چگونگی از بین بردن کژرفتاریهای اخلاقی در دانش آموزان

چگونگی از بین بردن کژرفتاریهای اخلاقی در دانش آموزان

توضیحات:
گزارش تخصصی با موضوع چگونگی از بین بردن کژرفتاریهای اخلاقی در دانش آموزان، در قالب فایل word و در 28 صفحه.

چكيده:
امروز، در نقاط مختلف دنيا، افراد زيادي از اختلالات اجتماعي رنج
مي‌برند و بيماري‌هايي چون افسردگي، اضطراب، پرخاشگري همچون بيماري
سرماخوردگي روز به روز شايع‌تر گشته، سلامت اجتماعي افراد را به خطر افكنده
است. اختلالات اجتماعي فرصت زندگي مفيد و سالم را از افراد گرفته و
عملكردهاي رفتاري آنان را دگرگون ساخته و زندگي را چون كلافي سردرگم ساخته
است و افراد معني زندگي را به درستي درك نمي‌كنند. ازآنجا كه هر معلولي از
علتي نشأت مي‌گيرد پس عدم سلامت اجتماعي نيز داراي علت يا عللي مي‌باشد و
از طرفي پيشگيري از بيماري مقدم بر درمان است. نتايج اين تحقيق گوياي اين
مطلب است كه:
1- بين سن دانش‌آموز و پرخاشگري رابطه معني‌داري وجود دارد.
2- بين شغل والدين و پرخاشگري رابطه معني‌داري وجود ندارد.
3- بين تحصيلات والدين و پرخاشگري فرزندان همبستگي معني‌داري وجود ندارد.
4- همچنين بين سن والدين و پرخاشگري فرزندان، بين جمعيت خانواده و افسردگي
فرزندان و بين فقدان والدين و پرخاشگري رابطه معني‌داري وجود ندارد.
5- بين موقعيت تحصيلي دانش‌آموز و پرخاشگري رابطه معني‌داري وجود دارد

فهرست مطالب:
چكيده
گردآوری اطلاعات( شواهد1)
يافته هاي علمي
عوامل دخیل در شکل گیری ارتباط
موانع ارتباط
رشد اجتماعی نوجوان
وي‍‍ژگي هاي نوجواني كه به قدر كافي از محبت بهره مند بوده است
ويژگي هاي نوجواني كه از محبت محروم بوده
علل عدم تعامل يافتگي نوجوان
محيط هاي نا مساعد خانوادگي
پيشينه
1-بررسي رابطه كژ رفتاري هاي اخلاقي-اجتماعي
خلاصه یا فته ها ی پیشینه
نتايج ويافته هاي اين تحقيق به شرح ذيل مي باشد
پيشنهادها
نتايج تحقيق
پيشنهادات
منابع

 

دانلود فایل

نقش ادوات FACTS برای مسئله VSC – OPF با استفاده از طبقه بندی غیرتسلط یافته الگوریتم ژنتیک

نقش ادوات FACTS برای مسئله VSC - OPF با استفاده از طبقه بندی غیرتسلط یافته الگوریتم ژنتیک

Contribution of FACTS devices for VSC-OPF Problem using Non- Dominated Sorting Genetic Algorithm -II

چکیده:
پایداری ولتاژ در برنامه ریزی و عملیات سیستم های قدرت یک مسئله مهم می باشد. رخدادهای احتمالی مانند قطع برق پیش بینی نشده ممکن است حاصل عدم پایداری ولتاژ باشد که ممکن است منجر به افت (فروپاشی) ولتاژ  شود. این اثر کاربرد طبقه بندی غیرتسلط یافته روش الگوریتم ژنتیک 2 یا NSGA-II را برای یافتن محل بهینه ابزار FACTS و بهبود پایدای ولتاژ سیستم ارائه می دهد. محل و اندازه کنترل کننده های FACTS برای افزایش پایداری ولتاژ برای سیستم های قدرت کاربردی ملاحظه مهم است. روش تعیین به طور همزمان هزینه توان های فعال و راکتیو فعال شده و هزینه FACTS انتخاب شده را برای گستره ای از شرایط عملیاتی در نظر می گیرد. ادوات FACTS یعنی جبران کننده VAR ایستا (SVC) برای این عمل در نظر گرفته شده است. بهینه سازی های انجام شده براساس پارامترهایی مانند محل ادوات FACTS و بوسیله آنالیز هایی انجام گرفته اند و اندازه و هزینه نصب ادوات FACTS با استفاده از الگوریتم پیشنهادی تعیین شدند. جریان توان بهینه (OPF) و NSGA-II مبتنی بر روش بهینه سازی برای حل مسئله تخصیص کار یا نقش به کار گرفته شدند. شبیه سازی ها براساس سیستم آزمون مسیر IEEE-30 انجام شده اند.
کلمات کلیدی: پایداری ولتاژ، جریان توان بهینه، آنالیز احتمالی، الگویتم های تکاملی

فهرست مطالب:
چکیده
1. مقدمه
2. شاخص پایداری ولتاژ
3. فرمول بندی مسئله
4. طبقه بندی غیرغالب الگوریتم ژنتیک II (NSGAII)
1-4. شکل گیری اولیه جمعیت
2-4. طبقه بندی غیرغالب
3-4. فاصله جمعیت
5-4. اپراتورهای ژنتیک
1-5-4. مسیر متقاطع مضاعف شبیه سازی شده
2-5-4. جهش چندجزئی
6-4. نوترکیبی و انتخاب
5. بهترین راه حل
6. آنالیز نمایی
7. نتایج شبیه سازی
8. نتیجه گیری
منابع و تصاویر (در متن اصلی)

 

دانلود فایل

بررسی ترکیبات نیشکر و فرآيند توليد شكر از نيشكر و آزمایشات مربوط به نیشکر، بسیار جامع و کامل

بررسی ترکیبات نیشکر و فرآيند توليد شكر از نيشكر و آزمایشات مربوط به نیشکر، بسیار جامع و کامل

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:   136

 

 

مقدمه و هدف

1      كليات

1    1      توليد شكر و نيشكر در جهان …….9

1    2     توليد شكر و نيشكر در ايران 10

1    2    1      نيشكر كاري در ايران ……10

1    2    2      توليد شكر نيشكري در ايران ..11

1    3      نيشكر كاري در خوزستان …12

1    4      كشت و صنعت كارون ……14

2     تركيب شيميايي نيشكر

2    1      مواد آلي غير از ساكاروز …19

2    2      اسيد هاي آلي ..20

2    3      تركيبات غير آلي ……20

2    4      تركيبات ازت دار …..20

3      فرايند توليد شكر از نيشكر

مقدمه

3    1      برداشت نيشكر …….21

3    1    1      مواد زائد همراه ني …..23

3    2      آماده سازي ني ….24    25

3    2    1      شستشوي ني …..25

3    2    2      خرد كردن ني ….25

3    3      عصاره گيري ..26

عنوان. صفحه

3    4     زلال كردن…26

3    5     صافي هاي خلاء..27

3    6     تبخير كننده ها…..27

3    7     تبلور .27

3    8     سانتريفوژ …27

4     تركيبات شربت نيشكر …..28

4    1     پلي ساكاريدها ….28

4    1    1     لوان 29

4    1    2     پكتين …..29

4    1    3     سلولزان ..29

4    1    4 نشاسته …..29

4    1    5     دكستران 31

4    1    5    1     مشخصات فيزيكي شيميايي دكستران…31

4    1    5    2     توليد دكستران……33

5 مشخصات جنس لوكونوستوك ….34

6 ميكربهاي موجود در كارخانه قند 35

6    1     ميكروارگانيسم هاي نيشكر …35

6    2     سالم سازي آسياب ها ..37

7     روش هاي سريع اندازه گيري دكستران……38

8      پلي ساكاريدهاي نيشكر..39

8    1     صمغ درني ترش..41

8    2     پلي ساكاريدهاي بخش تصفيه …..44

9     ضايعات ناشي از دكستران 45

9    1     ضايعات نامعلوم ..45

9    2     تداخل در اندازه گيري درصد قند .46

9    3     مشكلات ناشي از دكستران در تصفيه و توليد شكر خام ……46

9    3    1 اثر بر شربت زلال كنندها ..46

9    3    2     اثر دكستران بر صاف شدن …..47

9    3    3     اثر دكستران بر نارواني …47

9    4     اثر بر بلورهاي ساكاروز……49

9    4    1     اثر بر سرعت رشد بلورها ……49

9    4    2 اثر بر شكل بلورها ..49

9    5     اثر بر ظرفيت كارخانه …….53

9    6     اثر بر خلوص ملاس نهايي …….54

مواد و روشها

2    1     اثر روش هاي برداشت بر روي سرعت تشكيل دكستران …..54

2    1    1     نمونه برداري …….55

2    1    2     آزمايشهاي مربوط به ني …….55

2    1    2    1     تعيين ماده خشك ….56

2    1    2    2     تعيين درصد قند (پلاريمتري)….56

2    1    2    3     درجه خلوص .57

2    1    2    4     تعيين قند معكوس …57

2    1    2    5     اندازه گيري دكستران …….58

2    2     آزمايشهاي مربوط به شربت ……64

2    3     اثر دكستران بر انحراف پلاريزاسيون ..65

2    4     اثر استات سرب بر حذف دكستران ……65

2    5     اثر فرمالين 66

2    6     روش هاي آماري ……66

2    6    1     روش هاي تجزيه واريانس …..66

2    6    2     رگرسيون …..66

نتايج و بحث

3    1     آزمايشهاي نيشكر …..67

3    1    1     آزمايش قند ..67

3    1    2     آزمايش درجه خلوص …67

3    1    3     آزمايش PH 68

3    1    4     آزمايش نسبت كيفيت راندمان توليد و شكرخام ……69

3    1    5     آزمايش دكستران .69

3    1    6     آزمايش قند معكوس …69

3    2     آزمايشهاي شربت …74

3    2    1     آزمايشهاي قند معكوس74

3    2    1     آزمايش دكستران 74

3    3     آزمايش اثر دكستران بر انحراف پلايمتري .80

3    4     آزمايش اثر فرمالين 82

3    5     آزمايش اثر استات سرب بر حذف دكستران …..83

4      ضميمه …..84

5      منابع مورد استفاده …..92

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                          صفحه

شماره جدول

ضايعات قندي بر اساس دكستران موجود در شكر خام ….8

توليد قند و شكر از چغندر و نيشكر در جهان .9

صورت عملكردبهره برداري كارخانه هاي نيشكري…13

واريته هاي تجاري نيشكر كارون …14

تركيبات شيميايي نيشكر …….19

مقادير تركيبات مختلف در ني هاي سالم ، ترشيده ، خشك، برگ سبز سرني و برگهاي خشك23

مواد تشكيل دهنده شربت ….28

پلي ساكاريدهاي موجود در نيشكر …….30

گروه هاي مختلف دكستران بر اساس پيوندهاي موجود ..32

تجزيه پلي ساكاريدهاي جدا شده از ملاس و شربت مخلوط.40

مقايسه تركيبات صمغ جدا شده از ني تازه و كهنه 41

اثر زمان نگهداري ني سبز و سوخته بر ميزان صمغ ……42

ميزان صمغ در ني هاي خرد شده و خرد نشده در اثر نگهداري …..43

درصد افزايش صمغ شربت در خلال نگهداري نيشكر …43

ميزان دكستران و ضايعات قندي در شكر خام ……45

منحني استاندارد دكستران …64

جداول تجزيه واريانس صفات مختلف ني ..76

جداول تجزيه واريانس صفات مختلف در شربت 79

جداول تجزيه واريانس مربوط به اثر غلظت هاي مختلف فرمالين…82

فهرست شكلها

اثر دكستران و نشاسته بر نارواني…48

اثر دكستران بر افزايش نارواني ….48

بلور طبيعي ساكاروز و محورهاي كريستالوگرافي..52

مقايسه اثر رافينوز و دكستران بر بلور ساكاروز …..52

اثر غلظت هاي متفاوت دكستران بر بلور ساكاروز53

تغييرات درصد قند در ني هاي سبز، سوخته و برداشت ماشيني ..72

تغييرات درجه خلوص در ني هاي سبز، سوخته و برداشت ماشيني…. 72

تغييرات PH در ني هاي سبز ، سوخته و برداشت ماشيني .74

تغييرات نسبت كيفيت خام در ني هاي سبز ، سوخته و برداشت ماشيني…64

تغييرات شكر خام در ني هاي سبز، سوخته و برداشت ماشيني. 65

تغييرات بازه توليد در ني هاي سبز ، سوخته و برداشت ماشيني 65 

تغييرات دكستران در ني هاي سبز، سوخته و برداشت ماشيني …73

تغييرات قند معكوس در ني هاي سبز ،سوخته و برداشت ماشيني …..73

تغييرات قند معكوس در شربت با PH هاي مختلف در دماي C50ْ..77

تغييرات قند معكوس در شربت با PH هاي مختلف در دماي C60ْ..77

تغييرات قند معكوس در شربت با PH هاي مختلف در دماي C70ْ..78

تغييرات دكستران شربت با PH هاي مختلف در دماي C 50ْ .78

تغييرات دكستران شربت با PH هاي مختلف در دماي C 60ْ .79

تغييرات دكستران شربت با PH هاي مختلف در دماي C 70ْ .79

رگرسيون بين دكستران و درصد قند … 81

رگرسيون بين دكستران و انحراف پلاريمتري ……. 81

مقدمه و هدف:

نيشكر از گياهان زراعي است كه ظاهراً اهلي كردن آت براي اولين بار در جزاير اقيانوس آرام (گينه نو) اتفاق افتاد و سپس از آنجا به چين و هند برده شده است. سابقه تاريخي كشت نيشكر به هزار سال قبل از ميلاد مي رسد نيشكر از هند به ساير نقاط دنيا راه يافت و تا اوايل قرن هجدهم تنها محصولي بود كه در سطح تجارتي براي توليد شكر كشت مي شد.

توليد شكر از اجزاء مهم اقتصادي كشاورزي بسياري از كشورهاست در مقياس جهاني عملكرد قند چغندر و قند نيشكر در واحد سطح تقريباً مساوي است.

سابقة توليد نيشكر در ايران به سال 600 ميلادي مي رسد در اين زمان شكر تصفيه شده از نيشكر توليد مي شده. ظاهراً توليد نيشكر در خوزستان اهميت داشته است زيرا كلمه خوز به معني نيشكر است به هر حال اولين تلاش وسيع براي توليد آزمايشي نيشكر در سال 1329 در خوزستان انجام گرديد. (3)

اكنون صنعت قندسازي كاملاً استقرار يافته مهذا پژوهشگران تحقيقات زيادي درباره تحول اين صنعت آن هم با توجه به تكنيك هاي كاملاً مدرن با توجه به شرايط سخت كه به اين صنعت تحميل شده است اشتغال به كار دارند.

هدفهاي كنوني اين پژوهشگران و محققان را مي توان به شرح زير خلاصه كرد.

استخراج حداكثر ممكن قند از نيشكر

شكر با كيفيتي توليد گردد كه جوابگوي خواسته هاي مصرف كنندگان باشد. بسيار از اين مصرف كنندگان شرايط بسيار سختي را براي كيفيت شكر قائل شده اند.

شكر را هر چقدر ممكن است با قيمت كمتري به بازار عرضه نمايند يا به عبارت ديگر استفاده از تجهيزات پيشرفته و كاهش ضايعات در كليه مراحل توليد شكر. (10)

همچنين توجه به مسائلي مانند كاهش مصرف انرژي و حداقل آلودگي محيط زيست. (8)

از جمله مسائلي كه كارخانجات نيشكري با آن دست به گريبان هستند ضايعات ناشي از فعاليت ميكروارگانيزم ها مي باشد. ميكروارگانيزم ها قادرند تحت شرايط مناسب و در مراحل مختلف مانند آتش زدن. حمل ني . آسياب و ساير مراحل توليد شكر در كارخانه به روش هاي گوناگون همانند تجزيه ساكاروز، توليد قند معكوس، توليد اسيد، توليد مواد صمغي مثل دكستران لوان ضايعات جبران ناپذيري وارد كند. (10)

دكستران از جمله موادي است كه توسط باكتري به نام لوكونوستوك مزنتروييدس توليد مي شود كه در صورت توقف ني در مرحله برداشت. حمل و يا توقف شربتها و آلودگي آسياب ها اين باكتري وارد عمل شده و منجر به توليد دكستران و اسيد مي گردد كه از جمله خسارات وارده را مي توان 1     افزايش ضايعات نامعلوم در شربت ناشي از تشكيل دكستران كه بر طبق نظر كلارك ميزان ضايعات را مي توان در جدول زير نمايش داد. (24)

 

جدول 1: ضايعات قندي بر اساس دكستران موجود در شكر خام (24)

اسيد

فروكتوز

ضايعات قندي

 

درصد

شكر (lbt)

شكر (lb/t)

% دكستران

07/0

2/2

4/4

05/0

14/0

4/4

8/8

1/0

7/0

22

44

5/0

 

كه اين ضايعات فقط در رابط مستقيم با توليد دكستران مي باشند و 3 تا 5 برابر ضايعات نيز در مرحله فرايند رخ مي دهد 2     اثر بر تصفيه شربت 3     تشكيل رسوبات در صافي ها 4     سوزني شدن كريستالها 5     افزايش خلوص ملاس بدليل ورود كريستالهاي ريز به ملاس و قند زدايي ضعيف ملاس 6     كاهش قيمت شكر . افزايش ميزان دكستران در شكر به بيش از m.a.u 250 باعث كاهش قيمت شكر مي گردد كه بر اساس ميزان دكستران ، جريمه هايي در نظر گرفته شده است.

هدف از اين تحقيق تعيين آثار زمان تأثير بين برداشت و آسياب ني ، روش هاي و برداشت اثر آتش زدن بر روند تشكيل دكستران در ني مي باشد.

اثر عواملي مانند زمان نگهداري شربتة دما و PH هاي مختلف بر سرعت تشكيل دكستران و نيز تأثير 3 سطح فرمالين براي جلوگيري از تشكيل دكستران، اثر دكستران بر انحراف پلاريزاسيون كه باعث ايجاد خطا در محاسبه درصد قند و خلوص شربت هاي آزمايش مي شود و نيز اثر استات سرب بر حذف دكستران بررسي شد.

 

   

دانلود فایل

مقدمه ای بر سیستم فرمان

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 11   سیستم فرمان انواع گوناگونی دارد از جمله سیستم فرمان مکانیکی(دنده شانه ای و پینیون)،هیدرولیکی والکتریکی که در این مقاله به آن ها می پردازیم / مقدمه ای بر سیستم فرمان امروزه پیشرفت های علمی و فنی در تمام زمینه ها تحقق یافته و این امر شامل صنایع خودرو سازی و صنایع وابسته نیز شده است.یکی از این صنایع و اجزای وابسته،قسمت فرمان خودرو است که وظیفه ی خطیر هدایت خودرو از طریق آن انجام می شود. برای تغییر مسیر خودرو از سیستم فرمان استفاده می شود.لذا مجموعه ی تشکیل دهنده ی این سیستم نقش مهمی در خودرو به عهده دارد.معمول ترین این سیستم ها،سیستم دنده شانه ای و پینیون است،به طوری که پینیون حرکت دورانی داشته و دنده شانه ای حرکت خطی انجام می دهد.در این حال پینیون حرکت دورانی غربیلک فرمان را به دنده شانه ای انتقال داده،دنده شانه ای نیزحرکت خطی را از طریق مفصل ها به چرخ های خودرو انتقال می دهد. سیر تکامل سیستم فرمان یکی از پارامتر های موثر در انتخاب نوع خودرو در کشورهای توسعه یافته،راحتی چرخش غربیلک فرمان …

گزارش کار از معماری

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 24   شیرین شافعی گزارش کار آز معماری استاد: مهندس فهیم پور ترم 3 مهندسی نرم افزار در اولین جلسه از درس آز معماری ما با محیط برنامه maxplus+ آشنا شدیم.در این حد که این برنامه به ما کمک می کند تا راحت تر بتوانیم مدارات را طراحی و پیاده ساری کنیم.و اینکه این برنامه دارای محیطی گرافیکی و متنی نیز است.وهمچنین این برنامه چه پسوندهایی را قبول میکند.که استاد در این جلسه و در جلسات بعدی سوالاتی را درباره این برنامه از ما پرسیدند که ما باید جواب آنها را از طریق اینترنت یا help برنامه بدست می آوردیم. آیکن برنامه به شکل / است.که با دابل کلیک بر روی آن میتوان صفحه ی گرافیکی به شکل زیر را مشاهده کرد: / این نرم افزار که ساخت شرکت آلترا (ALTERA) است نرم افزاریست با قدرت بالا که میتواند چندین زبان برنامه نویسی را پشتیبانی کند. *************************************************** جلسه دوم: در جلسه دوم ما به گروه هایی تقسم شدیم و تمرینات که استاد به ما میداد را حل میکردیم.که بنابر درست بودن جوابها و اینکه کدا …

مجموعه ای ارزشمند از مقالات مدیریتی و اسلایدهای آماده جهت ارائه

مجموعه ای ارزشمند از مقالات مدیریتی و اسلایدهای آماده جهت ارائه

:مجموعه ای از پاورپوینت ها و فایلهای پی دی اف رشته مدیریت شامل:
۱- اسناد اساسی واردات کالا
۲- بازاریابی عصبی
۳- برند سازی
۴- نقش استراتژیک در بازگانی بین المللی
۵- برندهای جهانی
۶- خدمات مراقبتی بهداشت جهانی
۷- فرانشیز
۸- مدیریت کیفیت
۹- تحلیل استراتژی های کالا برای ورود به بازارهای خارجی
۱۰- سوییفت
۱۱- بکارگیری تبلیغات تحت وب خارجی در کلاس های بازاریابی بین المللی
۱۲- تجارت خارجی بازارمحور، روابط بازرگانی بین الملل و عملکرد صادراتی
۱۳- کاربرد بازاریابی بین المللی در بازرگانی خارجی
۱۴- آشنایی با اعتبار اسنادی L/C
15- مالکیت فکری (مالکیت معنوی)
۱۶- اقتصاد بین المللی
۱۷- بررسی اثرات تعرفه بر رشد اقتصادی
۱۸- بسته بندی محصولات بر صادرات
۱۹- نقش فرهنگ مدر بازاریابی بین الملل

این فایلها به صورت پاورپوینت و پی دی اف میباشد که میتوانید از آنها در سمینار و کنفرانس های خود حتی بدون ساعتها وقت در درست کردن اسلاید برای ارائه بهره بگیرید.
در این مجموعه می توانید اصل مقالات ترجمه شده را به زبان انگلیسی هم داشته باشید.

 

                   

دانلود فایل

بررسی مراحل ساخت یک اسکلت فلزی از ابتدا تا انتها

بررسی مراحل ساخت یک اسکلت فلزی از ابتدا تا انتها

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:   62

فهرست مطالب

عنوان صفحه

1         شناسائی زمین

2         گودبرداری

آماده¬سازی کف پی

پی¬کنی

انواع پی¬ها

پی¬سازی

آزمایش زمین

اختلاط بتن

حمل کردن بتن

ریختن بتن

متراکم کردن بتن

کرسی چینی

قالب¬بندی

سقف بتن مسلح

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

تیرچه و بلوک

تیر بتن مسلح

دلایل استفاده از صفحه اتصالی و بولت

محافظت کف ستونها و پیچهای مهاری (مهره و حدیده)

اتصالات و دوبل کردن ستون¬ها و علم کردن ستون¬ها

بادبند

جوش

انواع جوش

درز انبساط و درز انقطاع

نحوه اتصال ستون با دیوار آجری

پله

پله¬های اجرا شده

پله دو طرفه با دو بازو و پاگرد وسط

پله پیچ

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

محل آسانسور

زنجاب کردن

عایقکاری

نصب سرامیک

فرش موزائیک

نصب کردن سنگ نما

1        استفاده از ته سنگهائی به شکل هرم ناقص و چسب

2        استفاده از مفتول در پشت سنگ

3         استفاده از قلاب اسکوپ

انواع پوشش¬های کف

1         اجرا و نصب موزائیک در کف

اجرای سنگ ازاره و نصب آن

نحوه اجرای اندودها

اجرای عایقکاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1         شناسائی زمین

شناسائی زمین در محلی که قرار است ساختمان بنا گردد و نقشه ساختمان به مورد اجرا درآید زمین از لحاظ مقاومت کمال اهمیت را حائز می¬باشد زیرا یک ساختمان که روی زمینی بنا می¬شود، زمین باید مقاومت فشار مصالح و بارهای وارده را داشته باشد و سطح اتکائی زمین که پی ساختمان را تشکیل می¬دهد و فشارهای وارده بر پی و انتقال نیرو از پی به زمین تمام اینها از اصول ساختمان می¬باشد و زمین باید در مقابل اینها بتواند تحمل نموده و ساختمان را برپا نگهدارد و از نشست آن جلوگیری به عمل آید در ساختمان باید از ضریب اطمینان استفاده کرد و پس از محاسبه دقیق مقداری بر آن بیافزایند تا زمین بتواند مقاومت بیشتری بکند و چنانچه روزی بخواهند مقداری از بنا را گسترش بدهند زمین مقاومت داشته و ساختمان در زمین فرو نرود. مقاومت زمین را معمولاً برحسب کیلوگرم بر سانتیمتر مربع بیان می¬کنند و محاسبات آن بدین طریق انجام می¬گیرد و در محاسبات، فشار ساختمان بر زمین را بیش   مقاومت زمین در مقابل فشار حساب نمی¬کنند. نیروهای وارده بر زمین چند نوع است. یکی نیروهای عمودی که فشار سقف به دیوارها و از دیوارها به زمین منتقل می¬شود دیگر نیروهای ارتعاشی است که از حرکت ماشین¬های در خیابان¬ها و از آنجا به ساختمان وارد

می¬شود.

برای مقاومت ساختمان در برابر بارهای زنده ناشی از حرکت ماشین¬ها در پارکینگ تیرچه¬های هم کف را به صورت دوبل اجرا می¬کنند.

 

 

 

دانلود فایل

پکیچ فوق العاده کسب درآمد از اینترنت

پکیچ فوق العاده کسب درآمد از اینترنت

توضیحات:
پکیچ فوق العاده کسب درآمد از اینترنت، شامل کتاب های آموزش کسب درآمد از اینترنت، ترفندهای بازاریابی در تلگرام، کسب درآمد از طریق ساخت کانال تلگرام و افزایش کانال تلگرام و بانک شماره  کل کشور و نرم افزار اندروید تبلیغات تلگرام، وایبر، لاین و واتس آپ.

اگر تمایل به کسب درآمد از طریق اینترنت و در منزل را دارید، این پکیج ارزشمند را تهیه بفرمایید

دانلود فایل

پروژه استفاده از لیگاچورهای الاستومریک در بستن آرچ وایر

پروژه استفاده از لیگاچورهای الاستومریک در بستن آرچ وایر

بخشی از متن:
در ارتودنسی ثابت جهت نیل بر درمان از رابطه آرچ وایر- لیگاچور- براکت استفاده می شود که لیگاچور نقش اتصال دهنده بین آرچ وایر به براکت را بازی می نماید. روشهای بستن آرچ وایر بر 3 دسته هستند. یکی از آنها استفاده از لیگاچورهای الاستومریک است که خاصیت اصطکاکی این لیگاچورها تمایل به جلوگیری از پیشرفت درمان دارد و بعلت degeration و طبیعت غیر بهداشتی آنها احتیاج به نگهداری مستمر دارند و این مسئله کارآمدی کلینیکی را کاهش می دهد.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: مقدمه و کلیات
مقدمه
کلیات
استومرها
مشخصات برجسته الاستومرها
تأثیر روش بستن آرچ وایر
ارتودنتیک self ligation
براکتهای self ligation
تاریخچه اتچمنت های ارتودنتیک self ligating
مزایای براکت های self ligating
فصل دوم: رنگها
سیستم های رنگ / سیستم Munsell
سیستم CIE-Lab
انتخاب رنگ و خصوصیات آن
بررسی رنگ دندان
اندازه گیری رنگ دندان
فصل سوم: مواد و روشها
مواد و روشها
متغیرها
آنالیز آماری
فصل چهارم: یافته ها
یافته ها
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث
نتیجه گیری
منابع
خلاصه انگلیسی
ضمیمه

 

                   

دانلود فایل

برسي تاثير كارسرد قبل از پيرسازي بر ريز ساختار آلياژ AEREX 350

برسي تاثير كارسرد قبل از پيرسازي بر ريز ساختار آلياژ AEREX 350

چکیده:
تاثير اعمال مقادير مختلف كار سرد بر ريز ساختار ناشي از پيرسازي سوپر آلياژ AEREX 350 مورد مطالعه قرار گرفته است. از تست فشار براي اعمال مقادير مورد نياز تغيير فرم پلاستيكي استفاده شده و رفتار سوپر آلياژ در حين پيرسازي توسط تكنيك هايي نظير سختي سنجي، SEM و TEM بررسي گرديد. مطالعات انجام شده نشان مي دهد اعمال مقادير بالاي كارسرد و متعاقب آن انجام عمليات پير سازي باعث افزايش قابل توجه مورفولوژي ويدمن اشتاتن فاز η و تشكيل باندهاي برشي در ريز ساختار مي شود. بر اساس نتايج حاصل از مطالعات ريز ساختاري تاثير كرنش هاي پلاستيكي بر تشكيل فاز η و منشاء فيزيكي باندهاي برشي مورد بحث قرار گرفته است.
نویسندگان: محمد فرويزي، سيروس عسگري

 

                       

دانلود فایل

حاضر بررسي رابطه بين استفاده از رسانه هاي جمعي با ميزان اعتماد اجتماعي شهروندان تهراني

حاضر بررسي رابطه بين استفاده از رسانه هاي جمعي با ميزان اعتماد اجتماعي شهروندان تهراني

     حاضر بررسي رابطه بين استفاده از رسانه هاي جمعي با ميزان اعتماد اجتماعي شهروندان تهراني

 

 

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:    346  

 

 

 

1      1طرح مساله:

موضوع تحقيق حاضر بررسي رابطه بين استفاده از رسانه هاي جمعي با ميزان اعتماد اجتماعي شهروندان تهراني است. اعتماد اجتماعي عبارت است از« حسن ظن فرد به ساير افرادونهادهاي جامعه با اين انتظار که آنها به گونه اي عمل خواهندکردکه نتايج منفي به حداقل کاهش يافته و دستيابي به اهداف ميسر گردد.»

رويکردهاي مختلفي به اعتماد وجود دارد که نيوتن و دالهي  آنها را بطور کلي در دو گروه فردي و اجتماعي جمع کرده اند.رويکرد فردي شامل تمام نظريه هايي است که اعتماد را از بعد روانشناسي و روانشناسي اجتماعي مورد توجه قرار مي دهند.در اين رويکرد اعتماد محصول عوامل فردي و روانشناختي چون تجارب دوران کودکي ويژگي هاي روحي و تجارب زندگي روزمره محسوب مي شود.مطرح ترين نظريه پردازان اين رويکرداوسلنر واريک اريکسون  هستند.اما در رويکرد اجتماعي اعتماد محصول عواملي چون؛ مشارکت مدني،محيط اجتماعي،روابط اجتماعي و ميزان گستردگي جامعه انساني به حساب مي آيد.در اين رويکرد مي توان از افرادي چون توکوويل،پارسونزو پوتنام نام برد.با اين حال امروزه اغلب نظريه پردازان اين حوزه سعي دارند تا تلفيقي از اين دو رويکرد را دربررسي اعتماد به کارگيرند.

تحقيق حاضر با رويکرد اجتماعي،اعتماد را در سه نوع ميان فردي،عام و نهادي مورد توجه قرار داده است.اعتماد ميان فردي در سطح يک رابطه چهره به چهره قرار مي گيرد.در اين نوع از روابط،اعتمادمتوجه دوستان،آشنايان و اعضاي خانواده است.اعتماد عام در سطحي فراتر از  روابط چهره به چهره و دوستانه قرار مي گيرد. هدف اعتماد شخص معيني نيست،بلکه بصورت کلي مطرح مي شودبراي مثال اعتماد به زنان در مقابل مردان.يا اعتماد به نژاد و مليت متفاوت. اعتماد نهادي متوجه نهادها و سازمانهاي رسمي يا غير رسمي وبطور کلي ساختار هاي غير شخصي است.

با توجه به اهميت اعتماد در کنش اجتماعي به عنوان عاملي براي کنترل و پيش بيني رفتار کنشگران در سطوح مختلف،اعتماد نقش موثري در تعين نظم اجتماعي دارد.از اين رو همواره مورد توجه متفکران حوزه جامعه شناسي نظم بوده است. به زعم نظريه پردازان اين حوزه بي اعتمادي و يا پايين بودن ميزان اعتماد اجتماعي کنش اجتماعي را دشوار و در نتيجه نظم اجتماعي را مختل خواهد کرد.به اين معني که افراد در موقعيت هاي توام با بي اعتمادي عملا نمي توانند با آسودگي خاطر دست به کنش با همنوعان خود بزنند. اين امر هزينه هاي مختلفي را براي آنان جهت انجام کنش اجتماعي تحميل خواهد کرد.

شواهد موجود نشان مي دهد که اعتماد درجامعه ما وضعيت چندان مطلوبي ندارد.تحقيقي كه با عنوان »ارزشها و نگرشهاي ايرانيان« درسال 1381 از سوي دفتر طرح هاي ملي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام گرفته است،نشان مي دهدكه فضايي توام با شك،ناامني و بطور كلي بي اعتمادي در بين افراد حاكم است.به عنوان نمونه در استان تهران پاسخ افراد به اين سوال كه امانت داري در بين مردم به چه ميزان رواج دارد ؟به اين شرح است :6/ 33 درصدپاسخ ها ميزان رواج اين ارزش اخلاقي در بين مردم را متوسط عنوان كرده اند 5/ 24در صد كم،4 /15درصد خيلي كم و6/7درصدپاسخها به گزينه اصلا تعلق دارد .همين درصدها در رابطه با ارزش صداقت و راستگويي كه به عنوان يكي از عناصر اصلي اعتماد از آن ياد مي شود(امير كافي به نقل از جانسون،1380: 19).به اين ترتيب است گزينه كم با بالاترين در صد 9/29گزينه متوسط 3/29درصد گزينه خيلي كم 9/19در صد گزينه اصلا 7/9درصد زيا د 2/8درصد خيلي زياد 3/2درصد وگزينه كاملا 7/0درصد پاسخ ها را به خود اختصاص داده اند.(ارزشها و نگرشهاي ايرانيان1381:63)در مورد ميزان رواج ارزش اخلاقي پايبند بودن به قول قرارها در بين مردم وضعيت پاسخ ها به اين شرح است :گزينه متوسط 8/38درصد،كم 4/24درصد،خيلي كم7/14درصد زياد8/9درصد،خيلي زياد 6/2درصد،كاملا8/0درصد.همچنين دررابطه با رواج دورويي در بين مردم بيشترين پاسخ ها زياد و خيلي زياد به ترتيب با 3/37و4/29درصد بوده است.(همان،1380: 64) همانطوركه اشاره شد،صفات اخلاقي فوق به عنوان شاخص هاي اعتماد فردي از سوي»جانسون» مطرح شده است.به اين ترتيب مي توان گفت كه اعتماد اجتماعي وضعيت مطلوبي در جامعه ندارد.اين امردر پژوهش ديگري كه به طور مستقيم به بررسي اعتماد ميان فردي و عام پرداخته نيز مشاهده شده است.«بررسي تجربي نظام شخصيت»عنوان پژوهشي است كه توسط مسعود چلبي انجام گرفته است.در اين پژوهش بي اعتمادي شخصي و بي اعتمادي غير شخصي عام مورد سنجش قرار گرفته كه نتيجه يافته ها به نقل از چلبي بيانگر وضعيت نامطلوب اعتماد در جامعه است.«يافته هاي موجود نشان مي دهدكه ميزان اعتماد تعميم يافته و اعتماد شخصي در هيچ يك از شهر هاي مورد مطالعه در سطح مقبولي نيست و اين امر بالقوه مخل نظم رواني و اجتماعي است.«(شهر هاي مورد مطالعه در اين پژوهش عبارتند از :تهران،تبريز،مشهد،كرمان و استهبان ميانگين بي اعتمادي شخصي و بي اعتمادي تعميم يافته در اين پژوهش به ترتيب برابر با 45و 39 گزارش شده است)(چلبي،1380: 172      170)

در ادبيات مربوط به اعتماد اجتماعي عوامل اجتماعي و فردي مختلفي به عنوان عوامل تاثيرگذار بر اعتماد اجتماعي مشخص شده اند.عواملي كه از طريق مكانيسم هاي مختلف موجب تقويت و يا تضعيف اعتماد اجتماعي مي شوند.ميزان عام گرايي،احساس امنيت اجتماعي،تعهداجتماعي،ميزان آگاهي از محيط،ميزان توسعه سازمان هاي داوطلبانه،شبكه هاي روابط اجتماعي ونحوه آموزش هنجارها و ارزشهاي مربوط به اعتماد كردن در فرايند جامعه پذيري از جمله عوامل اجتماعي موثر بر اعتماد اجتماعي هستند.

در اين بين براي رسانه هاي جمعي با توجه به گستردگي و نفوذ آنها در جامعه نقش ويژه اي تعريف شده است.جيمز كلمن، پيوتر زتومپکا,رابرت پوتنام و آنتوني گيدنز از جمله نظريه پردازان اعتماد اجتماعي هستند كه در بحث هاي خود به نقش رسانه هاي جمعي در تضعيف و يا تقويت اعتماد اجتماعي تاكيد كرده اند به اين ترتيب كه رسانه هاي به عنوان منبع مهم اطلاعات و همچنين يكي از عوامل اصلي فرايند جامعه پذيري نقش موثري در فرايند اعتماد كردن بازي مي كنند.

نظريه پردازان اعتماد نقش رسانه هاي جمعي در تقويت و تضعيف اعتماد اجتماعي  را به شكل زير ترسيم كرده اند.

رسانه ها به تصورات افراد از محيط شكل مي دهند؛آنها مي توانند با ارائه تصويري زشت ويا زيبا از جامعه ميزان اعتماد در بين مخاطبان خود را افزايش و يا كاهش دهند.رسانه ها به شكل گيري الگوهاي كنش در بين مخاطبان كمك مي كنند       اين الگوهاي كنش به افراد كمك مي كنند تا در موقعيت هاي مختلف دست به كنش بزنند.رسانه هاي جمعي از طريق تحرك رواني امكان تعاملات اجتماعي را در بين مخاطبان خود افزايش مي دهند.رسانه هاي جمعي مي توانندزمينه دسترسي به نهاد هاي انتزاعي و تخصصي را براي مخاطبان خود فراهم كرده و در نتيجه موجب اعتماد ويا بي اعتمادي به اين نهاد ها در بين مخاطبان خود شوند و نهايتا اينكه رسانه هاي ارتباط جمعي به عنوان يكي از عوامل جامعه پذيري نقش موثري درنهادينه كردن ارزشها و هنجارهاي اعتماد در بين مخاطبان خود دارند (Sztopka,1999.Putnam,1995,.كلمن،1378،گيدنز،1378).

با توجه به نقش رسانه هاي جمعي در تسهيل،تقويت و تضعيف اعتماد اجتماعي، رابطه ميزان استفاده از آنها با ميزان اعتماد اجتماعي مخاطبان در سه نوع فردي،عام و نهادي بررسي مي شود.در تحقيق حاضر رسانه هاي ارتباط جمعي در سه بعد مورد توجه قرارگرفته اند در يک بعد ميزان استفاده از نوع رسانه موردتوجه است که منظور ميزان تماشاي تلويزيون و ميزان روزنامه خواندن است.در بعد ديگر نوع تلويزيون مورد توجه قرار گرفته که در اين بعد رابطه  تماشاي دو نوع تلويزيون داخلي و ماهواره اي با اعتماد اجتماعي بررسي خواهد شد.

سوالات اساسي تحقيق :

 آيا ميزان استفاده از رسانه هاي جمعي بر ميزان اعتماد اجتماعي مخاطبان موثر است؟

            آيا تاثير ميزان  استفاده از رسانه هاي جمعي در انواع مختلف آنها(تلويزيون،روزنامه)بر اعتماد اجتماعي متفاوت است؟

            آيا تاثير ميزان تماشاي تلويزيون در دو نوع داخلي و خارجي بر اعتماد اجتماعي متفاوت است؟

            آيا بين تماشاي انواع مختلف پيام هاي تلويزيون داخلي،خارجي وخواندن انواع مختلف مطالب روزنامه ها رابطه متفاوتي با اعتماد اجتماعي وجود دارد يا خير؟

اهميت و ضرورت تحقيق:

اعتماد يکي از مفاهيم  مهم حوزه جامعه شناسي نظم به حساب مي آيد اين اهميت در وهله نخست ريشه در جايگاه اعتماد در کنش اجتماعي دارد. نيکلاس لومان  نظريه پرداز حوزه اعتماد از زاويه كنترل و پيش بيني كنش اجتماعي نگاه کارکردي به اعتماد دارد به ويژه در شرايط جامعه مدرن که توام با پيچيدگي و ريسک يا خطر پذيري است،در اين شرايط اعتماد نقش مهمي در تعين و حفظ نظم اجتماعي بازي مي کند.

زتومپکا،کلمن و گيدنز نيز چنين کارکردي براي اعتماد اجتماعي قائل هستند.اعتماد اين اجازه را مي دهد که افراد  به راحتي با يکديگر ارتباط برقرار کنند.به واسطه اين تسهيل کنش است که از اعتماد به عنوان يکي از مهمترين ابعاد سرمايه اجتماعي ياد مي شود.(کلمن،1378: 456)

 منابع علمي محدود اعتماد به زبان فارسي وتعداد اندک پژوهش هاي انجام گرفته با موضوع اعتماد نشانگر اين نکته است که تا کنون توجه جدي به اعتماد اجتماعي در جامعه ما نشده است. اما اين امر به معناي کم اهميت بودن آن در جامعه نيست.جامعه ايي که به اشکال مختلف واجد برخي از ويژگي هاي مدرنيته است.اگر چه تا کنون در متني ديده نشده که از آن به عنوان جامعه مدرن ياد کنند ولي در اغلب متون به در حال توسعه بودن آن با عبارت مبهم در حال گذار اشاره شده است.بويژه با توجه به تحولات ساختاري و جمعيتي دهه اخير،تحولاتي چون افزايش جمعيت،گسترش شهر نشيني،توسعه رسانه هاي ارتباط جمعي درحوزه هاي داخلي وخارجي وبدنبال آن تحولات ارزشي و فرهنگي.(رفيع پور.1378ربيعي1378)مجموعه ايي از اين تحولات به همراه افراط و تفريط هاي موجود در حوزه هاي مختلفي چون سياست،اقتصاد و فرهنگ عملا فضاي پيچيده و آشفته ايي به جامعه ما داده است.

توسعه شهرها درنتيجه تحولات جمعيتي،بويژه افزايش جمعيت و مهاجرت و بدنبال آن نفوذ پذيري مرزهاي درون گروهي سبب شده تا دامنه روابط اجتماعي افراد از محدوده سنتي خود فراتر رود؛شهروندان همواره در محيط هايي قرار مي گيرند که با غريبه هايي از گروهها و  قوميت هاي مختلف مواجه هستند،بويژه با توجه به تنوع قومي و گروهي موجود در جامعه،شرايط موجود اجتماعي و اقتصادي،ارتباط و تعامل با ديگران ناشناس را براي ماگريز ناپذيرکرده است،با اين حال فقدان اعتماد در چنين وضعيتي شرايط را براي افراد دشوارتر خواهد کرد.شهروندان مجبور خواهند بود هزينه هاي زيادي را براي جبران بي اعتمادي متحمل شوند؛ لزوم قرار دادهاي رسمي و غير رسمي و ضرورت وجود تضمين درمراودات اجتماعي وپايين آمدن سطح ارتباطات اجتماعي در بين افراد ازجمله پيامدهاي وجود بي اعتمادي است در صورتيکه وجود اعتماد اجتماعي به تسهيل کنش کمک کرده وبه زعم پوتنام به مانند روغني چرخ هاي ارتباط اجتماعي را روان خواهد کرد.با توجه به ويژگي هاي فوق،اهميت اعتماد در جريان کنش هاي اجتماعي روشنترمي شود.از طرف ديگر همانگونه كه اشاره شده اعتماداجتماعي در جامعه مورد مطالعه ما وضعيت مطلوبي ندارد.

 شواهد مبتني بر پژوهش هاي اجتماعي نشان مي دهد كه اعتماد اجتماعي در جامعه ما وضعيت چندان مطلوبي ندارد.نظريه پردازان اعتماد عوامل مختلفي را در تضعيف و يا تقويت اعتماد بين افرد موثر مي دانندو رسانه هاي جمعي يكي از همين عوامل موثر بر اعتماد در نزد آنان است.(,1999.پوتنام,1995,.كلمن،1378،گيدنز،1378).

رسانه هاي جمعي،امروزه نقش موثري در زندگي روزمره ما ايفا مي کنند و يکي از واقعيت هاي انكار ناپذيرزندگي بشر امروزي به شمار مي آيند.آنها بخش مهمي از زمان و مكان زندگي ما را به خود اختصاص داده اند.ما همواره در معرض پيامهاي مختلفي هستيم كه در قالب هاي متفاوت از سوي آنها ارسال مي شود پيامهايي كه درموقعيتهاي مختلف به نيازهاي متفاوتي پاسخ مي دهند.وسايل ارتباط جمعي واجد كاركردهاي متنوعي هستند هارولد لاسول كاركرد اين وسايل را به اين شرح خلاصه كرده است :نظارت بر محيط ،ايجاد همبستگي اجتماعي در واكنش به محيط وانتقال ميراث فرهنگي. (مك كوايل،1382 :108).بطور كلي ميتوان گفت رسانه ها نقش مهمي در زندگي اجتماعي افراد بازي مي كننداطلاع رساني وآگاه كردن افراد از واقعيت هاي محيط(حوادث ورويدادها)،آموزش هنجارها و ارزشهاي رايج و اجتماعي كردن افراد ،ايجاد همدلي وانسجام اجتماعي در بين افراد (همان،1382: 109).

 

 

دانلود فایل

پایان نامه بررسی نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام ( از آغاز دوره ساساني ، بهرام پنجم)

پایان نامه بررسی نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام ( از آغاز دوره ساساني ، بهرام پنجم)

دانلود پایان نامه بررسی نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام ( از آغاز دوره ساساني ، بهرام پنجم )
در قالب Word و 250 صفحه و قابل ويرايش و آماده براي ارائه ،دفاع ،چاپ و کنفرانس ميباشد

========================================================
تمامي فايل هاي سيستم، توسط کاربران آن آپلود مي شود. اگر در فايلي تخلفي مشاهده کرديد و يا مالک پروژه اي بوديد که از وجود آن در سايت رضايت نداشتيد با ما تماس بگيريد، در اسرع وقت به گزارش شما رسيدگي مي شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
========================================================


تمامي فايلهاي موجود در سايت صرفا براي راهنمايي و کمک به دانشجويان و محققين عزيز مي باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.


قسمتهايي کوتاه از متن:

چكيده

پايان نامه حاضر مي کوشد شکل گيري و گسترش نظام حکومتي ايران دوره اي ساساني را از سال 226تا 420  ميلادي روشن سازد.محور اين تحقيق توصيفي است پيرامون بخش هاي قضايي و اداري ديوانسالاري ساساني. در اين ميان ، مقام هاي مربوط به اين نظام مورد توجه  قرار گرفته اند .فصل اول تحقيق که حکم مدخل را دارد ،روند قدرت يابي و استقرار حکومت ساساني را در دوره اي اردشير بابکان مورد بررسي قرارمي دهد ؛ سال هاي کوشش او در برقراري پيوندهاي نزديک ميان دين و حکومت و به عبارت بهتر ، اتخاذ شکلي يگانه از دين به عنوان دين رسمي ، در جريان اين روند مورد بحث قرار گرفته است . فصل دوم ،جزئيات مربوط به طبقات اجتماعي در اين دوره گردآوري و تحليل شده اند ، درفصل سوم تصويري کلي از نظام ديواني ساسانيان ارائه مي کند. فصل چهارم مشاغل ديواني و درباري ديوانسالاري ساساني را مورد بررسي قرار مي دهد . بالاخره ،در فصل پاياني ،شخصيت هاي برجسته اي که در ديوانسالاري ساساني ايفاي نقش کردهاند ، مورد شناساي و تحقيق قرار گرفته اند .
روش تحقيق به کار رفته در اين بررسي بيش از هر چيز روش کتابخانه اي است .داده هاي اين بررسي از متن هاي نوشتاري گردآوري شده اند . در ارائه اي اين داده ها از شيوه ي توصيفي – تحليلي استفاده شده است و در مواقع لزوم ،کوشش شده است مباحث متناقض مورد تحليل نيز قرار گيرند.


فهرست مطالب به شرح زیر میباشد:
مقدمه         
معرفي منابع              
فصل اول: تلاش اردشير در جهت تشكيل حكومت و اتحاد دين و دولت
1-1ساسانيان ادامه دهنده را هخامنشيان    
2-1   تلاش اردشير در جهت تشكيل حكومت               
3-1  اتحاد دين و دولت در عصر ساسانيان               
 فصل دوم: مروري بر طبقات اجتماعي در عصر ساسانيان                        
1-2 تعريف طبقه اجتماعي         
2-2 طبقات اجتماعي         
3-2 طبقه روحانيون  
1-3-2 موبد                 
2-3-2 موبدان موبد                                              
3-3-2 هيربد                                         
4-3-2 زوت و راسپي                                        
5-3-2 دستور              
4-2 طبقه جنگجويان      
1-4-2 وظيفه جنگجويان            
2-4-2 تقسيم طبقات جنگجويان             
1-2-4-2 سواره نظام                      
2-2-4-2- جايگاه سواره نظام                                                                   
2-2-4-2 پياده نظام                           
5-2 طبقه كشاورزان و صنعتگران            
1-5-2- طبقه كشاورزان                   
2-5-2-طبقه صنعتگران            
فصل سوم: نظام ديواني در عصر ساسانيان        
1-3 شناخت سازمان‌هاي داخلي دوره ساسانيان           
2-3- ديوان                                                          
1-2-3 پيدايش ديوان‌ها               
3-3 ديوان رياست طبقات جامعه          
1-3-3 وزرگ فرمذار يا بزرگ فرمذار  
2-3-3وظايف و اختيارات وزير                                          
4-3 ديوان سپاه                                                
1-4-3  ايران سپاهيد                                              
 2-4-3  ارتشياران سالار                                          
3-4-3  ارگبذ                                            
5-3 ديوان دادرسي (داد)                                        
1-5-3 ارزش داد و دادگستري                                        
2-5-3 منشاء قوانين در عصر ساسانيان                                
3-5-3 حوزه قضات                                          
4-5-3 ادّله اثبات دعوي                                     
5-5-3 پادشاه در منصب قضاوت                                    
6-5-3 روحانيون در منصب قضاوت                                                          
6-3 ديوان رسايل (ديوان دبيران)                                     
7-3 طبقه‌ي متستخدمين ادارات (دبيران)                                 
1-7-3 دبير                                        
2-7-3 ايران دبيربد(دبير بد)                                
3-7-3 اهميت دبيران و ديدگاه شاهان به دبيران                     
4-7-3 چگونگي برگزيدن دبيران                             
5-7-3 وظايف دبيران                                     
6-7-3 اصناف دبيران                                    
1-8-3 دين دبير                                     
8-2–3 دبيران ديوان خراج                                 
3-8-3 گذك آمار دبير                                     
4-8-3 واسپوهرگان آمازكار                                 
5-8-3 روانيگان دبير                                     
6-8-3 آذربادگان دبير                                     
7-8-3 گنج آمار دبير                                     
9-3 ديوان سراي شمره يا ديوان استيفا (اداره ماليه)                    
10-3 ديوان خراج                                     
1-10-3 خسرو انوشيروان و اصلاح نظام مالياتي                     
2-10-3 واستر پوشان سالار                                 
3-10-3 آمار كار(آمارگر )                                 
4-10-3 دهقانان                                     
1-4-10-3 جايگاه دهقانان                                 
11-3 ديوان درآمدهاي كل كشور                             
12-3 ديوان خزائن                                     
13-3 گهبذ و ضرب مسكوكات                                 
14-3 ديوان آتشكده‌ها                                     
15-3 ديوان بريد                                    
16-3 ديوان اشراف                                     
17-3 ديوان ايران دربد                                     
18-3 ديوان مهرشاهي (ديوان خاتم )                             
19-3 ديوان احشام                                     
1-19-3  آخور آمار دبير – آخورسالار                         
20-3 ديوان ويژگان                                     
21-3 ديوان نوروز                                     
22-3 ديوان كستبزود (ديوان آب)                             
1-22-3 وظيفه‌ي ديوان آب                                 
23-3 ديوان جامه خانه                                     
24- 3  ايران درستبد                                     
فصل چهارم :مشاغل ديواني و درباري                         
1-4مشاغل ديواني                                     
2-4 پادشاه                                         
1-2-4شاه                                        
1-2-4 وظيفه متقابل شاهان و پادشاهان                         
3-4 شهرب                                         
4-4 مرزبان                                        
5-4 اسپهبد                                         
6-4 پادگوسپانان                                     
7-4 بيدخش                                         
8-4 اندرزبد                                        
9-4 آموزگاران اسواران                                 
10-4 دريوشان جادگ گو و دادور (مدافع درويشان و دادور)                
11-4 خرم باش                                         
12-4 پشتيگبان سالار                                     
13-4 مهماندار                                         
14-4 خوانسالار                                     
15-4 پذشخوار                                         
16-4 مردبذ                                         
17-4 ديده‌بان سلطنتي                                    
18-4 بازدار                                      
19-4 گنجور                                    
20-4 دواتدار                                        
21-4 كاروانسالار                                    
22-4 تغاربد                                        
23-4 آيين بد                                        
24-4 بازاربد                                        
25-4 كيروگ بد ( هنربد )                               
فصل پنجم شخصيت‌هاي برجسته دوره ساسانيان                    
1-5 تنسر در منابع                                    
1-1-5-تنسر                                       
2-1-5 تنسر شخصيتي تاريخي                                  
2-5 ابرسام                                        
1-2-5  تنسر و ابرسام                                    
3-5 كرتير و تقويت روحانيت زرتشتي                            
1-3-5 كرتير                                      
2-3- 5 كرتير و شاپور يكم و ترقي مقام وي در شاهان بعدي             
3-3-5 كريتر و كتيبه‌هاي وي                                
4-5 آذرپاد مهراسپندان                                     
5-5 مهرنرسي                                         
نتيجه گیری                                           
تصاوير                                           
كتاب شناسي ( فهرست منابع و ماخذ)                            


پشتيباني: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فايل، نام خريدار و مشکل خود را پيامک و يا در تلگرام عنوان بفرماييد تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاين قادر به دانلود فايل خواهيد بود و همچنين يک نسخه از “لينک دانلود” نيز براي شما ايميل مي شود.

دانلود فایل

تحقیق درباره تحليلي از موقعيت كنوني موسسات بانكي 24 ص

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 25   تحليلي از موقعيت كنوني موسسات بانكي پيشينه صنعت بانكداري در ايران به چندين قرن برمي گردد. بدون ترديد كاركرد موسسات مالي و اعتباري براي شتاب دهي به فرآيند توسعه اقتصادي از نظر تجهيز و تامين منابع و تخصيص براي فرصت هاي سرمايه گذاري و در نهايت بسترسازي براي زيرساخت هاي توليدي جزو مباني اثبات شده از نظرگاه كارشناسان اقتصادي و برنامه ريزان و سياست گذاران واقعه گراست. مقوله شكل گيري و تاسيس بانك هاي خصوصي پس از سال ها تاخير كه عمدتامباني نظري و قانوني آن در برنامه سوم تدوين شده دوباره در دستور كار قرار گرفت و چهار بانك خصوصي (پارسيان، كارآفرين، اقتصاد نوين و سامان) پيشگامان در زمره بانك هاي خصوصي ايران به شمار مي روند. ارزيابي اوليه نشان مي دهد براي ايجاد فضاي رقابتي بين بانك هاي دولتي و خصوصي تاسيس اين نوع بانك ها مي تواند براي كارآيي و سنجش شاخص هاي آن مفيد باشد. در حال حاضر نقش بانك هاي خصوصي در نظام بانكي كشور چندان قابل ملاحظه نبوده و سهم ناچيزي از سپرده هاي مؤثر و همچنين كفايت سرمايه، …

سیستم رزرو و پذیرش هتل با استفاده از ویژوال استودیو بیسیک دات نت و ویژوال استودیو ASP.NET

سیستم رزرو و پذیرش هتل با استفاده از ویژوال استودیو بیسیک دات نت و ویژوال استودیو ASP.NET

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:   109

 

 

سیستمهای کامپیو تری در مدت زمانی که وارد جامعه ما شده اند جای خود را در میان افراد جامعه باز کرده اند.همچنین جامعه نیز نیاز به این سیستمها را احساس کرده است تا بتواند با این  سیستمها  کارها را روند سریع تر انجام دهد.سیستمهای کامپیوتری نیز نرم افزارهای پیشرفته تری را طلب می کنند،از این رو بر ماست که با ساخت نرم افزارهای لازم این نیازها را برطرف کنیم.

سیستم رزرو هتل نیز می تواند یکی از این نرم افزارها باشد تا بتواند قسمتی از این نیازها را برطرف کند.از طرفی برای تولید این نرم افزارها نیاز به دانستن زبانهای برنامه نویسی می باشد که زبان برنامه نویسی ویژوال استودیو دات نت  نیزیکی از این زبانها می باشد که با فرا گرفتن مهارتهای لازم در این زبان می توان به سادگی نرم افزارهای مورد نیاز را تولید کرد.دانشکده ها نیز موظف می باشند که در مورد اجرای پروژه ها سخت گیر باشند و دانشجوها نیز باید بتوانند پروژه خود را پیاده سازی نمایند.مدرس دانشکده نیز می تواند در مورد ساختار برنامه و همچنین در مورد چگونگی برنامه نویسی دانشجو را راهنمایی کند تا دانشجو هم سریع تر و هم بهتر به جواب برسد.  

سیستم رزرو هتل برای رزرو و پذیرش مسافر در هتل می باشد.این سیستم برای رزرو اینترنتی و همچنین پذیرش مسافر می باشد که دارای امکاناتی از قبیل رزرو اینترنتی مسافر، پذیرش حضوری مسافر، حذف مسافر از لیست مسافران، جستجو در میان مسافران و جستجو در میان کارکنان هتل و جستجو در میان سرویسهای هتل ، گزارش از لیست مسافران موجود در هتل  و گزارش از کارکنان هتل، و امکاناتی از قبیل امکان ویرایش کردن و تصحیح کردن اطلاعات مسافران و کارکنان و …می باشد.

 

 

فهرست مطالب

عنوان……….3

چکیده……….4

فهرست مطالب6

فهرست شکل ها………7

مقدمه9

تعریف پروژه……….11

زبان برنامه نویسی و بانک اطلاعاتی مورد استفاده12

ساختمان و شرح عملکرد نرم افزار…….13

پیشنهادات….27

خلاصه و نتیجه گیری..28

ضمیمه 1…..29

راهنمای کاربر……….29

ضمیمه 2…..55

سورس برنامه55

 

 

فهرست شکل ها

شکل 1         جدول Employee..13

شکل 2         جدول Receeption17

        شکل3          جدول Service……20

        شکل 4         جدولReservation22

        شکل 5          جدولRoom………25

        شکل 6          فرم  رزرو اینترنتی.29

        شکل 7          فرم  ورود به برنامه.30

        شکل 8         فرم صفحه اصلی……31

        شکل 9          فرم انتخاب.32

        شکل 10         فرم پذیرش مسافر…33

شکل 11         فرم پذیرش بوسیله کد رزرو..34

شکل 12 – فرم ثبت کارمندان.36

شکل 13 – فرم اضافه کردن سرویس…37

شکل 14         فرم گزارش از مسافران…….39

شکل 15         فرم گزارش از کارمندان……41

شکل 16         فرم گزارش ازسرویسها…….42

شکل 17         فرم ویرایش مسافر..44

شکل 18         فرم ویرایش کارمند.46

شکل 19        فرم  ویرایش سرویس……….48

شکل 20        فرم حذف مسافر ….50

شکل 21        فرم حذف کارمند …52

شکل 22        فرم حذف سرویس ..53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

جمع آوری مطالب واطلاعات لازم

 برای جمع اوری اطلاعاتی در مورد سیستم رزرو هتل به چندین هتل مراجعه نمودم و توانستم اطلاعاتی در مورد سیستم رزرو هتل از طریق صحبت کرن با کارکنان محل و همچنین دیدن امکانات و برنامه های نصب شده و در حال اجرا بدست بیاورم.همچنین با مراجعه به وب سایت هتل توانستم چند رزرو اینترنتی نیز را انجام دهم و بعد با همکاری مسئولان هتل چگونگی پذیرش مسافر را از نزدیک و به صورت عینی مشاهده نمودم. همچنین  به جز این موارد توانستم درهنگام مراجعه چند مسافر برای پذیرش مراحل پذیرش مسافر را از نزدیک مشاهده کنم و در مجموع اطلاعات بسیار مهمی در مورد مسئله مورد تحقیق بدست آورم.ازجمله فیلدهایی که در مورد مسافران باید داشته باشیم تا بتوانیم یک بانک اطلاعاتی مناسب طراحی کنم.

از موارد دیگر که باید گفته شود این است که با دیگر قسمتهای برنامه نصب شده درهتل نیز آشنا شدم و در واقع امکانات جانبی نرم افزار را نیز مشاهده نمودم.

هچمچنین توانستم نشانی شرکت ایجاد کننده نرم افزار را پیدا کنم و با مساعدت یکی از مسئولین آن شرکت توانستم با مسئول طراحی بانک صحبت کنم و اطلاعات خوبی بدست آورم. در مجموع با اطلاعات جمع آوری توانستم تا حدودی بتوانم مسئله را بیشتر مورد ارزیابی قراردهم.سپس با توجه به اطلاعات بدست آمده   طراحی ساختار نرم افزار را شروع کردم و بعد از طراحی شروع به برنامه نویسی نمودم.

 

 

 

 

تعریف پروژه

دراین پروژه موارد زیر از دانشجو طلبیده می شد:

1         سیستم توانایی رزرو اینترنتی و پذیرش مسافر را دارا باشد.

2        این سیستم دارای انواع گزارشها از مسافران و کارکنان باشد.

3         سیستم توانایی جستجوهای بر اساسهای مختلف از مسافران  را داراباشد.

 

 

 

 

 

زبان برنامه نویسی و بانک اطلاعاتی مورد استفاده

زبان برنامه نویسی این سیستم ویژوال استودیو دات نت می باشد که از ترکیب ویژوال استودیو بیسیک دات نت و ویژوال استودیو ASP.NET  استفاده شده است.

بانک اطلاعاتی مورد استفاده در این نرم افزار SQL SERVER 2000 می باشد که از نسخه Microsoft SQL Enterprise Manager ساخت Microsoft Corporation  و نسخه 8 آن در این نرم افزار استفاده شده است.

این سیستم بر روی انواع سیستم عاملهای ویندوز 98 انگلیسی و عربی، ویندوز me، ویندوز2000، ویندوزxp و… قابلیت نصب واجرا را دارا می باشد.از لحاظ سخت افزاری نیز این برنامه بر روی پنتیوم های 133 به بالا به همراه 8 مگابایت رم قابلیت اجرا را دارا می باشد.

 

 

 

 

ساختمان و شرح عملکرد نرم افزار

شرح بانک اطلاعاتی

نام بانک مورد استفاده در این نرم افزارhotel  می باشد که دارای 5 جدول است. اسامی این جدول ها عبارتند از:

Employee,Reservation,Reception,Room,Service

این بانک دارای 5 جدول می باشد که شکل آن را در زیر مشاهده می کنید.

جدول Employee

این جدول برای ذخیره اطلاعات مربوط به کارکنان هتل می باشد.شکل آن را در زیر می توانید مشاهده کنید.

 

جدول Employee  با سیزده فیلد با نام های ssn,fname,lname,fathername,shcode,addr,tel,mobile,age

,task,salary,username,passwordاست که حال به شرح این فیلدها می پردازیم.

Ssn : این فیلد حکم کلید این جدول را در اختیار دارد. نوع داده مورد استفاده آن Int و طول آن 4  می باشد.

   

دانلود فایل

بررسی روش های عینیت بخشی به معماری سرویسهای غنی و ارائه راهکاری جهت پشتیبانی از ویژگیهای کیفی مع

بررسی روش های عینیت بخشی به معماری سرویسهای غنی و ارائه راهکاری جهت پشتیبانی از ویژگیهای کیفی مع

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:    97

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول  مقدمات ……. 3 3     3      مقدمه …………. 9

3     9      طرح مساله ….. 9

3     1      انگیزه و جایگاه تحقیق . 1

3     4      سوالات تحقیق …………… 1

3     5      محدوده تحقیق ………….. 4

3     6      مراحل تحقیق ……………. 4

3     7      ساختار گزارش ………… 5 فصل دوم  ادبیات موضوع ………… 7 9     3      تعریف اصطلاحات ……… 8

9     3     3      چارچوب نرمافزاری …………. 8

9     3     9      یکپارچهسازی …… 8

9     3     1      یکپارچهسازی سرویسگرا . 3

9     3     3      دغدغههای متقاطع …………. 3

9     9      الگوی معماری سرویس غنی ….. 31

9     9     3      مقدمه 31

9     9     3     3      وضعیت توسعه سرویسهای وب ………. 31

9     9     3     9      چالش یکپارچهسازی افقی و عمودی سرویسها ……………. 33

9     9     3     1      راهکار …… 33

9     9     9      معماری منطقی ……………. 39

9     9     1      فرآیند توسعه سرویس غنی …………. 36

9     9     4      کارهای مرتبط با معماری سرویس غنی ……. 38

9     9     5      ویژگیهای کیفی معماری سرویس غنی ……. 38

9     9     5     3      قابلیت یکپارچهسازی …………. 33

9     9     5     9      سلسلهمراتب………… 33

ه

9     9     5     1      فراکتال ….91

9     9     5     4      تطبیقپذیری……….. 91

9     9     5     5      مقیاسپذیری ………. 93

9     1      الگوهای یکپارچهسازی سازمانی ……………. 93

9     1     3      نمونه کاربرد الگوهای یکپارچهسازی سازمانی ………….. 99

9     1     9      الگوهای یکپارچهسازی سازمانی و ESB ….. 91

9     4      گذرگاه سرویس سازمانی ……….. 91

9     4     3      نمونه کاربرد ESB ………. 91

 95 …… Mule ESB معرفی      9     4     9

 95 .. Mule Studio آشنایی با      3     9     4     9

9     4     9     3     3      ویرایشگرها …. 95

9     4     9     3     9      سازهبلوكها … 96

9     4     9     3     1      جریانها ………. 96

9     4     9     3     4      نرمافزارهای کاربردی … 97

9     4     9     3     5      پیامها …………. 97

9     4     9     9      چگونگی عملکرد Mule ……. 97

 98 …. JBoss Fuse معرفی      1     4     9

 93 .. Apache Camel معرفی      3     1     4     9

9     4     1     3     3      معماری Camel ……… 93

9     4     1     3     9      اصطلاحات Camel …. 11

9     4     1     3     1      مثال 3: افزودن مسیرها با زبان دامنه خاص جاوا …. 13

9     4     1     3     4      مثال 9: افزودن مسیرها با زبان دامنه خاص Spring ………… 19

 11 ……… Apache ActiveMQ معرفی      9     1     4     9

9     4     1     9     3      دلیل استفاده از ActiveMQ .. 11

9     4     1     9     9      انواع ارتباط در ActiveMQ …. 14

 15 …… JBoss Fuse و Mule ESB مقایسه      4     4     9

9     5      معماری سرویس     مولفه …………… 16

9     5     3      مولفهها و ترکیبها ……….. 16

9     5     9      دامنهها ………….. 17

9     5     1      شناخت مولفهها ……………. 18

9     5     4      مقیدسازی ……… 13

9     5     5      سیم و ترقی …… 41

9     6      جمعبندی … 43

و

فصل سوم  معرفی و بازبینی کارهای مرتبط ……….491     3      دید استقرار معماری سرویس غنی ………… 41

1     3     3      توضیح راهکار … 41

1     3     9      نمونه استقرار سرویس غنی ………… 45

1     3     1      نقد ….. 47

1     3     1     3      نمایش معماری با الگوهای یکپارچهسازی سازمانی ……….. 47

1     9      راهکار OOI …………… 43

1     9     3      توضیح راهکار … 43

1     9     9      نقد ….. 59

1     9     9     3      نمایش معماری با الگوهای یکپارچهسازی سازمانی ……….. 54

1     1      عینیتبخشی با واسطه فناوریهای دیگر . 55

1     1     3      مثال: عینیتبخشی با واسطه معماری سرویس     مولفه  55

1     1     3      نقد ….. 57

1     4      جمعبندی و نتیجهگیری ……….. 57 فصل چهارم  معماری و چارچوب نرمافزاری پیشنهادی ……. 58 4     3      معماری پیشنهادی….. 53

4     3     3      نمایش معماری با الگوهای یکپارچهسازی سازمانی ….. 53

4     3     9      شبکه دلالهای پیام ……… 63

4     3     1      نحوه دستیابی به ویژگیهای کیفی معماری . 69

4     3     1     3      قابلیت یکپارچهسازی ………….. 69

4     3     1     9      سلسلهمراتب…………. 69

4     3     1     1      فراکتال ….. 61

4     3     1     4      تطبیقپذیری………… 61

4     3     1     5      مقیاسپذیری ……….. 61

4     9      چارچوب نرمافزاری ….. 61

4     9     3      فایلهای پیکربندی سرویسهای غنی ……….. 64

4     9     9      ترجمه فایلهای پیکربندی سرویسهای غنی …………… 65

4     9     1      استقرار سرویسهای غنی  66

4     9     4      نمایش گرافیکی سلسلهمراتب سرویسهای غنی ………. 66 دید مولفه و متصلکننده …………. 674     1      زبان توصیف معماری .. 68

4     1     3      سرویس غنی ….. 68

4     1     9      نقشها ……………. 68

ز

4     1     1      تعاملها ……………63

4     1     4      سرویسهای غنی زیرساختی ……….. 63

4     1     5      سرویسهای غنی کاربردی مرکب . 71

4     1     6      سرویسهای غنی کاربردی ساده … 71

4     1     7      نکات عمومی درباره اعلانها ……….. 71

4     9     8      استفاده مجدد از طراحی معماری . 73

4     4      جمعبندی و نتیجهگیری ……….. 73 فصل پنجم  مقایسه و ارزیابی .. 79 5     3      مطالعه موردی سامانه انتشار خودکار اخبار ………….. 71

5     3     3      هدف از انجام مطالعه موردی ………. 71

5     3     9      معرفی سامانه انتشار اخبار ………….. 71

5     3     1      پیادهسازی با دید استقرار ……………. 75

5     3     1     3      پیادهسازی سامانه اخبار با Mule ESB ……….. 75

5     3     1     3     3      دریافت خبر .. 75

5     3     1     3     9      پردازش و ذخیره خبر … 76

5     3     1     3     1      انتشار خبر ….. 77

5     3     1     3     4      رهگیری خطاها …………. 77

5     3     1     3     5      نمونه اجرا …… 78

5     3     1     9      نحوه دستیابی به ویژگیهای کیفی معماری……. 73

5     3     1     9     3      قابلیت یکپارچهسازی .. 73

5     3     1     9     9      سلسلهمراتب . 73

5     3     1     9     1      فراکتال ………. 81

5     3     1     9     4      تطبیقپذیری  81

5     3     1     9     5      مقیاسپذیری ……………. 83

5     3     4      پیادهسازی با معماری و چارچوب پیشنهادی …………… 83

5     3     4     3      پیکربندی سرویسهای غنی  83

5     3     4     3     3      پیکربندی سرویس غنی News System ………….. 83

5     3     4     3     9      پیکربندی سرویس غنی Feed . 89

5     3     4     3     1      پیکربندی سرویس غنی Publish ………… 81

5     3     4     9      ترجمه فایلهای پیکربندی … 84

5     3     4     1      استقرار سامانه انتشار خودکار اخبار …. 85

5     3     4     4      نحوه دستیابی به ویژگیهای کیفی معماری……. 87

5     3     4     4     3      قابلیت یکپارچهسازی .. 87

ح

5     3     4     4     9      سلسلهمراتب .88

5     3     4     4     1      فراکتال ………. 88

5     3     4     4     4      تطبیقپذیری  39

5     3     4     4     5      مقیاسپذیری ……………. 39

5     9      مطالعه موردی COCOME …. 39

5     9     3      هدف از انجام مطالعه موردی ………. 39

5     9     9      معرفی مطالعه موردی ….. 31

5     9     3      نمونهای از تعاملها در سطح سامانه تجارت  35

5     9     9      پیادهسازی با چارچوب پیشنهادی .. 36

5     1      ارزیابی ……… 38

5     1     3      مشخصات محیط ارزیابی  38

5     1     9      بررسی زمان پاسخ سامانه اخبار ….. 33

5     1     1      بررسی تاثیر سلسلهمراتب……………. 33

5     1     4      بررسی تاثیر مقیاس کردن ………… 313

5     4      مقایسه روشهای عینیتبخشی به معماری سرویس غنی … 319

5     5      جمعبندی و نتیجهگیری ……… 311 فصل ششم  نتیجهگیری و پیشنهاد کارهای آتی  314 6     3      نتیجه تحقیق …………. 315

6     9      درسهایی که آموختیم ………… 315

6     1      مرور سوالات تحقیق . 316

6     4      پیشنهاد برای ادامه تحقیق …… 313

6     5      جمعبندی و نتیجهگیری ………. 313 مراجع …….. 331 فرهنگ واژگان ………. 339

 

 

ط

چکیده

 

معماری سرویس غنی ،یک الگوی طراحی )معماری( برای بکارگیری معماری سرویسگرا) SOA( است. این الگو ،امکان تجزیه سلسلهمراتبی معماری یک سامانه به دغدغههای مجزا و در نتیجه امکان تسلط بر جنبههای مختلف سامانه، تعاملات آنها و حسابرسی دغدغههای متقاطع را به شکلی دقیق و ملموس فراهم میکند. سرویسهای غنی با بهرهگیری از فناوری گذرگاه سرویس سازمانی) ESB(، امکان نگاشت ساده و مستقیم به شبکه سامانهای از سامانهها را نیز فراهم میکنند.

هر سرویس غنی، وابستگیها و ارتباطات خود با سایر بخشهای سلسلهمراتب را مدیریت میکند؛ بهعبارت دیگر، سازوکارهایی مانند مسیریابی پیامها در سلسلهمراتب، رسیدگی به دغدغههای متقاطع ،و پشتیبانی از انواع پروتکلهای ارتباطی، درون خود سرویس غنی تعبیه شده است .بدین ترتیب، مساله عینیتبخشی به معماری سرویس غنی از ابعاد مختلف پیچیده است .ما دو راهکار را در این زمینه شناسایی کردهایم. راهکار اول، دید استقرار است که نگاشت معماری سرویس غنی به امکانات نرمافزار Mule ESB میباشد. راهکار دوم، در پروژه OOI مطرح شده است. این راهکارها، بهخوبی از ویژگیهای کیفی معماری سرویس غنی مانند سلسلهمراتب، فراکتال و تطبیقپذیری پشتیبانی نمیکنند.

در این تحقیق، الگوی معماری سرویس غنی را با ارائه یک معماری مبتنی بر الگوهای یکپارچهسازی سازمانی )EIP( عینیتبخشی کردهایم. معماری پیشنهادی، شامل شبکهای از دلالهای پیام است که عملیات پیامرسانی در سلسلهمراتب سرویسهای غنی را بهصورتی مقیاسپذیر انجام میدهند. بهعلاوه ،یک زبان توصیف معماری) ADL( برای سرویسهای غنی ارائه کردهایم .چارچوب پیشنهادی، شامل زبان توصیف معماری و یک زنجیره ابزاری است که معماری پیشنهادی را عملیاتی میکند .بنابراین، برای استقرار سرویسهای غنی، ابتدا فایلهای پیکربندی سرویسهای غنی بر اساس زبان توصیف معماری نوشته میشوند، سپس با ترجمه و اجرای آنها، سامانه مربوطه راهاندازی میشود.

مطالعه موردی، یک سامانه برای دریافت، پردازش و انتشار خودکار اخبار است .نحوه دستیابی به ویژگیهای کیفی معماری سرویس غنی از طریق پیادهسازی این سامانه بررسی شده است. ویژگیهای کیفی اصلی عبارتند از قابلیت یکپارچهسازی )افقی(، سلسلهمراتب ،فراکتال، تطبیقپذیری و مقیاسپذیری. نتیجه اینکه ،چارچوب پیشنهادی ،قابلیت یکپارچهسازی و مقیاسپذیری لازم در پیادهسازی سامانهای از سامانهها را با روشی سریع مبتنی بر فناوری موجود فراهم میکند.

 

دانلود فایل

تحقیق درباره دینامیک

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 3   دینامیک سیّالات نام یکی از شاخه‌های بسیار پرکاربرد و وسیع مکانیک سیّالات است. موضوع مورد مطالعه در این زمینه از علوم چگونگی رفتار مایعات و گازها به هنگام حرکت تحت اثر عوامل گوناگون می‌باشد. مهم‌ترین کاربردهای دینامیک سیّالات در مهندسی شیمی، هواشناسی، مهندسی عمران، مهندسی پزشکی، مهندسی هوا و فضا، نجوم و ستاره‌شناسی، علوم دریایی، صنایع خودرو سازی، کشتی سازی، و موارد متعدد علمی و کاربردی دیگر است. ] تاریخچه مطالعهٔ رفتار سیّالات (در حرکت و در سکون) را باید از مهم‌ترین بخش‌های مکانیک قدیم (مکانیک کلاسیک)، فیزیک، ریاضیات کاربردی، و علوم و فنون مهندسی به حساب آورد. درس دانشگاهی مکانیک سیالات جز دروس پایه کارشناسی مکانیک نیز هست. اهمّیّت و غنای علمی از آنجا که دینامیک سیّالات پدیده‌های پیچیده‌ای همچون جریانهای آشفته، امواج شوک در سرعت‌های مافوق صوت، و سامانه‌های بی نظم را شامل می‌شود، بخش عمده‌ای از پیشرفتهای علمی در ریاضیّات کاربردی …

آشنایی با چاپ کلاقه ای (باتیک)، چگونگی و بررسی تحول آن از ابتدا تاکنون

آشنایی با چاپ کلاقه ای (باتیک)، چگونگی و بررسی تحول آن از ابتدا تاکنون

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   26

 

 

 

مقدمه :

یکی از صنایع دستی کاربردی، چاپ کلاقه ای (باتیک) نام دارد. در واقع باتیک یا چاپ کلاقه ای هنری است که به وسیله موم و رنگ های مختلف، پارچه های ساده یا سفید مخصوصا ابریشم را رنگ آمیزی یا نقش دار می کنند. چاپ باتیک در بدو ورود به کشورمان به رنگ سفید در زمینه مشکی انجام می شد و پس از مدتی رنگ قرمز را با رنگ سفید به کار بردند و به تدریج رنگ های دیگر اضافه شد.ابزار کار هنر باتیک در نوع معمول آن، وسیله ای است به نام تیان، قلم مو، مهر و کارگاه چوبی که برای مهار کردن پارچه به کار می رود.روش کار باتیک بر چند نوع است: چاپ مستقیم، چاپ برداشت، چاپ با شابلون، نقاشی باتیک روی پارچه ابریشمی، قلم مویی، پیچشی و تار عنکبوتی. در روش معمولی آن موم یا صمغ را ذوب نموده، درون تیان ریخته و با حرکت تیان بر روی پارچه، نقش مورد نظر را طراحی می کنند. سپس پارچه را در محلول رنگ فرو می برند. بنابراین قسمت هایی که موم دارد، رنگ نشده باقی می ماند. سپس پارچه را موم گیری می کنند. روش دیگر آن است که به جای استفاده از تیان، مهر را در موم مذاب فرو برده و روی پارچه می زنند. سپس بقیه مراحل آن مانند روش قبلی انجام می شود. در رنگرزی باتیک از ۳ نوع رنگ گیاهی، شیمیایی و ری اکتیو استفاده می شود. موارد کاربرد چاپ باتیک یا کلاقه ای بسیار است و شامل انواع پرده ها، تابلوها، دیوارکوب ها، لباس های محلی و هنری، شال و روسری و … می باشد.کارگاه چاپ باتیک خانه ملک وابسته به میراث فرهنگی خراسان رضوی، از سال ۸۵ در این زمینه فعال است

 

 

 

 

 

چگونگی چاپ باتیك: چاپ كلاقه ای ( باتیك):

باتیك عبارتند از هنری دستی است كه در جنوب شرقی هندوستان ، اروپا وقسمتی از آفریقا تهیه می‌شود ونوعی از آن كه به كلاقه ای معروف است بیشتر در روستا های اطراف وبه ویژه در مناطق روستایی اسكو كهنمو اسكندان ، دیزج، وبا ویل روادارد.

باتیك و است جاوه ( یكی از جزایر كشور اندونزی ) كه در فرهنگ نفیسی حصار وضریح معنا شده و عوام آن را كلاغی .كلاقی وكلاقه ای می‌خوانند ومی‌نویسند ودر پاره ای از نقاط نیز ( قنوز) كه معادل اذری ابریشم اشت تلفظ می‌شود و وجـــــــه آن است كه چون در گذشته های دور معمولا قسمتهایی از پارچه را كه قرار بود رنگ آمیزی شود به اشكال خاصی گره زده یا می‌دوختند وسپس مبادرت به رنگرزی می‌كردند . طبیعتا چون رنگ نمی‌توانست در قسمتهای گره خورده یا دوخته شده نفوذ كند‌ ، پس از پایان عملیات رنگرزی وباز شدن گره ها ونقاط دوخته شده قسمتهایی كه رنگ را جذب نكرده بود حالتی نگاتیو در متن رنگی به خود می‌گرفت وبازار آنجا كه معمولا فقط از یك رنگ وبیشتر رنگ سیاه استفاده می‌شود این نقوش تصادفی حالت پر كلاغ را به ذهن تداعی می‌كرد وبه همین جهت نیز برای متمایز ومشخص شدن از سایر منسوجات رنگرزی شده كلانی خوانده می‌شود.

باتیك كه بیشتر به پارچه های با چاپ مقاوم در برابر نور. حرارت ، رطوبت ، وسایر عوامل جوی اطلاق می‌شود اصالتا هنری چینی است وبیش از 2000 سال از عمر آن می‌گذرد ودر حال حاضر علاوه بر ایران به صورت هنری ملی در بخشی از كشورهای جنوب و شرق اسیا رواج دارد ومعمولا صنعتگران از ابزار وادواتی بسیار ساده وابتدایی استفاده می‌كنند. یافته های باستان شناسی موجود در موزه های ایران و سایر كشورهای جهان گواه تولید پارچه هایی با چاپ باتیك را مشخص كرد. این نگفته قطعی به نظر می‌رسد كه تزئین پارچه به وسیله هنر صنعت باتیك از سالهای بسیار دور وحتی قبل از كشف سایر شیوه های رنگرزی رواج داشته وكسانی بوده اند كه با كمك وسایل ساده ای مهنند مهرها وقالبهای چوبی ، البسه وسایر پارچه های مورد مصرف عامه را با رنگ های متنوع گیاهی می‌كرده اند.

این شیوه های چاپ تدریجا به وسیله اقوام ابتدایی كشور اندونزی تكامل یافته وبا كشف گیاهانی كه عصاره آنها مانع نفوذ رنگ در پارچه می‌شود تحول جدیدی در این هنر صنعت پدید آمده به این طریق صنعتگران برگ موز را در محلول سود سوز حل كرده ومایع چسباندگی را كه بدست می‌آمده با ماسه نرم یا خاك رس مخلوط نموده و‌آنگاه به وسیله قلمهای مخصوص یا ابزار دیگری از این ماده مقاوم به عنوان جوهر استفاده ونقوش دلخواه را بر روی ابریشم خام نقاشی می‌كرده اند واز آنجا كه پس از رنگ آمیزی وشستشوی پارچه نقاطی كه قبلا به وسیلة ماده مقاوم پوشانده شده بود سفید باقی می‌ماند . چنانچه صنعتگران قصد رنگ آمیزی قسمت های سفید یا چند رنگ كردن پارچه را داشت مجددا قسمتهای رنگ آمیزی شده را با ماده مقاوم پوشانده ومبادرت به رنگ آمیزی دوباره یا چند باره آن می‌كرد و با تكرار این عمل پارچه نقش های رنگین متنوعی به خود می‌گرفت .

 

   

دانلود فایل

خاستگاه انسان و سير تكاملي آن از ديدگاه ديرينه شناسي نوين

خاستگاه انسان و سير تكاملي آن از ديدگاه ديرينه شناسي نوين

 خاستگاه انسان و سير تكاملي آن از ديدگاه ديرينه شناسي نوين
 متشکل از 59 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
خاستگاه انسان و سير تكاملي آن از ديدگاه ديرينه شناسي نوين
بدون ترديد ظهور انسان يكي از مهمترين رويدادهاي زيست شناختي در تكامل جهان است. بدين دليل است كه دوره كواترنري به نام دوران انسان زيست (Anthropozoic) توصيف شده است . نشو و نما و انتشار انسان با سرعت فوق العاده اي انجام گرفته است.
طبق مطالعات فيلوژني و مقايسه فسيلهاي بدست آمده از تكامل پستانداران به نظر ميرسد انسان از تكامل برخي پريماتها ( (Primats  اشتقاق يافته باشند.
اصولا فسيلهاي بسيار كمي از پريماتها آنهم به صورت اسكلت كامل يافت شده است. چون اين جانوران در جنگل ها وروي درختان زيست مينموده اند  و اسكلت آنها بعد از مرگ در اثر عوامل جوّي وتاثيرباكتريهاي مختلف تجزيه گرديده و بنابراين در شرايط مناسب فسيليزه نشده اند.
در حال حاضر ميمونهاي بزرگ را اجداد انسانهاي اوليه ( (Hominid  ندانسته و بر خلاف نظريه داروين كه ميمونها را اجداد انسان به شمار ميآورد بايد گفت كه گرچه در جهان جانوران كنوني آدمي از نظر روحي و اخلافي بويژه مسئله خوب و بعد مقام برتري را به خود اختصاص ميدهد ، تشريح مقايسه اي مدارك امروزي و سنگواره ها نشان ميدهند كه انسان جاي عادي خود را در راس سلسلة جانوران اشغال ميكند.
در راسته پريماتها ( نخستيها ) ، انسان با موجودات بزرگ آدمي شكل (Anthropomorph)   داراي اختصاصات مشترك از قيبل شباهت قد ، فقدان زايدة دمي ، راه رفتن روي دوپا ، وجود دستها ، رشد زياد مغزي و دندان بندي است. اين شباهت بقدري حقيقي است كه مي تواند در تشخيص استخوانهاي سنگواره ، بويژه اگر اين استخوانها ناقص باشند ، باعث بروز اشتباه شود. لذا بايد صفات تشريحي خاص هر يك از مجموعه ها را دقيقاً تعيين كرد.
منزلت خلقت از منظر خداوند
خلقت انسان و موجودات از منظر قرآن كريم از جايگاه ويژه اي برخوردار است. در آيات متعددي به ذكر نحوه خلقت و بويژه خلقت انسان اشاره شده است.
دعوت انسان به تفكر در خلقت وي از مهمترين نكاتي است كه خداوند بارها و بارها اشاره فرموده است:
آيه 5 سوره طارق – فَلْيَنظرِ الانسنُ مِمَّ خُلِقَ
 پس انسان بايد بنگرد كه از چه آفريده شده است؟
ونيز:
20 عنكبوت – قُلْ سِيرُوا فى الأَرْضِ فَانظرُوا كيْف بَدَأَ الْخَلْقَ  ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشأَةَ الاَخِرَةَ  إِنَّ اللَّهَ عَلى كلّ‏ِ شىْ‏ءٍ قَدِيرٌ
 بگو: »در زمين بگرديد و بنگريد چگونه آفرينش را آغاز كرده است سپس ]باز [ خداست كه نشأه آخرت را پديد مى‏آورد؛ خداست كه بر هر چيزى تواناست
در اين آيه نيز خداوند به زيبائي انسان را به تفكر در باب خلقت و يافتن آثار و نشانه هاي خلقت بر روي كره زمين دعوت نموده است.
نهايت اهميت و زيبائي كلام خداوند در باب خلقت در سوره علق بيان شده است:
اقرا باسم ربك الذي خلق. خلق الانسان من علق
پيدايش و ظهور انسان بر روي كره خاكي از ميان كليه پديده هاي خلقت از اهميت و جايگاه والائي برخوردار است. شاهد اين مدعا همين بس كه خداوند در اولين ايه اي كه از طريق وحي بر پيامبر اكرم نازل مي فرمايد همانا داستان خلقت و پيدايش انسان را مطرح مي نمايد.
. . .

 

 

دانلود فایل

پاورپوینت خلاصه ای از مطالب کتاب اجتماعی سوم راهنمایی

پاورپوینت خلاصه ای از مطالب کتاب اجتماعی سوم راهنمایی

دانلود   با موضوع خلاصه ای از مطالب کتاب اجتماعی سوم راهنمایی
دارای 29 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید :
29 اسلاید
فرمت فایل:
پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای : 
ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

تفاوت در حکومت ها به چه عواملی بستگی دارد؟
دین ،فرهنگ وتاریخ،قوانین الهی

ویژگی های حکومت الهی
1-قوانین آن بر اساس دستورات خداوند است ونمایندگان قوانین مخالف دستورات الهی را تصویب نکنند.
2-رهبری در دست فردی عادل ،با تقوا ،شجاع ،مدیر ومدبر ،سیاستمدار وبرخورد شجاعانه وبینش اجتماعی ،عادل و…باشد.

ویژگی های  حکومت جمهوری اسلامی
1-قانون اساسی بر اساس احکام قران نوشته شده است  واین قانون مادر همه ی قوانین است
2-امام خمینی (ره)بنیان گذار این حکومت ،شخصیتی روحانی،آگاه از دین اسلام،آشنا با امور مردم وجامعه بودند.

. . .

 

             

دانلود فایل

پروپوزال طراحی الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی

پروپوزال طراحی الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی

  طراحی الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی

دارای 44 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

عنوان پروپوزال: طراحی الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی
تعداد صفحه: 44صفحه
فونت: B ZAR
فاصله سطرها: 1.15
منابع فارسی و لاتین: دارد
پرسشنامه و ضمائم: دارد
بندهای پروپوزال: عنوان، مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف پژوهش (هدف اصلی، اهداف جزئی)، فرضیه های پژوهش، تعریف مفاهیم پژوهش (تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی)، روش تحقیق، طرح پژوهش، ابزار اندازه گیری، روش تجزيه و تحليل داده ها و…

پروپوزال مدیریت بازرگانی
طراحی الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی

    مقدمه
با هرچه پویاتر شدن محیط و به متعاقب آن هرچه سخت‌تر شدن پیش بینی آن، اهمیت در اختیار داشتن نیروی انسانی زبده و ماهر برای سازمان و البته متناسب با نیازهای آن پررنگ تر می‌گردد. بروز بحران اقتصادی اخیر که دامن‌گیر تمامی کشورهای جهان شده است، بر نامطمئن‌تر نمودن محیط نقش داشته است. سازمان‌ها باید در حین جذب نیروی مورد نظر بر متناسب بودن استعدادها با نیاز سازمان و و ماهر بودن آن‌ها تلاش کنند؛ همچنین می‌بایست در بین افراد سازمانی تعهد و وفاداری ایجاد کنند.
برندسازی کارفرما یک استراتژی نوین در راستای جذب استعدادهای متناسب و هرچه ماهرتر در سازمان و همچنین ایجاد تعهد در سازمان است. در فرهنگ لغت آکسفورد ، واژه کارفرما  به عنوان یک سازمان یا فردی که افرادی را برای کار استخدام می‌کند، معرفی شده است. در این‌جا مراد سازمان است. بنابر تعریف جامعه‌ی بازاریابی امریکا ، برند  عبارت است از «یک نام، یک عبارت، یک علامت(از قبل شناخته شده یا تازه ابداع شده)، یک طرح ویا ترکیبی از اینهاست». برند کارفرما هویت خود را از دو بُعد منابع انسانی و بازاریابی می‌گیرد. در بازاریابی، برند برای تفکیک سازمان‌ها و محصولاتشان مستعمل است. وقتی این واژه به منابع انسانی مربوط می‌شود علاوه بر تفکیک سازمان‌ها و محصولاتشان از هم، شرایط و جنبه‌های کاری آن‌ها را نیز تفکیک می‌کند. در واقع همانگونه که برند مشتری(دیدگاه بازاریابی محض) برای مشخص کردن کالا و خدمات یک سازمان است، برند کارفرما(دیدگاه بازاریابی-منابع انسانی) نیز برای مشخص کردن جذابیت‌های کاری یک سازمان است. برند کارفرمای محبوب، شعار «یک جای عالی برای کارکردن»  را در ذهن کارکنان فعلی، کارکنان بالقوه، مشتریان و در ذهن سایر ذی‌نفعان کارفرما شکل می‌دهد(گرونِوالدر ، 2007: 2). منظور از کارکنان بالقوه افرادی است که شاید روزی به کار برای سازمان علاقه‌مند شوند. مانند افرادی که اینک دانشجو هستند.
. . .

 

     

دانلود فایل