دهه
1980 جهت ارتباط دستگاههاي
TV با پردازشگر
ابداع شده است. که بدليل سادگي و سرعت مناسب آن مورد توجه ديگر سازندگان قطعات الکترونيک
قرار گرفت و هم اکنون به عنوان يکي از پروتکل هاي کاربردي در صنعت شناخته شده است.
در اين مقاله به جزئيات فني اين پروتکل و کاربردهاي آن در بخشهاي مختلف پرداخته ايم.

کلمات
کليدي :

I2C ، ميکروکنترلر،
همزمان سازي،
SDA ، SCL ، Handshaking ، Baud rate ، DTE ، DCE ، Master
، Slave ، OSI ، Wired-AND ، open-collector
، open-drain ، current-source ، Arbitration
، Acknowledge ، RS-232 ، SERVO ، Hub ، Repeater ، Extender
، GPIO ، Multiplexer ، LED

 

چگونه
تبادل ديتا انجام مي پذيرد؟

هدف از
تبادل ديتا ، انتقال ديت بين 2 يا تعداد بيشتري واحد مي باشد. به عنوان يک اصل ، آنها
مي توانند کاراکتر، دستورات باشند که نياز به نمايش دارند.ساده ترين سطح زبان کامپيوتر
، کاراکترهاي باينري است که شامل 7 يا 8 ، عدد صفر يا يک مي باشد. اکثر کامپيوترها
با اين سطح کار مي کنند.

تبادل
ديتا اساساً با صفر و يک صورت مي گيرد.

يکي از
استانداردهاي معمول در کامپيوترها ، استاندارد
ASCII مي باشد که شامل 128 کاراکتر است که هر کدام از آنها
از 7 بيت تشکيل شده است. بايد توجه داشت که ارتباطات در داخل کامپيوتر با سرعت زيادي
انجام مي شود و براي ارتباط با محيط خارج بايد ارتباطات همزمان شوند و همچنين بايد
صحت تبادل ديتا ، کنترل شود.

استانداردهاي
مختلفي از
ASCII وجود
دارد. به عنوان مثال
Extended ASCII که از هشتمين بيت نيز براي انتقال data استفاده مي کند.

 

 

 

فهرست مطالب:

چکيده:  2

چگونه تبادل ديتا انجام مي پذيرد؟   2

فرستنده و گيرنده 4

اتصال صحيح :     4

ساختار Master-Slave      5

Handshaking      7

Handshaking نرم افزاري : 7

Handshaking سخت افزاري:          7

مدل سيستمهاي باز open
systems model
  8

تاريخچه I2C  :    10

مزاياي باس براي طراح :    10

مزاياي باس I2C براي توليد کنندگان :           11

سخت افزار باس I2C
:
      11

فرمت انتقال داده ها:        13

آدرس دهي :      15

آدرس دهي 7 بيتي:         16

آدرس دهي 10 بيتي :      19

تحولات در Fast-mode
:
    20

تحولات در High
Speed-mode (HS-mode) :
21

فرمت ارسال داده هاي سريال در
HS-mode
:
22

کاربردهاي  I2C:  23

ميکروکنترلر  CS6208 :      24

I2C وRS-232 :    25

Extender
, Repeater & Hub :
       26

I2C
general purpose I/O Expanders :
       30

ارتباط باس موازي با I2C
Controller :
          31

I2C
Device for LED Display Control :
        32

ايجاد طيف رنگي بوسيله PCA953X 36

مراجع :  36

 

 

                                                         

دانلود فایل

ریشه ها و پیامدهای فساد مالی

ریشه ها و پیامدهای فساد مالی

 ریشه ها و پیامدهای فساد مالی
 متشکل از 72 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
 فصل اول
فساد مالی
–    تعاریف و گونه های فساد مالی
–    عوامل مستقیم و غیر مستقیم موثر بر فساد و مالی
–    پیامدهای فساد مالی
–    جایگاه نسبی اانشاز تغییر جامعه در یک نظام فاسد
–    دولت رانتی و فساد اقتصادی
–    راهبردهای مبارزه با فساد مالی
–    اجرای توافقین اصلاحی
–    سخن آخر
فصل دوم
فساد مالی در ایران
–    اقتصاد غیر رسمی سایه ای در ایران
–    بررسی علل در ریشه های فساد مالی و اقتصادی در ایران
–    ساختار سنتی اقتصاد ایران
–    منشاء رانت ها در اقتصاد ایران
–    نقش مسلط دولت در اقتصاد
روند تاریخی مداخله دولت در اقتصاد ایران
انحصارات
–    انحصارات/ مقدمه وتعریف
–    انحصارهای دولتی و مداخله دولت
شرکت مصی دولتی
–    عوال موثر بر عملکرد در شرکت های دولتی در ایران
–    موسسات انتفاعی وابسته به دولت
بانک ها
–    پیامدهای دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی
–    غیر واقعی شدن بودجه و برنامه های دولت
–    تعصیف بخش خصوصی
–    تحدید رقابت
–    عدم کارایی در اقتصاد
–    عدم نظارت موثر
–    فراگیر شدن مفاسد مالی و اقتصادی
–    عدم کارایی نیروی انسانی
فساد مالی یک پدیده پیچیده, چند بعدی و دارای علل و آثار چند گانه است که در شرایط مختلف, نقش و نمودهای متفاوتی پیدا می کند.
دامنه تعریف فساد مالی از اصطلاح گسترده سوء استفاده از قدرت عمومی وفساد اخلاقی تا چار چوب محدود حقوقی آن به عنوان عمل رشوه خواری یک مامور دولتی در تغییر است.
تعاریف و گونه های فساد مالی
پژوهشگران فساد مالی را به عنوان یک رابطه خاص حکومت به جامعه تعریف می کنند و بین فساد سیاسی و فساد اداری و نیز فساد کاربردی وفساد نا کارکردی تفاوت قایل می شوند. و فساد مالی را به عنوان یک ساز و کار نشت از با یا توزیع مجدد رو به پایین دسته بندی کرده اند.
تعریف کارکردی فساد مالی که توسط بانک جهانی, سازمان بین المللی شفافیت مالی ومراجع دیگر ارائه شده عبارتست از « سوء استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی»
با توجه به تعریف فساد مالی به عنوان یک رابطه خاص حکومت جامعه فساد مالی در دو زمینه کنش و واکنش بین حکومت و جامعه در صحنه ملی وعرصه بین المللی ظهور پیدا می کند. در عرصه بین المللی باجهانی شدن بازارها, فرصت تبانی ومعاملات پنهانی بین بازیگران گوناگون غیر حکومتی غیر حکومیت و دولت های میزبان و همچنین نمایندگان آنها گسترش یافته به عنوان مثال: شرکت های چند ملیتی به خرید امتیازها یا به چنگ آوردن پروژه های برتر وانحصارات بادرت می کنند و برای فرایده ها,معاملات وقراردها رشوه پرداخت می کنند.
. . .

 

 

دانلود فایل

تحقیق درباره تحلیل دارائی ها 90 ص

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 90   کلیات داراییهای که در روال عادی عملیات واحد تجاری به کار می رود و تا سالهای متمادی خدماتی را فراهم می کند در حسابداری به دو گروه عمده زیر طبقه بندی می شود. داراییهای عملیاتی مشهود (Tangible Operational Assets). این گروه از داراییها اقلامی نظیر: زمین، ساختمان، ماشین آلات و انواع تجهیزات را در بر می گیرد و معمولاً تحت عنوان «داراییهای ثابت»، «اموال، ماشین آلات و تجهیزات» یا «زمین و داراییهای مشهود استهلاک پذیر» در ترازنامه ی طبقه بندی می شود. از آنجا که اصلاح «اموال، ماشین آلات و تجهیزات» ماهیت این گروه از داراییها را بهتر ارائه می کند این عنوان در سالهای اخیر ببیشتر به کار می رود. داراییهای عملیاتی مشهود دارای ویژگیهای عمده زیر است : در عملیات به طور مؤثر مورد استفاده قرار می گیرد.داراییهای که در عملیات واحد تجاری کاربرد ندارد، یا انتظار طی مدت زمان معقول به کار گرفته نشود تحت عنوان «سایر داراییها» در ترازنامه طبقه بندی می شود …

تحقیق درباره دنده هاي خورشيدي يا سياره اي در جعبه دنده ها 73 ص

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 74   دنده هاي خورشيدي يا سياره اي در جعبه دنده ها مجموعه دنده هاي خورشيدي در اوايل قرن حاضر در اتومبيلهاي آمريكايي بكار رفته است و آنها در زمره كار برد اولين نوع دنده ها در جعبه دنده هاي اتومبيل هاي سواري و كاميونهاي سبك بودند و بدليل داشتن مزيت براي راننده هنگام دنده ها كاربرد آن پيشنهاد گرديد . در صور تيكه در جعبه دنده هاي لغزشي معمولي كه هنوز سنگرونيزه نشده بودند احتياج به يك راننده ماهري داشت كه تعويض دنده ها را در حين حركت انجام دهد . در اين شرايط جعيه دنده هاي خورشيدي دو سرعته با يك دنده عقب بطور انحصاري طراحي مي گرديد و در كاديلاك 1906 جعبه دنده خورشيدي 3 ساعته بكار برده شد كه طراحي آنها خالي از اشكال نبود و به فكر استفاده از دنده پينيونها بوش دار بودند تا از صدا كردن دنده ها جلوگيري شود . همزمان پيشرفتهايي در طراحي جعبه دنده هاي معمولي انجام گرديد و تقريباً بطور جامع از آنها در اتومبيلهاي سواري و كاميونها اتسافده مي گرديد و سپس بسوي طراحي مجموعه دنده هاي خورشيدي سوق داده شدند و در …

بررسی مرمت و بناهای تاریخی ایران، خانه بروجردی ها و عامری ها و مقبره کوروش کبیر

بررسی مرمت و بناهای تاریخی ایران، خانه بروجردی ها و عامری ها و مقبره کوروش کبیر

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   30

 

 

 

فهرست

 

مرمت                                                                                                                

خانه بروجردی‌ها                                                                                       

خانه عامری‌ها                                                                                                      

گردشگران كاشان، اقامت در خانه‌ عامري‌ها را تجربه مي‌كنند                                  

مقبره کوروش کبیر؛ پاسارگاد                                                                        

منابع                                                                                                                 

 

 

مرمت

تعریف مرمت :        واژه‌ای است کلی، مشخص، مداخله‌های فنی ـ عملیکه به منظور تضمین تدام حیات یک اثر هنری صورت می‌گیرند.

       مرمت آن لحظه شناسائی یک اثر از لحاظ ترکیب فیزیکی و تاریخی، هنری، بمنظور انتقال به آینده را تشکیل می‌دهد… روندی انتقادی و سپس اقدام خلاقانه، یکی به عنوان جدایی ناپذیر از دیگری.

       مرمت عبارت از لحظه شناسایی یک اثر از نظر ترکیب فیزیکی و تاریخی و هنری، به منظور انتقال به آینده.

انواع مرمت: ۱       مرمت علمی و آرکئولوژیک (با مطالعه و تأمل انجام گرفته و بسیار ساده می‌باشد. محکمکردن بناها، سوارکردن الملنهای جدا شده اثر، حفاری بناهای دورانکلاسیک بخصوص یونان و روم، عملکرد بنا عوض می‌شود).

۲       مرمت آرتیستیک و یا هنری (مرمتگر اجازه خلق و ابداع دارد. قسمت‌های از بین رفته با روحیات جدید مرمتگر ترمیم می‌شود، بناهای دوران گوتیک و رنسانس، بناها یا دارای عملکرد هستند و یا اینکه ما برای ادامه حیات بنا باید به آنها عمکرد بدهیم).

روشهای مختلف باززنده‌سازی: ۱       مرمت یا باززنده‌سازی حفاظتی: حفاظت و تعمیرکلیت بنا ـ بیشتر در زمان مطالعه بنا انجام می‌گیرد.

۲       باززنده‌سازی سبکی، آناستیلوز: جایگذاری مجدد تکه‌ها و عناصر پس از بررسی دقیق سبک، بطوریکه آخرین ترکیب آنها بیشترین شباهت را به اولین صورت داشته باشد ـ در این سبک مجاز به ساخت فقط عنصر اتصال دهنده هستیم.

۳       پاک سازی سبکی: برداشتن الحاقات نامناسب بناکه اصالت بنا را زیر سؤال برده‌است.

۴       مرمت تکمیلی: بازسازی بخش‌های از دست رفته بنا به منظور بازگرداندن آن به محیط و زندگی شهری و عمومیکه مرتبط با نظریه و فلسفه‌ای خاص باشد.

مرمت در قرون وسطی (قرن ۵ الی۱۴): ۱       بازسازی از نظر شکل و فرم ۲       توجهی به اصول زیباشناسی و مسائل باستان شناسی نمی‌شد.

مرمت در دوره رنسانس (قرن ۱۴ الی ۱۶): ۱       استفاده از اثر به صورت مدل ۲       دستکاری در بنا امری عادی بود (افزدون و یا تکمیل قسمتی) ۳       اصل زیبایی مد نظر معمار بوده ۴      ‌معماران این دوره عقیده داشتند بنای تاریخی را آنچنانکه می‌بایست باشد (و به عللی ناقص مانده) باید تکمیل نمود.

مرمت در دوره باروک : اهمیت به بخش مرمت شده بصورتیکه اصل اثر در درجه دوم اهمیت قرار می‌گرفت. در این دوره اختیارات زیر را برای مرمتکننده داده بودند: ۱       خلق اثر جدید بخاطر بهره‌گیری از خصوصیات معماری زمان مرمت ۲       تکمیل اثر هنری با استدلال: ممکن است روزی چنین بوده باشد. ۳       استفاده ازکارهای هنری جدا شده از اثر بصورت عامل تزئینی یا دکور.

مرمت در دوران انقلاب صنعتی: هنرهای سه‌گانه این دوران (معماری ـ نقاشی ـ مجسمه‌سازی) بخاطر اینکه به روی ماهیت اشیاء و تجربه گذشتگان بنیانگذاری شده‌اند بصورت یک طبیعت ثانی در آمده‌اند.

 

   

دانلود فایل

بررسی انواع سازه ها، سازه های غشایی، فنری، چادری، کابلی و مقوایی در معماری

بررسی انواع سازه ها، سازه های غشایی، فنری، چادری، کابلی و مقوایی در معماری

فرمت فایل:         word

تعداد صفحات:   34

 

 

 

فهرست مطالب

 

سازه های غشایی

سازه

سازه های فنری مهارشده تنسگریتی

فری اتو

سقف بالنی

سازه های چادری

سازه های کابلی

دگرگونی مدرنیسم

تاریخچه

استوانه ها ی مقوایی

معماری پایدار

 

 

 

 

 

سازه های غشایی: (پوشش های چادری)

امروزه با پیشرفت فناوری ها سازه های غشایی به کلی دگرگون و متحول شده اند،هر چند بهبود مصالح موجب بهبود عمکرد پشش های غشایی شده است، ولی روش های نوین طراحی عامل اصلی بهرهوری این سازه ها می باشد .ویژگی های این سازه ها:

1-         ریشه در سنت کهن جادر سازی دارند.

2- به لحاظ ارزانی مصالح، سهولت اجراو سرعت برپایی بسیار جذاب می باشند.

3- کوتاهی عمر،کم دوامی ، آسیب پذیری در مقابل آتش سوزی ،بی ثباتی شکل و چروک شدن از کاستی های این نوع وشش می باشد.

از اولین کاربرد های این نوع چادر ها در سالن های نمایشی و سیرک ها و چادر های ارتش می باشد پیشرفت فن آوری های امروز باعث شده است تا:

1)دوام و طول عمر مصالح بیشتر شود.

2)مقاومت در برتبر ـتش سوزی بیشتر شود.

3)گسترش حریق و دودهای ساطعه کاهش می یابد.

4)انری کمتری برای تنظیم شرایط محیط حاصل می شود.

مثلا در مناطق گرمسیر با استفاده از این غشاء ها می توان مقدار زیادی از نور خورشید را منعکس کرده و دمای ساختمان را با صرف انرژی کمتری تنظیم نمود و در مناطق سردسیر با بهره گیری از لایه های عایق حرارتی که منعطف و مات می شوند با انری کمتری شرایط مطبوع حاصل می شود.

 

سازه های غشایی در سال 1960 توسط فرانک اوتو رواج دوباره ای گرفت. دو طرح پیشنهادی او عبارتند از:

شبکه سیمی آویخته که در نمایشگاه مونترال و همچنین ورزشگاه المپیک مونیخ استفاده شد.که هر دو، جزءعظیم ترین و پیچیده ترین سازه های غسایی هستند.

مدل کف صابونی که لایه نازکی از کف صابون را روی لبه های وتکیه گاه ها با اشکال مختلف می کشند و کشیده ترین و نازک ترین لایه را پدید می آورد .سپس از آن عکسبراری شده و الگو برداری می شود.

امکان استفاده از برنامه های کامپیوتری در سال های 1970 و ویژگی را در تجزیه وتحلیل این نوع سازه ها به همراه داشت :دقت و سرعت فوق العاده در محاسبات ومشکل و گیج کننده بودن وارد کردن و کنترل کردن دادهها ئر نسخه های اولیه.

 

 

پروژه ترمینال حجاج بندر جده در کشور عربستان، 1981.م

طرح پروژه از گروه som بود، ارتفاع هر یک از پایه ها در حدود 45 متر می باشد و هر واحد چادری مساحتی در حدود 1000 متر مربع را می پوشاند ، جنس غشاء سقف از نوع فیبر شیشه ای با حفاظ تفلون می باشد .این پروژه در زمره اولین پروژه های بزرگ می باشد که در آن از برنامه های رایانه ای به نحوه احسن استفاده شد .در طی مراحل طراحی این پروژه ، نتایج بدست آمده با آزمایش بارگذاری 1/1 تفاوت بسیار ناچیزی داشت ، و در دقت عمل برنامه های رایانه ای روشن گردید.

 

         

دانلود فایل

پروپوزال اثر بخشی دوره های آموزشی مربیان مهد کودک ها براساس الگوی کرک پاتریک

پروپوزال اثر بخشی دوره های آموزشی مربیان مهد کودک ها براساس الگوی کرک پاتریک

   اثر بخشی دوره های آموزشی مربیان مهد کودک ها براساس الگوی کرک پاتریک
دارای 11 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.


عنوان پروپوزال:اثر بخشی دوره های آموزشی مربیان مهد کودک ها براساس الگوی کرک پاتریک)

تعداد صفحه: 11 صفحه
فونت: B ZAR
فاصله سطرها: 1.15
منابع فارسی و لاتین: دارد
پرسشنامه و ضمائم: دارد
بندهای پروپوزال: عنوان، مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف پژوهش (هدف اصلی، اهداف جزئی)، فرضیه های پژوهش، تعریف مفاهیم پژوهش (تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی)، روش تحقیق، طرح پژوهش، ابزار اندازه گیری، روش تجزيه و تحليل داده ها و…

بیان مسئله
منابع انسانی ارزشمند ترین سرمایه سازمانی به شمار می رود. زیرا انسان محور اصلی تحول در سازمان هاست. برای ارتقا منابع انسانی تمهیدات گسترده ای در سازمان ها پیشرو فراهم می شود. آموزش، پژوهش و زمینه سازی برای خلاقیت و نوآوری ابزار عمده ارتقای منابع انسانی هستند. از آنجایی که نیروی انسانی کارآمد، با ارزش ترین منبع هر سازمانی به حساب می آید، قسمت اعظم سرمایه گذاری ها، به نیروی انسانی کارآمد، است(توکلی، 1388). کارایی سازمان ها مستلزم کارایی منابع انسانی و کارایی منابع انسانی در گروه آموزش و توسعه دانش و مهارت کارکنان است. یکی از راههای اصلی سرمایه گذاری در منابع انسانی، آموزش و توسعه دانش و مهارت های کارکنان است(سام خانیان، 1387). مربیان مهد کودک نیز با توجه به رشد و توسعه مهدکودک ها و همچنین با توجه به نقشی را که در  رشد همه جانبه و شکوفایی استعدادهای کودکان  به عهده دارند از این قائده مستثنی نیستند و باید هم گام با پیشرفت دانش و تکنولوژی جدید مهارت ها و دانش جدید را فراگیرند (شبیری و همکاران، 1393).
آموزش از نظر لغوی به معنای آموختن، یادگیری، یاد دادن یا تعلیم دادن است. آموزش تجربه ای است مبتنی بر یادگیری که به منظور ایجاد تغییرات نسبتا ماندگار در فرد صورت می گیرد تا وی بتواند توانایی خود را برای انجام کار بهبود بخشد(دولان و شولر؛ ترجمه صائبی و طوسی، 1384)؛ و ارزیابی اثر بخشی آموزش یعنی اینکه تا اندازه ای تعیین کنیم، آموزش های انجام شده تا چه حد منجر به ایجاد مهارت های مورد نیاز سازمان به صورت عملی و کاربردی شده است (عیدی، علی پور و عبدالهی ، 1387).
برای ارزیابی اثر بخشی، شیوه های متفاوتی وجود دارد. شیوه های سنتی ارزیابی اثر بخشی عبارتند از: سنجش اثر بخشی با رویکرد مبتنی بر هدف، رویکرد سیستمی و رویکرد مبتنی بر فرایند های درونی سازمان ها. رویکرد های نوین اثر بخشی عبارتند از: سنجش اثر بخشی مبتنی بر ارزش های رقابتی و سنجش اثر بخشی مبتنی بر تامین رضایت گروه های ذی نفع(حمیدی، 1382).
در پژوهش حاضر از رویکرد مبتنی بر تامین رضایت گروههای ذی نفع  به منظور سنجش اثر بخشی استفاده می شود یکی از با نفوذ ترین مدل ها ارزیابی و سنجش مدیریت منابع انسانی، مدل کرک پاتریک است که توسط دونالد کرک پاتریک توصیف شده است(توکلی،1389). در این الگو چهار سطح برای ارزشیابی آموزش پیشنهاد می شود که عبارتند از:
سطح نخست، واکنش: منظور از واکنش میزان واکنشی است که فراگیران به تمامی عوامل موثر در اجرای یک دوره اموزش، از خود نشان می دهند. واکنش چگونگی احساس شرکت کنندگان را در مورد برنامه آموزش، اندازه گیری می کند.
سطح دوم، یادگیری: یادگیری عبارت است از تعیین میزان فراگیری مهارت ها، تکنیک ها و حقایقی است که در دوره آموزشی، به شرکت کنندگان آموخته و برای آنان روشن شده است و می توان از راه آموزشهای پیشین، ضمن و بعد از شرکت در دوره های آموزشی، به آنها پی برد.
سطح سوم، رفتار: منظور از رفتار، چگونگی و میزان تغییراتی است که در رفتار شرکت کنندگان در اثر شرکت در دورهای آموزشی حاصل می شود و آن را می توان با ادامه ارزیابی در محیط واقعی کار روشن ساخت.
. . .

 

     

دانلود فایل

بررسی آمار آسيب ها و جراحات شغلي

بررسی آمار آسيب ها و جراحات شغلي

مقدمه:
در اين گزارش در مورد موضوعاتي مثل طبقه بندي حوادث ناشي از كار وتهيه دستورالعملهاي جديد بين المللي آن بحث مي شود. در اين مقاله به ضرورت وجود استانداردهاي اصلاح شده در مورد حوادث ناشي از كار توجه شده و همچنين بر اهميت آمار در همه زمينه هاي بهداشت و ايمني شغلي از قبيل بيماريهاي شغلي، عوامل زيان آور و تأثير استرس- اعمال تكراري و ناايمن و ديگر موارد نامطلوب بر سلامت كارگران تأكيد گرديده است.
فهرست مطالب:
1- مقدمه
2- چارچوب حوادث ناشي از كار
3- اهداف و موارد كاربرد آمار حوادث شغلي
1-3- موارد استفاده
2-3- اجزاء و تعاريف
3-3- حوادث شغلي
4-3- حوادث رفت و آمد
5-3-  آسيب هاي شغلي
6- 3- واحد يا مورد آسيب شغلي
3-7- از كار افتادگي
4- دامنه شمول
1-4- آسيب هاي شغلي
2-4- اشخاص، فعاليت هاي اقتصادي و مناطق جغرافيايي
3-4- انواع داده ها
5- اندازه گيري و برآورد مصدوميت هاي شغلي
1-5- مصدوميت هاي منجر به فوت
2-5- زمان از دست رفته
3-5- مقادير مقايسه اي (نسبي)
4-5- ضريب تكرار
5-5- شدت وقوع حادثه
6-5- ضريب شدت
7-5- روزهاي از دست رفته در اثر حوادث
8-5- منابع و مراجع اطلاعاتي
6- طبقه بندي حوادث شغلي
1-6- طبقه بندي محل حادثه
2-6- دسته بندي از نظر نتايج حوادث
3-6- طبقه بندي بر مبناي فرآيند انجام كار
4-6- طبقه بندي بر اساس يك فعاليت مشخص
5-6- طبقه بندي بر اساس انحراف از حالت عادي
6-6- طبقه بندي بر اساس نوع و چگونگي صدمه وارده
7-6- طبقه بندي بر اساس نوع مواد يا وسايل
8-6- طبقه بندي حوادث رفت و آمد
7- ضمائم
8- تعاريف   
9- دامنه شمول
10- انواع اطلاعات
11- اندازه گيري
1-11- آسيب هاي شغلي
2-11 حوادث منجر به فوت
3-11 زمان از دست رفته به علت حوادث شغلي
4-11 اندازه گيري مقايسه اي
ضميمه A: طبقه بندي بر اساس فعاليت اقتصادي
ضميمه B: طبقه بندي بر اساس اندازه سازمان
ضميمه C: طبقه بندي مشاغل
ضميمه D: طبقه بندي بر مبناي چگونگي وضعيت استخدامي
ضميمه E: طبقه بندي بر مبناي نوع آسيب و جراحت
ضميمه F: طبقه بندي بر اساس بخشي از بدن كه آسيب ديده است
ضميمه G: طبقه بندي بر مبناي محل حضور فرد   

 

                     

دانلود فایل

مجموعه کامل لغات زبان تخصصی مدیریت (کلیه گرایش ها)

مجموعه کامل لغات زبان تخصصی مدیریت (کلیه گرایش ها)

توضیحات:
این مجموعه کاملترین مجموعه لغات زبان تخصصی مدیریت (کلیه گرایش ها) برای آزمون کارشناسی ارشد و دکترا در 105 صفحه و فایل pdf توسط رتبه برتر کشوری در رشته مدیریت بازرگانی در طی چندین سال جمع آوری شده که تمامی منابع موجود در بازار و 10 سال لغات تخصصی آزمون کارشناسی ارشد (84 تا 94) و 4 منبع لاتین مهم را پوشش می دهد، باشد قدمی برای موفقیت شما مدیران آینده برداشته باشیم.

منابع مورد استفاده در گردآوری این مجموعه :

1) واژگان تخصصی 10 سال کنکور مدیریت (84 تا 94)
2) تستهای تخصصی مدیریت و جزوات زبان تخصصی
3) کتاب koontez
4) کتاب Manage with English
5) کتاب Business English word and verbs
6) کتاب Business Vocabulary in Use Elementary

کامل ترین مجموعه لغات زبان تخصصی مدیریت در اختیار شما می باشد.

 

               

دانلود فایل

پروژه و تحقیق آماده بررسی جنبه ها و ماهيت و دلايل و ابعاد رجعت در تاريخ اسلام 36 صف

پروژه و تحقیق آماده بررسی جنبه ها و ماهيت و دلايل و ابعاد رجعت در تاريخ اسلام           36 صف

فرمت فایل:          word

تعداد صفحات:    36

 

 

تعيين رهبر براي جريان ضد رجعت:

پيامبر اسلام مي فرمايد:

"لست اخاف علي امي غوغاء تقتلهم و لا عدوا يجتاحهم و لکني اخاف علي امتي ايمه مضلين ان اطاعوهم فتنوهم و ان عصوهم قتلوهم " (نهج الفصاحه 472)

" برملت خويش از آشوبي که آنان را به خون بکشد نگران نيستم و نه از دشمني که بر ميهنشان بتازد،بلکه بر ملت خويش از پيشوايان گمراه گري بيمناکم که اگر از آنان فرمان برند ايشان را به کفر مي گروانند و اگر از فرمان آنان سر پيچند مي کشندشان."

همچنين خداوند در سوره مائده که آخرين سوره ايست که بر پيامبر نازل شده است مي فرمايد:

" …اليوم ييس الذين کفروا من دينکم فلا تخشوهم واخشون…" (آيه 3 سوره مائده)

"اکنون ديگر کافران از دين شما نا اميد شده اند. بايد از چيز ديگري بترسيد و آن ترس از من است."

يعني خطر از درون شما را تهديد مي کند نه از بيرون. از خدا ترسيدن،ترس از قانون خداست.ترس از اينکه مبادا خطايي مرتکب شود وبا عدل خدا طرف شود. پس ترس از خدا يعني ترس از خود و تخلفات و جرايم خود.

اهميت مساله ولايت در اين است که "ولي" ادامه دهنده نهضت و جهاد پيامبر است. ولايت به اين معني متمم و مکمل و حافظ رسالت بشمار مي آيد.اينکه در آيه شريفه"اليوم اکملت دينکم و اقمت عليکم و رضيت لکم الاسلام دينا …" (مائده ،آيه 3) ،از تعيين ولي بعنوان تکميل  واتمام  دين تعبير شده است به همين دليل بوده است.

رجعت خواهان چون راهي براي محو ونابودي قرآن          سنت نداشتند منافقانه تحت عنوان دفاع از دين و دلسوزي براي آن بتاويل قرآن پرداختند تا از اين راه به تغيير تدريجي آيين اسلام دست بزنند.

وظيفه ولي وجانشين پيامبر جلوگيري از اين سوء تاويل ها و انحراف ها در مسير انقلابي است که پيامبر پايه گذار آن بوده است .

به همين دليل پيامبر قبل از رحلت خودش بارها به اين مسيله اشاره فرمودند از جمله در روز عيد غدير خم که با صراحت به اين مساله اشاره کردند و يا حديث منزلت که در آن مقام علي (ع) را نسبت به خود همانند مقام هارون نسبت به موسي مي داند غير از اينکه بيان مي دارد  پس از من پيامبري نخواهد آمد.ويا روايتي که در آن از علي (ع) بعنوان کسي که بر سر تاويل قرآن خواهد جنگيد و رهبر جهاد داخلي است نام      مي برد.و…

جانشيني علي انتصاب به مقام رهبري ضد رجعت بود.

حال به رجعت در سه مرحله اقتصادي،سياسي و اعتقادي در جامعه پس از پيامبر مي پردازيم.

  •    رجعت اقتصادي:

در چندين آيه از سوره مبارکه  بقره پس از بيان شمه اي از تحول انقلابي اقتصادي که صورت پذيرفته،رجعت اقتصادي منع شده است. مهمترين خصلت تحول تکاملي اقتصادي تحريم ربا و تاييد دادوستدومبادله است.

"….احل الله البيع و حرم الربوا فمن جائه موعظه من ربه مانتهي فله ما سلف وامره الي الله ومن عادفاولي کاصحاب النار هم فيها خالدون"  

             سوره بقره آيه275                                                                                                                                       

"….خداوند تجارت را حلال کرده و ربا را حرام ،هرکس پس از آنکه پند و اندرز کتاب خدا بدو رسيد از اين عمل دست کشد از گذشته او در گذرد و عاقبت کار او باخداي مهربان است و کساني که از اين کار دست نکشند آنان اهل جهنم اند و درآن جاويد معذب خواهند بود."

همچنين پيامبر در سخنراني حجه الوداع مي فرمايد:"رباي دوران جاهليت از بين رفت …سرمايه و در آمدتان از خود شماست.نه ظلم (اقتصادي)کنيد و نه ظلم (اقتصادي) ببينيد."

کعب بن عياض از قول پيامبر اکرم (ص) مي گويد :  "ان لکل امه فتنه و فتنه امتي المال"

"هر ملتي عامل گمراه گر و رجعت بري دارد و عامل گمراهي و رجعت بر ملت من ثروت است"

حال رجعت اقتصادي را در دوران خلفا و حکومت امويان بررسي  مي کنيم:

1)دوره ابوبکر : دشواري رجعت اقتصادي

تصور و انتظار عامه از حاکم و حکومت هنوز تغيير نيافته بود. حاکم همچنان خدمتگذار دين و ملت و عهده دار يک وظيفه سنگين شمرده مي شد نه صاحب يک امتياز عمده و ويژه.ازاين رو ،حاکم نمي توانست مقامش را وسيله تنعم و عشرت نامشروع خود سازد.

در دوره ابوبکر،نظام اقتصادي اسلام بهمان حال اوليه باقي ماند.رجعت خواهاني که در توطيه سقيفه دست داشتند يا با اغماض از آن ،امام را در ضعف و عجز از تعرض نگهداشتند بر آن شدند که تا مزد خويش را باز گيرند و نظم اقتصادي را بسود خويش بگردانند ولي با بي ميلي و بيمناکي ابوبکر روبرو شده و کاري از پيش نبردند.

همه مسلمانان از خزانه سهمي داشتند و در اين حق کسي بر ديگري امتياز و رجحاني نبود.عمر ابن خطاب در راس جمعي از اصحاب که از آثار رواني دوران جاهليت هنوز پاک نشده بودند يک پيشنهاد  ارتجاعي در مورد تقسيم درآمد  دادند داير بر تفضيل کساني که در تدين به اسلام پيشي گرفته بر کساني که بعدها و مثلا بعد از فتح مکه به اجبار و اضطرار و بدون رغبت به آن گرويدند.ليکن ابوبکر پيشنهادشان را نپذيرفت و گفت:"اينها چيزهايي هستند که پاداشش بعهده خداست و بس . ولي اين معاش است ووسيله زندگاني و در تقسيم آن،رعايت مساوات بهتر است تا امتياز دادن افراد بر يکديگر."

ابوبکر به استانداران و فرمانداران دستور مي داد تا در منطقه ماموريتشان از دستبرد قدرتمندان به اموال مردم يا عوايد عمومي جلوگيري کنند و توانگراني که به خوش گذراني و عيش و نوش بسر مي بردند نکوهش مي کرد.

اما رويه ابوبکر در اين زمينه از انحراف و ارتجاع خالي نبود.تخلف وي از حکم قرآن در مورد ارث فاطمه (س) از فاحش ترين اقدامات ارتجاعي او بود.وي از حکم خدا انحراف جست تا خاندان پيامبر را از لحاظ اقتصادي و احتمالا به سازش و معامله سياسي وا دارد.

ابوبکر با تاويل قرآن دست زد و ميراث دهي را که در قرآن عمومي است و اطلاق آن بر ميراث دهي مالي مقدم و اولي بر ميراث دهي علمي مي باشد را بر ميراث علمي و معنوي تخصيص داد.

همچنين در کنار رجعت هايي که در رويه اقتصادي حکومت به ظهور پيوست رجعت هاي انفرادي چندي جسته و گريخته بانجام رسيد ودر تحول ارتجاعي جامعه اثر گذاشت.اين رجعت ها بيشتر در زمينه کسب مال بود و اصول اسلامي در اين خصوص زير پا نهاده مي شد.مانند:خالدابن وليد که از سرداران حکومت بود به منظور تسلط يافتن بر مال و ناموس "مالک بن      "بطرز ظالمانهاي او راکشت اما ابوبکراز گناه او در گذشت و مواردي از اين دست بسيار است.

2)دوره عمر:زمينه ساز رجعت بزرگ

عمر هم همانند ابوبکر خزانه را مايه عشرت خويش نساخت.در دومين نطقش گفت:"شما بگردن من چند حق داريد که بيادتان مي آورم تا مرا بر ادايش ملزم سازيد.حقتان بگردن من يکي اينست که ماليات بر اراضي و سهميه دولتي غنايم را فقط به اندازه شرعي بستانم ،ديگر اين حق که اين در آمدها را جز در موارد شرعي آن مصرف نکنم."

در زمان خلافت عمر با فتح ايران و مصر و متصرفات امپراطوري روم ناگهان در آمد مسلمانان افزايش يافت. پيدا شدن اين ثروت عمر را به اين فکر انداخت که چه کند؟ همه مال را بين مسلمانان تقسيم کند يا بتدريج بين آنان توزيع نمايد؟سر انجام نوعي بودجه بندي بوجود آورد.نام هر يک از مسلمانان را در دفتري ثبت کردند و با رعيت سبقت در اسلام و يا نزديکي او به پيامبر براي او مقرري نوشتند.

عمرابن خطاب مي گويد:"سوگند به خدايي که جز او خدايي نيست هيچ کس يافت نشود که در اين ثروت بيحق باشد  يا از آن به او نپردازم…سهم من هم از اين ثروت همسان شما است.لکن با اين تفاوت که هر کداممان بر حسب منزلتي که نسبت به کتاب خداي عزوجل و پيامبرش داريم.يعني هرکس بر حسب رنجي که در راه اسلام کشيده يا سبقه اش در اين راه،و ثروتش در اسلام،نيازمنديش….آنگاه براي هر بدري (کساني که در جنگ بدر حضور داشتند)مواجب سالانه اي بمبلغ 5هزاردرهم و براي مهاجرين و احديان سالانه 4هزاردرهم و….تعيين نمود."

ديري نگذشت که تني چند از صحابه با همين درآمد به تجارت و مضاربه پرداختند و از اين راه ثروتي سرشار اندوختند.به موازات اين از غنيمتهاي جنگي هم که پياپي افزايش مي يافت نصيب بيشتري به آنان مي رسيد.نتيجه آن شد که طبقه اي تازه در اسلام پديد گشت که اشرافيت معنوي و مادي را باهم در آميخت.عمر تا آنجا که مي توانست کوشيد تا نگذارد اين دسته به مال اندوزي عادت کنندوفاسد گردند.اما قريش فراموش نکرده بود که پيش از اسلام واسطه تجارت جهان بودند،تجارتي که آسيا و اروپا را به هم مي پيوست.آنان از اين راه تجربه اي بسيار گرانبها اندوخته بودند.عمر سعي داشت مناصب مهم را به اين عده ندهد.سياست مالي که عمر در پيش گرفت بر قريش ناگوار آمد و سر انجام خليفه کشته شد.آسودگي خاطر آنان (ثروتمندان)وقتي به کمال رسيد که پس از عمر ،عثمان زمامدار مسلمانان گشت.سياست مالي عثمان،قريش و جز قريشيان را به دست اندازي به مال مسلمانان گستاخ کرد.و مقرري آنان که عمر سخت مي گرفت را افزايش داد.

در حقيقت عمر ،با سياست مالي که در پيش گرفت ،زمينه را براي تبعيضات خاينانه عثمان و توطئه امويان ايجاد کرد.

 

 

دانلود فایل

فراخوان عفو بين الملل به دولت ها

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 8 صفحه  قسمتی از متن .doc :    فراخوان عفو بين الملل به دولت ها ؛ تعهد تازه دولت ها براي حقوق بشر دولت ها بايد به خاطر شش دهه کوتاهي در رعايت حقوق بشر پوزش بخواهند و خود را دوباره به کسب پيشرفت هاي مشخص متعهد کنند. به کارگيري«پوزش» در اين پيام اساسي به منظور يک عبارت کوتاه و به يادماندني است. پيام ما اين است که شصتمين سالگرد بيانيه جهاني حقوق بشر فرصتي براي دولت ها فراهم مي کند که به انکارخود پايان بدهند و يک پوزش به طور نمادين بيانگر تاييد پايان انکار خواهد بود… مهم ترين عنصر در اين پيام اساسي فراخوان عفو بين الملل به دولت هاست که براي اقدام مشخص تعهدي تازه ابراز کنند.اين پيام فرصتي براي تاکيد بر روندهاي شصت سال کوتاهي با مثال هاي مشخص براي ترغيب دولت ها به پايان دادن به انکار و تعهد به چاره جويي براي اين کوتاهي ها است.رهبران کنوني بايد تعهد تازه يي به حقوق بشر ابراز کنند و همان شجاعت و رهبري پيشينيان شان را در تصويب بيانيه ج …

بررسی رفتار سایش نخ ها در زاویه ی مستقیم

بررسی رفتار سایش نخ ها در زاویه ی مستقیم

چکیده:
در این مقاله رفتار سایش نخ به ساختار نخ و فاکتور تاب و هم ترازی الیاف در نقطه تماس مالشی بستگی دارد.
در مرحله اول نخ ها به صورت مستقیم در دستگاه سایش نخ (با استفاده از یک دوربین با وضوح بالا) معرفی شدند. و سپس رفتار سایش رینگ و اپن اند مقایسه و آنالیز شد. مقایسهی نخ ها نشان می دهد که مقاومت سایش تحت تأثیر فاکتور تاب قرار می گیرد و تاب را افزایش می دهد. سیکل سایش نخ روی نخ از تأثیر تاب روی استحکام نخ (در ابتدا افزایش و سپس کاهش) پیروی می کند. مقاومت سایش نخ روی نخ تا درجه ی مشخص افزایش می یابد( 140=α در سیستم رینگ و 156 = α در سیستم اپن اند) و سپس تاب کاهش می یابد. این نشان می دهد که سیکل سایش نخ از قانونی پیروی می کند که هم ترازی الیاف در نقطه تماس نخ ها در جهت یکسان است. مشاهده بسته از مالش نخ همچنین نشان می دهد که الیاف از لایه های بیرونی برداشته می شوند. سیستم ریسندگی اپن اند نشان می دهد که مقاومت سایش نخ روی نخ بالاست. حرکت از طرف خارجی به سمت لایه های داخلی در سیستم اپن اند صورت می گیرد. وابستگی مقاومت سایش نخ روی نخ افزایش می یابد. این پدیده نشان می دهد در واقع در سیستم اپن اند تمرکز الیاف در لایه های داخلی بیشتر از تمرکز الیاف در لایه های خارجی است.

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
آزمایشات
مواد و روش ها
نخ
شکل 1: شماتیک وسیله ؛ a) حرکت دندانه ها  b) پین ها و موقعیت آنها
وسیله
معرفی وسیله آزمایش
شیوه ی هم ترازی نخ ها در وسیله آزمایش
روش انجام آزمایش
شکل 2: طرح حرکات نخ و پین ها به سمت داخل و خارج
شکل 3: نقاط عبور و تاب نخ؛ a) Z  ، b) S
نتایج و موارد بحث
a) سایش نخ و تاب نخ
مسیر اتصال
شکل 4: اثر تاب روی مقاومت سایش نخ
b) سایش نخ و ساختار نخ
شکل 6: تفاوت در رفتار مالشی الیاف لایه های بیرونی در رینگ و اپن اند. a) پیچش الیاف
b) گروه الیاف در سیستم رینگ c) سایش و مالش الیاف در سیستم اپن اند.
شکل 7: شکستگی الیاف در سیستم رینگ بر اثر آزمایش سایش
نتیجه
منابع

 

                     

دانلود فایل

توليد سيم ها مس و اعمال تغييرات در سيم خام توسط دستگاههاي موجود در كارخانه و بررسی فنی و

توليد سيم ها مس و اعمال تغييرات در سيم خام توسط دستگاههاي موجود در كارخانه و بررسی فنی و

فرمت فایل:         word

تعداد صفحات:   42

 

 

 

فهرست مطالب :

1- مقدمه ……………………………………………………………………………….

2- خلاصه اي از طرح ……………………………………………………………….

3- فصل دوم …………………………………………………………………………..

4- عايق ها …………………………………………………………………………….

5-كيوم ………………………………………………………………………………..

6- عايق كردن سيم ………………………………………………………………..

7- دستگاه اكسترودر ……………………………………………………………….

8-تگاه ماركر ………………………………………………………………………..

9- كلاف كننده ……………………………………………………………………….

10- فصل سوم ………………………………………………………………………..

11- فصل چهارم ………………………………………………………………………

12- برآورد سوخت مصرفي ………………………………………………………..

13- نتيجه گيري ……………………………………………………………………..

14- منابع ………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

فصل اول

مقدمه و پيشگفتار :

آهنگ رشد و تكامل دانش و صنعت و تكنولوژي كندي نمي گيرد . براي هماوردي در دنياي صنعتي امروز ، همگامي و هماوائي با اين آهنگ ضرورت تمام دارد . عوامل رشد و تكامل گوناگون و متنوع اند .

يكي از مهمترين آنها آموزش و آشنائي با اصول هر صنعت و فن معين است. مس يكي از نخستين فلزاتي است كه نوع بشر شناخته و به شيوه هاي بسيار گوناگون از آن استفاده كرده است . شواهد زيادي در مورد استخراج مس در رشته كوههاي آلپ به دست روميها در قرن پنجم و ششم ميلادي وجود دارد . چنين شواهدي در سرزمين راين كه مردم آن در صنايع برنج تخصص داشتند و در منطقه كارتاژ يافت شده است.

چرا از مس در همه اعصار استفاده مي شده است ؟

مس پيش از هر چيز فلزي سودمند براي رفع نيازهاي روزانه مانند سلاح هاي مختلف ، تيغه هاي تبر ، نيزه و … بود. در همان حال كشف شد كه وقتي مس ذوب و ريخته شود شكل دادن به آن نيز آسان است .

تالس فيلسوف يوناني در حدود 600 سال قبل از ميلاد مسيح نوعي فسيل را در كرانه هاي درياي بالتيك كشف كرد كه يونانيان آن را الكترون و ايرانيان كهربا مي نامند . يكي از ويژگيهاي كهربا اين بود كه اگر آن را با پارچه پشمي مالش مي دادند جرقه زده مي شد و توليد صدا مي كرد كه تصور مي شد يك نيروي اسرار آميز در آن وجود دارد . اين نيروي اسرار آميز به پيشنهاد ( گيلبرت ) دانشمند انگليسي ، الكتريسته يا برق ناميده شد و در سال 1740 ميلادي ( جان ) دانشمند فرانسوي اجسام را به دو بخش تقسيم كرد . موادي كه برق از آنها به سهولت عبور كند را هادي يا رسانا و موادي كه برق از آن عبور نمي كند را عايق يا نارسانا ناميد .

خلاصه اي از طرح :

قابليت چشمگير مس و آلياژهاي آن براي رسانش حرارت و جريان برق همواره با قابليت كار بر روي آن ، اين فلز و آلياژهاي آن را در زمره مهمترين فلزات در دنياي صنعتي ما در آورده است .

مس را مي توان تقريبا" به هر شكلي ريخت ، نورد كرد ، پرس كرد و كشيد . سه مرحله اخير را مي توان به هنگام شكل دادن گرم يا سرد فلزات اعمال كرد . بنابراين مي توان ورقهايي از مس را به ضخامت كمتر از 25/0 ميلي متر نورد كرد و سيم ساخته شده از آن را تا ابعاد كمتر 01/0 ميلي متر كشيد . امروزه با توجه به قابليت بالاي مس در رسانش جريان برق و استفاده آن در توليد سيم ها و كابل ها با فرم هاي مختلف ما را بر آن داشت تا در اين زمينه پروژه اي را تدوين نمائيم .

در اين طرح به نحوه توليد سيم ها از زماني كه مس به صورت مفتول هائي با قطر 25 ميلي متر به كارخانه آورده مي شود تا زماني كه بصورت سيم هاي افشان ( رشته اي ) به صورت عايق دار و با فرم هاي مختلف 6 ، 4 ، 5/2 ، 5/1 ، 1 و غيره و همچنين سيم هاي سفيد 75/0 ، 5/0 به بازار عرضه مي شود ، پرداخته شده است . كه در اين ميان عمليات لازم براي اعمال تغييرات در سيم خام توسط دستگاههاي موجود در كارخانه از جمله دستگاههاي باريك كننده سيم – كوره هاي پخت – وكيوم – تابنده سيم الكترودي و … توضيح داده شده است . اميد است كه بتوان با انجام اين طرح و پروژه گامي به سوي ارتقاء سطح آگاهي خود و مخاطبان برداريم.

 

 

دانلود فایل

مبانی نظری بازار بورس ، دلايل عمده تامين مالي شركت ها

مبانی نظری بازار بورس ، دلايل عمده تامين مالي شركت ها

  بازار بورس ، دلايل عمده تامين مالي شركت ها
دارای 42 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc


بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه    11
2-2 بازار بورس    12
3-2 دلايل عمده تامين مالي شركت ها    12
4-2 روش هاي تامين مالي    13
1-4-2 تامين مالي كوتاه مدت    13
2-4-2 تامين مالي بلند مدت    13
5-2 تأمین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی    14
1-5-2  بدهی های عملیاتی قراردادی    15
1-1-5-2 اعتبارات تجاری (حساب پرداختنی تجاری)    15
1-1-1-5-2 هزینه اعتبارات تجاری    15
2-1-1-5-2 هزینه عدم استفاده از تخفیف    16
3-1-1-5-2 تأخیر در پرداخت    16
4-1-1-5-2  اعتبار تجاری به عنوان ابزاری برای تأمین مالی    16
2-1-5-2 اسناد پرداختني    17
3-1-5-2 ساير حساب ها و اسناد پرداختني    17
4-1-5-2 پیش دریافت از مشتریان    17
2-5-2 بدهی های عملیاتی برآوردی (ذخایر)    18
1-2-5-2 ذخیره هزینه های معوق    19
2-2-5-2 ذخیره مالیات    19
3-2-5-2 ذخیره  مزایای پایان خدمت کارکنان    19
6-2 تامين مالي ناشي از بدهي هاي مالي    20
1-6-2 بدهي هاي مالي كوتاه مدت    20
1-1-6-2 اوراق تجاری (اوراق قراضه کوتاه مدت)    21
1-1-1-6-2 اوراق تجاری به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی    21
2-1-6-2 وام های بانکی کوتاه مدت    22
3-1-6-2 وثیقه قرار دادن حساب های دریافتی    22
4-1-6-2 وثیقه قرار دادن موجودی کالا    23
2-6-2 بدهي هاي مالي ميان مدت و بلندمدت    23
1-2-6-2  وام هاي بانكي بلندمدت    24
2-2-6-2  وام هاي شركت هاي بيمه و ساير موسسات اعتباري    24
3-2-6-2  تامين مالي تجهيزات    24
4-2-6-2  بدهيهاي رهني    24
5-2-6-2 اوراق قرضه    25
1-5-2-6-2 انواع اوراق قرضه    25
6-2-6-2 مزايا و معايب تامين مالي از طريق بدهيهاي بلندمدت    26
7-2 تشريح بازده و انواع آن    28
1-7-2 بازده سهام    28
2-7-2 بازده مورد انتظار يك سهم    30
3-7-2 بازده ارزش ويژه يا حقوق صاحبان سهام    30
4-7-2 بازده دارايي    31
5-7-2 بازده سرمايه گذاري    31
8-2 نظرات و تئوري هاي تامين مالي    32
1-8-2 نظريه سنتي    32
2-8-2 نظريه مودیگلیانی و میلر    33
3-8-2 ماليات و نظريه مودیگلیانی و میلر    34
4-8-2 هزينه هاي ورشكستگي و نظريه مودیگلیانی و میلر    34
5-8-2 هزينه هاي نمايندگي    34
6-8-2 تئوري موازنه ايستا يا پايدار    35
7-8-2 نظريه عدم تقارن اطلاعات    36
8-8-2 تئوري سلسله مراتب گزينه هاي تامين مالي ( تئوري ترجيحي)    37
9-2 مروري مختصر بر مطالعات و تحقيقات    39
1-9-2 مروري مختصر بر مطالعات خارجي    40
2-9-2 مروري مختصر بر مطالعات داخلي    42

مقدمه
منابع مالی عنصر حیاتی و مهمی است که هم در تأسیس و ایجاد فعالیتهای اقتصادی و هم در بهره برداری از آن ها نقش کلیدی دارد. اگر منابع مالی در اختیار نباشد هیچگونه فعالیت اقتصادی را نمی توان پایه گذاری کرد. وظیفه هر مدیر مالی، بهینه سازی حقوق صاحبان سهام به منظور حداکثر رساندن بازده سهام سهامداران است. مدیر مالی در این زمینه تصمیماتی اتخاذ می کند که شامل تصمیمات مربوط به کاربرد و تشخیص ساختار مالی و سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تأمین مالی برای تحصیل بیشترین بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. بنابراین مدیران مالی شرکت ها می توانند از طریق انتخاب بهترین شیوه تأمین مالی بر بازده سهام سهامداران اثر بگذارند.
 نكته مهم اين است كه تصميم گيري بهينه در خصوص ساختار مالي كدام است و شركت ها بايد از چه تركيبي در تامين مالي خود استفاده كنند. اگر شركت تمام منابع مورد نياز را از محل سرمايه فراهم كند، از مزاياي اهرم مالي بي بهره خواهد بود و اگر از بدهي در سطح بالايي استفاده كند، ريسك ورشكستگي خود را افزايش خواهد داد. در صورت استفاده از ساختارسرمايه بهينه ، هزينه سرمايه  شركت حداقل و بازدهي حداكثر خواهد شد. براي پرداختن به اين مساله سوالات اساسي مطرح خواهد شد كه عبارتند از:
1.    شركت در چه فعاليت هايي بايد سرمايه گذاري كند؟
2.    مزايا، معايب، روش و آثار استفاده از بدهي و سرمايه در وضعيت رقابتي و ارزش شركت چيست؟
3.    يك شركت در ساختار سرمايه تا چه اندازه از بدهي و تا چه اندازه از حقوق صاحبان سهام استفاده كند؟
منابع مالي مورد نياز را مي توان به طرق مختلف شناسايي و براي بنگاه هاي اقتصادي استفاده كرد. سوال اساسي اين است كه كداميك از منابع در مقاطع مختلف بايد انتخاب شوند و شركت ها چگونه اقدام به تامين منابع مالي نمايند تا بر سود شركت و بازده سهامداران حداكثر تاثير مثبت را بگذارند (خشنود، 1384، 5-4 ).
در اين فصل، شيوه هاي تامين مالي از طريق بدهي هاي عملياتي و مالي و همچنين معايب و محاسن برخي شيوه هاي ياد شده بيان مي گردد؛ سپس انواع بازده به اختصار تشريح مي شود. در ادامه نيز نظريات و تئوري هاي مربوط به تامين مالي و همچنين پيشينه تحقيق مطرح مي شود.

 2-2 بازار بورس
بازار بورس اوراق بهادار نقش مهمی را در جذب سرمایه های اندک مردم و تأمین مالی شرکتها فراهم می آورد. از آنجا که این بازار در تخصیص منابع و سرمایه های ملی نقش سازنده ای دارد، بنابراین مطلوبیت آن در جهت توسعه اقتصادی جامعه خواهد بود. افراد سعی می کنند تا با کسب اطلاعات در شرکت های پذیرفته شده در بورس نسبت به خرید و یا فروش سهام اقدام کنند. بازارهای مالی و سرمایه ای نقدینگی بخش خصوصی را در قالب پس اندازهای کم و هدایت آن به درون بخش های تولیدی جذب مي کند و همچنین قادر است بر رشد تولید ناخالص ملی و مهار تورم تأثیرگذار باشد. رسالت بازار سرمایه به عنوان بخشی از بازار مالی در انتقال وجوه از عرضه کنندگان به متقاضیان می باشد. این بازار نقش واسطه ای را به عهده دارد که طرف عرضه وجوه، فرایندی به نام سرمایه گذاری را تکمیل می کند و در طرف تقاضای آن فرایندی به نام تأمین مالی را به راه می اندازد (باقری، 1388، 3).
در حال حاضر، بورس اوراق بهادار به عنوان تنها بازار سرمایه در ایران، نقش اساسی و مهمی در تأمین وجوه مورد نیاز شرکت ها و جذب سرمایه برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایفا می کند. از این  رو جهت افزایش آگاهی و دانش سرمایه گذاران و علاقه مندان به  سرمایه گذاری در بازار سرمایه، بررسی و تحقیقاتی پیرامون فعالیت های بورس اوراق بهادار و شرکت های پذیرفته شده در آن ضرورتی انکار ناپذیر می باشد.

3-2 دلايل عمده تامين مالي شركت ها
انگيزه مديران از تامين مالي را مي توان در غالب سه دليل عمده زیر مطرح نمود :
بازپرداخت بدهي، سرمايه گذاري در پرو‍‍ژه هاي جديد و جبران كمبود جريانهاي نقد عملياتي (مجتهدزاده،1388، 3).

4-2 روش هاي تامين مالي
شركت ها به منظور اجراي پروژه هاي سودآور و دستيابي به حداكثر بازدهي در جهت افزايش ثروت سهامداران خود، از منابع مالي مختلف و به شيوه هاي گوناگون استفاده مي كنند. مديريت در راستاي تامين منابع مالي مناسب بايد هزينه منابع متعدد مالي را مشخص نموده و آثاري را كه اين منابع بر بازده و ريسك عملياتي    شركت دارند، تعيين نمايد (جهانخاني،1373، 5).
در يك طبقه بندي كلي، شيوه هاي تامين مالي شركت ها به دو دسته تقسيم مي شوند :
 الف) تامين مالي كوتاه مدت  
 ب) تامين مالي بلند مدت


. . .

 

           

دانلود فایل

بررسی پارکینگ و انواع آن و نحوه ایجاد پارکینگ جهت رفع مشکل کمبود محل توقف اتومبیل ها

بررسی پارکینگ و انواع آن و نحوه ایجاد پارکینگ جهت رفع مشکل کمبود محل توقف اتومبیل ها

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   22

 

 

 

مقدمه:

 

 

هر اتومبیل در طول هر سال به طور متوسط بیست هزارکیلومتر

می پیماید ومتوسط سرعت آن چهل کیلومتر در ساعت باشد،مدت زمانی که یک اتومبیل در سال به طور متوسط در حرکت است برابر با 400 ساعت می شود . بنابراین ،هر اتومبیل به طور متوسط 8360 ساعت درسال در حال توقف است واحتیاج به محلی برای توقف دارد.این محاسبه ساده نشان می دهد که مدت زمان نیاز هر اتومبیل به پارکینگ به مراتب بیشتراز مدت زمان حرکت ان است. چون بیشتر وسایل نقلیه را در بیشتر شهرها انواع اتومبیل تشکیل می دهد، مشکل پارکینگ اصولا ً در رابطه با این وسایل در نظر گرفته می شود.

 

سطح توقف اتومبیل

 

 

متوسط سطحی که برای توقف یک اتومبیل در نظر گرفته می شود ،چهارده متر مربع است.اگر متوسط تعداد سرنشین هر اتومبیل را دو نفر فرض کنیم ،به طور متوسط حداقل هفت متر مربع از سطح شهر جهت پارکینگ برای هر سرنشین اتومبیل اختصاص پیدا می کند .از طرف دیگر،چون اتومبیل وسیله ای شخصی است،حداقل دو جای پارک برای آن لازم است،یکی در محل سکونت صاحب آن و دیگری در محل کسب و کار ویا محلهایی نظیر مراکز خرید ،که جای پارک اخیرا ً بخصوص در شبها و ایام تعطیل ،تقریبا ً بدون استفاده می ماند.

ساختن پارکینگهای وسیع،و احیانأچند طبقه،در نقاطی نظیر مراکز شهر ،که غالبا ً با کمبود فضای لازم جهت توقف وسایل نقلیه روبرویند،به علت محدودیت و گران بودن زمین هزینه های هنگفتی در بر دارد.در بیشتر موارد،حتی اگر بودجه و اعتبار کافی موجود باشد،به علل گوناگونی،نظیر وجود ساختمانهای باستانی یا از بین رفتن بافت اصیل شهری،ساختن پارکینگ به اندازه کافی در مراکز شهر ها مقدور نیست..

به علاوه،تخلیه پارکینگها در مکانهایی از شهر در ساعات معینی از روزو در فاصله زمانی کوتاهی صورت می گیرد که باعث افزایش ناگهانی بار ترافیک به جاده ها و خیابان های مجاور و اطراف و در نتیجه تراکم بیشتر ترافیک می شود.

 

مطالعه پارکینگ

 

 

 

قبل از هر گونه اظهار نظروتصمیم گیری در مورد ایجاد پارکینگ و حل مسًله آن در یک منطقه لازم است اطلاعات اولیه لازم را در مورد منطقه مورد نظر تهیه کنیم.اهم این آمار و اطلاعات لازم عبارتند از:

1) بررسی و برآورد پارکینگهای موجود

 

2) تراکم پارکینگ

 

3) مدت پارک

 

4) برآورد پارکینگهای لاز

 

 

دانلود فایل