بسته بندي و نقش آن در بازاريابي و فروش

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 4   بسته بندي و نقش آن در بازاريابي و فروش در موضوع توليد و فروش امروزه دو ديدگاه متفاوت وجود دارد .ديدگاه اول كه آنرا ديدگاه مبتني بر فروش مي نامند بر توليد و سپس فروش مي انديشد .در اين ديدگاه توليد كننده قبل از آنكه بازار محصول و مشتريان خود را بشناسد اقدام به توليد كالا نموده و آنگاه با توسل به روشهاي تبليغي مختلف تلاش مي نمايد كالاهاي توليدي خود را در بازارهاي مختلف به فروش برساند. در اين روش قطه شروع توليد، بنگاه توليدي است . اين ديدگاه يك ديدگاه سنتي در توليد مي باشد و با عنايت به تنوع سلائق و تغييرات سريع سليقه مصرف كنندگان و از طرفي محدوديت سرمايه و زمان نمي تواند در دنياي امروز منجر به كسب درآمدهاي مورد انتظار شود . ديدگاه دومي كه از آن به ديدگاه مبتي بر بازار و بازاريابي ياد مي شود، معتقد است امروزه قبل از اقدام به توليد يك كالا بايد بازار هاي آن كالا را شناخت و سپس متناسب با توان توليدي خود ، بازار مورد نظر را انتخاب و مشتريان(متقاضيان) آن كالا را در بازار انتخابي از جنبه هاي مخت …

نگاهی به آب و خاک و عوامل موثر در رشد گیه و نقش آنها

نگاهی به آب و خاک و عوامل موثر در رشد گیه و نقش آنها

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   93

 

 

 

پيشگفتار

با وجود اينكه افزايش قابل ملاحظه اي در طي بيست سال گذشته در توليد گياهان زراعي به ويژه غلات به دست آمده است با اين حال متوسط عملكرد اكثر گياهان زراعي هنوز كمتر از حد پتانسيل بالقوه آنها است . عملكرد بالقوه تنها با استفاده از ارقام پر محصول در شرايط مدريتي ايده آل و همراه با محيط فيزيكي و شيميايي مطلوب بدست خواهد آمد تاًمين مقدار مناسب عناصر غذايي معرفي مورد نياز رشد گياهان يكي از راههايافزايش عملكرد گيهان زراعي است

 اين كتاب روابط خاك وگياه كه موثر در رشد گياه وتغذيه عناصر معدني

 عمده ترين گياهان زراعيمناطق گرم ومعتدل ميباشد را مورد بررسي قرار مي دهد. در اين مجموعه تاكيد خاصي به خاك به عنوان مادهً اوليه براي رشد گياه شده است جنبه هاي جديد زراعت گياهان واصول اوليه پيشرفتهاي دهه كه به وسيله دانشمدان خاك شناس ، زراعت وفيزيولوژيستها بدست آمده است، مورد بحث قرار گرفته است . در اين كتاب به تاجزيه وتحليل اين اصول از نظر عمليات كشاورزي مدرن به عنوان الگويي ويژه توجه شده است . بيشتر مباحث مطرح شده با توجه به مشاهدات محيطي عنوان شده است تا كتاب جنبة كاربردي داشته است . در اين مجموعه اطلاعات بنيادي و كاربردي مورد نياز بخش كشاورزي براي مهمترين گياهان زراعي از خانوادة غلات ،حبوبات وگياهان مرتعي براي مديريت بهتر گياهان زراعي آورده شده است . ما اميدواريم كه اين پروژه اطلاعات مفيدي را براي دانشجويان زراعت ، مروجين كشاورزي ومحققين علاقه مند به حاصلخيزي خاك ،تغذيه گياهي ،به نژادي ،فيزيولوژي، فيزيولوژي وتوليد گياهان زراعي فراهم سازد . (1)

 

 

مقدمه :

با روند سريع ازدياد جمعيت در جهان وآهنگ نسبتاً كندي كه توليد مواد غذايي دارد روز به روز كمبود مواد غذايي بيشتر وتعداد افراد گرسنه وكم غذا روبه افزايش است . از پيشنهادهائي كه براي افزايش توليد مواد غذايي در جهان مطرح مي شود يكي افزايش زمين هاي زير كشت وديگري افزايش محصول در واحد سطح است . به طور تقريب حدود 11 درصد از كل اراضي سطح كرة زمين ( تقريباً 1730 ميليون هكتار ) زير كشت وآيش محصولات مختلف و19 درصد ( حدود3210ميليون هكتار)مراتع و70 درصد باقيمانده سهم اندكي در توليد غذاي انسان دارند وزير كشت درآوردن همه آنها امكان پذير نبود ومستلزم هزينه بسيار است ودر نتيجه چاره اي جز توسل به پيشنهاد دوم نيست در كشور ما نيز با وجود گستردگي زمين وتنوعي كه توليد

 گياهان دارد با مشكل كمبود محصول در واحد سطح رو به رو هستيم وتوليدات كشاورزي كمتر از نياز ماست به طوري كه ناچاريم مقداري از مواد غذايي مورد نياز خود را از ساير كشورها تهيه نمائيم با توجه به رشد جمعيت در كشور كه بيش از دو برابر نرخ رشد متوسط جهان بوده وهر 18 سال يك بار جميعت كشورمان دو برابر مي شود در حال حاضر ورود حدود 35 درصد از مايحتاج غذايي از خارج الزامي است و چنانچه توليدات داخلي در سطح فعلي باقي بماند در سال 1380 درجه وابستگي كشور به مواد غذائيوارداتي به 85 درصد خواهد رسيد كه براي نجات خود و رفع مشكل ورهائي از قيد اين وابستگي ها چارهاي جز تلاش در جهت افزايش توليدات كشاورزي در كشور نخواهيم داشت وتحقيق اين مهم نيز با ايجاد تحول در بنيان كشاورزي كشوراز طريق بهره گيري موثر از منابع آب وخاك موجود مقدور نخواهد بود و لازم است با استفاده از تكنيك هاي پيشرفته و شيوه هاي صحيح زراعت توليدات كشاورزي خود را تا حد ممكن افزايش دهيم .زراعت عبارتست از علم و فن كشتكار و بهره برداري از آب و گياه ، آشنائي با تكنيك هاي علمي و صحيح زراعت و شناخت روش هاي موفقي كه در جهان براي توليد بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرد ميتواند ما را در بهره گيريهر چه بيشتر از آب وخاك و تامين امكانات لازم براي به كار گيري منابع بالقوه ياري نموده وباعث رشد اقتصادي و بهبود زندگي مردم شود(3)

  

اقليم مطلوب گياهان

محيطي كه حيوان و گياه در آن زندگي مي كند تا كنون تحت نفوذ انسان قرا رنگرفته است با استثناي بعضي اتفاقات سوء مانند قطع جنگلها و سوزانيدن آنها بوسيله انسان در قرون پيش كه باعث تغيير آب وهوا ي پاره اي از نقاط گرديده و يا مقدمه ايجاد باران مصنوعي كه ممكن است آب وهوا را تغيير دهد و هنوز در آزمايش است و نتيجه قطعي از آن عايد نگرديده است در مواردي انان قادر به تغيير آب وهوا نشده ودر آتيه نزديك هم چنين امري پيش بيني نمي شود بنا بر اين زارع بايد كما كان در مقابل محيط سر تسليم فرود آورد وبا محيط در توليد كشاورزي به مبارزه نپردازد به عبارت ديگر در كشتكار گياهان موافقت محيط را شرط اساسي زراعت قرار دهد تا محصول با هزينه كمتر توليد شود زيرا مبارزه با محيط در عمل آوردن محصولات كشاورزي سبب زياد شدن هزينه توليد مي گردد كه در اكثر موارد صرف نمي كند .در رشد گياهان و طي مراحل مختلف نحو آنان مانند مراحل توسعه شاخ وبرگ و بارور شدن و ميوه دادن و غيره هميشه محيط بوسيله عواملي مانند حرارت نور و رطوبت تاًثيراتي اعمال مي نمايد كه ما در اينجا به بررسي هر يك از آنها مي پردازيم.(3)

 

 

 

«(فصل اول)»

 

 

 

آب به عنوان فاكتور رشد

 

 

 

آب به عنوان فاكتور رشد

اصطلاح «فاكتور رشد»در توليدات گياهيد نقش بزرگي دارد . فاكتو ررشد ميتواند يك ماده مثلاآب،يك فرم انرژي مانند گرما و يا نور و هم چنين خصوصيات ژنتيكي گياه باشد كه براي رشد و توليد محصول اهميّت دارند براي

« فاكتورهاي ژنتيكي از اصطلاح «فاكتورهاي دروني»نيز استفاده ميشود كه در مقابل آن «فاكتورهاي خارجي»قرار دارند و توسط محيط زيست اعمال مي شوند در بعضي از فاكتورهاي خارجي مانند كوددهي بهآساني ميتوان تاًثير گذاشت ولي برخي ديگر مانند قدرت ذخيره سازي آب در خاك و يا گنجايش تعويض كاتيوني يك محيط را به ندرت ميتوان تغيير داد.(9)

چنين فاكتورهاي غير قابل كنترلي قدرت بازدهي خاك را محدود ميكند در بسياري از مواقع آب از جمله فاكتورهاي محدود كننده است كه به دليل بارش كم باران در اثناي دوره رويشي ويا عدم قدرت ذخيره سازي آب قابل استفاده در خاك موجب تاًمين نشدن گياه ميگردد تاًمين و مصرف آب گياه توسط جذب ودفع آن تعيين ميشود كمبود آب در گياه هميشه زماني ايجاد ميشود كه دفع آب زيادتر از جذب آن باشد مثلادر ترانسپيراسيون شديد و كمبود آب قابل جذب در خاك ويا در زماني كه متابوليسم ريشه بلوكه شده باشد . وقتي استرس آبي ايجاد ميشود ،گياه ابتدا مهمترين آبهاي خود را از دست ميدهد اين آبهاي از دست رفته بيشتر ابهاي اسخري هستند و آبهايي كه به ماتريكس متصل ا ند كمتر از دست ميروند زيرا آنها اغلب با نيروي زيادي به ديواره سلولي، پروتئين ها، پلي ساخاريدهاو موارد مشابه آنها متصل مي باشند با شروع كمبود آب ،گياه اغلب آبهاي واكوئولي خود را از دست ميدهد .با هدر رفتن مقدار كمي آب ،يعني فقط با از دست دادن درصد كوچكي از كل آب موجود در گياه ،پتانسيل آبي در بافت ها تقريباً برابر mpa ارو كاهش مي يابد ،زيرا حتي بسيار كم آب و اكوئولي به مفهوم كاهش شديد فشار هيدرو استاتيكيسلول است . فشار هيدرواستاتيكي ،يعني از اهميت فيز يو لوژيكي زيادي برخوردار است چون اين فشار هيدرواستاتيكي (=تورگور)در طويل شدن سلول مؤثر است و اگر از حد معيني كمترشود طويل شدن سلول واز آن طريق رشد سلول نيز متوقف ميشود.(9)

در واقع تور ژسانس سلول نيست كه طويل شدن سلول را هدايت ميكند بلكه فرايندهايي هستند كه در سست شدن ديواره سلولي تاًثير مي گذارند دراين حالت است كه جذب آب اسمزي سلول زياد ميشود و براي اين كار سلول بايد از طريق جذب آب تا حد معين آماس كند و تور ژسانس از ورز معيني كه ميزان آن به وضعيت ديواره سلولي بستگي دارد،فراتر رود (BOYER 1985) . چنانچه در اثركم آبي اين حد معين حاصل نشود رشد متوقف ميشود.آسيميلاسيون CO2،مانند رشد،در مقابل استرس آبي حساس نيست.(9)

 

شكل 1      تاًثير كاهش پتانسيل آبي را درشد برگ و آسيميلاسيون CO2 د ر برگهاي آفتاب گردان (1bar =1kpa) (9)

 

با افزايش استرس آبي مقاومت در برابر ديفوزيون co2در برگ به علت تنگ وبسته شدن روزنه ها افزايش مي يابد.بسته شدن روزنه ها با كاهش آسيميلاسيون co2 ،كاهش افت آب و كاهش انتقال در آوند چوبي همراه است. انتقال در آوند چوبي براي حمل NO3 داراي اهميت زيادي است. پتانسيل آبي كوچك فتورسپيراسيون (تنفس نوري)را كم ميكند ولي در واكنش تاريكي تاًثيري ندارد. بهره برداري از نور ميتواند كاهش يابد و فتوفسفري ليزاسيون حلقوي د رپتانسيل آبي كوچك متوقف ميشود.ضعيف شدن فعاليت نيترات ردكتاز كه در استرس آبي اغلب به وجود ميايد،نميتواند تاًثير مستقيم پتانسيل آبي كوچك باشد،چون نيترات در مواقع كم آبي قادر نيست به محلهايي كه نيترات ردكتاز د رآنها ساخته ميشود حمل گردد.(9)گياه قادر است در مقابل استرس آبي از خود دفاع كند .اين قابليت در گياهان مختلف متفاوت است و توسط مكانيزمهاي متفاوتي نيز انجام ميشود مثلاُ از دست دادن برگهاي پير كه موجب كاهش سطح ترانسپيراسيون ميگردد خود يك نوع حفاظت از آب استبستن روزنهها نيز نوع ديگري حفا ظت از آب محسوب ميشود.مهمترين عمل دفاعي در مقابلاسترس آبي تطبيق اسمزي است (=تنظيم اسمزيDsmoregulation) ، يعني گياهان در كمبود آب تركيبات مؤثر اسمزي بيشتري در سلول جمع مي كنند.

 

 

دانلود فایل

بررسی تاریخچه آجر و مراحل تولید آجر و نقش آجر در معماری

بررسی تاریخچه آجر و مراحل تولید آجر و نقش آجر در معماری

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:   21

 

 

مسجد منار کلان در بخارا

از اولین آثار معماری اسلامی مختص این دوران، مسجد ماه خاصه در مجموعه چهار بکر بخارا و بخصوص مقبره امیر منصور سامانی در بخارا، که به دستور شاه اسماعیل سامانی بنا شده بودند، به دلیل ویژگیهای آنها جایگاه مهمی در معماری این دوره دارند.

مقبره امیر منصور سامانی که قرنها زیر خاک مدفون بود، در سال ۱۹۳۴ میلادی توسط باستان شناسان روسی کشف شد.

در بسیاری از ساختمان ها با تالارهای بزرگ، نظیر مساجد و سالنهای اجتماع از ویژگیهای فیزیکی گنبد برای سقف این تالارها استفاده می شد.

پلان دایره وار شکل معمول این بناها بود. اما در ساخت مقبره سامانی برای اولین بار گنبد کروی بر روی یک پلان مربع شکل ساخته شد، که این انقلابی در هنر معماری و تکنیک ساختمان سازی بود.

معماران این دوره به دلیل حرام بودن مجسمه سازی در اسلام سعی بر این داشتند که به شیوه سمبلیک که پیچیدگی های خاص خود را داشت بناهای مذهبی خود را تزیین کنند.

مقبره امیر منصور سامانی در بخارا (ازبکستان)

تا قبل از پیدایش سرامیک، حکاکی بر روی سنگ هنر بسیار مشکل و بر روی آجر غیر ممکن بود. در مقبره سامانی از این شیوه به نحو شایسته ای استفاده می شود. گنبد کروی سمبل آسمان، مکعب زیر آن سمبل کعبه، و ترکیب این دو با هم سمبل جهان است. فرم سبد مانند دیوارهای خارجی این مقبره به نحو زیبایی بازی نور و سایه را به نمایش می گذارد. چهار نمای این بنا در هر زمانی از روز به دلیل زاویه متغیر تابش خورشید شکل متفاوتی به خود می گیرند.

معماری مذهبی در قرون وسطی

 

در قرون وسطی، معماری مذهبی چه در اروپای تحت نفوذ کلیسای کاتولیک، چه در چین و برمه تحت نفوذ بودیسم، و یا معماری اسلامی در خاورمیانه و شمال آفریقا و اسپانیا هدف مشترکی را دنبال می کند، تمامی صاحبان قدرت در این دوره به اهمیت معماری و ساختمان به عنوان یک اثر دایمی قدرت سیاسی و مذهبی پی می برند و به شدت به ترویج آن می پردازند.

مقبره سلطان محمد خدابنده در سلطانیه

در بخش سوم کتاب تاریخ جهانی آجر بناهای مذهبی در آسیای جنوب شرقی و اروپای مرکزی و شمالی بخصوص فرانسه، ایتالیا و آلمان بعنوان مراکز معماری اروپا و معماری اسلامی از اسپانیا تا هند مورد بررسی قرار می گیرند.

به جرات می توان گفت که مرکز بناهای اسلامی آجری در ایران بوده است. حاکمان مختلف این دوره از سلجوقیان تا مغولها و تیموریان دارای سبکهای مختلف معماری بوده اند که در تمامی آنها آجر مشترک است که می توان از مسجد امام علی در اصفهان، مسجد منار کلان در بخارا و از همه مهمتر مقبره سلطان محمد خدابنده در سلطانیه زنجان نام برد

بخش چهارم منحصر به دوران رنسانس است. علیرغم تمرکز نویسنده بر معماری رنسانس و باروک ایتالیا که در دیگر کشورهای اروپایی از انگلستان تا روسیه نفوذ چشمگیری داشت، قسمت عمده ای از این بخش به بررسی تکنیکی و هنری معماری صفوی می پردازد.

 

عمارت عالی قاپو در میدان نقش جهان اصفهان

اصفهان که در قرون ۱۱ و ۱۲ میلادی پایتخت سلجوقیان بود، با به قدرت رسیدن صفویان در سده 17 میلادی و بخصوص در عهد شاه عباس به اوج شکوه و عظمت خود می رسد.

به جز مساجد و بناهایی نظیر عالی قاپو و میدان نقش جهان می توان از دو پل معروف اصفهان پل خواجو و سی و سه پل نام برد. این دو پل آجری که اصل تقارن در آنها به دقت رعایت شده است، کاملا بر خلاف پلهای اروپایی طراحی شده اند

بناهای ساخته شده در این زمان بر روی پلهای اروپایی، کاملا بدون ارزش های معماری بودند، چرا که در این دوره رودخانه ها در اروپا به عنوان فاضلاب هم استفاده می شدند و ساختمانهای مشرف بر این رودخانه ها و یا بر روی پلها محل مناسبی برای سکونت نبوده اند. در عوض پلهای اصفهان بناهای با شکوهی بودند که به عنوان مرکز اقتصادی پایتخت، نقش مهمی ایفا می نمودند.

مسجد شیخ لطف الله در میدان نقش جهان اصفهان

با پایان دوره صفویان عهد استفاده از آجر برای نمای ساختمان به عنوان سمبل معماری اسلامی نیز به تدریج از میان می رود. برای مثال می توان از تاج محل در هند نام برد که از سنگ مرمر برای روبنای ساختمان استفاده شده است

بخش پنجم به بررسی معماری عصر روشنگری می پردازد. متاسفانه در این بخش به اندازه کافی به سبک نئوکلاسیسم و به عبارت دیگر معماری انقلابی در فرانسه توجه نمی شود و این از معدود انتقاداتی است که می توان به این اثر جالب وارد دانست.

بخش ششم مختص به معرفی و بررسی دوران صنعتی در اروپا و آمریکا است. با نگاهی به صنعت مدرن آجرسازی و به ویژه روند پیشرفت تکنیکی کوره های آجرپزی تمرکز کمپل متوجه معماری اروپای مرکزی است.

از بناهای مسکونی برای کارگران در انگلستان و همچنین ویلاهای شهری برای ثروتمندان تا ساختمان های عمومی و فرهنگی و مذهبی مورد بررسی دقیق کمپل قرار می گیرند.

نقش آجر در معماری نوین

بخش هفتم را می توان به جرأت یکی از بهترین بخشهای این کتاب دانست. این بخش به بررسی و تحلیل معماری قرن بیستم و استفاده آجر در سبکهای مختلف معماری این دوره می پردازد.

علیرغم سبکهای کاملأ متفاوت و پیچیده معماری مدرن و تمایل کمپل به معماری اروپایی معروف به معماری مدرسه آمستردام، سعی وی در گذری بی طرف به مهمترین آثار این دوره چشمگیر است.

 

مرکز پژوهشی موسیقی و صدا در پاریس کار رنزو پیانو

او موفق می شود آثار پیشروان معماری مدرن مانند لویی کان (Louis Kahn) را جدا از بحث های جانبی معرفی کند. معرفی کارهای معماران بزرگ زمان حاضر مانند الوار آلتو (Alvar Aalto)، رنزو پیانو (Renzo Piano)، ویلم مارینوس دودک ( Willem Marinus Dudok) ماریو بوتا (Mario Botta) و فرانک لوید رایت(Frank Lloyd Wright) در این بخش نقش مهمی را در معرفی معماری مدرن ایفا می کند که مطمئنا برای علاقه مندان و معماران جالب توجه است.

اولين آجر، كي مورد استفاده قرار گرفت؟

اگر قرار باشد شما بادوام ترين ماده اي كه بشر ساخته است نام ببريد، قطعاً آجر خواهد بود. چون آجر از گرانيت و سنگ آهك و حتي آهن هم بيشتر عمر مي كند.

البته آجر يك وسيله ساختماني جديد به شمار مي رود و امروزه در همه جاي دنيا مورد استفاده قرار مي گيرد. اما در حقيقت، تاريخچه آجر حتي قديمي تر از تاريخ تمدن بشر است! بابلي ها و مصري ها حداقل 3000 سال قبل از ميلاد مسيح آجر را ساخته و به كار مي بردند. بعضي از حفارها عقيده دارند كه آجر حتي قبل از اين تاريخ هم به كار رفته است.

 

دانلود فایل

شناخت حرکات و اشارات بدنی و چهره بازيگر در اجرای نقش ، در دوفیلم آژانس شیشه ایومارمولک و مرور

شناخت حرکات و اشارات بدنی و چهره بازيگر در اجرای نقش ، در دوفیلم آژانس شیشه ایومارمولک و مرور

       شناخت حرکات و اشارات بدنی و چهره بازيگر در اجرای نقش ، در دوفیلم آژانس شیشه ایومارمولک و مروری بر شناخت زبان بدن

 

 

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:     622

 

 

 

فصل اول

كليات تحقيق

 

 

 

 

مقدمه

مطالعات ارتباطی ، یکی از شاخه های جوان علوم اجتماعی معاصر جهان به شمار می رود که در ایران نیز بسیار جوان است.این مطالعات پس از جنگ جهانی دوم رو به رشد گذاشته و هنوز شالوده های نظری و ابزار های روش شناسی خود را نیافته است.در حدود نیم قرن اخیر،مطالعات ارتباطی ، در زمینه های گوناگون از مباني نظری و شیوه های روش شناسی رشته های علمی دیگر کمک گرفته است.(معتمد نژاد ، 1380 :19)

ارتباط نقش بسیار مهمی در زندگی انسان ها دارد وسبب می شود که انسان درباره ی نیاز هاو شرایط محیط زندگی خودش،اطلاعات لازم را بدست آورد.

ارتباط از طریق پیام های خود،مجراهای نفوذ بر محیط را نیز آماده میکند و متقابلاً از طریق بازخورد پیام ها ، اطلاعات مربوط به عکس العمل محیط و نیاز های متغیّر رابه سیستم می رساند.(محسنیان راد،1380 : 28)

يكي از مهمترني انواع ارتباط ، ارتباط غير كلامي است ، چرا كه تحقیق نشان داده است که حدود 80 درصد از اطلاعات ما از طریق چشم ، 10 درصد از طریق گوش و باقی اطلاعات از طریق سایر حواس ما کسب می شوند . به این مفهوم که در هنگام ارائه مطالب کتبی اگر مطالب شفاهی شما به مطالب مکتوب ارتباطی نداشته باشد ، میزان اطلاعات شفاهی که جذب می شود ممکن است تا ده درصد کاهش پیدا کند .( لوئیس ، 1384:222)

ارتباطات غیر کلامی در ارتباطات انسانی بویژه در هنگام آشنایی های اولیه نقش مهمی ایفا میکند.

اولین برخورد ما با افراد دیگر مهم است، یعنی ما قبل از این که ارتباط چشمی داشته باشیم، به بدن افراد نگاه می کنیم. استثناء هایی ممکن است وجود داشته باشد ، اما اغلب این گونه است. این بدین معناست که اولین چیزهایی که ما معمولاً می بینیم، لباس هایی که دیگران می پوشند و… موجبقضاوت های خاصی از دیگران می شود.(وینرایت ، گوردن ،1386:132 )

امروزه هنگامی که از مدیران ارشد سازمان های موفق سوال می شود که در شرایط مساوی،چه کسی شانس بیشتری برای استخدام دارد ؟ پاسخ همه یکسان است: « فردی که د ارای مهارت های قوی تر ارتباطی باشد»

انسان در دنیای دیرپای امروز که در آن نیازمند رقابت و سرعت بیشتری است ، برای رسیدن به موفقیت های شغلی و اجتماعی می تواند از گفتار بی صدا به عنوان یک ابزار بسیار خوب استفاده کند . او می تواند با کسب مهارت در گفتار بی صدا علائم دریافتی خود را دقیقا" مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و علائمی را که به دیگران منتقل می کند کنترل کند . توانایی در درک صحیح گفتار بی صدای بدن به دیگران کمک می کند تا در موقعیت هایی که نمی دانید چه کار باید بکنید ، از دوراهی ها نجات پیدا کنید . بدانید که آیا باید فشار روانی ، اضطراب ، فریب کاری ، حیله گری و دو دلی خود را پنهان کنید یا با طرف مقابل آشکارا به خصومت بپردازید .( لوئیس، ديويد ، 1384 :3)

البته ذکر این نکته ضروری است که ارتباطات غیر کلامی فقط در ارتباطات میان فردی حائز اهمیت نیست بلکه در ارتباطات جمعی و بویژه در رسانه ها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. بویژه در قرن 21 که به عصر رسانه ها و جامعه اطلاعات مشهور است.

رسانه ها ، وسایل فیزیکی یا مکانیکی تبدیل پیام ها به علائم و انتقال آنان از مجاری یا کانال های ارتباطی هستند.(اولسون ، 1377 :5)

رسانه¬های جمعي شبکه¬ی پیچیده¬ای از نشانه¬های اعتقادی را درون محیط¬های چند گانه – محیط رسانه¬های گروهی مولّد، محیط اعتقادی مولّد گسترده و محیط اجتماعی اقتصادی مولّد – به وجود می¬آورند که هر یک ویژگی¬های خود را دارا است. با این تعبیر، تلویزیون خُرده کیهانی الکترونیکی را تشکیل می¬دهد که دگرگوییِ محدود را بازتاب می¬دهد و بازپخش می¬کند و تحریف و تقویت می¬نماید. (استم ، 1383 : 360)

مهم ترین رسانه های جمعی عبارتند از :سینما،رادیو،تلویزیون و مطبوعات که البته تمایز ها و نقاط اشتراکی نیز با هم دارند.

برخی از مهمترین تفاوتهای این سه رسانۀ تصویری دراماتیک – تئاتر ، سینما ، تلویزیون – از حالتها و وضعیتهای گوناگون تماشای آنها ناشی می شود . در این زمینه ، سینما و تئاتر زنده – برخلاف تلویزیون – یک ویژگی مشترکو مهم دارند ؛ اینکه تماشاگران در جایی تاریک و در ردیفهای منظم به تماشای فرآوردۀ انها می نشینند . در تئاتر ، تماشاگر رو در روی پدید آورندگان ارتباط – بازیگران – می نشیند ؛ و این ، فرآیند پیچیده ای از بازخوردها را میان تماشاگران و بازیگران و نیز میان خود تماشاگران به کار می اندازد . در سینما ، بازخورد میان تماشاگران و بازیگران وجود ندارد ولی فهم تماشاگر از واکنش خودش بسیار نیرومند است . در درام تلویزیونی ، این واکنش گروه – روان شناختی هیچ وجود ندارد . تماشاگران تلویزیون نه تنها گروهی را گرد خود ندارند بلکه از گیروبندهای کسانی که در جایی تاریک و شلوغ نشسته اند و کما بیش ناگریزند که نمایش را تا پایان تماشا کنند نیز آزادند . در سینما و تئاتر ، تماشاگر جزو یک گروه است و بنابراین زیر تأثیر روان شناسی گروه جای می گیرد ، ولی در همان حال فردیت و گسترۀ فرهنگی و دلبستگی ها و دل مشغولی های خودش را حفظ می کند . تلویزیون که پیوسته دم دست تماشاگر است ، برای او همچون رشتۀ پیوسته ای از سرگرمی هاست . بنابراین هر برنامه یا موضوع ، از انجا که پیش یا پس از برنامه ای دیگر جای می گیرد ، معانی افزوده و ناخواسته ای را به دست می اورد .

( اسلین ، 1375 : 96)

تماشاگران امروز ، مستقیم تر از پیش ، زیر تأثیر و حالت دهی و برنامه دهی درام قرار می گیرند . درام به یکی از ابزارهای عمده اطلاع رسانی ، یکی از شیوه های مسلط « تفکر » در باره زندگی و موقعیتهای آن تبدیل شده است .

پیش از این ، درام صحنه ای یعنی تئاتر زنده تنها روش ارائه نمایش دراماتیک بود ولی امروزه نمایش دراماتیک به شیوه های متعدد در دسترس تماشاگران قرار می گیرد : سینما ، تلویزیون ، نوار ویدئو ، رادیو ، نوار کاست . در نتیجه ، در مقایسه با گذشته نه تنها تعداد تماشاگران درام با ارقام نجومی افزایش یافته بلکه شمار نمایشهای دراماتیک نیز به همین نسبت فزونی پیدا کرده است . (همان ،7)

دستاوردهای فنی که وضوح تصویر را می افزاید و صفحه های تلویزیون را هر روز بزرگتر می سازد ، بر ان است تا درام تلویزیونی را به سینما نزدیکتر کند . پیش از این ، که صفحۀ تلویزیون کوچک و شمار خطهای آن کمتر بود ، محتوای نماهای دور به خوبی دیده نمی شد ، بنابراین درام تلویزیونی بر نماهای متوسط و کامل استوار بود . پخش نوار ویدئویی فیلمها ، جنبۀ تازه ای از درآمیزی گام به گام درام سینمایی و تلویزیونی را شکل می دهد . با نوار ویدئو ، تماشاگرانی اندک فیلمهای سینمایی را بر صفحۀ کوچک تلویزیون و در شرایطی سوای سالن نمایش تماشا می کنند . از اینرو ، جنبۀ مهمی از معنا آفرینی که در سینما وجود دارد ، در اینجا از دست می رود . از سوی دیگر ، فیلم بدون دردسر اگهی های بازرگانی بر صفحۀ تلویزیون به نمایش در می آید و تماشای فیلم – اگر خریده یا کرایه شده باشد – بیشتر همانند سینما رفتن است تا نمایشی که به گونه ای اتفاقی بر صفحۀ تلویزیون دیده شود . ( همان، 98)

اگرچه امروز با بزرگ ساختن لامپ تصویر تلویزیون ها و بالا بردن وضوح تصویر ، سعی میکنند تا تلویزیون را بهسینما نزدیک سازند ولی توانایی تماشاگران نمایشنامه یا فیلم یا تلویزیون برای درک انچه می بینند با هم تفاوت دارد و وابسته است به «توان» آنان، یعنی آشناییشان با قواعد و فرضهای ضمنی و زبان دنیای تخیلی آن نمایش . تماشاگر باید « قواعد» زبان شناختی و رفتاری آن جهان ویژه را بداند . افزون براین ، تماشاگر باید با فنون عرضۀ ان جهان ویژه در درام اشنا باشد . بنابراین ، تماشاگر باید پایۀ « قواعد» دراماتیک یا سینمایی ان رسانۀ ویژه دراماتیک را نیز بداند.از اینرو ، به این نتیجه می رسیم که « قواعدی» که نمایش را بر می سازد و « توان » تماشاگر را برای فهم و « رمزگشایی » نشانه های درون ان بر می انگیزد ، در دو دستۀ یکسر جدای از هم جای می گیرد :

1         قواعد ویژۀ فرهنگ یا تمدن یا جامعۀ بازیگران و تماشاگران : یعنی قواعد فرهنگی و رفتاری یا ایدئولوژیک .

2         قواعد چیره بر اجرای نمایش دراماتیک : یعنی قواعد دراماتیک یا نمایشی.

قواعد کلی فرهنگی که در نمایش دراماتیک به گونه ای شمایلی به تصویر در می اید ، گسترۀ کامل زندگی و رفتارهای ان فرهنگ را در بر می گیرد ؛ یعنی زبان ، رفتارها ، معیارهای اخلاقی ، ایینها ، سلیقه ها ، ایدئولوژی ها ، شوخی ها ، خرافات ، باورهای دینی و همۀ گنجینۀ اندیشه ها و مفاهیم ان فرهنگ .

برای فهم کامل متن هر نمایش دراماتیک ، باید توان فهم « قواعد زیر فرهنگی » ویژۀ هر جامعه را داشت . ریشۀ این قواعد را می توان در نکته های باریککردار و رفتار هر گسترۀ اجتماعی ویژه یا در اگاهی از معانی ضمنی واژه ها ، بویژه نامهای خاص ، یافت .

(اسلین ، 1375 : 139)

در دنیای امروز، درام گونه ای تجارت و صنعت است. بسیاری از بینندگان درام ان را سرگرمی ، ابزار وقت گذرانی ، وسیلۀ از خوددرامدن ، مایۀ تفریح و انحراف فکر می دانند. افزون بر این، درام را می توان « پدیده ای فرهنگی» » دانست : ایینی است که جامعه با ان با خودش گفتگو می کند، حتی کاری شبه دینی است.از اینرو ، باید ان را با جدیت بسیار نگریست؛در برخی از کشورها ، تئاترهای ملی معابدی است که در انها هرروزهویت ملی جشن گرفته می شود.با اینهمه ، درام فعالیتی « نشاط افرین» نیز هست و از خود بازی کردن یا شور در نقش کسی دیگر رفتن ناشی می شود ؛ کودکانی که نقش پدر و مادر یا پزشک و بیمار را بازی می کنند نیز در گونه ای درام بالبداهه در گیر می شوند، که هم نوعی « بیان خود» لذت اور و خوشایند است و هم گونه ای روند یاد گیری. برشت در فرمول بندی نظریۀ درام اموزشی حتی درامی این گونه را پندار کرده که بدون تماشاگر است. در این گونه درام، خود بازیگران چیزهایی را دربارۀ جهان می اموزند و با ایفای نقش قربانی و جلاد احساس انها را درمی یابند. در این گونه درام ، خود بازیگران، تماشاگران خودشانند.

 

   

دانلود فایل

پاورپوینت پروژه نقش آب در معماري (باغ موزه آب)

پاورپوینت پروژه نقش آب در معماري (باغ موزه آب)

دانلود   با موضوع پروژه نقش آب در معماري (باغ موزه آب)
دارای 33  اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : 33 اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

پروژه نقش آب در معماري (باغ موزه آب)

معماري هنري است كه سعي دارد تلاش آدمي را به بالا سوق دهد و از اين‌رو مقدس است.
 بشر براي ساخت خانه، معبد و يا هر بناي ديگري از زمين شروع مي‌كند و به سمت آسمان پيش مي‌رود. از زمين به آسمان رسيدن، به معناي قدسي شدن و همنشين با خدايان بودن است.
هر بنايي كه بشر مي‌سازد يادآور كوه نيز هست، كه رابطي است ميان زمين و آسمان. كوهي كه جايگاه خدايان بوده و ناجي نسل بشر در اسطوره طوفان نوح.بشر براي ساخت اولين بناها و يا بهتر است بگوييم اولين خانه‌ها، از در دسترس‌ترين مصالح بهره برده است، از آب و خاك. 2 عنصر مقدس از چهار عنصر اوليه با هم آميخته شدند تا بعدها نيز آتش و هوا در كار داخل شوند و مسكن و معبد آدمي شكل بگيرد.بنابراين گزاف نيست اگر پيوند آدمي با معماري را، ميراث كهن انسان با چهار عنصر اوليه طبيعت بدانيم. 
در اين ميان هرچند كه نقش خاك پر رنگ‌تر است، اما وجود آب، همان عنصري كه همواره به سويش بر‌مي‌گرديم، مثل هميشه لطافت را در اين هنر به ارمغان مي‌آورد.اگر كه خانه مكاني است براي پناه گرفتن و آرامش يافتن، تماس اين خانه با آب همواره آرزوي امكان حياتي تازه را به همراه خواهد داشت و تخيل انسان را به شكلي ماورايي تسخير مي‌كند.از ديرباز نقش آب در معماري در اقليم‌ها و فرهنگ‌هاي مختلف نمادي بارز داشته است.

وجود آب در معماري باعث مي‌شود كه انسان، علاوه بر ظرافت‌هاي بنا، طبيعت اطراف را ببيند و با تحريك شدن قواي بينايي، شنوايي و لامسه‌اش آن را دقيقا حس كند و هنگامي‌كه آب در نزديكي ماست، معناي مكان را با تركيب‌ها و تضادهايي كه با طبيعت مي‌سازد، بيشتر درك مي‌كنيم.
اگر نظري به كشور خودمان بيندازيم متوجه مي‌شويم كه ايرانيان از ديرباز با زيبايي‌ و حالت آرامش‌بخش آب آشنا بوده‌اند. ما در معماري آب گويي او را دعوت كرده‌ايم كه در منزل ما باشد و خودنمايي كند و مشعوفمان سازد.
 از همان آغاز ساخت بناي كاخ‌ها و باغ‌‌هاي واقع در پاسارگاد، طرح چهارباغ‌ها براساس آب و نقش آن شكل گرفت. آب در باغ‌هاي ايراني، همانگونه كه در باغ‌فين‌كاشان و شازده ماهان و ايل‌گلي تبريز و… شاهدش هستيم، تنها به‌منظور آب‌رساني باغ نيست، بلكه از حركت و سكون و صدا و كف آن بهره‌برداري‌هاي لذت‌بخش مادي و معنوي ‌شده است.كاخ شاهان در برخي از موارد در با‌غ‌هايي بنا شده كه آب نقش مهمي در زيبايي آنها دارد. كاخ چهلستون اصفهان و كاخ فتحعلي‌شاه در چشمه علي دامغان از اينگونه‌ا‌ند.
. . .

 

         

دانلود فایل

خشخاش، تیره ها و پیشینیه آن و نحوه و علائم مصرف تریاک و نقش درمانی تریاک

خشخاش، تیره ها و پیشینیه آن و نحوه و علائم مصرف تریاک و نقش درمانی تریاک

فرمت فایل:         word

تعداد صفحات:   35

 

 

 

خشخاش یك گیاه علفی یكساله است كه از تیر تا مرداد گل می دهد و قرنهاست كه كشت وكار می شود. خشخاش به احتمال زیاد بومی خاورمیانه است ولی امروزه در مناطق معتدل نیمكره شمالی برای دانه های روغنی آن و بعنوان داروی گیاهی و برای تولید تریاك در كشورهای مناطق مدیترانه ای تا كشورهای نیمه حاره آسیا,. چین و ژاپن كشت می شود. كشت و كار خشخاش در اروپا و آسیا بنظر می رسد از شرق به غرب بوده است. ماده خامی كه جنبه دارویی دارد ماده شیرمانندی است كه در اثر ایجاد بریدگی روی كپسولهای نارس خارج می شود. منابع اصلی تریاك كشورهای تركیه (آسیای صغیر), هند, شوروی سابق و چین می باشد. كپسولهای خشك شده ماده خام دارویی در بسیاری از كشورهای اروپایی هستند. تریاك خام و كپسولهای خشك حاوی الكالوئیدهای بی نهایت سمی هستند كه بیش از ۲۰ تای آنها تاكنون شناسایی شده اند.

تریاك حاوی حدود ۱۲ درصد مورفین و كپسولهای خشك خیلی كمتر یعنی ۳/۰ تا ۲/۱ درصد مورفین دارند. مهمترین الكالوئیدهای تریاك شامل مورفین, ناركوتین,. پاپاورین, كدئین, تبائین و نارسئین می باشند. مورفین درد را كاهش می دهد حتی زمانی كه داروهای استاندارد تاثیری ندارند و بر مركز عصبی مسكن است. كدئین اثرات كشنده درد داروهای متعدد را كاهش می دهد و تمایل به سرفه كردن را متوقف می كند. پاپا ورین انقباضات عضله شل را تخفیف می دهد. در داروسازی این الكالوئیدها جزئی از داروها هستند. مورفین و تریاك خام تابع قوانین بین المللی مواد مخدر هستند و بنابراین تولید آنها و داروهای ساخته شده از آنها تحت نظر دولتها می باشند.

تيرهٔ خشخاش (Papaveraceae)

گياهان اين تيره عموماً علفى همراه با شيرابه‌اى شيرى‌رنگ است. برگ‌هاى آنها متناوب يا قاعده‌اي، به‌ندرت متقابل، ساده يا منقسم به‌صورت دسته‌اى و بدون گوشواره هستند. گل‌آذين گرزن يا منفرد، هر گل شامل ۲ تا ۴ کاسبرگ يا به تعداد بيشتر، به‌صورت جدا يا به‌ندرت پيوسته و زودافت، داراى چهار تا تعداد زياد گلبرگ و معمولاً ۴ عدد، تعداد زيادى پرچم، ۲ برچه و يا به تعداد زياد، پيوسته و به‌ندرت آزاد يا تقريباً آزاد، تخمدان شامل يک تا تعداد زيادى تخمک و ميوهٔ آن کپسول است.            

شرح خصوصيات مهمترين گونه‌هاى علف هرز موجود در اين تيره به قرار زير است:        

         گل دختر – شقایق شاخدار

         شقایق – خشخاش هرز

         گل عروس بنفش

 

 

گل دختر – شقايق شاخدار

نام علمى: Glaucium corniculatum (L.) Rudolph

نام انگليسى: Black -spot horn poppy, Red horned popy, Redcelandine

     

گياهچه

لپه‌ها تخم‌مرغى کشيده، حاشيهٔ آن داراى لوب‌هاى عميق و بدون دندانه‌ هستند. اولين برگ‌هاى حقيقى سه‌گوش، به رنگ سبز روشن و شامل لوب‌هاى مثلثى و نوک‌تيز، برگ‌هاى بعدى داراى بريدگى‌هاى عميقى که منجر به تشکيل برگ‌هاى شانه‌وش با کرک‌هاى خشن و ميخک و سيخک مانند مى‌شود. گياهچهٔ اين گياه بزرگتر از گياهچه‌هاى گونه‌هاى مشابه اين جنس است.         

گياه کامل

– اندام‌هاى رويشى :           

گياهى يک‌ساله، گاهى دوساله، به ارتفاع ۳۰ تا ۴۰ سانتى‌متر که توسط بذر تکثير مى‌يابد. ساقهٔ آن ساده، کرک‌دار و به رنگ ارغوانى متمايل به آبى است. برگ‌ها نيز تقريباً هم‌رنگ ساقه، سرنيزه‌اى شکل، و شامل بريدگى‌هاى عميق که تا وسط برگ ادامه دارند، در نتيجهٔ حاشيهٔ برگ لوب‌دار است. لوب‌ها باريک و دور از هم هستند.        

 

   

دانلود فایل

پاورپوینت مدل مديريتي كنترل دسترسي نقش مبنا و امنیت پایگاه داده

پاورپوینت مدل مديريتي كنترل دسترسي نقش مبنا و امنیت پایگاه داده

دانلود   با موضوع مدل مديريتي كنترل دسترسي نقش مبنا و امنیت پایگاه داده
دارای 53 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید :
53 اسلاید
فرمت فایل:
پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای : 
ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :
فهرست مطالب
امنيت پايگاه داده
مدل كنترل دسترسي نقش – مبنا
مديريت در كنترل دسترسي نقش- مبنا
مدل مديريت در كنترل دسترسي نقش- مبنا
پياده سازي مدل PRA97 براي انتساب مجوز به نقش در Oracle
كنترل دسترسي نقش- مبنا و MAC
استفاده از RBAC براي اعمال DAC و MAC
جمع بندي
مراجع
امنيت پايگاه داده

جنبه هاي مهم در برقراري امنيت
كنترل دسترسي كاربران به داده ها
بايستي مدلي ارائه شود تا تعيين گردد كه چه دسترسي‌هايي مجاز و چه دسترسي‌هايي غير مجاز است.
پايگاههاي داده با توجه به متمركزسازي داده ها در آن بيشتر مورد توجه قرار می‌گيرند.
مدل كنترل دسترسي نقش- مبنا به عنوان يك مدل كنترل دسترسي بسيار مرسوم و پركاربرد مطرح است.

مدل كنترل دسترسي نقش – مبنا

کنترل دسترسي اجباري يا  MAC
کنترل دسترسي اختياري يا   DAC
کنترل دسترسي نقش- مبنا يا   RBAC
علت كاربرد زياد اين مدل براي كنترل دسترسي ها ( مزايا ) :
سادگي مديريت آن .
نگاه واقعي مدل به محيط هاي عملياتي.
مجوز دسترسي بر اساس نقش ها در سازمانهاست نه بر اساس مالكيت داده‌ها.
مدل RBAC به خوبي سياست امنيتي پيچيده را مديريت مي‌کند.

. . .

 

             

دانلود فایل

بررسی نقش مجلات و کتابهای کمک آموزشی در تدریس

بررسی نقش مجلات و کتابهای کمک آموزشی در تدریس

فرمت فایل:   Word

تعداد صفحات:    11 

 

 

 

" هر طفلي به محض اين كه به زبان مي آيد، برحسب يك تعليم الهي هرچه را مي بيند از حقيقت و سبب آن جويا مي شود و كشف ماهيت آن را مي خواهد. اگر مربيان و معلمان او دانا باشند و حقايق هر چيزي را به او خاطر نشان كنند، به همان طور آن نهال انسانيت كه تازه از دل او سر برزده است، نشو و نما گرفته، ميوه سعادت و كام دل بار مي آورد و آنچه از كمال منتظر و سعادت اصلي خداوند متعال درباره او به اراده ازلي مقدر فرموده به آن مايل مي گردد. ولي اگر به عكس، مربيان و اولياي آن طفل بيچاره، به حكم يك بدبختي آسماني مردمان جاهل و بي خبري باشند، سوزن در چشم دانش و تازيانه بر روي خنگ طلب آن كودك بدبخت زده، چشم بصيرتش را كور و پاي سمند طلبش را لنگ ساخته و نهال برومند اميد او را از ريشه بر مي كنند."           

 

جملاتي كه در آغاز سخن آمد، بخشي از مقدمه كتاب " احمد" نوشته عبد الرحيم تبريزي است كه يك قرن پيش منتشر شد. اين كتاب به صورت پرسش و پاسخ تنظيم شده ، حاوي مفاهيم پايه علم و فن است و به قول مولف " از زبان اطفال در لباسي كه متعلمان را به كار آيد و مبتديات را بصيرت افزايد" نگارش يافته است. به راستي كه چنين بوده و همين گونه است.

كتاب احمد را مي توان نخستين كتاب كمك آموزشي دانست كه به شيوه اي نوين و با اهداف آموزشي از پيش تعيين شده به زباني بسيار ساده نوشته شده است. مولف اهداف آموزشي هر فصل را در ابتداي آن معرفي كرده است و پيش از پرداختن به يك مفهوم علمي يا فني، نخست با طرح كردن يك داستان يا توصيف يك موقعيت خاص، توجه خواننده را به آن مفهوم جلب مي كند. سپس پرسش ها از سوي كودكي به نام احمد مطرح مي شوند و نويسنده در مقام پدر با آنها پاسخ مي دهد.

ويژگي هايي كه برشمرديم همراه با سادگي و گيرايي بيان و پرهيز كردن از گزافه گويي، كتاب احمد را اثر كمك آموزشي جاودانه اي ساخته است كه با در نظر گرفتن قدمت آن، به كار بردن واژه شاهكار براي توصيف آن شايسته مي نمايد.

اكنون كه يك قرن از انتشار كتاب احمد مي گذرد، انتظار داريم وضعيت كتاب هاي كمك آموزشي در كشور ما كه وضعيت چاپ و نشر و تعداد دانش آموزانش با دوران عبد الرحيم تبريزي قابل مقايسه نيست، بسيار دلگرم كننده و آن گونه باشدكه تبريزي اميد داشته است ؛ يعني، " ذهن ابناي وطن در ابتداي تعليم في الجمله باز و روشن شده، در آتي از براي تعليم فنون عاليه مستعد شوند."

براي اين كه ببينيم آيا چنين شده يا نه، بهتر است نخست با مرور برخي از كتاب هاي كمك آموزشي كه در جهان پيشرفته منتشر مي شوند، با ويژگي هاي كتاب هاي كمك آموزشي بيشتر آشنا شويم.

ويژگي هاي كتاب هاي كمك آموزشي

به طور كلي، كتاب هايي را كه براي كودكان و نوجوان منتشر مي شود ، به دو دسته كتاب هاي داستاني( Fiction ) و غير داستاني( Non       fiction ) تقسيم مي كنند. كتاب هاي غير داستاني نيز در دو گروه اصلي جاي مي گيرند؛ كتاب هايي كه بيشتر با هدف دانش افزايي و ترغيب كردن دانش آموزان به فراگيري علم نوشته مي شوند و به طور معمول برنامه آموزش خاصي را دنبال نمي كنند. اين كتاب ها در كشور ما به كتاب هاي علمي مشهور شده اند. گروه ديگر، شامل كتاب هايي است كه بر اساس برنامه آموزشي خاصي نوشته مي شوند و هدف اصلي آنها كمك كردن به تحقق اهداف آن برنامه آموزشي است. اين گونه كتاب ها را مي توانيم كتاب هاي كمك آموزشي( Curriculum supplement ) بناميم.

توجه داشته باشيد هرچند كتاب هايي كه از آنها با عنوان كتاب هاي علمي ياد كرديم، برنامه آموزشي خاصي را دنبال نمي كنند، اما يكي از مهمترين هدف هاي برنامه آموزشي را ، يعني پرورش كنجكاوي و ترغيب دانش آموزان به فراگيري دانش، به خوبي برآورده مي كنند و برخي از آنها با يك كتاب صرفا علمي تفاوت هاي قابل ملاحظه اي دارند و به اصطلاح با ديد آموزشي نوشته شده اند. در اين جا، منظور ما از كتاب هاي كمك آموزشي اين گونه كتاب ها نيز هست.

كتاب هاي كمك آموزشي را از جهت محتوا و ساختار مي توان بررسي كرد. در ادامه مهمترين ويژگي هاي اين كتاب ها برشمرده مي شود.

 

 

دانلود فایل

نقش مدیریت در روابط انسانی

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 15   مقدمه انسان موجودی مدنی الطبع و اجتماعی خلق شده است او را گریزی جز زندگی کردن با دیگران و بر قراری ارتباط با آنها نیست . این ارتباط دامنه وسیعی دارد .تربیت فرزندان و اداره خانواده نیاز به برقراری ارتباط صمیمی و نزدیک دارد . کار کردن در مدارس ، بیمارستانها ، کارخانه ها و … مستلزم برقراری رابطه با همکاران و ارباب رجوع است . تفکر و زبان دو مزیت انسان است که سبب پیدایش عقیده و فرهنگ و تمدن می شود و انتقال هر یک از آنها فقط با برقراری ارتباط امکان پذیر است . انسان تنها موجودی است که با روش ساختار یافته به عبادت می پردازد و با زبانی فصیح مانند دعا، نماز با خالق خود رابطه بر قرار می کند و نیازهای خود را با او در میان می گذارد . کار و زندگی در سازمان های جدید افق های جدیدی از ارتباط را برای انسان گشوده است . مدیران و کارکنان ناگزیرند برای تصمیم گیری دور هم بنشینند و با تبادل نظر راه حل های مختلف را مورد بررسی قرار دهند در نهایت بهترین راه حل را انتخاب کنند . ابلاغ تصمیمات و سیاست های سازمانی …

نقش تدبر ودور اندیشی درزندگی

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 2   نقش تدبر ودور اندیشی درزندگی شجاعت، جسارت و اقدام، نعمت دوران جوانی و سجیه جوانمردان است. جوان که سراسر انرژی و حرکت است و خالی از دلبستگی‌ها و ملاحظات، اهل درنگ و مسامحه نیست و برای هراقدامی دلیری می‌کند و بی‌مهابا و گاه بی‌ملاحظه گام در راه می‌گذارد و گاه شجاعت او موجب از دست رفتن دور اندیشی می‌شود. چنانکه امام علی(ع) فرمود:«آفة الشجاع اضاعة الحزم» قاطعانه تصمیم گرفتن و با عزمی استوار برسر تصمیم ماندن ارزشمند است؛ به شرط آنکه با دوراندیشی ، تدبیر و تأمل در عواقب امور همراه باشد. سرعت عمل و انعطاف پذیری‌جوانان، هرچند در اصل نعمتی بزرگ است، اگر با دوراندیشی و عاقبت نگری همراه نشود مخاطره آمیز است. بسیارند جوانانی که با آرزوهای بلند و امیدهای سرشار، تصمیماتی عافیت سوز و بدفرجام می‌گیرند، یا با پرداختن به مسائل نقد و روزمرّه و خوشی‌ها و مطلوب‌های زودگذر، سرمایه فردای خود را امروز خرج می‌کنند.آنانکه سرد و گرم ایام را چشیده& …

تحقیق بررسی نقش مناطق آزاد در توسعه گردشگری

تحقیق بررسی نقش مناطق آزاد در توسعه گردشگری

توضیحات:
پروژه کارشناسی رشته مدیریت و بازرگانی دریایی با موضوع بررسی نقش مناطق آزاد در توسعه گردشگری (مورد مطالعه در منطقه آزاد اروند)، در قالب فایل word و در حجم 100 صفحه.

چکیده:
صنعت گردشگری به عنوان بزرگ ترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. بسیاری از کشور های پویا این صنعت را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال زایی، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی می دانند. با توجه به تاثیر گردشگری بر تمامی شئون اقتصادی یک کشور می توان گردشگری را صادرات نامرئی نامید. زیرا هر دلار آن، همچون دیگر اقلام صادراتی، وارد اقتصاد کشور می شود. همچنان که دلار های حاصله در اقتصاد یک کشور به گردش در می آیند، میزان اثر گذاری آن افزایش یافته و ضریب تکاثر درآمدی نیز محاسبه می شود. به همین ترتیب اثر دلار های حاصل از گردشگری بر روی مالیات ها و مشاغل بر آورد خواهد شد. بر این اساس گردشگری یک صنعت صادراتی است. یکی از ابزارهای مفید و موثر در سیاست توسعه صادرات استفاده از مناطق آزاد است. مناطق آزاد عبارت است از نواحی محصور و محافظت ‏شده در کنار سواحل، فرودگاه‏ها و دیگر اماکن‏ می‏باشد، که کالا از طریق هوا، دریا و زمین بدون پرداخت‏ عوارض گمرکی برای امر صدور مجدد وارد و با انجام‏ فرایندهای تولیدی و ایجاد ارزش افزوده‏ به کشورهای‏ مبداء یا ثالث صادر می‏گردد. در سطح جهانی اولين منطقه آزاد تجاري، منطقه آزاد شانون در سال 1959 در ايرلند با هدف جذب سرمايه هاي خارجي، انتقال فنآوري و ايجاد اشتغال، ايجاد شد. در ایران نیز مناطق آزاد در بهمن ماه 1368 در قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پا به عرصه حضور در اقتصاد کشور گذاردند. در حال حاضر 6 منطقه آزاد در کشور وجود دارد، که عبارتند از:  مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار، مناطق آزاد ارس، اروند و بندرانزلی.

فهرست مطالب:
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1  مقدمه
1-2  بیان مسأله
1-3  اهمیت و ضرورت انجام تحقيق
1-4  اهداف تحقیق
1-5  سوالات تحقیق
1-6  روش انجام تحقيق
1-7  موانع و محدودیت های تحقیق
1-8  واژگان كليدي
1-8-1  گردشگری
1-8-1  منطقه آزاد
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1  مقدمه
2-2  منطقه آزاد
2-3  مبانى نظرى تجارت آزاد
2-4  مزایای مناطق آزاد تجاری
2-5  اهداف کشورها  از ایجاد مناطق آزاد
2-6  تاریخچه مناطق آزاد جهان
2-7  تاریخچه مناطق آزاد در ایران
2-8   آسيب هاي فعلي مناطق آزاد در ایران
2-9  موانع و محدودیت ‏ها در مناطق آزاد: 
2-9-1  رقابت شدید مابین مناطق آزاد تجاری   
2-9-2  مساله سهمیه‏ بندی و تعرفه ‏بندی
2-9-3  معضلات اجتماعی
2-9-4  مضرات سرمایه‏گذاری خارجی:   
2-10  نگاه کلی به منطقه آزاد اروند   
2-10-1  تاریخچه منطقه آزاد اروند   
2-10-2  ویژگی های جمعیتی منطقه آزاد اروند   
2-10-3  موقعیت جغرافیایی شهرستان های آبادان و خرمشهر   
2-10-4  آب و هوا   
2-10-5  منابع آب های سطحی در منطقه آزاد اروند
2-10-6  راه هاي ارتباطي و حمل و نقل در منطقه آزاد ارون
2-10-7  راه آهن   
2-10-8  فرودگاه ها و شرکت های هواپیمایی منطقه آزاد اروند   
2-10-9  بندر خرمشهر   
2-10-10  بندر آبادان   
2-10-11  زراعت و باغداری در منطقه   
2-10-12  توریست و جاذبه های گردشگری در منطقه   
2-11   سوغاتی آبادان   
2-12  خوراکی های محلی منطقه آزاد اروند   
2-13  هتل های محدوده منطقه آزاد اروند   
2-14  صنایع دستی   
2-15   امکانات و قابلیت های منطقه آزاد اروند   
2-16  مزاياي قانوني منطقه آزاد اروند:   
2-17  چالش ها و تنگناهای منطقه آزاد اروند   
2-18  قطب صنعتي منطقه   
2-19  قطب علمي منطقه   
2-20  مراکز آموزشی واقع در منطقه آزاد اروند   
2-21  نقش منطقه آزاد اروند در بازسازي عراق 
2-22  یادمان شهدای گمنام شلمچه   
2-23  اهمیت پیشینه در تحقیقات   
فصل سوم : روش انجام تحقیق
3-1  مقدمه
3-2  تعریف تحقیق 
3-2-1  انواع کلی تحقیقات   
3-2-2  انواع تحقیقات بر اساس هدف   
3-4  روش انجام تحقيق   
3- 5  اهداف تحقیق   
3-6  سوالات تحقیق   
فصل چهارم : پاسخ به سوالات تحقیق
4-1  مقدمه   
4-2  پاسخ به سوالات تحقیق   
4-2-1  پاسخ به سوال اول تحقیق:   
4-2-2  پاسخ به سوال دوم تحقیق:   
4-2-3 پاسخ به سوال سوم تحقیق:   
4-2-4  پاسخ به سوال چهارم تحقیق:   
4-2-5  پاسخ به سوال پنجم تحقیق:   
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1  مقدمه   
5-2  نتیجه گیری   
5-3  راه کارها و پیشنهادات   
3-5-1  راه کارها و پیشنهادات کلی برای تمامی مناطق آزاد کشور   
3-5-1  راه کارها و پیشنهادات کلی برای منطقه آزاد اروند   
5-4  پیشنهادات به محققین آینده
منابع و مـآخذ

 

دانلود فایل

نقش دعا و نیایش در زندگی

نقش دعا و نیایش در زندگی

نقش دعا و نیایش در زندگی

توضیحات :
 دعا درخواست از خداوند سبحان و ايجاد ارتباط با اوست. دردعا انسان با خدا راز و نياز کرده و از او درخواست کمک و مساعدت براي کسب فيض و سعادتمندي مي کند.

فهرست :
مقدمه
تعريف دعا
اهميت دعا
آثار دعا و نيايش
شفاعت  و توسل
مساله توسل
توبه
معنای لغوی توبه
معنای اصطلاحی توبه
فضیلت توبه
اهمیت توبه
حقیقت توبه
پذیرش توبه
پایه های توبه
توبه نصوح
کیفیت قبول توبه عبد
تفاوت توبه با استغفار
نحوه خروج از توابع گناه
آثار توبه
تکبر
نکوهش تکبّر
و . . .

نوع : مقاله
زبان : فارسی
نوع فایل : ورد و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 44

                           

دانلود فایل

تحقیق در مورد نقش تربيت برشكل گيري شخصيت افراد

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

 لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 6   نقش تربيت برشكل گيري شخصيت افراد خانواده به عنوان اولین کانونی که فرد در آن قرار می‌گیرد دارای اهمیت شایان توجهی است. اولین تأثیرات محیطی که فرد دریافت می‌کند از محیط خانواده است و حتی تأثیرپذیری فرد از سایر محیطها می‌تواند نشأت گرفته از همین محیط خانواده باشد. خانواده پایه گذار بخش مهمی از سرنوشت انسان است و در تعیین سبک و خط مشی زندگی آینده ، اخلاق ، سلامت و عملکرد فرد در آینده نقش بزرگی بر عهده دارد.عواملی چون شخصیت والدین ، سلامت روانی و جسمانی آنها ، شیوه‌های تربیتی اعمال شده در داخل خانواده ، شغل و تحصیلات والدین به وضعیت اقتصادی و فرهنگی خانواده ، محل سکونت خانواده ، حجم و جمعیت خانواده ، روابط اجتماعی خانواده و بی‌نهایت متغیر دیگر در خانواده وجود دارند، شخصیت فرزند ، سلامت روانی و جسمانی او ، آینده شغلی ، تحصیلی ، اقتصادی ، سازگاری اجتماعی و فرهنگی ، تشکیل خانواده او و غیره را تحت تاثیر قرار می‌دهند. خانواده و اهمیت آن در دوره کودکی نوزاد در خ …

تحقیق در مورد نقش خانواده در اجتماعي كردن فرزندان

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 15   نقش خانواده در اجتماعي كردن فرزندان مقدمه بررسي خصوصيات خانواده نشان داد آن دسته از فرضياتي كه بيان مي‌داشت هرقدر تعداد افراد در خانواده بيشتر باشد، اجتماعي شدن افراد بهتر و سريعتر انجام مي‌گردد،دراين تحقيق تائيد نگرديد.اما فرضيات ديگري كه بيان مي‌داشت با افزايش سن والدين و گذشتن از زمان ازدواج، اجتماعي شدن فرزند بطور مناسب‌تري صورت مي‌گيرد، تائيد شد. -2 آن دسته از تئوريهايي كه بيان مي‌دارند خانواده‌هايي كه والدين درآن از سطح تحصيلات بالاتري برخوردارند،بهتر و مناسب‌تر مي‌توانند فرزندان خويش را اجتماعي سازند، در ظاهر تائيد نمي‌شود، اما در واقع تاثير خود را هنگام ايفاي نقش آموزشي والگويي بجاي مي‌گذارد. -3 بررسي نتايج متغير انتظارات والدين از يكديگر بيانگر اين مطلب مهم و اساسي است كه اجتماعي شدن در خانواده‌هايي بهتر و مناسبتر صورت مي‌گيرد كه والدين با يكديگر تفاهم بيشتري داشته و ازيكديگر حمايت كنند.درواقع خانواده‌هاي ن …

تحقیق در مورد نقش آیت الله سید عبدالله بهبهانی در انقلاب مشروطه

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 19   / فهرست مقدمه………………………………………………………………………1 زندگی…………………………………………………………………….2 نخستین نشانه………………………………………………………………3 نهضت تحریم تنباکو (قیام تنباکو)……………………………………………5 نقش آیت الله سید عبدالله بهبهانی در انقلاب مشروطه ……………………..8 نتیجه………………………………………………………………………13 آیت الله بهبهانی در مسلخ قضاوت غیر منصفانه ……………………………..13 منبع……………………………………………………………………….1 مقدمه آیت‌الله سید عبدالله بهبهانی (زادهٔ ۱۲۱۹ هجری شمسی – کشته‌شده در ۹ رجب، ۱۳۲۸ هجری قمری برابر با ۱۲۸۹ هجری شمسی)، معروف به «شاه سیاه» از مجتهدان شیعه و رهبران جنبش مشروطه ایران بود. …

مقاله نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادي

مقاله نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادي

مقاله نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادي:

چکیده:

در اين مقاله با ارائة شواهد و قرائن موجود در جهان و با استناد به آمار و ارقام در سالهاي اخير سعي مي‌شود تاثيرفناوري اطلاعات و ارتباطات(TCI) در رشد اقتصادي نشان داده شود. براي اين منظور از دو تحقيق ارزشمند که يکي توسط گيانگ و همکاران در بانک جهاني و ديگري توسط خوانگ در دانشگاه هاروارد انجام شده کمک بسياري گرفته‌ مي‌شود. در اين مقاله ابعاد مختلف تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادي ارائه شده و سعي مي‌شود چگونگي اين تاثيرات و روند آتي آنها ذکر گردند.

                   

دانلود فایل

پرورش اندام و بررسی نقش تغذیه در ورزش

پرورش اندام و بررسی نقش تغذیه در ورزش

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   29

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

 

 

پرورش اندام

10راه برای سوپر شارژ نمودن متابوليسم بدن

نقش تغذیه در انجام ورزش ها

جدول ارزش غذایی

منابع

 

 

 

 

 

 

پرورش اندام

 پرورش اندام در ایران سابقه بسیار طولانی دارد و علیرغم آنکه آنرا ورزش سوئدی و غیره می نامند باید دانست که اغلب کشورها و تمدنهای بزرگ جهان دارای اساطیر و بزرگانی در هنر های جنگی و رزمی بوده‌اند که برای تقویت قوای جسمانی خود به حرکات آماده سازی بدن میپرداخته‌اند و در ایران نیز میتوان نام این بزرگان را در کتابهای شاهنامه و کتب اساطیری ایران یافت نمود مانند : رستم، سهراب ،کاوه، سام،نریمان، یل گشتاسب،واسمی بسیاری دیگر .در تاریخ گذشته ایران باستان این قهرمانان آوازه جهانی داشته و پس از آن کم کم بصورت اسطوره تبدیل شدند.

در تاریخ پزشکی ایران بارها درباره ورزش و تاثیرات مثبت آن بر روی سلامتی تاکید گردیده تا جائیکه در کتاب قانون در طب حکیم ابوعلی سینا بصورت مستقیم به انواع ورزشها و تاثیرات آنها بر بدن و چگونگی استفاده از آنها برای افزایش و یا بدست آوردن سلامتی همچنین علوم وابسته مانند ماساژ مطالب بسیار مفیدی ذکر گردیده است، با تکیه به این مستندات و اسناد بسیاری دیگر میتوان گفت که اگر بخواهیم برای بدنسازی و پرورش اندام ماخذی را یافت نماییم باید ریشه آنرا در تمدنهای باستان و یا اکتشافات پزشکان قدیم ایران و تمدنهای مشابه جستجو نمود.

بنا بر این ادعا میتوان بجای کلمه ورزشهای سوئدی از ورزشهای سینایی استفاده نمود، چرا که ایرانیان دارای فرهنگ بسیار غنی باستانی بوده و فرهیختگان کنونی آن نیز به این ارزشها پایبند هستند.

 

نقش تغذیه در انجام ورزش ها

 

شاید فقط یک ورزشکار حرفه ای از ارزش تغذیه در انجام ورزش ها آگاه باشد و به خوبی نقش تغییراتی را که رژیم غذایی در بهبود انجام تمرینات دارد را درک کند.شواهد بسیاری نشان دهنده رابطه بین مصرف غذا و انجام ورزش ها هستند. همچنین یک رژیم غذایی بد، به طور یقین اثر منفی بر انجام حرکات ورزشی، حتی اگر به صورت غیر حرفه ای باشند، دارد. یک رژیم غذایی که شامل مقدار کافی از کالری، ویتامین ها، مواد معدنی و پروتئین باشد، انرژی لازم برای انجام یک مسابقه و یا یک ورزژش تفریحی را تامین می کند.

توصیه های لازم در این زمینه:

ترکیبات یک رژیم غذایی که برای یک ورزشکار توصیه می شود، تا حدودی با رژیم غذایی افراد معمولی تفاوت دارد. اگرچه هرم غذایی راهنمای بسیار خوبی در این زمینه است، با این حال مقدار مصرف هر گروه از غذاها، بسته به نوع ورزش و میزان تمرینات و همچنین زمان انجام آنها متفاوت است. علاوه بر این، کالری مورد نیاز بسته به سایز، سن، جنسیت و میزان انجام ورزش ها و حرکات ورزشی دارد و به همین دلیل، تعداد وعده های غذا نیز از فردی به فرد دیگری متغییر است.

 

کربوهیدرات ها:

کربوهیدرات های مرکب، جزء اصلی یک رژیم هستند که در غذاهایی چون پاستا، ماکارونی، انواع نان های شیرینی، نان های سبوسدار و برنج وجود دارند. کربوهیدرات ها تامین کننده انرژی، فیبر، ویتامین ها و مواد معدنی هستند و در عین حال، دارای مقدار ناچیزی چربی هستند. یک رژیم غذایی مملو از کربوهیدرات ها، باعث افزایش ذخیره انرژی بدن از کربوهیدرات ها (که گلیکوژن نامیده می شود) می شود. و همین موضوع باعث انجام هرچه بهتر ورزش های استقامتی، به ویژه در زمان های بیش از یک ساعت می شود.

 

امروزه روش کلاسیک و سنتی ذخیره کربوهیدرات ها، منسوخ شده است و به جای آن از روش جدید و اصلاح یافته استفاده می شود که در افزایش گلیکوژن ماهیچه ها کم ضررتر و موثر تر است. مهم ترین عاملی که ذخیره گلیکوژن را افزایش می دهد، سوزاندن 50 تا 60 درصد از کربوهیدرات ها و تبدیل آن به انرژی در طول روز است.

 

 

دانلود فایل

) نقش شرکتهای کوچک و متوسط درصادرات ایران 6

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 6   1(SME) نقش شرکتهای کوچک و متوسط درصادرات ایران تورج صادقی2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور سپیده نقیبی3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور کلمات کلیدی : تجارت الکترونیکی ,تجارت اینترنتی ,تجارت از طریق وب ,شرکتهای کوچک و متوسط ,ایلاوارا ,مبادله داده الکترونیکی (EDI) چکیده: نقش اینترنت بر اساس تجارت الکترونیکی در یک تجارت متغیر به عنوان هسته تمرکز این گزارش است. تجارت اینترنتی منفعت رقابتی را می تواند برای مقبولیت سریع فراهم کند. هر چند زمان برای چنین سودهایی دارد از بین می رود و فرایند سریع دوباره به تجارت احساس نیاز میشود. مقدمه: در عصر حاضر اینترنت نقش مهمی در زندگی بشر ایفا میکند بطوریکه بیشتر عملیاتها امروزه به صورت دستی کاهش یافته و نقش نیروی انسانی کمرنگ تر شده است.اینترنت در تجارت نیز مشاهده می شود و اکثر افراد عملیات های بازرگانی و تجاری خود رابه صورت الکترونیکی و اینترنتی انجام می دهند که سهولت،دقت و سرعت را به دنبال دارد.بسیاری از شرکتها،دولتها،بازرگانان از این تکنولوژی استفاده …