بررسی انواع روش ها و فرآیند های ذوب سوپر آلياژهاي با كيفيت بالا

بررسی انواع روش ها و فرآیند های ذوب سوپر آلياژهاي با كيفيت بالا

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:   21

 

 

هر فرآيند ذوب ايده آل براي توليد سوپر آلياژهاي با كيفيت بالا بايد شرايط زير را داشته باشد:

1     قابليت استفاده از هر نوع قراضه و مواد خام را داشته باشد.

2     كنترل دقيق تركيب شيميايي و بازيابي همه عناصر آلياژي امكان پذير باشد.

4     بدون توجه به كلاس و طبقه بندي آلياژ، انعطاف پذيري و تطابق كامل براي ذوب همه نوع سوپر آلياژ را داشته باشد.

4     از نقطه نظر اثر واكنشهاي اصلاح، پالايش و توالي انجماد كاملاً قابل كنترل باشد.

5     از هر نوع منبع آلودگي مانند گازها، ناخالصي ها و آخالهاي غير فلزي مبرا و مصون باشد.

6     بالاترين توليد با كمترين هزينه امكان پذير باشد.

به سادگي مي توان فهميد كه تركيبي از همه موارد بالا را نمي توان در تنها يك روش ذوب خلاصه كرد. به اين ترتيب، ذوب سوپر آلياژها را مي توان در سه شاخه طبقه بندي كرد:

1     فرآيند ذوب اوليه، كه در آن آلياژ با تركيب فلزات خالص، فرو آلياژها، برگشتي‌ها و قراضه ها تهيه مي شود.

2     فرآيند پالايش، كه مي تواند در يك مرحله مجزا و يا همراه با فرآيند ذوب اوليه براي حذف ناخالصي ها و كنترل ميزان گازها بصورت بگيرد.

3     فرآيند ذوب ثانويه، كه تاكيد آن بر كنترل انجماد و توليد شمشهاي با ساختار مناسب و بي عيب است. تهيه شمشهاي با خلوص بالا بدون حضور عيبهاي ناخواسته از مواد دير گداز و يا اتمسفر هوا از اهداف اين مرحله است.

فصل 1-تكنيك هاي ذوب

1-1-فرآيندهاي ذوب اوليه

ساده ترين روش براي ذوب اوليه سوپر آلياژها در مقياس زياد، ذوب در كوره قوس الكتريك (EAF) است. فرآيند ذوب در هوا صورت مي گيرد و حرارت مورد نياز نيز از قوس الكتريكي بيش الكترودهاي گرافيتي و مواد شارژ تامين مي شود. عموماً، از اكسيژن گازي نيز براي كاهش مقادير كربن، هيدروژن و نيتروژن استفاده مي شود. ذوب تهيه شده اغلب به صورت شمش براي محصولات نوردي و يا الكترود براي رسيدن به كيفيتهاي بالاتر در فرآيندهاي ذوب مجدد، ريخته مي شود عمده مزاياي (EAF) به ترتيب زير است:

1     انعطاف پذيري در نوع و شكل مواد شارژ

2     كنترل دمايي خوب

3     سرباره فعال سيال براي پالايش متالورژيكي

4     بيشترين توليد با كمترين قيمت

معايب اين روش نيز داراي ترتيب زير است:

1     حضور مواد نسوز

2     هواي محيط

3     سرباره

فقدان شرايط هم زدن خوب باعث افزايش زمان پالايش شده و ذوب از لحاظ همگن بودن فقير خواهد بود.

تعدادي از سوپر آلياژها، به ويژه سوپر آلياژهاي پايه Co و Fe    Ni را مي توان به وسيله روشهاي مختلف ذوب در هوا كه براي فولادهاي زنگ نزن به كار مي‌رود، ذوب و تهيه كرد. با اين وجود، براي اغلب سوپر آلياژهاي پايه Ni و يا پايه Fe    Ni، فرآيند ذوب اوليه بايد در كوره ذوب القايي در خلاء (VIM) صورت بگيرد. استفاده VIM مقدار گازهاي بين نشين (N2,O2) را به مقادير كمتر كاهش داده و شرايط بسيار خوبي را براي افزايش يو كنترل مقادير Ti,Al (و ديگر عناصر نسبتاً فعال) فراهم مي سازد. مقادير سرباره و آخال نيز در مقايسه با روش ذوب در هوا به شدت كاهش مي يابد.

شارژ اوليه براي كوره VIM ، آلياژهاي پايه است و عناصر آلياژي فرار به آن اضافه نمي شود. بعد از آنكه شارژ در اثر يكسري واكنشهاي خروج گاز و جوش ذوب شد، همگن سازي و پالايش انجام مي شود. قبل از ريخته گري الكترودها، تركيب مذاب كاملاً كنترل شده و اصلاح مي شود. الكترودها را مي توان هم در خلاء و هم تحت گاز خنثي ريخته گري كرد.

عمده معايب فرآيند VIM عبارت است از:

1     سايش نسوز و واكنشهاي ذوب     نسوز كه منجر به توليد آخالهاي اكسيدي مي‌شود.

2     عدم كنترل نرخ انجماد كه منجر به تشكيل لوله انقباضي اضافي و جدانشيني انجمادي مي شود.

3     درشت ساختار و ريز ساختار غير يكنواخت.

فصل 2-فرآيندهاي پالايش

سه فرآيند پالايش اوليه براي سوپر آلياژهاي توليد شده از فرآيند EAF مورد استفاده قرار مي گيرد. گاززدايي در خلاء (VD) اولين مرحله براي بالا بردن كيفيت محصول كوره الكتريكي است. در اين فرآيند، فلز مذاب در يك محفظه مجزا و در معرض فشارهاي بسيار پايين پالايش مي شود. تحت اين شرايط گازهاي حل شده مانند مونواكسيد كربن، هيدروژن و نيتروژن كاهش مي يابد. برخي تجهيزات مانند الكترودهاي گرافيتي يا كويلهاي القايي نيز براي حرارت دهي فلز مذاب در حين و يا در ادامه فرآيند گاززدايي استفاده مي شود.

توسعه فرآيندهاي گاززدايي منجر به فرآيند كربن زدايي با اكسيژن در خلاء (VOD) گرديد كه در آن، فولادهاي زنگ نزن و سوپر آلياژها را ميتوان تحت شرايط بسيار كنترل شده عمل آورد. در اين فرآيند پالايش، فلز مذاب تهيه شده از EAF كه داراي مقادير زيادي كربن و كروم است تحت خلاء و با تزريق اكسيژن كربن زدايي مي‌شود. اين عمل، اجازه مي دهد تا در توليد سوپر آلياژها، از مواد خام حاوي كربن زياد با قيمت پايين تر استفاده كرد. براي بالا بردن كيفيت گاززدايي مي توان مذاب را به وسيله آرگون و يا القاء و يا هر دو هم زد.

سومين روش پالايش، تكنيك كربن زدايي به وسيله آرگون و اكسيژن (AOD) است در اين روش، فلز مذاب معمولاً با تزريق اكسيژن و آرگون كربن زدايي مي شود. مخلوط اكسيژن و آرگون از نازلها يا افشانكهاي مجزا تزريق و نسبت آرگون به اكسيژن با پالايش يا كربن زدايي به تدريج افزايش مي يابد. پس از رسيدن كربن بهحد مورد نياز، واكنش هاي مذاب سرباره، مانند احياء كروم و گوگرد زدايي را مي توان با هم زدن مذاب به وسيله تزريق آرگون خالص تشديد كرد. تزريق آرگون همچنين، گازهاي حل شده ديگر را خارج مي كند.

فرآيند AOD به دلايل زير به سرعت مقبوليت و  توسعه يافت:

1     سادگي و انعطاف پذيري

2     كنترل آسان و قابليت توليد مجدد

3     كيفيت مذاب عالي

اين روش را مي توان انقلابي در توليد فولاد و سوپر آلياژهايي دانست كه نياز به كربن و مقادير عناصر فعال پايين دارند. اين فرآيند شرايط استفاده از فرو كروم هاي پر كربن ديگر مواد خام ارزانتر از براي توليد بسياري از آلياژها فراهم آورده است.ساختمان ساده محفظه AOD نيز مشكلات فرآيندي و تعمير و نگهداري را بسيار كاهش داده است. همچنين، مصرف بالاي آرگون را مي توان به طور جزئي با جايگزيني نيتروژن كاهش داد. از AOD بيشتر در توليد فولادهاي زنگ نزن استفاده مي‌شود ولي برخي شركتها از اين فرآيند براي توليد آلياژهاي پايه نيكل دما بالا و مقاوم در برابر خوردگي استفاده مي كنند.

فصل 3-فرآيندهاي ذوب ثانويه

معمولترين روشهاي ذوب ثانويه براي سوپر آلياژها عبارت است از VAR و ESR. فرآيند VIM عموماً به عنوان فرآيند ذوب اوليه سوپر آلياژها به كار مي رود و ممكن است براي ريخته گري دقيق قطعات سوپر آلياژ كافي باشد با اين وجود، براي مواديكه قرار است در معرض فرآيندهاي شكل دادن باشند، به ويژه براي سوپر آلياژهاي با استحكام بالاتر كه براي توليد توربين هاي گازي بزرگ در معرض كار قرار مي گيرند، فرآيند ذوب ثانويه كاملاً ضروري است شمشهاي VIM عموماً داراي اندازه دانه‌هاي بزرگ و غير يكنواخت است و همچنين انقباض و جدا نشيني عناصر آلياژي نيز رخ مي دهد.

با اين حال در موارديكه محصولات تحت فرآيندهاي شكل دادن قرار خواهند گرفت و نياز به استحكام بالايي است. فرآيند ذوب ثانويه كاملاً ضروري است.

اين موارد مشكلي براي مواد خامي كه قرار است ذوب مجدد شوند ايجاد نمي‌كند، در حاليكه براي سوپر آلياژهايي مانند Incoloy 901 و Waspaloy و In cone 1718 و Astroloy كه فورج پذيراند و تحت كار گرم قرار مي گيرند بسيار محدود كننده و مشكل زاست. اين مشكلات را مي توان با توالي ذوب VIM با VAR يا ESR كاملاص حل كرد. VAR و ESR علاوه بر اصلاح تركيب آلياژ، ساختار انجمادي شمش را نيز اصلاح مي كنند. ]1،3،6[

در برخي سوپر آلياژهاي پايه نيكل پيشرفته، حتي روشهاي VIM    VAR و
VIM    ESR نيز نمي تواندساختار شمش قابل قبولي براي كارگرم به وجود آورد، يك چنين سوپر آلياژهايي با روشهاي متالوژي پودر به عمل مي آيند.

پيشرفتهاي اخير در تكنولوژي ريخته گري و ذوب شمش مانند VADER شرايط مناسبي را براي اصلاح و بهبود ساختار سوپر آلياژهاي با استحكام بالا براي روشهاي فورج و اكستروژن به شكل شمش فراهم مي آورد. ]9    7[

 

 

دانلود فایل

مبانی نظری انواع یادگیری الکترونیکی

مبانی نظری انواع یادگیری الکترونیکی

  انواع یادگیری الکترونیکی
دارای 17 صفحه با فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

انواع یادگیری الکترونیکی
    فلاش   چهار نوع دسته بندي براي يادگيري الكترونيكي ارايه مي دهد اين 4 دسته، شامل موارد زير مي باشد: 
 1.    يادگيري الكترونيكي بدون حضور و بدون ارتباط الكترونيكي 
2.    يادگيري الكترونيكي بدون حضور اما با ارتباط الكترونيكي 
3.    يادگيري الكترونيكي تركيب شده با حضور گاهگاهي 
4.    يادگيري الكترونيكي كه به عنوان يك ابزار آموزشي در كلاس مورد استفاده قرار مي گيرد. 
نگاش  و همكاران با الهام از ديدگاه فلاش، در يك مقاله اي شش دسته بندي براي يادگيري الكترونيكي ارائه كرده و تفاوت ها و  شباهت هاي آنها را مورد بررسي قرار مي دهند. اين شش دسته يادگيري الكترونيكي به قرار زير  ميباشد: 
1.    يادگيري الكترونيكي با حضور فيزيكي و بدون ارتباطات الكترونيكي(از نوع چهره به چهره) 
2.    يادگيري الكترونيكي بدون حضور و بدون ارتباطات الكترونيكي(از نوع خودآموزي) 
3.    يادگيري الكترونيكي بدون حضور و با ارتباطات الكترونيكي(از نوع غير همزمان) 
4.    يادگيري الكترونيكي با حضور مجازي و با ارتباطات الكترونيكي(از نوع همزمان) 
5.    يادگيري الكترونيكي با حضور گاهگاهي و با ارتباطات الكترونيكي(تركيبي/دوگانه،ازنوع غير همزمان) 
6.    يادگيري الكترونيكي با حضور و با ارتباطات الكترونيكي (تركيبي/ دوگانه، ازنوع همزمان) (ابراهیم زاده، 1389).  

2-2-13- يادگيري الكترونيكي با حضور فيزيكي و بدون ارتباط الكترونيكي(از نوع چهره به چهره) 
اين گونه، همان كلاس هاي مرسوم چهره به چهره هستند با اين تفاوت كه در اين  كلاسها از ابزارهاي رايج يادگيري الكترونيكي براي پشتيباني از شيوه انتقال آموزش در كلاس استفاده می شود. در اين گونه، هم آموزش دهنده و هم يادگيرنده به هنگام انتقال آموزش به شكل فيزيكي در كلاس حضور دارند و بنابراين حضور در دسترس، قلمداد مي شود. مثالي از اين نوع يادگيري الكترونيكي، كلاسي است كه در آن كلاس از اسلايدهاي پاورپوينت، كليپهاي ويدوئويي و يا چند رسانه اي براي انتقال محتوا استفاده شود. بسياري از  كلاسهاي چهره به چهره نيز از امكانات يادگيري الكترونيكي در خارج از كلاس درس بهره  مي گيرند، مثلاً هنگامي كه تعامل ميان ياددهنده و يادگيرنده يا ميان يادگيرندگان با يكديگر، با استفاده از ابزارهايي همچون ميزگرد بحث، يا پست الكترونيك، در خارج از ساعات كلاس درس، صورت پذيرد.


. . .

 

       

دانلود فایل

بررسی علل و عوامل و پیشگیری و علائم و انواع بیماری سل

بررسی علل و عوامل و پیشگیری و علائم و انواع بیماری سل

میکوباکتریوم توبرکلوزیس در زیر میکروسکوپ الکترونیک

سِلّ یا خورِشی یک   است.   این بیماری   یا باسیل کخ نام دارد زیرا که در سال ۱۸۸۲ (میلادی) پرفسور   دانشمند   آن را کشف کرد. نوعی از این بیماری که به   موسوم است ،میان انسان و چهارپایان مشترک است. در   به این بیماری xwarišnih می‌گفتند که برابر با بیماری‌ای بود که سبب تحلیل رفتن آدمی می‌شود.

این بیماری در کشورهای جهان سوم از معضلات بهداشتی است و در مناطقی از کشور ما نیز شیوع آن کم نیست و برنامه مبارزه مناسبی را می‌طلبد.مرض سل که به اختصار تی بی نامیده میشود یکی از انواع بیماریهای مهلک در جهان است که عامل ان میکروباکتری‌ها یا به طور دقیقتر میکروباکتریهای سلی است.در بیماری سل معمولا ششها مورد حمله قرار میگیرد این نوع سل را تی بی ریوی نیز گویند ولی از عواقب دیگر سل میتوان به اثر آن بر سیستم عصب مرکزی وغدد لنفاوی وسیستم گردش خون ودستگاه تناسلی وادراری وسیستم بلع وهضم غذا و   و همچنین استخوان‌ها و مفاصل و   نیز نام برد. دیگر میکروباکتریهای مانند بووی و افریکنم ومیکرتی و کانتی نیز باعث سل میشوند ولی زیاد فراگیر نیستند .از انواع نشانه‌های سل میتوان به سرفه مزمن همراه با خلط سینه اغشته به خون وتب وعرق شبانگاهی و کاهش وزن اشاره کرد البته با توجه عفونت در دیگر ارگان‌های بدن میتوان به علایم بیشتری پی برد.سل را میتوان باپرتو ایکس قفسه سینه وتست پوست وخون ووبررسی میکروسکوبی وکشت میکروبی مایعات خون درازمایشگاه تشخیص دادعلاج سل مشکل است وبه دوره‌های طولانی استفاده از انتی بیوتیک‌های متفاوت نیاز دارد همچنین بایدررفتار وتماس افراد کنترل شود.

شیوع بیماری سل در سال 2006.در هر 1000 نفر.قرمزبیشتر از 300،نارنجی=200،زرد=200     100 ،سبز=100     50،آبی کمتر از 50 و خاکستری بدون اطلاعات

اگرچه مقاومت سل در برابر انتی بیوتیکها مصرف انتی بیوتیکها را با مشکل روبه رو کرده واین مسئله روزبه روزپیشرفت میکند.پیشگیری از الوده شدن به سل وکنترل تماسهای افرادوهمچنین واکسیناسیون توسط واکسن بی سی جی بهترین شیوه مبارزه با سل است .باکتری‌های سل میتواند توسط عطسه وسرفه ویا تف کردن افراد الوده به سل در محیط پخش شود.در حال حاضر حدود یک سوم جمعیت جهان به باکتری‌های سل نوع ضعیف الوده‌اند وسرعت الوده شدن افراد درحال حاضر یک نفر در هر ثانیه‌است هرچند بسیاری از این نوع عفونت‌ها هیچگاه تبدیل به نوع حاد ان نمیشوند.وبسیاری از این عفونت‌ها به صورت نهانی هستند حدود یک دهم این عفونت‌ها اخر سر به سل حاد تبدیل میشوند واگر بدون معالجه رها شوندبیش از نیمی از انها به مرگ منجر میشود.طبق امار اعلام شده در سال ۲۰۰۴ حدود۱۴٫۶ ملیون نفردر جهان از بیماری نوع شدید سل رنج میبرند وحدود ۸٫۹ ملیون نفردر جهان مستعد نوع شدید سل هستند وحدود۱٫۶ ملیون نفر نیز بر اثر سل مردند.بیشتر این امار مربوط به کشورهای جهان سوم است اما امار حکایت از ان دارد که این امار حتی در کشورهای پیشرفته نیز رشد داشته دلیل این کار میتواند کم کاری در زمینه واکسیناسیون و یا نحوه اعمال بد ان و نیز پرداختن بیشتر به مسئله ایدز میباشد. اگرچه نحوه پراکنده شدن سل در دنیا یکسان نیست وحدود ۸۰٪ افراد سلی در   و   هستند ودر   حدود ۵ تا ۱۰ درصد به ازمایش سل جواب مثبت داده‌اند. پیش بینی‌ها حاکی از ان است که در امریکا۲۵۰۰۰ نفر مستعد سل وجود دارد وحدود ۴۰٪ سل در آمریکا به دلیل مهاجرت افراد آسیای و آفریقای رخ میدهد.

راه‌های ابتلا

اصلی ترین راه ابتلا و استنشاق ترشحات یا غبار آلوده به باسیل سل می‌باشد که معمولاً ناشی از تماس با بیمار سلی درمان نشده می‌باشد. ولی سل گاوی می‌تواند از طریق مصرف لبنیات آلوده و غیر   نیز انسان را آلوده نماید.بیماری سل به وسیله قطره‌های ریز موجود در هوا از فردی به فرد دیگر منتقل می‌شود و اغلب افرادی را که در ارتباط نزدیک با فرد بیمار باشند ، درگیر می‌کند . بنابراین همه اعضای خانواده فرد بیمار ، در معرض ابتلا به این بیماری هستند. مگر اینکه او به   منتقل شود و با آنها زندگی نکند و یا تحت درمان صحیح قرار بگیرد.فردی که دچار عفونت فعال سلی

 

دانلود فایل

مقدمه ای بر سیستم فرمان

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 11   سیستم فرمان انواع گوناگونی دارد از جمله سیستم فرمان مکانیکی(دنده شانه ای و پینیون)،هیدرولیکی والکتریکی که در این مقاله به آن ها می پردازیم / مقدمه ای بر سیستم فرمان امروزه پیشرفت های علمی و فنی در تمام زمینه ها تحقق یافته و این امر شامل صنایع خودرو سازی و صنایع وابسته نیز شده است.یکی از این صنایع و اجزای وابسته،قسمت فرمان خودرو است که وظیفه ی خطیر هدایت خودرو از طریق آن انجام می شود. برای تغییر مسیر خودرو از سیستم فرمان استفاده می شود.لذا مجموعه ی تشکیل دهنده ی این سیستم نقش مهمی در خودرو به عهده دارد.معمول ترین این سیستم ها،سیستم دنده شانه ای و پینیون است،به طوری که پینیون حرکت دورانی داشته و دنده شانه ای حرکت خطی انجام می دهد.در این حال پینیون حرکت دورانی غربیلک فرمان را به دنده شانه ای انتقال داده،دنده شانه ای نیزحرکت خطی را از طریق مفصل ها به چرخ های خودرو انتقال می دهد. سیر تکامل سیستم فرمان یکی از پارامتر های موثر در انتخاب نوع خودرو در کشورهای توسعه یافته،راحتی چرخش غربیلک فرمان …

آشنایی با انواع انرژی های تجدید پذیر و استفاده آنها

آشنایی با انواع انرژی های تجدید پذیر و استفاده آنها

     آشنایی با انواع انرژی های تجدید پذیر و استفاده آنها

 

 

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:    12  

 

 

 

منابع انرژی تجدید پذیر

انرژی زمین گرمایی با توجه به ظرفیت سنجی‌های صورت گرفته در ایران یكی از مناسب‌ترین انرژیهای تجدیدپذیر قابل جایگزینی برای سوختهای فسیلی در كشور است. 

انرژی زمین گرمایی با توجه به ظرفیت سنجی‌های صورت گرفته در ایران یكی از مناسب‌ترین انرژیهای تجدیدپذیر قابل جایگزینی برای سوختهای فسیلی در كشور است.

براساس مطالعات دفتر انرژی زمین گرمایی سازمان انرژیهای نو ایران منطقه مشكین شهر بهترین نقطه برای استفاده از ظرفیت انرژی زمین گرمایی در كشور است به طوری كه مهمترین هدف این دفتر، ساخت و راه‌اندازی نیروگاه زمین گرمایی به ظرفیت اسمی ‪۱۰۰مگاوات در این منطقه است.

بررسی مطالعات موجود و برنامه‌ریزی برای نصب و راه‌اندازی نیروگاه زمین گرمایی مشكین شهر از سوی گروه نیروگاهی دفتر انرژی زمین گرمایی از سال ‪۷۴ آغاز شد.

فعالیت های اجرایی این طرح در قالب فاز اكتشافی شامل مطالعات ژئوفیزیك، ژئوشیمی و زمین شناسی با همكاری مهندسان مشاور نیوزلندی(‪KML)با هدف احداث نخستین نیروگاه زمین گرمایی در ایران از سال ‪۷۷شروع و با تعیین نقاط حفاریهای اكتشافی مطالعه در فاز اكتشافی در سال ‪۷۸به پایان رسید.

عملیات حفاری نخستین چاههای اكتشافی زمین گرمایی این طرح از سوی پیمانكار حفاری(شركت حفاری ایران)و با نظارت كارشناسان شركت نیوزلندی ‪SKM صورت گرفت.

بر اساس مطالعات گروه نیروگاهی دفتر انرژی زمین گرمایی، نخستین چاه اكتشافی زمین گرمایی مشكین شهر به صورت عمودی با عمق سه هزار و ‪۲۰۰متر و دمایی بالغ بر ‪۲۵۰درجه سانتیگراد حفر شده است.

چاه اكتشافی دوم به صورت انحرافی به عمق سه هزار و ‪۱۷۷متر حفر شد كه دمای انتهای چاه ‪۱۴۰درجه سانتیگراد است و پس از آن چاه اكتشافی سوم به صورت انحرافی و به عمق دو هزار و ‪۲۶۵متر و با دمای ‪۲۱۱درجه سانتیگراد حفاری شد.

پس از پایان حفاری چاه های اكتشافی هم‌اكنون تجیهزات فلزی آزمایش چاه بر روی چاه اكتشافی اول نصب شده است و دفتر انرژی زمین گرمایی همراه با مشاور نیوزلندی در حال بهره‌برداری از این چاه و نتایج به دست آمده در حال بررسی است.

توسعه كاربرد منابع انرژی زمین گرمایی به صورت غیرنیروگاهی در مناطق مستعد ایران نیز از اولویتهای راهبردی گروه غیر نیروگاهی این دفتر در استفاده بیش از پیش از نیروی خفته در بطن زمین است.

فعالیت این گروه بر طراحی و برنامه‌ریزی انواع كاربردهای مستقیم از جریان سیال زمین گرمایی متمركز است به طوری كه گلخانه‌های زمین گرمایی، استخر شنا، ذوب برف در معابر، حوضچه‌های پرورش ماهی، گرمایش فضا و مصارف صنعتی از انواع این كاربردها هستند.

یكی از مهمترین اهداف این گروه اجرای پروژه‌های نمونه در نقاط مختلف برای بررسی اثرات اولیه اجرای چنین طرحهایی در كشور است.

 

 

دانلود فایل

بررسی و مطالعه انواع کيفري حدود ( تعداد حدود اسلامي )

بررسی و مطالعه انواع کيفري حدود ( تعداد حدود اسلامي )

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:   14

 

 

الف: سرقت موتوجب حد ، براي اينکه سرقت مستوجب حد باشد شرايط و خصوصيات متعددي لازم است که تحقق همه آنها بسيار نادرس است .( ماده 198 قانون مجازات اسلامي )

ب) حد محاربه و افساد في الارض ، يکي از انواع چهارگانه حد محاربه و افساد في الارض قطع دست راست و سپس پاي چپ محارب است .

3     مجازات شلاق به عنوان اجراي حد :

الف) حد زناي زن يا مردي که واجد شرايط احصان نباشد صد تازيانه است . همچنين زناي زن محصنه با نا بالغ موجب حد تازيانه است .( تبصره ذيل ماده 83 قانون مجازات اسلامي )1

ب) حد مساحقه براي هر يک از طرفين صد تازيانه است .(ماده 129 قانون مجازات اسلامي )

ج) حد قرادي براي مرد هفتادو پنج تازيانه و تبعيد از محل به مدت سه ماه تا يک سال و براي زن فقط هفتادوپنج تازيانه است .( ماده 138 قانون مجازات اسلامي ) 2

د ) حد قدف براي قدف کننده مرد يا زن هشتاد تازيانه است .( ماده 140 قانون مجازات اسلامي ) 3

ر) حد شرب مسکر براي مرد يا زن ، هشتاد تازيانه است .( ماده 174 قانون مجازات اسلامي )

تفاوت بين حد و قصاص :

قصاص و حد از چند جهت متفاوت هستند :

1          قصاص برپايه برابري کامل و مساوات ميا جرم و مجازات قانون گذاري شده است . يعني کشنده را به حکم قانون کشتن ، و جراحت زننده را مجرم کردن قصاص است .اما در جرم هاي موجب حد تعزير، برابري کامل و هم جنس امکان ندارد . زيرا يک قانون نافع و سودمند به حال جامعه که مي خواهد ريشه رذايل و مفاسد را بخشکاند ، نمي تواند در برابر دزدي ، دزدي را در برابر زنا ، زنا را به عنوان کيفر ؛ قانون گذاري کند .

2          حق در حدود حق الله است و جنبه اجتماعي دارد ، ولي حق قصاص يک حق شخصي است و براساس حق الناس و به طور مستقيم ، براي حمايت از مجني  عليه و ولي يا اوليايي او قانون گذاري شده است ، زيرا جنايت موجب قصاص مستقيما فرد و خانواده او را مورد سخت ترين و وحشتناکترين مصيبت ها قرار داده است .

3          در قصاص که حق آن براي مجني عليه ، يا ولي او قانون گذاري شده است ، همواره اگر بخواهند مي توانند از عفو و بخشش ، استفاده کنند . زيرا حق در اينجا در اختيار مجني عليه ، يا ولي دم است که مي تواند از آن بهرهمند شوند و حق خود را بخواهند و اجراي کيفر قصاص را از ولي فقيه و حاکم طلب کنند ويا به طور مشروطه يعني به شرط آن که جاني ديه را بپذيرد او را مشمول عفو قرار دهند و يا به طور مطلق يعني بدون شرط پرداخت ديه يا چيز ديگر او را ببخشد .

4          جرائمي که کيفر آن ها بر اساس حق الناس قانون گذاري شده است براي اقامه کيفر شکايات و مرافعه صاحب حق نزد حاکم شرع ، شرط است و اگر مطالبهنکند حاکم ،اقامه کيفر نخواهد کرد و اين ،در حد سرقت و قذف و نيز در قصاص ،ثابت است .1

 

دانلود فایل

بررسی انواع سازه ها، سازه های غشایی، فنری، چادری، کابلی و مقوایی در معماری

بررسی انواع سازه ها، سازه های غشایی، فنری، چادری، کابلی و مقوایی در معماری

فرمت فایل:         word

تعداد صفحات:   34

 

 

 

فهرست مطالب

 

سازه های غشایی

سازه

سازه های فنری مهارشده تنسگریتی

فری اتو

سقف بالنی

سازه های چادری

سازه های کابلی

دگرگونی مدرنیسم

تاریخچه

استوانه ها ی مقوایی

معماری پایدار

 

 

 

 

 

سازه های غشایی: (پوشش های چادری)

امروزه با پیشرفت فناوری ها سازه های غشایی به کلی دگرگون و متحول شده اند،هر چند بهبود مصالح موجب بهبود عمکرد پشش های غشایی شده است، ولی روش های نوین طراحی عامل اصلی بهرهوری این سازه ها می باشد .ویژگی های این سازه ها:

1-         ریشه در سنت کهن جادر سازی دارند.

2- به لحاظ ارزانی مصالح، سهولت اجراو سرعت برپایی بسیار جذاب می باشند.

3- کوتاهی عمر،کم دوامی ، آسیب پذیری در مقابل آتش سوزی ،بی ثباتی شکل و چروک شدن از کاستی های این نوع وشش می باشد.

از اولین کاربرد های این نوع چادر ها در سالن های نمایشی و سیرک ها و چادر های ارتش می باشد پیشرفت فن آوری های امروز باعث شده است تا:

1)دوام و طول عمر مصالح بیشتر شود.

2)مقاومت در برتبر ـتش سوزی بیشتر شود.

3)گسترش حریق و دودهای ساطعه کاهش می یابد.

4)انری کمتری برای تنظیم شرایط محیط حاصل می شود.

مثلا در مناطق گرمسیر با استفاده از این غشاء ها می توان مقدار زیادی از نور خورشید را منعکس کرده و دمای ساختمان را با صرف انرژی کمتری تنظیم نمود و در مناطق سردسیر با بهره گیری از لایه های عایق حرارتی که منعطف و مات می شوند با انری کمتری شرایط مطبوع حاصل می شود.

 

سازه های غشایی در سال 1960 توسط فرانک اوتو رواج دوباره ای گرفت. دو طرح پیشنهادی او عبارتند از:

شبکه سیمی آویخته که در نمایشگاه مونترال و همچنین ورزشگاه المپیک مونیخ استفاده شد.که هر دو، جزءعظیم ترین و پیچیده ترین سازه های غسایی هستند.

مدل کف صابونی که لایه نازکی از کف صابون را روی لبه های وتکیه گاه ها با اشکال مختلف می کشند و کشیده ترین و نازک ترین لایه را پدید می آورد .سپس از آن عکسبراری شده و الگو برداری می شود.

امکان استفاده از برنامه های کامپیوتری در سال های 1970 و ویژگی را در تجزیه وتحلیل این نوع سازه ها به همراه داشت :دقت و سرعت فوق العاده در محاسبات ومشکل و گیج کننده بودن وارد کردن و کنترل کردن دادهها ئر نسخه های اولیه.

 

 

پروژه ترمینال حجاج بندر جده در کشور عربستان، 1981.م

طرح پروژه از گروه som بود، ارتفاع هر یک از پایه ها در حدود 45 متر می باشد و هر واحد چادری مساحتی در حدود 1000 متر مربع را می پوشاند ، جنس غشاء سقف از نوع فیبر شیشه ای با حفاظ تفلون می باشد .این پروژه در زمره اولین پروژه های بزرگ می باشد که در آن از برنامه های رایانه ای به نحوه احسن استفاده شد .در طی مراحل طراحی این پروژه ، نتایج بدست آمده با آزمایش بارگذاری 1/1 تفاوت بسیار ناچیزی داشت ، و در دقت عمل برنامه های رایانه ای روشن گردید.

 

         

دانلود فایل

بررسی شبکه کامپیوتری، مدلها، اجزا، انواع شبکه و مفاهيم ارسال سيگنال و پهناي باند و کارت شبکه

بررسی شبکه کامپیوتری، مدلها، اجزا، انواع شبکه و مفاهيم ارسال سيگنال و پهناي باند و کارت شبکه

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   63

 

 

 

تندآموز مفاهيم شبكه‌هاي كامپيوتري

چکيده

فصل اول

شبکه کامپیوتری چیست ؟

مدل های شبکه

اجزا ءشبکه

انواع شبکه از لحاظ جغرافیایی

ریخت شناسی شبکه

پروتکل های شبکه

مدل Open System Interconnection OSI

ابزارهای اتصال دهنده

فصل دوم

مفاهيم مربوط به ارسال سيگنال و پهناي باند

كابل شبكه

كارت شبكه

عملكردهاي اساسي كارت شبكه

نصب كارت شبكه

تنظيمات مربوط به ويندوز براي ايجاد شبكه

شبكه هاي بي سيم

مفاهيم و تعاريف

پارامترهاي مؤثر در انتخاب و پياده‌سازي يك سيستم WLAN

جمع‌بندي

فهرست منابع فصل اول و دوم

 

 

چکيده

 

استفاده از شبکه های کامپیوتری در چندین سال اخیر رشد فراوانی کرده وسازمانها وموسسات اقدام به برپایی شبکه نموده اند . هر شبکه کامپیوتری باید با توجه به شرایط وسیاست های هر سازمان ، طراحی وپیاده سازی گردد. در واقع شبکه های کامپیوتری زیر ساخت های لازم را برای به اشتراک گذاشتن منابع در سازمان فراهم می آورند؛در صورتیکه این زیر ساختها به درستی طراحی نشوند، در زمان استفاده از شبکه مشکلات متفاوتی پیش آمده و باید هزینه های زیادی به منظور نگهداری شبکه وتطبیق آن با خواسته های مورد نظر صرف شود.

در زمان طراحی یک شبکه سوالات متعددی مطرح می شود:

      برای طراحی یک شبکه باید از کجا شروع کرد؟

      چه پارامترهایی را باید در نظر گرفت ؟

      هدف از برپاسازی شبکه چیست ؟

       انتظار کاربران از شبکه چیست ؟

       آیا شبکه موجود ارتقاء می باید ویا یک شبکه از ابتدا طراحی می شود؟

      چه سرویس ها و خدماتی برروی شبکه ارائه خواهد شد؟

 

بطور کلی قبل از طراحی فیزیکی یک شبکه کامپیوتری ، ابتدا باید خواسته ها شناسایی وتحلیل شوند، مثلا در یک کتابخانه چرا قصد ایجاد یک شبکه را داریم واین شبکه باید چه سرویس ها وخدماتی را ارائه نماید؛ برای تامین سرویس ها وخدمات مورد نظر اکثریت کاربران ، چه اقداماتی باید انجام داد ؛ مسائلی چون پروتکل مورد نظر برای استفاده از شبکه ، سرعت شبکه واز همه مهمتر مسائل امنیتی شبکه ، هریک از اینها باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. سعی شده است پس از ارائه تعاریف اولیه ، مطالبی پیرامون کاربردهای عملی آن نیز ارائه شود تا در تصمیم گیری بهتر یاری کند.

این مطلب در اصل بعنوان یک پروژه کارشناسی ارشد در زمینه آسان سازی مفهومهای شبکه برای دانشجویان در دانشگاه تهران در سال 1382 اجرا شد.

 فصل اول

شبکه کامپیوتری چیست ؟

اساسا یک شبکه کامپیوتری شامل دو یا بیش از دو کامپیوتر وابزارهای جانبی مثل چاپگرها، اسکنرها ومانند اینها هستند که بطور مستقیم بمنظور استفاده مشترک از سخت افزار ونرم افزار، منابع اطلاعاتی ابزارهای متصل ایجاده شده است توجه داشته باشید که به تمامی تجهیزات سخت افزاری ونرم افزاری موجود در شبکه منبع1(Source) گویند.

در این تشریک مساعی با توجه به نوع پیکربندی کامپیوتر ، هر کامپیوتر کاربر می تواند در آن واحد منابع خود را اعم از ابزارها وداده ها با کامپیوترهای دیگر همزمان بهره ببرد.

" دلایل استفاده از شبکه را می توان موارد ذیل عنوان کرد2" :

1        استفاده مشترک از منابع :

استفاده مشترک از یک منبع اطلاعاتی یا امکانات جانبی رایانه ، بدون توجه به محل جغرافیایی هریک از منابع را استفاده از منابع مشترک گویند.

2        کاهش هزینه :

متمرکز نمودن منابع واستفاده مشترک از آنها وپرهیز از پخش آنها در واحدهای مختلف واستفاده اختصاصی هر کاربر در یک سازمان کاهش هزینه را در پی خواهد داشت .

3        قابلیت اطمینان :

این ویژگی در شبکه ها بوجود سرویس دهنده های پشتیبان در شبکه اشاره می کند ، یعنی به این معنا که می توان از منابع گوناگون اطلاعاتی وسیستم ها در شبکه نسخه های دوم وپشتیبان تهیه کرد ودر صورت عدم دسترسی به یک از منابع اطلاعاتی در شبکه " بعلت از کارافتادن سیستم " از نسخه های پشتیبان استفاده کرد. پشتیبان از سرویس دهنده ها در شبکه کارآیی،، فعالیت وآمادگی دایمی سیستم را افزایش می دهد.

 

       

دانلود فایل

بررسی انواع هارد دیسک

بررسی انواع هارد دیسک

بخشی از متن:
ديسك سخت با هارد ديسك منبع و محل ذخيره تمام برنامه ها و داده هاى موجود درون يك كامپيوتر است. در حال حاضر ديسك هاى سخت در دو نوع IDE و SATA بيشتر مورد توجه مصرف كنندگان است.
كابل هاى اتصالى به هارد ديسك هاى IDE شامل كابل ۴۰ پين ديتا و كابل چهار پين برق مى باشد، اما در ديسك هاى سخت SATA از كابل هاى برق ۱۵ پين و هفت پين ديتا استفاده مى شود.
يكى از مزاياى هاردهاى Sata استفاده از كابل هفت پين ديتا است. با استفاده از اين كابل، فضاى داخل كيس خلوت و جريان هوا در كيس راحت تر به گردش درمى آيد، همين طور براى تنظيم دو هارد Sata نيازى به جابه جايى جامپرهاى روى هارد نيست، چون خود آن ها بنا به شماره پورت Sata تنظيم مى شوند.
هاردهاى IDE داده ها و اطلاعات را با سرعت ۱۳۳ مگابايت در ثانيه منتقل مى كنند، اما ديسك هاى Sata اطلاعات را با سرعت ۱۵۰ مگابايت در ثانيه جابه جا مى كنند. البته در انواع جديد اين ديسك (A10) اطلاعات با سرعت سه گيگا بايت در ثانيه منتقل مى شوند كه انقلابى در صنعت هارديسك مى باشد.
تمام هارد ديسك ها مقدار فضايى را به عنوان بافز يا حافظه در اختيار دارند تا عمليات و محاسبات انتقالات، سريع تر و مطمئن تر انجام شود. هارد ديسك هاى جديد از مقدار حافظه بيشترى استفاده مى كنند، مانند هارد هشت مگابايتى Sata كه بسيار سريع تر از هاردهاى موجود در بازار است.
در زمان بستن و باز كردن هارد ديسك بايد به اين نكات توجه كرد: …

فهرست مطالب:
انواع هارد دیسک
SATA
RAID
آشنایی با SCSI
مقایسه هارد دیسکهای SATA و IDE
کلاستر
فایل سیستم ترابایتی
WINFS فایل سیستم آینده
دیسک سخت
تکنولوژی
تاریخچه
خصوصیات هارد دیسک
سنجش ظرفیت
جامعیت
مناطق فرود
دسترسی و ارتباط
تولید کنندگان
انواع فایل سیستم ها ، ویژگی ها و کاربردها
آشنایی با سیستم فایل Ntfs و معرفی ویژگی ها و امکانات به طور کامل
خلاصه
سیستم فایل
قابلیت بازیابی
Fat32
سازگاری و رفع اشکال
قابلیت تطابق بهتر NTFS با درایورهای بزرگ
تبدیل به NTFS
بررسی عمیق تر NTFS
نگاشت کلاسترهای معیوب
امنیت اطلاعات
رمزنگاری فایلها
عملیات خواندن و نوشتن فیلها در حالت رمز شده
Unicode Names
یونیکد چیست
فایلهای چند جریانی
فشرده سازی
فشرده سازی NTFS
فایلهای تنک
سهميه هاي ديسک                                         
نمايه سازي                                         
ردگيري توزيع شده پيوندها                                     
Reparse Points                                         
پيوندهاي سخت و نقاط انشعاب                                     
نقاط انشعاب                                         
پوشه ها دروازه هايي براي ساير درايوها                                 
نسخه هاي NTFS                                         
ارتقاي ويندوز                                         
ويژيگيهاي هر نسخه                                     
فهرست مراجع

 

               

دانلود فایل

آشنایی با انواع واکنشهای شیمیایی و اکسیداسیون و تیتراسیون و …

آشنایی با انواع واکنشهای شیمیایی و اکسیداسیون و تیتراسیون و ...

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   120

 

 

 

به نام خدا

جزوه شيمي

واكنش‌هاي اكسيداسيون و احياء در مورد مبادلة الكترون است

 

واكنش‌هاي الكتروشيميايي، در اينجا از يك الكترودي كه توانائي دادن يا گرفتن الكترون را دارد استفاده مي‌كنيم.

 الكترود

 + الكترود

از روي پتانسيل الكترود مي‌توان به الكترون دهندگي يا گيرندگي الكترود پي برد. بر خلاف اكسيد و احيائي كه از روي پتانسيل استاندارد مشخص مي‌شود.

واكنش‌هاي شيميايي:

واكنش‌هاي شيميايي كه در آن از يك الكترود الكترون گرفته شود يا به يك الكترود الكترون داده شود با به عبارت ديگر:

واكنش‌هاي معادله الكترون كه در آنها جزئي به نام الكترود نقش دهنده يا گيرنده الكترون را ايفا مي‌كند.

•           الكترود: جز رسانا:

مانند فلزات، گرافيت يا فلزاتي كه روي آنها نمك‌هاي رسانا قرار گرفته‌اند.

الكترود در نقش دهنده الكترون به ماده كاتد واكنش انجام يافته: احيا كاهش يا واكنش كاتدي

 

الكترود در نقش گيرنده الكترون از ماده آند واكنش انجام يافته: اكسيداسيون، اكسايش يا واكنش آندي

 

علامت الكترودها:

 آند قطب منفي است چون نتيجه انجام واكنش‌هاي آندي خارج شدن بار منفي از الكترود به بيرون است يا بعبارتي انباشته از بار منفي است.

كاتد قطب مثبت است چون محل ورود الكترونها مي‌باشد و داراي كمبود الكترون است.

انواع واكنش‌هاي كاتدي و آندي:

احياء انواع ماده در كاتد:

 كاتيون

 آنيون

 مولكول

 گاز

 رسوب

انواع واكنش‌هاي آندي:

 كاتيون

 آنيون

 مولكول

 گاز

 رسوب

نكته: محل انجام واكنش‌هاي الكتروشيميايي: سطح مشترك يا سطح تماس الكترود و محلول:

 Inter face on

ولي محل انجام واكنش مبادله الكترون در بطن محلول انجام مي‌گيرد:

 Interphase

فرضاً اگر يك ماده بخواهد به الكترود كاتد الكترون دهد بايد خود را به سطح مشترك برساند و يا اگر ماده‌اي بخواهد از آند الكترون بگيرد بايد خود را به سطح مشترك يا سطح الكترود برساند و نيز از آن دور شود.

جايگاه واكنش‌هاي الكتروشيميايي:

پيلها هستند البته پيلها در حالت كاركرد. هر پيل تشكيل شده است از دو نيمه پيل: نيم پيل كاتدي (محل انجام واكنش احيا) و نيم پيل آندي (محل انجام واكنش اكسيد).

ساختمان هر نيم پيل:

يك عنصر هادي بنام الكترود در تماس با يك الكتروليت.

الكتروليتي كه در اطراف آند قرار دارد آنوليت نام دارد.

الكتروليتي كه در اطراف كاتد قرار دارد كاتوليت نام دارد.

نحوه ارتباط دو نيم پيل با يكديگر در يك پيل:

1       ارتباط خارجي توسط يك مدار هادي كه خود بصورتهاي مختلف است.

•           يك سيم فلزي

•           يك دستگاه اندازه‌گيري جريان يا متر

•           يك منبع جريان خارجي

 

2       ارتباط دروني

•           ارتباط دو الكتروليت با هم آنوليت و كاتوليت از يك جنس مي‌باشند. آنوليت و كاتوليت از يك جنس نيستند.

•           ارتباط بين الكترود و محلول در سطح مشترك و انجام واكنش‌هاي اكسيداسيون و احياء.

•           ارتباط بين الكتروليت و الكترود، با جابجايي يونها، تحت تاثير ميدان الكتريكي مهاجرت

اگر آنالويت و كاتوليت از يك جنس نباشند دو حالت دارد:

1       يا اجازه مخلوط شدن به آنها ندهيم: استفاده از ديواره متخلخل كه معمولا از سفال، يا چيني بدون لعاب و يا شيشه گداخته ساخته مي شوند.

 

2       استفاده از پل نمكي: لولة U شكل از شيشه پوشيده از محلول غليظ الكترود قوي بي‌اثر.

 

تذكر: در جريان مهاجرت كاتيون بسمت كاتد و آنيون بسمت آند مي‌آيد و كاتيون از آند و كاتيون از كاتد دور مي‌شود.

 

عبور جريان از درون پل نمكي نفوذ يكسان و بترتيب به خانه آندي و كاتدي.

راه هاي عبور جريان از درون پيل به ترتيب زير مي باشد:

الف) در سطح تماس الكترود و محلول بصورت واكنش الكتروشيميايي

ب) بين الكترود و پل نمكي در درون محلول به صورت مهاجرت يوني.

ج) در درون پل نمكي به صورت مهاجرت و نفوذ يونها در دو خانه آندي و كاتدي.

پيل دانيال:

پيلي كه در آن پل نمكي وجود داشته باشد،

واكنش‌ در سطح تماس الكترود و محلول:

كاتد       :          

آند:                   

شكل****

بعد از مدتي محلول آبي رنگ سولفات مس بي رنگ مي‌شود.

باطري سربي (Lead cell)

بدنه الكترود از آلياژ سرب و آلتيوان، ولي محل اصلي آند از سرب و محل اصلي كاتد در اكسيد سرب است.

واكنش در سطح تماس كاتد و الكتروليت.

 

شكل*********

واكنش در سطح تماس آند و الكتروليت:

 

عبور جريان از درون محلول بين آند و كاتد:       مهاجرت  كاتد       آند

انواع پيل‌ها

1. پيل‌هاي گالوانيك يا ولتائيك:

براي انجام واكشن الكتروشيميايي در سطوح الكترودها نيازي به نيروي الكتريكي خارجي ندارد (پيل‌هاي خود به خودي) مانند باطري ماشين، پيل خشك، پيل دانيل.

ويژگي اين پيل‌ها:

•           پتانسيل كاتدي < پتانسيل آندي

•           نيروي الكتروموتوري = پتانسيل پيل هميشه مثبت است. پس اختلاف پتانسيل كاتد و آند هميشه از صفر بزرگتر است.

2. پيل‌هاي الكتروليزي:

نيازمند انرژي الكتريكي خارجي براي كار كردن (مانند آبكاري فلزات)

ويژگي‌هاي اين پيل‌ها:

•           پتانسيل كاتد > پتانسيل آند (كمبود انرژي دارد)

•           پتانسيل پيل منفي است

امكان بكارگيري پيل‌هاي گالوانيك به صورت الكتروليزي  شارژ باطري‌ها.

امكان بكارگيري پيل‌هاي الكتروليزي به صورت گالوانيك وجود ندارد.

كاركرد باطري سربي به صورت گالوانيك.

كاتد:

احياء:

آند:

اكسيداسيون:

كاركرد باطري سربي به صورت پيل الكتروليزي در جريان شارژ باطري

كاتد: (آند پيل گالوانيك در نقش كاتد كار مي‌كند)

 

 

دانلود فایل

بررسی پربیها و ساختمان و انواع و خواص آنها

بررسی پربیها و ساختمان و انواع و خواص آنها

      بررسی پربیها و ساختمان و انواع و خواص آنها

 

 

فرمت فایل:    word

تعداد صفحات:    37  

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                

1   اهمیت زیست شناسی    

2   نقش چربیها   

3   ساختمان و تقسیم بندی چربیها    

4   خواص  انواع چربیها      

5   لیپیدهای پیش ساز و مشتقات     

6   لیپیدهای کمپلکس       

 

 

 

 

اهمیـت زیست پـزشکـی

لیپیدها

لیپیدها گروه ناهمگونی از ترکیبات شامل چربیها، روغنها، استروییدها، مومها و ترکیبات مشابه هستند که بیشتر از جهت خواص فیزیکی با هم نسبت دارند تا خواص شیمیایی. خواص مشترک آنها عبارتند از : 1) نسبتاً نامحلول در آب و 2) محلول در حلالهای غیرقطبی نظیر اتر و کلر و فرم. لیپیدها نه فقط به دلیل انرژی زیادشان، بلکه به علت ویتامینهای محلول در چربی و اسیدهای چرب ضروری که در چربی غذاهای طبیعی وجود دارد نیز از اجزای مهم غذایی هستند.

چربی در بافت چربی ذخیره می شود، که در بافتهای زیرپوستی و اطراف اعضای خاص، نقش عایق حرارتی دارد. لیپیدهای غیرقطبی نیز در اعصاب میلین دار حکم عایق الکتریکی را دارند و امکان گسترش سریع امواج دپلاریزاسیون را فراهم می سازند. ترکیبات چربی و پروتئین (لیپوپروتئینها) از اجزای مهم سلول هستند، هم در غشای سلول و هم در میتوکندریها وجود دارند، و به عنوان وسیله ای برای انتقال لیپیدها در خون نیز به کار می روند.

چربیها و روغنها

چربیهای حیوانی و روغنهای گیاهی (تری گلیسریدها)، از جمله ترکیبات طبیعی به شمار می آیند.

از نظر شیمیایی، چربیها و روغنها تری استرگلیسرول (گلیسرین) می باشند، یعنی تری استر حاصل از گلیسرول و اسید کربوکسیلیک بلند زنجیر. بر اثر آبکافت چربیها و روغنها در محلول آبی هیدروکسید سدیم، گلیسرول و نمک سدیم سه اسید چرب حاصل می شود.

 

 

گلیسرین صابون                چربی

 

چنانچه محلول به اندازه کافی قلیایی باشد، اسیدهای چرب حاصل، کاملاً به نمک اسیدهای چرب ، یعنی صابون (یک ماده پاک کننده) تبدیل می شوند.

اسیدهای چرب حاصل از آبکافت تری گلیسریدها (چربیها) عموماً راست زنجیرند و بین 12 تا 20 اتم کربن دارند. این زنجیر ممکن است اشباع شده (بدون پیوندهای دوگانه کربن – کربن) یا اشباع نشده (دارای پیوندهای دو گانه کربن – کربن) باشند. سه اسید چرب موجود در یک چربی ممکن است متفاوت باشند. در جدول 3  2 تعدادی از اسیدهای چرب مهم نام برده شده اند و ساختار آنها نوشته شده است. همچنین، در جدول 3  3 درصد اسیدهای چرب موجود در منابع مختلف نشان داده شده است.

 

 

دانلود فایل

بررسی زمین لرزه و انواع آن و انواع امواج لرزه اي و گسل و مرزها

بررسی زمین لرزه و انواع آن و انواع امواج لرزه اي و گسل و مرزها

فرمت فایل:         word

تعداد صفحات:   169

 

 

 

اولیه کره زمین

انفجار منحصر به فرد یک آتشفشان، وحشت حاصل از یک زلزله، منظره بی بدیل یک دره کوهستانی، و خسارت ناشی از یک زمین لغزش موارد متناقضی هستند که ما همواره شاهد آن بر روی کره زمین هستیم.

کره زمین یک جزء بسیار کوچک از کاینات پهناور است، ولی خانه ماست. کره زمین منابع مورد نیاز برای جامعه پیشرفته و عناصر زندگی ما را تامین میکند. بنابراین آگاهی از این سیاره برای ادامه زندگی ما حیاتی است.

 

 پدید آمدن زلزله¬های اخیر که حاصل جابجائی در پوسته زمین است، و انفجار مواد مذاب از یک آتشفشان فعال، تنها نمایشگر قسمتهای پایانی از یک پروسه طولانی است که ساختار کنونی کره زمین را بوجود آورده است. پدیده¬های زمین شناسی که در داخل زمین اتفاق می¬افتند تنها در سایه توجه به تاریخچه کره زمین و نحوه تغییرات آن در طول سالیان کهن قابل شناخت است. به همین منظور ابتدا خلاصه ای از پیدایش اولیه کره زمین ارائه میگردد.

کره زمین یکی از 9 سیاره¬ای است که به همراه چندین قمر و تعداد زیادی اجسام کوچکتر به گرد خورشید می¬گردند. طبیعت منظم و مرتبی که بر منظومه شمسی حاکم است، محققان را به این استنتاج هدایت می¬کند که زمین و سایر کرات هم زمان با خورشید و از عناصر اولیه یکسانی تشکیل شده باشند. بر اساس فرضیه سحابی، اجسام منظوم شمسی از یک توده بزرگ ابر دوار به نام ابر خورشیدی تکوین یافته است که این توده سحابی غالبا از هیدروژن و هلیم و درصد پایینی از عناصر سنگینتر ترکیب یافته بود.

حدود 5 میلیارد سال پیش، این توده بزرگ ابر از گاز و ذرات ریز بر اساس جاذبه شروع به کشیده شدن به سمت همدیگر کردند. با منقبض شده این ابر مارپیچی بر سرعت چرخش آن افزوده می¬شد. با گذشت زمان این توده پراکنده تبدیل به یک دیسک صاف با تمرکز مواد در مرکز آن گردید.

 

همراه با انباشته شدن مواد برای تشکیل کره زمین، اصابت ذرات سحابی با سرعت بالا و زوال عناصر رادیواکتیو باعث افزایش تدریجی دمای کره زمین گردید. این افزایش دما به اندازه¬ای بود که گرمای لازم برای ذوب آهن و نیکل را تامین نمود. پدیده ذوب، حبابهای مایعی از فلزات سنگین ایجاد نمود که به سمت مرکز سیاره زمین فررفتند.

  علاوه بر این، در دوره ذوب، توده¬های شناوری از سنگ مذاب به سطح کره زمین انتقال یافتند که با استحکام یافتن در سطح کره زمین، پوسته اولیه آن را تشکیل دهند. این مواد سنگی غنی از اکسیژن و عناصر oxygen seeking بخصوص سیلیکون و آلومینیوم و مقدار کمتری کلسیم، سدیم، پتاسیم، آهن و منگزیم بودند. این دوره اولیه تفکیک شیمیایی، سه لایه اساسی داخلی زمین یعنی هسته غنی از آهن، پوسته ابتدائی باریک و بزرگترین لایه زمین به نام گوشته را که بین هسته و پوسته قرار دارد را بوجود آورد.

 

چهار لايه زمين:

زمين از چهار لايه متفاوت تشكيل شده است. بسياري از زمين شناسان معتقدند كه زمين در مركز خود از مواد سنگينتر و با چگالي بيشتر تشكيل شده است و مواد سبكتر به سمت بالا حركت مي كنند. زيرا پوسته زمين غالبا از مواد سبكتر(سنگهاي بازالت و گرانيت) ساخته شده در حاليكه هسته آن شامل فلزات سنگين(نيكل و آهن) است.

پوسته لايه اي است كه شما بر روي آن زندگي مي كنيد، اين لايه به خوبي مطالعه و درك شده است. گوشته بسيار گرمتر از پوسته است و توانايي جريان زيادي دارد. هسته هاي دروني و بيروني همچنان گرمتر هستند و فشار وارده در مركز زمين به اندازه اي است كه شما مي توانيد به وسيله آن، يك توپ را به يك تكه سنگ مرمر تبديل كنيد.

 

 

پوسته:

پوسته زمين، شبيه پوسته يك زمين است. اين لايه نسبت به سه لايه ديگر، بسيار نازكتر است. پوسته، در محل اقيانوسها(پوسته اقيانوسي)تنها حدود 5-3 مايل(8كيلومتر) ضخامت دارد و در قاره ها(پوسته قاره اي) حدود25 مايل(32كيلومتر) ضخامت دارد. درجه حرارت پوسته از درجه حرارت هوا در بالاترين بخش آن، تا 1600درجه فارنهايت(870 درجه سلسيوس) در عميق ترين بخش پوسته تغيير مي كند. شما مي توانيد يك قرص نان در تنور(اجاق) خودتان در حرارت 350درجه فارنهايت) بپزيد. در حرارت 1600درجه فارنهايت،‌سنگها شروع به ذوب شدن مي كنند. پوسته زمين به قطعاتي كه ورقه ناميده مي شوند، تقسيم شده است. ورقه ها نيز بر روي يك گوشته پلاستيكي نرم كه زير پوسته قرار گرفته اند شناورند. اين ورقه ها معمولا به آرامي حركت مي كنند ولي اغلب، به هم مي چسبند و فشار زيادي را ايجاد مي نمايند. فشار ايجاد شده و سنگها خميده مي شوند تا حدي كه بشكنند. به هنگام رخداد اين پديده، زمين لرزه ايجاد مي شود. به ضخامت كم پوسته، در مقايسه با ساير لايه ها توجه كنيد. كلا هفت ورقه اقيانوسي و قاره اي بر روي گوشته اي كه از مواد داغتر و با چگالي بيشتري تشكيل شده است،‌شناور مي باشند.

 

پوسته از دو نوع سنگ اصلي تشكيل شده است، گرانيت و بازالت. پوسته قاره اي بيشتر از گرانيت تشكيل شده در حاليكه پوسته اقيانوسي شامل نوعي از سنگهاي آتشفشاني، كه بازالت ناميده مي شوند، مي باشد.

سنگهاي بازالتي ورقه هاي اقيانوسي،‌چگالي بيشتري داشته و از سنگهاي گرانيتي ورقه قاره اي سنگينتر هستند. شاهد اين قضيه نيز، رانده شدن پوسته قاره اي بر روي پوسته سنگينتر اقيانوسي در طي برخورد ورقه ها مي باشد. پوسته و قسمت بالايي گوشته، پهنه اي از سنگهاي صلب و شكننده را ايجاد مي كنند كه سنگ كره(ليتوسفر) ناميده مي شود. لايه پاييني سنگ كره صلب، پهنه اي با محتويات قيرمانند است كه سست كره(آستنوسفر) نام دارد. سست كره، بخشي از گوشته است كه جريان دارد و ورقه ها بر روي آن حركت مي كنند.

 

گوشته:

گوشته لايه اي است كه مستقيما بر روي سيما قرار دارد. اين لايه بزرگترين قسمت زمين است كه حدود 1800مايل ضخامت دارد. گوشته از سنگهاي بسيار داغ و چگال تشكيل شده است. اين لايه سنگي، ‌شبيه قير جريان مي يابد. اين جريان در اثراختلاف زياد درجه حرارت از كف تا بالاي گوشته مي باشد. حركت گوشته، دليل حركت ورقه هاي زمين است. درجه حرارت گوشته، از 1600درجه فارنهايت در بالاي آن تا 4000درجه در قسمتهاي قاعده اي اس،‌ تغيير مي كند.

جريانهاي همرفتي:

گوشته از مواد بسيار چگالتر و با ضخامت بيشتر ساخته شده است. ورقه ها بر رو ي آن مانند روغني كه بر روي آب شناور است،‌ شناورند. بسياري از زمين شناسان معتقدند كه گوشته به سبب وجود جريانهاي همرفتي،‌جريان دارد.

جريانهاي همرفتي، به علت وجود موادبسيار داغي است كه از عميق ترين قسمت گوشته بالا مي آيند سپس سرد شده، دوباره پايين رفته، سپس داغ شده و باز بالا مي آيند و اين چرخه بارها و بارها ادامه مي يابد.

شما سوپ يا پودينگ را در ماهيتابه اي گرم مي كنيد و جريانات همرفتي را مي توانيد در اين مايع ببينيد كه شروع به حركت مي كند.

هنگامي كه جريانان همرفتي در درون گوشته جريان مي يابند، مي توانند پوسته را نيز به حركت درآورند. در اثر اين جريانات، پوسته آزادانه حركت مي كند.

نوار نقاله، دركارخانه جعبه ها را حركت مي دهد همانند جريانات همرفتي در گوشته، كه ورقه هاي زمين را حركت مي دهد.

 

هسته خارجي:

هسته زمين، شبيه توپي است از مواد بسيار داغ(9000-4000 درجه فارنهايت). هسته خارجي آنقدر داغ است كه فلزات در آن همگي به صورت مايع هستند. هسته خارجي، 1800 مايل پايينتر از پوسته قرار دارد و حدود 1400مايل ضخامت دارد. هسته خارجي از نيكل و آهن مذاب تشكيل شده است.

 

هسته داخلي:

هسته داخلي آنقدر فشار و حرارت بالايي دارد كه فلزات به يكديگر فشرده شده و مانند مايع قادربه حركت نيستند. اما نيروهاي وارد شده به آنها باعث مي شود كه در جاي خود همانند يك جامد بلرزند. هسته داخلي، 4000 مايل پايينتر از پوسته است و حدود 800مايل ضخامت دارد. درجه حرارت در آن بيش از 9000درجه فارنهايت است و فشار 45 ميليون پوند براينچ مربع است. اين مقدار فشار، سه ميليون برابر فشار هوا بر سطح بدن شما در كنار درياست.

همراه با دوستانتان به سوالات زير پاسخ دهيد. اگر شما براي به دست آوردن جواب سوالات،‌نياز داريد كه به صفحات قبل بازگرديد،‌ استفاده از عنوان صفحات كه درست در پايين سوالات آمده، به شما كمك خواهد كرد.

1- نام چهار لايه تشكيل دهنده زمين را به ترتيب از خارجي ترين بخش تا هسته بنويسيد.

2- چه چيز سبب مي شود كه گوشته جريان پيدا كند؟

3- دو فلز اصلي تشكيل دهنده هسته خارجي و داخلي زمين كدامند؟

4- توضيح شخصي شما از اين كه زمين چگونه به وجود آمده است، چيست؟

كارت 2، چهار لايه، به شما كمك خواهد كرد.

 

زمين لرزه:

 

زمين لرزه،‌تكان ناگهاني و سريع زمين در اثر آزادشدن انرژي ذخيره شده در سنگهاست. ممكن است اين انرژي ساليان سال در سنگ ذخيره شده و سپس ظرف چند ثانيه يا چند دقيقه آزاد شود. اكثر زمين لرزه ها،‌آنقدر كوچكند كه انسان آنها را حس نمي كند. از سوي ديگر، بعضي از زمين لرزه ها،‌خرابيهاي زيادي به بار مي آورند و صدهاهزار نفر را مي كشند. خطوط صورتي و نقاط موجود روي نقشه جهان بال، مناطق فعال لرزه اي را نشان مي دهند.

دو كمربنداصلي لرزه خيز در دنيا وجود دارد. يكي كمربند سيركوم- آرام كه اقيانوس آرام را دربرمي گيرد و ديگري كمربند آلپ كه بخشهايي از اروپا و آسيا را دربر مي گيرد. كمربند سيركوم- آرام، سواحل غربي آمريكاي شمالي و آمريكاي جنوبي، ژاپن و فيليپين را شامل مي شود.

سالانه،‌ميليونها زمين لرزه در زمين رخ مي دهد. اكثر زمين لرزه ها فقط چند ثانيه طول مي كشند اما ممكن است زمين لرزه هاي بزرگ چند دقيقه طول بكشند. تقريبا 90 درصد زمين لرزه ها در مرز ورقه ها رخ مي دهند يعني در جايي كه دو ورقه به هم برخورد مي كنند،‌از هم دور مي شوند يا در كنار هم مي لغزند. هنگامي كه اين ورقه ها، به طور ناگهاني حركت مي كنند، مقادير بسيار زيادي انرژي آزاد مي شود كه تبديل به حركت امواج مي شود. امواج زمين لرزه، شبيه امواج صوتي و امواج آب هستند. چرخش اين امواج در پوسته زمين است كه‌ سبب فروريختن ساختمانها،‌ شكستن پلها،‌بالاآمدگي كوهها، فرونشست زمين و در بعضي موارد، ايجاد شكافهاي بزرگ در زمين مي شود.

 

 

دانلود فایل

مروری بر نحوه تولید و اجزای برق و آشنايي با انواع تحريک مولد سنکرون و نوع اثر آنها در شبکه هاي

مروری بر نحوه تولید و اجزای برق و آشنايي با انواع تحريک مولد سنکرون و نوع اثر آنها در شبکه هاي

فرمت فایل:   Word

تعداد صفحات:    14  

 

 

 

سايرروشهاي تنظيم  ولتاژ شبکه  برق سراسري

سطح ولتاژ شاخص اصلي تعادل بين توان راکتيو توليد شده و توان راکتيو موردنياز در سطح شبکه ميباشد. تغييرات ولتاژ از حد نامي علاوه بر اينکه ميتواند منجر به صـدمـاتي بر روي دستگاهها تجهيزات شبکه و مصرف کنندهها ميگردد ، در حالات بحراني و غيرقابل تحمل ميتواند عامل بروز نوسانات ولتاژي ، و ناپايداري و اختلالات قابل توجه در سطح شبکه گردد ، با توجه به ساختار کنوني شبکه از نقطه نظر امکانات کنترل ولتاژ (منابع مگاواري مانند راکتورها ، خازنها ، قابليت تنظيم تپ ترانسفورماتورهاي قدرت و توانايي مولدها در توليد و يا جذب توان راکتيو(

 

براي درک بهتر از عنوان فوق ،ما در پيش زمينه اي به آشنايي با ژنراتور ، نحوه توليد برق و همچنين خاصيت سلفي و خازني بارها مي پردازيم و اينکه توان راکتيو را چگونه مي توان کاهش داد و اينکه افزايش ضريب قدرت  چگونه موجب کاهش يکسري تلفات است و يا تغييرات فرکانس چگونه نمايانگر تغيير فرايند توليد و مصرف است. همچنين آشنايي جزيي با بانکهاي خازني و در ادامه بحث آشنايي با انواع تحريک مولد سنکرون و نوع اثر آنها در  شبکه هاي قدرت  .

براي توليد يک مجموعه سه فازه که فازها به انداز120 درجه الکتريکي در زمان با يکديگر فاصله دارند بايد از سه کلاف که 120 درجه الکتريکي فاصله دارند استفاده نمود. بعلت مزاياي سيستم سه فاز در توليد، انتقال و مصرف از مولد هاي سنکرون سه فازه استفاده مي شود. به طور کلي ولتاژ ژنراتور همزمان با تغييرات بارژنراتور تغيير مي کند و تنها راه براي ثابت نگه داشتن ولتاژ ترمينال، تنظيم جريان تحريک ژنراتور است. عواملي که باعث تغيير ولتاژ ژنراتورمي شوند عبارتند از : ضريب توان، شدت جريان بار، سرعت چرخش و درجه حرارت وعلت افت ولتاژ ژنراتور ها، اثر بارگيري، فرکانس و تحريک مي باشند.براي جلوگيري از افت ولتاژ افزايش يا کاهش جريان تحريک، تغييرات اختلاف فاز جريان نسبت به ولتاژ ژنراتور و افزايش يا کاهش فرکانس پيشنهاد مي گردد. تنها عاملي که به طور موثر به ولتاژ ترمينال اثر مي گذارد جريان تحريک است که براي جلوگيري از آن تنظيم جريان تحريک الزامي است، ولتاژ تحريک ژنراتور بايد بين صفر و ولتاژ تحريک لازم در موقع اضافه بار در حالت سلفي قابل تنظيم باشد تا بتوان ولتاژ ترمينال را ثابت نگه داشت.

 

 

دانلود فایل

آشنایی با تدریس و انواع روش های تدریس

آشنایی با تدریس و انواع روش های تدریس

     آشنایی با تدریس و انواع روش های تدریس

 

 

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:     19 

 

 

 

مقدمه :

تعريف روش:

« روش در مقابل واژه ي لاتيني «متد » به كار مي رود ، وواژه ي متد در فرهنگ فارسي « معين » و فرهنگ انگليسي به فارسي «آريانپور »به :روش ، شيوه ،راه ،طريقه ، طرز ، اسلوب معني شده است . به طور كلي «راه انجام دادن هر كاري » را روش گويند .روش تدريس نيز عبارت از راه منظم ،با قاعده و منطقي براي ارائه درس مي باشد .

تقسيم بندي روش تدريس :

1 ـ روشهاي تاريخي   2 ـ روشهاي نوين « صفوي ، ص 239، 1370)

« اصطلاح تدريس ،اگر چه در متون علوم تربيتي مفهومي آشنا به نظر مي رسد ،اكثر معلمان و مجريان برنامه هاي درسي با معني و ماهيت درست آن آشنايي دارند . برداشتهاي مختلف معلمان از مفهوم تدريس مي تواند در نگرش آنان نسبت به دانش آموزان و نحوه ي كار كردن با آنها تأثيرمثبت يا منفي بر جاي گذارد . برداشت چند گانه از مفهوم تدريس مي تواند دلايل مختلفي داشته باشد ؛از مهمترين آنها ضعف دانش پايه و اختلاف در ترجمه و برداشت نادرست معلمان از ديدگاههاي مختلف تربيتي است. گاهي آشفتگي و اغتشاش در درك مفاهيم تربيتي به حدي است كه بسياري از كارشناسان ، معلمان و دانشجويان اين رشته مفاهيمي چون پرورش ، آموزش ،تدريس و حرفه آموزي را يكي تصور مي كنند وبه جاي هم به كار مي برند . اين مفاهيم اگر چه ممكن است در برخي جهات وجوه مشترك و در هم تنيده داشته باشند ، اصولاً مفاهيم مستقلي هستند و معناي خاص خود را دارند .

پرورش يا تربيت «جرياني است منظم و مستمر كه هدف آن هدايت رشد جسماني ، شناختي ، اخلاقي و اجتماعي يا به طور كلي رشد همه جانبه شخصيت دانش آموزان در جهت كسب و درك معارف بشري و هنجارهاي مورد پذيرش جامعه و نيز كمك به شكوفا شدن استعداد آنان است » (سيف ،1379 ، 28 ) . بر اساس چنين تعريفي پرورش يك نظام است ، نظامي كه كاركرد اساسي اش شكوفا كردن استعداد و تربيت شهرونداني است كه هنجارهاي مورد پذيرش جامعه راكسب كنند و متعهد به ارزشهاي آن باشند . حتي بسياري از صاحب نظران تربيتي كاركردي فراتر از كاركرد ذكر شده براي پرورش قائلند و معتقدند كه القاي ارزشها و سنتها و اخلاقيات پذيرفته شده جامعه به افراد يكي از قديمي ترين ديدگاه پرورشي است ، به جاي چنين كاركردي ،نظام تربيتي بايد رشد مهارتهاي شناختي از قبيل تفكر انتقادي ، تحليل ارزشها و مهارتهاي گروهي را در كانون كاركردهاي خود قرار دهد تا زمينه ي مردم سالاري در جامعه فراهم شود . (ميلر ،1983) گروهي ديگر نيز بر اين باورند كه نظام تربيتي بايد عامل تغيير و تحول اجتماعي باشد . (فريره ، 1972 )

تحليل مفاهيم و كاركردهاي ذكر شده نشان مي دهد كه به هيچ وجه نمي توان مفهوم «پرورش » را با مفاهيمي چون آموزش ،تدريس و يا حرفه آموزي يكي دانست .پرورش مفومي كلي است كه مي تواند ساير مفاهيم را در درون خود جاي دهد .

مفهوم آموزش برخلاف پرورش يك نظام نيست ، بلكه آموزش فعاليتي است هدفدار واز پيش طراحي شده ،كه هدفش فراهم كردن فرصتها و موقعيت هايي است امر يادگيري را در درون يك نظام پرورشي تسهيل كند و سرعت بخشد .بنابراين آموزش وسيله اي است براي پرورش ، نه خود پرورش .آموزش يك فعاليت مشخص و دقيق طراحي شده است ؛پس هدفهاي آن دقيق تر و مشخصتر و زودرستر از هدفهاي پرورشي است .آموزش ممكن است با حضور معلم ويا بدون حضور معلم از طريق فيلم ،راديو ،تلويزيون و ساير رسانه ها صورت گيرد .

مفهوم تدريس به آن قسمت از فعاليت هاي آموزشي كه با حضور معلم در كلاس درس اتفاق مي افتد اطلاق مي شود . تدريس بخشي از آموزش است و همچون آموزش يك سلسله فعاليت هاي منظم ، هدفدار واز پيش تعيين شده را در بر مي گيرد و هدفش ايجاد شرايط مطلوب يادگيري از سوي معلم است . به آن قسمت از فعاليت هاي آموزشي كه به وسيله ي رسانه ها و بدون حضور و تعامل معلم با دانش آموزان صورت مي گيرد به هيچ وجه تدريس گفته نمي شود. بنابر اين آموزش معنايي عامتر از تدريس دارد . به عبارت ديگر مي توان گفت هر تدريسي آموزش است ،ولي هر آموزشي ممكن است تدريس نباشد . چهار ويژگي خاص در تعريف تدريس وجود دارد كه عبارتند از :

الف ) وجود تعامل بين معلم و دانش آموزان

ب) فعاليت بر اساس اهداف معين واز پيش تعيين شده

ج ) طراحي منظم با توجه به موقعيت و امكانات

د) ايجاد فرصت و تسهيل يادگيري . » ( شعباني ،ص 9 ، 1382)

 

 

دانلود فایل

پاورپوینت آماده: بررسی انواع شیشه های مورد استفاده در ساختمان 61 اسلاید

پاورپوینت آماده: بررسی انواع شیشه های مورد استفاده در ساختمان     61 اسلاید

فرمت فایل:     پاورپوینت

تعداد صفحات:   61

 

 

            شیشه های خم ( Bend Glass )

          شیشه های خم بیشتر به منظور تحقق ایده های مهندسین معمار و طراحان نمای ساختمانها تولید می گردد و باعث افزایش فضا ، زیبایی ، جذابیت و نیز مقاومت بیشتر می شوند.ایجاد تنوع در فضا ،استفاده از فضای بدون استفاده و ایجاد هارمونی وهماهنگی در دید از ویژگی های منحصر به فرد این نوع شیشه ها می باشد.

 

          شیشه اسپندرال

          استفاده از شیشه اسپندرال شیوه¬ای مناسب برای پوشاندن سطوح ناخواسته مانند فضای بین طبقات در نماهای تمام شیشه ای است. شیشه اسپندرال شیشه ای غیرشفاف است که فضای پشت آن قابل رؤيت نمی¬باشد. شیشه اسپندرال در انواع رنگها تولید می¬شودو میتواند با دیگر بخشهای نما تضاد يا هماهنگی داشته باشد.

 

شیشه های ایمنی (Safety Glass )

   شیشه های ایمنی به سختی می شکنند و در مقابل نیروهای ناشی از ضربه ، انفجار ، باد و زلزله مقاومت نموده و یا در صورت شکستن به تکه های کوچکی تبدیل می شود که برندگی شیشه عادی را ندارند و خسارت جانی و مالی حادثه را به حداقل می رسانند.این شیشه ها پس از فرایند سخت سازی ۵ الی ۶ برابر نسبت به شیشه های معمولی مقاومتر می شوند.ایجاد تغییرات بعدی روی شیشه های ایمنی دشوار و در اکثر مواقع غیر ممکن است ، لذا در تهیه نقشه مورد نیاز بایستی دقت کافی به عمل آید.

در ضمن حین انجام پروسه سخت سازی این قابلیت وجود دارد تا محصول به شکل خم استوانه ای نیز باشد ، که البته در این زمینه محدودیتهایی جهت ضخامت و r وجود دارد.

شیشه های درهای ورودی مغازه ها از این نوع است.

 

شیشه های دو جداره ( Insulating Glass )

استفاده از شیشه های دو جداره به دلیل حفظ انرژی حرارتی و برودتی و کاهش آلودگی صوتی در پنجره ساختمان بیمارستانها ، کتابخانه ها ، موزه ها و ساختمانهای حاشیه خیابانهای پر تردد کاربرد وسیع دارند.اخیراْ برای ایمنی و آسایش بیشتر پنجره وسایل نقلیه عمومی مانند واگنهای قطار و اتوبوسهای بین شهری نیز به شیشه های دو جداره مجهز شده اند.

میانگین سر و صدا در شهرهای بزرگ در حدود ۶۵ تا ۷۰ دسیبل است این در حالی است شدت صوت مجاز برای بیمارستانها و محیط هایی از این نوع حداکثر ۳۹ دسیبل است .شیشه های دو جداره می توانند شدت صوت را حدود ۵۰ دسیبل کاهش دهند و آن را به مرز ۲۰ تا ۳۰ دسیبل برسانند. به علاوه شیشه های دو جداره انتقال گرما را به شیوه های گوناگون و با رعایت نمودن اصول مهندسی تا حد زیادی کاهش می دهند. لایه های هوای خشک که خود عایق طبیعی محسوب می شوند بین دو جداره شیشه محبوس می شود که قابل مقایسه با یک پوشش فایبر گلاس است.

 

 

شیشه های سندبلاست و لبه دار (Sandblast and edge Glass )

سند بلاست (مات کردن ) شیشه برای جلوگیری از دید یا ایجاد طرح ، نقش و نوشته بر روی شیشه مورد استفاده قرار می گیرد.

ایجاد پخ با زاویه های مختلف و پخ تزیینی ، کاربرد شیشه را در زمینه ساخت پرژکتورها ،شیشه های رو میزی ، شیشه های دکوری و … بسیار چشمگیر کرده است.

 

    شيشه هاي هوشمند مانع گرما در اتاق مي شوند!

   

   

     امروزه نوع جديدي از پنجره ها با شيشه هاي هوشمند ساخته مي شوند كه در تابستان گرماي آفتاب را در ساختمان كاهش مي دهند و در مقابل در زمستان اشعه گرمادهنده را بيشتر جذب مي نمايد. بدين ترتيب صرفه جويي زيادي در مصرف برق براي سرمايش و گرايش در فصول مختلف سال باعث مي شوند.

   

   

    نخستين نمونه هاي ساختمان هاي هوشمند به دهه هشتاد قرن گذشته ميلادي بر مي گردد. پروژه <ساختمان سبز> در لندن را <فيوچر سيستم>و <اووه آروپ و شركا> طراحي كردند.

 

دانلود فایل

تحقیق درباره دانستنيهای بهداشتي انواع بیماریهای واگیر 74ص

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 72     دانستنيهای بهداشتي    بيماريهای واگير آنفلوانزا آنفلوانزای فوق حاد طيور اسهال آميبي انگلهای روده ای ايدز ايدز و خانواده بشنويم، بياموزيم، سالم زندگي کنيم زندگي بدون ايدز تب کريمه کنگو تزريق ايمن جذام درمان اسهال رفتارهای مخاطره آميز و راههای پيشگيری سارس سالک سرماخوردگي کودکان سل سلامت در تماس جنسي شپش مالاريا تهيه لام خوني مالاريا پيشگيری و درمان مالاريا وبا سالم سازی سبزيجات هپاتيت هپاتيت چيست هپاتيت B هپاتيت C     آنفلوانزا ( Influenza ) با محافظت خود در مقابل بيماری آنفلوانزا از ديگران محافظت کنيم تعريف بيماری آنفلوانزا:    بيماری آنفلوانزا، يک بيماری حاد ويروسي دستگاه تنفسي است که معمولا خود محدود شونده است و در موارد همه گيری، عوارض و مرگ و مير بيشتری دارد. علايم بيماری:    تب بالای 38 درجه سانتيگراد، سردرد، خستگي، بدن درد، آبريزش بيني و چشم، ناراحتي گلو و سرفه. راه انتقال:    ترشحات حلق و بيني بيماران، مخزن عفونت است و س …

بررسی مفاهیم توابـــع و انواع تابع

بررسی مفاهیم توابـــع و انواع تابع

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   46

 

 

 

         مفاهيم اساسي

مفهوم تابع

طبق تعريفي که اويلر در 1749 به دست داده است , تابع اغلب به عنوان کميت متغير variable quantity ي که وابسته به کميت متغير ديگري است توضيح داده مي شود. تعريفي چنين از مفهوم تابع براي مقاصد بسياري کفايت مي کند , اما در دوران گسترش بيشتري از رياضيات آشکار شد که دادن محتوي عموميتر و مجردتري به مفهوم تابع هم ضروري هم سودمند است .

ماهيت اين مفهوم وابستگي کميتها نيست که معمولاً مراد از آنها اعداد است , که ميتوانند در رابطه «کمتر از يا بزرگتر از » مقايسه شوند , بلکه خود واقعيت تناظر correspondence است , که بر مبناي آن اشياي معيني به عنوان تخصيص يافته به اشياي معين ديگر در نظر گرفته مي شود. به اين ترتيب مفهوم تابع به تعاريف مجموعه نظريه اي set – theoretical definitions تحويل شده است .

تناظرها . هر ميله فلزي هنگامي که گرم شود تغيير مي کند . به عنوان مثال , فرض مي کنيم يک ميله مسي در 0 C به طور l0=200 واحد طول , u , مثلاً سانتيمتر يا اينچ باشد , در اين صورت l , طول آن در درجه حرارت t0C توسط (t0.000016 +1)200=l مشخص مي شود .

با اين فرمول formula هر مقدار t بين 00C و 0C100 در تناظر با طول lي بين u200 و u200.32 قرار داده شده است .

به همين ترتيب با هر مقدار کالا مبلغ معيني پول , به عنوان قيمت فروش آن , متناظر است , و با هر شماره صفحه اين کتاب , عددي متناظر است که تعداد حروف واقع در آن صفحه را بيان مي کند .

تناظرها نه تنها بين اعداد , بلکه بطور عمومي تر , بين عنصرهاي aي واقع در مجموعه A و عنصرهاي bي واقع در مجموعه B وجود دارند ; به عنوان مثال , هر صندلي نمايش يک تئاتر متناظر با يک بليط ورودي و يک تماشاچي خاص است . به اين ترتيب , تناظر مورد بحث توسط رابطه ي Fي تعريف شده بر B  A با حوزه تعريف A D(F) و برد B R(F) معين مي شود .

اگر نسبت به اين رابطه F به هر عنصر a از حوزه D(F) آن يک و تنها يک عنصر b از برد R(F) آن متناظر باشد , در اين صورت رابطه را تک مداري single      value مي گويند و در اين صورت از تابع function يا نگاشت mapping از مجموعه A بتوي into مجموعه B صحبت مي کنيم ( شکل )

 

عنصر b از برد تابع متناظر با عنصر نخستين a''original'' از حوزه آن را نگاره يا تصوير a''image'' مي ناميم . در نتيجه تابع f مجموعه اي از جفتهاي مرتب ''ordered pairs'' (a,b)اي است که عنصر اول آنها متعلق به حوزه تعريف D(F) و عنصر دوم آنها متعلق به برد R(F) است .

در مورد نگاشت از A بتوي B داريم ; D(F)=A يعني , هر عنصر a A به عنوان عنصري نخستين رخ ميدهد , و در مورد نگاشت از A بروي B ''onto'' , علاوه بر اين , هر عنصرB b به عنوان نگاره اي مطرح مي شود.

عنصر yي را که توسط تابع f به عنصر x تخصيص داده شده است , اغلب با f(x) نمايش مي دهيم و در اين صورت تناظر مورد بحث y=f(x) x نوشته مي شود.

عنصر x را شناسه يا آرگومان ''argument'' و عنصر متناظر y آن را مقدار تابع f(x) ''function value'' در نقطه x مي نامند .

حوزه تعريف ''domain of definition'' ( يا تنها حوزه ) تابع x y =f(x) را با X و برد آن را با Y نمايش مي دهيم . اگر f تابعي از A بتوي B باشد , آنگاه واضحاً A X و B Y .

نمايش توابع

براي توصيف يک تابع بايد حوزه تعريف و برد آن و قاعده اي براي تناظر به دست بدهيم .

نمودار. در نمودار تابع حوزه و برد از لحاظ نموداري نمايش داده مي شوند و تناظر مربوطه با پيکانهايي مشخص مي شود ( شکل ) . از هر عنصر حوزه تنها يک خط سودار خارج مي شود , اما ممکن است يکي يا بيش از يکي از اين خطها به هر عنصر برد ختم شود.

7          6          5          4          3          2          1          حوزه تعريف

                                                                       

برد

 

 

جدول مقادير . قاعده تناظر را مي توان به جاي استفاده از نمودار در جدول مقادير نيز قرار داد ( شکل ) . عنصرهاي حوزه را در سطر بالاي جدول وارد مي کنيم و زير هر يک , عنصر متناظر آن از برد را قرار مي دهيم . جدول مقادير تنها مي تواند تعدادي متناهي از جفتهاي مرتب را به دست دهد , و براي توصيف کامل تابع دلخواه F کفايت نمي کند .

توضيح با کلمات . اگر حوزه و برد يک تابع متناهي نباشد يا آنقدر وسيع باشند که ديگر نمايش نمودار يا جدول مقادير آن بر صفحه کاغذ ممکن نباشد , در اين صورت دادن توصيف دقيق ''exact description'' حوزه و برد , همراه با قاعده اي که به ازاي هر عنصر حوزه بتوان عنصر متناظر آن از برد را به دست آورد , کافي است .

تابع را ميتوان بدون استفاده از نمادهاي رياضي , به کمک جمله اي به زبان روزمره , بطور کامل تعريف کرد, به عنوان مثال , در صورتي که به هر مسابقه تقسيم بندي اول ليگ فوتبالي خارج قسمت تعداد بليتهاي ورودي و تعداد سکنه محلي که مسابقه در آنجام برقرار مي شود را متناظر کنيم , تابعي را تعريف کرده ايم . اين تابع مي تواند اطلاع معيني از علاقه اي را به دست دهد که عامه مردم در بازيهاي خاص نشان مي دهند . مثالهاي بسياري از قواعد تناظر مي توان يافت که کلاً يا جزئاً با کلمات تنظيم شده اند.

 

 

دانلود فایل

بررسی انواع تکنیک های قالبسازی 39 صفحه فایل ورد word

بررسی انواع تکنیک های قالبسازی      39 صفحه فایل ورد      word

فرمت فایل:         word

تعداد صفحات:   39

 

 

عنوان  صفحه    

 

تکنیک های قالب سازی     1   

ریخته گری  2

فرایند ریخته گری   2

ریخته گری در ماسه     3

ریخته گری دقیق         ریخته گری در سرامیک     4

پاشش فلز   7

روکش کاری الکترولیتی    9

سنبه زنی   12

ماشینکاری و عملیات براده برداری  14

عملیات سطحی16

سنگ زنی و پولیش     17

پرداخت ارتعاشی   18

سند بلاست18

لپینگ فشاری   18

پرداخت الکتروشیمیایی   19

پرداخت با تخلیه الکتریکی     19

ادغام طراحی کامپیوتری و برنامه نویسی  20

فرایند ساخت با تخلیه الکتریکی 26

ماشینکاری با تخلیه الکتریکی    26

وایرکات    29

ماشینکاری الکتروشیمیایی  30 

براده برداری شیمیایی اچ کردن   31

سطوحی که عملیات اسپارک یا انحلال شیمیایی اچ شده اند    34

قالب برای قطعات تو خالی با شکل دلخواه  36

فرایند استریو         پلانوگرافی   38

 

روش قالبگیری تزریقی باید پاسخگوی درخواست روزافزون محصولاتی با کیفیت بالا و در عین حال با قیمت مناسب باشد . دسترسی به این هدف در صورتی ممکن است که قالبگیری کنترل کافی بر فرآیند قالبگیری داشته و همچنین شکل قطعه ، متناسب با مشخصات ماده قالبگیری و روش تغییر شکل آن باشد و همچنین باید ساخت قالبی که در تولید مجدد محصول ، صحت ابعادی و کیفیت سطحی را حفظ کند ممکن باشد . بنابراین ساخت قالبهای تزریق باید با بالاترین دقت انجام شود . از این قالبها انتظار می رود در حالیکه در فرآیند قالبگیری تحت بار شدید قرار می گیرند به صورت مکرر و قابل اطمینان قطعه تولید کنند و همچنین به دلیل هزینه زیاد ساخت این قالبها ، عمر مفید آنها ، باید زیاد باشد . عمر مفید قالب و کارآیی آن علاوه بر طراحی اولیه و نگهداری در حین تولید به عواملی مانند جنس ، عملیات حرارتی و ماشینکاری آن بستگی دارد .

 

 

دانلود فایل

بررسی پارکینگ و انواع آن و نحوه ایجاد پارکینگ جهت رفع مشکل کمبود محل توقف اتومبیل ها

بررسی پارکینگ و انواع آن و نحوه ایجاد پارکینگ جهت رفع مشکل کمبود محل توقف اتومبیل ها

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   22

 

 

 

مقدمه:

 

 

هر اتومبیل در طول هر سال به طور متوسط بیست هزارکیلومتر

می پیماید ومتوسط سرعت آن چهل کیلومتر در ساعت باشد،مدت زمانی که یک اتومبیل در سال به طور متوسط در حرکت است برابر با 400 ساعت می شود . بنابراین ،هر اتومبیل به طور متوسط 8360 ساعت درسال در حال توقف است واحتیاج به محلی برای توقف دارد.این محاسبه ساده نشان می دهد که مدت زمان نیاز هر اتومبیل به پارکینگ به مراتب بیشتراز مدت زمان حرکت ان است. چون بیشتر وسایل نقلیه را در بیشتر شهرها انواع اتومبیل تشکیل می دهد، مشکل پارکینگ اصولا ً در رابطه با این وسایل در نظر گرفته می شود.

 

سطح توقف اتومبیل

 

 

متوسط سطحی که برای توقف یک اتومبیل در نظر گرفته می شود ،چهارده متر مربع است.اگر متوسط تعداد سرنشین هر اتومبیل را دو نفر فرض کنیم ،به طور متوسط حداقل هفت متر مربع از سطح شهر جهت پارکینگ برای هر سرنشین اتومبیل اختصاص پیدا می کند .از طرف دیگر،چون اتومبیل وسیله ای شخصی است،حداقل دو جای پارک برای آن لازم است،یکی در محل سکونت صاحب آن و دیگری در محل کسب و کار ویا محلهایی نظیر مراکز خرید ،که جای پارک اخیرا ً بخصوص در شبها و ایام تعطیل ،تقریبا ً بدون استفاده می ماند.

ساختن پارکینگهای وسیع،و احیانأچند طبقه،در نقاطی نظیر مراکز شهر ،که غالبا ً با کمبود فضای لازم جهت توقف وسایل نقلیه روبرویند،به علت محدودیت و گران بودن زمین هزینه های هنگفتی در بر دارد.در بیشتر موارد،حتی اگر بودجه و اعتبار کافی موجود باشد،به علل گوناگونی،نظیر وجود ساختمانهای باستانی یا از بین رفتن بافت اصیل شهری،ساختن پارکینگ به اندازه کافی در مراکز شهر ها مقدور نیست..

به علاوه،تخلیه پارکینگها در مکانهایی از شهر در ساعات معینی از روزو در فاصله زمانی کوتاهی صورت می گیرد که باعث افزایش ناگهانی بار ترافیک به جاده ها و خیابان های مجاور و اطراف و در نتیجه تراکم بیشتر ترافیک می شود.

 

مطالعه پارکینگ

 

 

 

قبل از هر گونه اظهار نظروتصمیم گیری در مورد ایجاد پارکینگ و حل مسًله آن در یک منطقه لازم است اطلاعات اولیه لازم را در مورد منطقه مورد نظر تهیه کنیم.اهم این آمار و اطلاعات لازم عبارتند از:

1) بررسی و برآورد پارکینگهای موجود

 

2) تراکم پارکینگ

 

3) مدت پارک

 

4) برآورد پارکینگهای لاز

 

 

دانلود فایل